KULTURA BOLUMU

turksoy_25_medalisi

2019.01.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“TÜRKSOYun 25 yılı medalisi” verildi

2018-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 26-da Ankarada TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) Genel sekretarlık binasında “TÜRKSOYun 25 yılı medalisi” verildi devlet, kultura hem cümne insannarınaa – Türk dünnäsına izmetleri hem Türk dünnäsının kulturasını hem incäzanaatını dünnäya tanıtmasında çalışmaları için. Maasuz yapılan sırada TÜRKSOYun  Genel sekretari hem Büükelçi Düsen KASEİNOV tarafından verildii “TÜRKSOYun 25 yılı medalisi”ni kablettilär: Türkiye Respublikası Pravitelstvosunun Baş danışmanı Yalçın TOPÇU, Türk soveti aksakallar Konseyi azası Prof. Dr. Mustafa İSEN,  Yunus Emre institutun Başkanı Şeref ATEŞ, Atatürk kultura, dil hem istoriya üüsek kurulu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS,TAA DERINDÄN
turksoy_kastamonu_konseyi_1
2018-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 18-dä Türkiyenin Kastamonu kasabasında olan TÜRKSOY dayma Konseyin 36-cı dönem toplantısında alındı karar, ani Türk dünnäsınin 2019 yılı kultura başkasabası Kırgızistanın Oş kasabası olacek. TÜRKSOY dayma Konseyin 36-cı dönem toplantısında geçän “Türk dünnäsının 2019 yılı kultura başkasabası” çerçevesindä yapılan bütün sıraları inceledilär hem eni yılda Oş kasabasında yapılacek kultura işlerini kantara attılar. Bundan kaare, TÜRKSOY dayma Konseyin kararınnan, 2019-cu yıl sayılacek büük Azerbaycan poetın İmaddedin NESİMİnin duumasının 650 yılına “İmaddedin NESİMİ anmak yılı” hem anılmış Ozan[1] Aşık VEYSELin duumasının 125 yılına “Aşık VEYSEL anma yılı”.TAA DERINDÄN
sedef_1

2018.12.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Beşalmadan “Sedef” ansamblisi 20 yaşında

Geçennerdä tamamnandı 20 yıl, nicä Beşalma küüyündä kuruldu “Sevda” ansamblisi. Çok yıllar bu ansambli çalışmardı. Ama taa sora, 1998-ci yılda, ansambli eni adlan sțenaya çıktı. Ozaman ona “Sedef” adı koydular. Ansamblinin yıldönümü büük konuşmaklan kutlandı. Konuşa beşalmalılardan kaarä geldilär komşu küülerdän musaafirlär hem Gagauziyanın öndercileri. Kutlamaları hem baaşışları kabletmektän sora, konuş konțert programasınnan ilerledi.TAA DERINDÄN
canavar_4

2018.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauzlarda Canavar yortuları[1] başladı

Canavar yortularını bakardılar nicä büün Paskelleyi bakêrlar Kasım ayın (noyabri) 25-dä gagauzlarda başladı Canavar yortuları. Onnar sürterlär 6 gün, Kasım ayın 30-dan. CANAVAR YORTULARI sayılardı en büük yortu gagauzların 3 en büük, en bakılan hem en maanalı milli yortuların (“Canavar yortuları”, “Hederlez”[2] hem “Kasım”[3]) arasında, ani sayılarmışlar gagauzlarda taa hristiannıktan ileri. Çünkü evelki gagauzlar Canavarı doorudan Allaa gibi büük sayarmışlar. İna­narmışlar, ani Canavar kendi kuvedinnän hem fikirinnän erdä hem insan ara­sında uygunnuu hem düzgünnüü, insannarın raat yaşamasını koruyêr hem, yannış adımnardan hem sapmalardan koruyup, dooru yola koyêr. Onuştan gagauzlar inanêr,TAA DERINDÄN
anar_cicek (1)
Kasım ayın 2-5 günnerindä Moldovada Azerbaycan literatura Günneri geçti, angısında Azerbaycan tarafından delegațiyada pay aldılar Azerbaycan Yazıcılar hem Türk dünnäsı Yazıcılar Birliklerin başı, Halk yazıcısı, rejisör hem sțenarist ANAR (bütün adı: Anar Rasul oglu RZAYEV), Azerbaycan Yazıcılar Birliin çevirici bölümün başı, yazıcı Salim BABULLAOGLU, Azerbaycan Yazıcılar Birlii Başının danışmanı, yazıcı Rauf ASLANOV, yazıcı hem poet Ajdar OL, Azerbaycan Kultura Ministerliin aparatı başı Fikret BABAYEV. Literatura Günneri başladı Kasımın 2-dä Büük Azerbaycan yazıcının Nizami GÄNJEVİnin hem Büük Moldovan yazıcının Mihai EMİNESKUnun byustlarına hem da “Eternitate” Memorialın azerbaycannı geroyların köşesinä çiçek koyulmasınnan,TAA DERINDÄN
AzerPress
Kasım ayın 2-5 günnerindä Moldovada geçecek Azerbaycan literatura günneri, angısında pay alaceklar Azerbaycandan yazıcılar hem bilim insannarı: Azerbaycan yazıcılar Birliin başı ANAR, Salim BABULLAOGLU, Rauf ASLANOV, Ajdar OL hem Fikret BABAYEV. Günnerin programasında var Büük Azerbaycan yazıcının Nizami GÄNJEVİnin hem Büük moldovan yazıcının Mihai EMİNECKUnun byustlarına çiçek koyulması. Moldova Bilimnär Akademiyasının Filologiya İnstitutu hem Azerbaycan Bilimnär Akademiyasının Filologiya İnstitutu arasında işbirlii Annaşmasının imzalanması. Azerbaycan yazıcıların romınca kiyatlarının hem Moldova yazıcıların azerbaycanca yaratmaklarının prezentațiyaları. “Dimitrie Cantemir – primul autor de muzică turcă moderna” CD diskın tanıtımı. Günnerin kultura programasında var MoldovanınTAA DERINDÄN
lovuska_1

