KULTURA BOLUMU

duloglu_1

2017.10.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Födor DULOGLUnun resim sergisi

Canavar ayın 5-dä Komradın regional resim Galereyasında açıldı Çadır kasabasının uşak resim şkolasının direktorunun, gagauz resimcisinin Födor DULOGLUnun resim sergisi. Sergidä siiredicilerin önünä sürüldü avtorun 68 resimi, ani göstererlar ana tarafın peyzajlarını, açıklêêrlar resimcinin iç duygularını hem abstrakţiya kertiklerini. Resimciyi serginin açılmasınnan kutladılar kollegaları, kultura Upravleniyasının zaametçileri, resim sevän insannar. Födor DULOGLUnun yaratmalarınnan Komradın regional resim Galereyasında var nicä tanışmaa Canavar ayın 31-dän. PATRETTÄ: Födor DULOGLU hem Komradın regional resim Galereyasının direktoru Nina PEEVA.TAA DERINDÄN
Vpered_v_Evropu

2017.10.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, TEATRU BOLUMU

“Vive Bouchon!” yada «Вперед, в Европу»

Canavar ayın 5-dä Komrat “Saveliy KÖSÄ” adına muniţipiy muzıka hem drama teatrusu gösterdi rus dilindä eni bir spektakli – «Вперед, в Европу». Bu spektakli koyuldu franţuz dramaturgların Jean DELLın hem Gerald SİBLEYRASın “Vive Bouchon!” pyesasına görä. Spektakli annadêr o işleri, ani olêrlar Bouchon kasabasında, Evropa Birliindän yardım paralarını kablettiktän sora. Nicä açıkladı spektaklinin rejisöru hem teatrunun direktoru Denis PINTÄ, bu spektakli komediya janrasında koyulu hem açıklêêr onu, nicä kuvettä bulunannar kendi keyfinä görä harcêêrlar Evropa Birliindän gelän paraları, hem nicä Bouchon kasabasının insannarı isteerlär haliz neyä harcansınnar o paralar. TeatrununTAA DERINDÄN
coperta
Canavar ayın 3-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya genç, pek talantlı hem Allahtan verimni gagauz poetın Mila KURUDİMOVAnın “Sabur Çöşmesi” poeziya kiyadına. Bu kiyadı poet, hiç birindän yardım beklämedään, çıkardı kendi parasınnan, okuycularınnan yaratmalarınnan hem fikirlerinnän paylaşmaa deyni. Kendi kiyadını hem yaratmaklarını tanıtmaa deyni, Mila KURUDİMOVA kiyadına bölä temel almış: “Aç gözlerini – ne gözäl dünnä – Bu uzun yolda yalnız zor gitmää. Paalı benim, fukaarä topraam, Esil parçacık dünnäyın canından. Ko yalpak sesin işidilsin her taraftan – Kalêrım sana en sadık kahraman!” (Mila KURİDİMOVA, “Eni yollar”) Prezentaţiya geçti eniTAA DERINDÄN
Mogutenko_V_V

2017.09.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BOLUMU

O bizim teatruya yolu açtı

Ceviz ayın 9-da 70 yaşını tamamnadı adam, angısı, başka büük pedagoklarlan bilä, gagauz milli tearusuna yılu açtı – bu adam Valeriy Vsevoldoviç MOGUTENKO. Valeriy Vsevoldoviç XX-ci üzyılın 80-ci yılların sonunda 90-cı yılların başında kendi ustalıını hem becerikliini verdi Kişinev incäzanaat Universitetın teatru fakultetında üürenän gagauz studentlarına. Sokup onnarın kanına teatruya sevgi, saygı hem daymalarda sünmeyecek can ateşi. Gagauz studentları universitetı başardıynan da Valeriy Vsevoldoviç MOGUTENKO onnarı yalnız brakmadı hem brakmêêr. O yardım etti onnara ayaa kalkmaa, artist hem rejisör olmaa, gagauz milli teatrusunun temelini atmaa hem kurmaa. Onnarlan bilä, rejisörTAA DERINDÄN
bescessmeler-yaz-festivali
Ceviz ayın (sentäbri) 9-da İstanbul Maltepe Belediyesi (primariyası) tarafından hazırlanan hem bu yıl musulmannarın Kurban Bayramına düşän Halklararası “Beşçeşmeler” yaz Festivalindä Gagauziyadan delegaţiya da pay aldı. Delegaţiyada vardılar Gagauziya İspolkom azaları, Komrat primariyasının temsilcileri, angıları ev saabilerinnän bilä Maltepe meydanında toplanan siredicilerin önündä nasaat ettilär. Bundan kaarä Festival günündä kendi becerikliini gösterdilär “Düz Ava” ansamblisi hem onun oyuncuları, türkücülär Vitaliy MANJUL hem Vitaliy VASİLİOGLU. Festival çerçevesindä toplanan insannarı ikram ettilär gagauz milli imeklerinnän hem onnara Gagauziyanın bayracıklarını daattılar.TAA DERINDÄN
TURKSOY_teatru_3_almonahi

