KULTURA BOLUMU

lusea_karacob
Türk dünnäsının kultura baş kasabası Eskişehir kultura yılın kapanış toplantılarında Türk dünnäsının bilim, kultura hem incäzanaat ödülleri verildi Ödüllär Baba Marta ayın 20-dä Eskişehirdä verildi. Kultura uurunda ödülü Gagauziyadan kabletti Beşalma istoriya hem etnografiiya muzeyin direktoru Lüdmila KARAÇOBAN.TAA DERINDÄN
Semene
“Novruz bayramı” evelki türk yortusu, ani bakılêr Baba Marta ayın 20-21 günnerindä hem sayılêr ilkyazın hem tabiatın enilenmesinin yortusu. Bu yortu Azerbaycan kardaşlarımızın milli yortusu sayılêr. Ama TÜRKSOYun çalışmasınnan “Novruz” artık bütün türk dünnäsının yortusu oldu. Bu yıl TÜRKSOYun çalışmasınnan “Novruz bayramı” 2013-2014 yılında Türk dünnäsının baş-kasabası olan Türkiyenin Eskişehir kasabasında bakılêr. Bu yortuda dünnäyın herbir köşesindän ansamblilär hem artistlär pay alêrlar. Gagauziyadan da Eskişehirä 30 kişilik bir delegaţiya geldi: ansamblilär “Düz Ava” hem “Ellegiya”, artistlär Vitaliy VASİLİOGLU hem Pötr PETKOVİÇ, kultura zaametçisi Dimitriy KAMBUR hem başkaları. Not. 2009-cu yıldaTAA DERINDÄN
açlık kurbanları (1)
Gagauz dramaturgun Todur ZANETin “Aaçlık kurbannarı” pyesası Türkiyeda ayırı bir kiyat olarak tiparlandı. Kiyadı hazırladı hem pyesayı Türkiye türkçesinä çevirdi aaraştırmacı hem bilim adamı Abdulkerim DİNÇ. Pyesadan oncä kiyatta gagauzlar için, avtor için hem da aaçlık için birkaç yazı var. Kiyadı Prof. Dr. Nevzat ÖZKANın “Sunuş” yazısı açêr. Sora Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAHın “Birkaç söz…” yazısı er bulêr.  Sora kiyatta verili Abdulkerim DİNÇin yazısı “Aaçlık kurbannarı hakkında”, angısı pyesa hem pyesada aanadılan vakıtlar için annadêr. Abdulkerim DİNÇin başka bir yazısı annadêr pyesanın avtorunun biografiyasını. Hepsi bu yazılar Türkiye türkçesindä yazılı.TAA DERINDÄN
savastin

2014.02.12,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“ATATÜRK” bibliotekasında Dimitriy SAVASTİNın sergisi

Küçük ayın 11-dä Komrat “ATATÜRK” bibliotekasında anılmış dünnää resimcinin Dimitriy SAVASTİNın resim sergisi açıldı. Bu sergi büük ustanın ikinci personal sergisi bu bibliotekada. İlk sergida taa cok resimnar kara karandaşlan çizilmişti. Şindi sa sergidä yaratmalar yaalı boyaylan yapılı. Ama resimnerin teması hiç diişmeer – gagauz folkloru, legendaları, gagazların derin istoriyası. Sergşnin açılışında pay aldılar hem büük resimci için, onun yaratmaları için, söz tuttular Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU, resimci Pötr DİMOV, Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametçileri hem başka musafirlär, angıları geldilär kutlamaa resimciyi.TAA DERINDÄN
DYACUK
Kırım ayın 6-da Komradın muzeyi, Komrat Devlet İnstitutun bibliotekasınnan ortaklaşıp, Gagauziyanın yazıcısının, poetın, incäzanaat araştırmacısının, raametli İvan DYAÇUKun 80-ci yıldönümünnän ilgili bir sıra yaptı. Maasuz bu iş için burada büük bir sergi hazırlandı. Sergidä erleştirilidi İvan DYAÇUKun kiyatları hem yaratmaları diil salt literatura, ama mediţina uurunda da. Zerä Canabisi Gagauziyanın mediţina uurunda ilk bilim doktoruydu. Muzeydä toplanannarı tanıştırdılar İvan DYAÇUKun bitki kiyadınnan (Canabisi yazardı rusça) «Люди и время: рассказы и стихи». Bu kiyatta toplu avtorun yaşaması için annatmaları, Canabisinin Gagauziyanın insannarınnan hem kultura adamnarınnan buluşmaları hem onnarın yaratmaları için yazıları.TAA DERINDÄN
muzikal

2013.12.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Muzıka şkolasının enidän yapılan binası yaçıldı