2018.10.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BOLUMU

Rus dili burayı da girdi artık

(Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu rusça spektakliyi koydu) 2018-ci yılın Ceciz ayın (sentäbri) 27-dä Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu FRANȚUZ dramaturgun Robert THOMASın (28.09.1927-03.01.1989) «Ловушка» spektaklisinin, diil GAGAUZ dilindä, ama RUS dilindä premyerasını gösterdi. Spektaklidä rolleri oynadılar: Daniel – Anatoliy RADULOV, Florans – Natalya İVANÇUK, Küre – Renat RADOV, komisar – Mihail KONSTANTİNOV, brodäga – İlya HACI, medsestra – Svetlana GENOVA, polițiyacılar hem sanitarlar – teatrunun başka zaametçileri. Spektaklinin rejisöru Kişinevdan “A. P. Çehov” Devlet RUS dramatika teatrusunun rejisöru Dmitriy KOEV. Hiç bir şüpeyä koymadaan “Dionis TANASOGLU” teatrusununTAA DERINDÄN
giyim_defile
2018-ci yılın 23-dä Caviz ayın Valkaneş kasabasında oldu “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali”. Bakmadaan ona, ki heredä bildirildi, ani bu yortuyu hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası, musaafirlerä görä, belliydi, ani “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali” haliz bu Soțialistlär Partiyasının kanadı altında olan bir iş. Neçin bölä düşüneriz mi? Neçin zerä baş musaafirlerin arasında vardılar sadä bu partiyanın adamnarı: Moldova Prezidentı, GHTnın başı yardımcısı, Moldova parlamentın deputatı hem, belliki, Gagauziyada Soțialistlär Partiyasının erleştirdii insan – Gagauziya Başkanı. Kalan musaafirlerin arasında vardılar TC Kişinev Büüeklçiliindä, TİKA Kişinev ofisin koordinatorluundan, Sankt-Peterburg pravitelstvosundan,TAA DERINDÄN
Etnofestival_DSC02889
Ceviz ayın (sentäbari) 16-da Kişinevda geçti “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XVII-ci Etnofestival, angısında gagauz milletinin (diil etnosun!!!) temsicileri da pay aldı. Etnofestival açılışını Moldova Prezidentı İgor DODON yaptı. Gagauzların aulunu bu yıl Komrat rayonun kultura bölülümü hem Modova gagauzların cümne kuruluşu ortak hazırladılar. O aulda musaafirleri karşladılar Moldova Parlamentın gagauz deputatı Kornel DUDNİK, Komrat rayon administrațiyasının başı İvan TOPAL, Modova gagauzların cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ, Komrat rayonun kultura bölülümün başı Georgi MANASTIRLI hem başka kultura zaametçileri. Gagauzça türküleri, Gagauz oyunnarını hem kulturasını gösterdilär “Evelki Düz Ava” hem “Voyaj Şou” ansamblileri, türkücülärTAA DERINDÄN
savastin_albom_prezentatiya (1)
“Ana Sözü” artık yazdı, ani 2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 4-dä Komrat regional resim Galereyasında oldu prezentațiya üç dilli (gagauzça-rusça-angliyca) “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” incäzanaat albom kiyadına (bak: http://anasozu.com/gagauz-resimcisi-dimitriy-savastin-albom-kiyadina-prezentatiya/). Albomu hazırladılar resimcinin oolu Sergey SAVASTİN, Todur ZANET (proektın redaktoru) hem Lüdmila MUDEL (angliycaya çevirici). Bu incäzanaat albom kiyadı tiparlandı Gagauziya Başkanın İrina VLAHın hem Gagauziya İspolkomun çalışmasınnan hem Sankt-Peterburg gubernatorun Georgiy POLTAVÇENKOnun izininä görä. Kiyadın dünneyä çıkmasında yardımcı oldular Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası, Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem mas-mediyaylan ilişkileri Komitetı, “Skifiya” alış-veriş basım evi. Şindi “Skifiya” alış-veriş basım eviTAA DERINDÄN