2017.09.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

TÜRKSOYdan III-cü teatru almanahı

Harman ayın sonunda türk dünnäsına TÜRKSOY baaşladı eni bir kiyat – “Tiyatro Almanağı 3”. Bu kerä burada toplu türk dünnäsı dramaturgların uşaklar için pyesaları. Almonaha girdilär Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Gagauz Yeri (Moldova) hem Rusiya Federaţiyasının Hakasiyaylan Çuvaşistan avtorların yaratmaları. Almanahın çıkarılması için karar alındı 2016-cı yılda Azerbaycanın Şeki kasabasında olan türk dilli teatru direktorlarının toplantasında, bildirer http://www.turksoy.org/.TAA DERINDÄN
vulkanes_gagauz_gergefi
Harman ayın (avgust) 30-da Moldova Prezidentı İgor DODONun kanadı altında Valkaneş kasabasında oldu “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” I-ci Festivali”, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası. Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” I-ci Festivalinä toplandı üzlän insan. Onnarın arasında vardılar Festivalin musaafirleri Moldova Prezidentı İgor DODON hem onun eşi Galina DODON, Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK, Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem onun eşi Günay KILIÇ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladımır KISSA, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN, Akademik hem poet Todur ZANET, İspolkom azaları,TAA DERINDÄN
tomay_kurbani

2017.08.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Tomay Küüyün Kurbanını baktı

Harman ayın 28-dä Gagauziyanın Çadır rayonun Tomay küüyü Kurbanını baktı. Bu yıl Küyün Kurbanını küü Klisesinin Kurbanınnan bir günä aldılar. Bu iş oldu o üzerä, ani klisenin popazı Ay-boba Dimitriy artık irmi yıl bu klisedä slujba yapêr, da onuştan bunun da yıldönümünü o günü kutladılar. Kurban başladı yortulu liturgiyadan, angasını götürdü Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY hem ona yardım ettilär Gagauziyadan hem Ukraynadan popazlar. Liturgiyadan sora Episkop ANATOLİY verdi Tomay popazına Dimitriya klisä medalisi. Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, ani geldiydi burayı Rusiyanın Gosdumasının BDT hem Evraziya integraţiyası işlerinä bakanTAA DERINDÄN
aydar_gagauz_kilimneri

2017.08.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Aydarda V-ci “Gagauz kilimneri” Festivali geçti

Harman ayın (avgust) 27-dä, Gagauziyanın Çadır rayonun Aydar küüyün Kurbanında burada V-ci “GagauzKilimneri” Festivali geçti. Bu yıl Festivaldä pay aldılar insannar Gagauziyanın hem Ukraynanın küülerindän hem kasabalarıdan: Aydar, Baurçu, Beşgöz, Çadır, Komrat, Kurtçu, (Ukrayna), Valea-Perjey (Moldovanın Taraklı rayonu). Festivaldä sergilendi kilimnär, niţurkalar, palalar, çiizlär (peşkir, yorgan-döşek, yastık, ramkalar, çotra peşkirleri h.t.b.), el ustaların malları, gagauz halk imekleri, patretlär. “Gagauz kilimneri” Festivali başladı ondan, ani festivalcilär taligalarda yaptılar bir gezi küü içindä. Sora onnara “Gagauz kilimneri” Festivali eri girişndä tuz-ekmeklän karşladılar küüyün primarı İlya KÖSÄ hem küülülär. Festivalin günü düştü Büük Panayıya yortusunaTAA DERINDÄN
luda_2

2017.08.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BOLUMU

Lüdmila TUKANdan eni videoklip

“Gagauziyanın kıymetli artistı” Lüdmila TUKAN hazırladı hem çıkardı eni videoklipını türküyä “Saalıcaklan kal”. Nicä bildirdi kıymetli artistka bu vidioklipı, klipın operatorunun Sergey GEORGİEVın teklifinä görä, çıkardılar Moldovanın Soroka kasabasında bulunan kaledä. Klipın baş rolünü oynadı İvan BABOV. Lüdmila TUKAN açıkladı, ani “bu türkü yazılı Türkiye muzıka motivlerinä görä”, ama dedi, ani kendisinin repertuarında “var pek çok gagauz muzıkası hem gagauz türküleri, angılarını ona deyni yazêr gagauz kompozitoru İlya FİLEV”. “Saalıcaklan kal” türkünün avtoru Valentin ORMANCI. Beklener, ani bu klipın bir ofiţial prezentaţiyası da olacek.TAA DERINDÄN