Kırım ayın 13-dä Komrata muzıka şkolasının eni binasının açılışı oldu. Açılış şiridi kestilär Komradın primarı Nikolay DUDOGLU hem şkolanın üürencileri. Açılışta pay aldılar muzaka şkolasının üüredicileri hem üürencileri, muzıkantlar, Gagauziyanın kultura hem iş adamnarı, jurnalistlär. Komrata muzıka şkolasının direktoru İvan LÜLENOV şükür etti Komradın primarına Nikolay DUDOGLUya hem işadamına Andrey VALKOVa o iş için, ani pek kısa vakıtta (iki yılın içindä) becerdilär muzıka şkolasının binasını temeldän enidän yapmaa da şkola evropa standartlarına yugun oldu. Şindi şkola 400 m² erinä 600 m² oldu. Burada taa çok kabinet hem büük baş yapıldı.TAA DERINDÄN
Komrattai

2013.12.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Komratta Türk filmnarın Festivali geçer

Kasım ayın 29-dan – Kırım ayın 1-dän Komradın kultura Evindä Türk filmnarın Festivali olacek. Filmlarda rusça subtitrirovanie. Seanslara giriş – serbest. Festivalin açılışında pay aldı Türkiye Büükelçisi Mehmet Seşim KARTAL (patrettä saada). Festifaldä programasına görä gösterilecek kinolar: “Babam ve Oğulum” («Отец и сын»); “Aşk Tesadüfleri Sever” («Любовь любит совпадения»); “Beynelminel” («Международный»); “Selvi Boylum Al Yazmalım” («Красный платок»); “Pandora’nın kutusu” («Ящик Пандоры»). Komratta Türk filmnarın Festivalini hazırladılar Moldovada Türkiye Büükelçilii, “Suleyman Demirel” moldo-türk liţeyi hem Gagauziyanın kultura Upravleniyası. Not. Canavar ayın 30-zu – Kasım ayın 3-çü günnerindä Türk filmnarın Festivali KişinevdaTAA DERINDÄN
odul_CMYK
Kosova devletinin Priznen kasabasında bulunan “Dooru Yol” Türk kulturası hem zanaat Dernään (TKSD) “Süleyman BRİNA” adına “18. HALKLARARASI BALKANNAR TÜRK KULTURASINA İZMET ÖDÜLÜ” laureatları açıklandı. Dernään jurisi (şair Zeynel BEKSAÇ’ın jüri başkanı, Doç.Dr.Yakup ÖMEROĞLU, Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı, Tahir LUMA, Kosova “Dooru Yol” Türk kulturası hem zanaat Dernään Başkanı, Aluş NUŞ, kompozitor, Şecaettin KOKA Şair-gazetacı, Fidan JİTA, pedagog, Etem KAZAZ, aktör, rejisör, Bülent EMRUŞ, “Dooru Yol” TKSD Genel Sekreteri) sekiz ayrı dalda 18. Halklararası Süleyman Brina Balkannar Türk Kulturasına İzmet Ödülünü (2013) saabilerini açıkladı: 1. Muhammet USTAİBO (gazeteci, Kosovo); 2.TAA DERINDÄN
kolsa
Gagauz Milli Gimnasını muzakısın avtoru, kompozitor, muzıka hem folklor araştırmacısı Mihai KOLSA 75 yaşını tamamnadı. Mihai KOLSA duudu 1938-ci yılda Komratta. 1949-cu yılda onun aylesini Sibirä, Kurgan bölgesinä kaldırdılar. 1956-cı yılda orada, Çaşa küüyündä, Mihai KOLSA başakdı şkolayı. Hep o yılın KOLSA aylesi Moldovaya döndü. 18 yaşını tamnanadıynan onu armataya aldılar. Askerdän sora, Mihai KOLSA girer üürenmää Kişinev muzıka uçilişçesinä da 1968-ci yılda başarêr onun teoretika bölümünü. 1971-ci yılda o başardı Kişinev konservatoriyasını. 1983-cü yıladan Kişinevun “St.Neaga” muzıka uçilişçesindä muzıkayı üüreeti. 1982-ci yılda Mihai KOLSA SSRB hem Moldova kompozitorlar BirliinTAA DERINDÄN
luda_tukan
Gagauziyanın Kongaz küüyündä geçti Türk Dünnäsının “Türk Vizion – 2013” Türkü konkursun ön yarışmaları, angısında ensedi Lüdmila TUKAN türküylän “Düün Türküsü” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV). Maasız Konkursun ön yarışmaları için Gagauziyada bir juri kuruldu. Juri, “Türk Vizion – 2013” Türkü konkursun reglamentına görä yarışmaya 6 konkursant katılsın izin verdi. Sora da, sesleyip hepsi konjursantları, zalda olan insannarın hem GRT (GRT cannı yayında yarışmayı verdi) siiredicilerin önündä “Türk Vizion – 2013” maasuz temsilcisi, jüri başı Vasiliy İVANÇUK hem Gagauziyada “Türk Vizion – 2013” koordinatoru Pötr PETKOVİÇ açıkladılar,TAA DERINDÄN