KULTURA BOLUMU

Dede_Korkut_sayfası
“Dede Korkut Kitabı” (gagauzça: “Dedä Korkut Kiyadı”) – büünkü gündä Oguz türklerin en eski kahramannık epos dastanı annnatmaları, angıların yazılı variantları bulundu Drezden (Germaniya) hem Vatikan bibliotekalarında. Drezden bibliotekasında kiyat 12 bölümnü hem bir önsözlü, adı da “Kitāb-ı Dedem Ḳorḳud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân” (gagauzça: “Oguz soyların dilindä Dedä Korkut kiyadı”), Vatikan bibliotekasındakı kiyat 6 bölümnü hem adı “Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ ve Gayrı” (gagauzça: “Oguzname annatmakları, Kazan bey hem Gayrı”). “Dedä Korkut Kiyadı” pek evelki bir kiyat (beki da 2 bin yıla yakın olan yazılı bir kiyat). Kiyadın ilkTAA DERINDÄN
gagauz_kilimneri (11)
(“Gagauz kilimneri” festivali bitti! Erinä “Bilmäm ne kilimneri?” festivali geldi!) 2013-cü yıldan beeri, Gagauziyanın Aydar küüyün primariyasının kararına görä, bu küüdä “Gagauz kilimneri” festivali yapılardı. Bu yıl da ölä bir festivalin yapılması bildirildi. Ama onun erinä ortalaa başka bir festival geldi – var nicä demää “Bilmäm ne kilimneri?” festivali. 2013-cü yılda “Gagauz kilimneri” festivali başladı nicä bir GAGAUZ hem GAGAUZLUK festivali, ani yapılardı Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda ya ona karşı. Hepsi buna pek sevinirdi. Altı yıl “GagauzTAA DERINDÄN
resimci_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 5-dä Gagauziyanın Çadır kasabasının rayon administrațiya binasında açıldı 10 günnük sıradakı halklararası resimcilär simpoziumu – «Грани искусства». Simpoziumu hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası hem ona katkıda bulundular Çadır kasabasının rayon administrațiyası, Çadır kasabasının primariyası hem “Gagauz-Art” Cümne Birlii. Simpoziumun açılışında katılannara nasaatlarlan danıştılar Çadır kasabasının rayon administrațiya başı Valentin KARA, Çadır kasabasının primarı, Anatoliy TOPAL, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının geçici başı Marina SEMENOVA hem başkaları. Sıradakı «Грани искусства» halklararası resimcilär simpoziumunda erindeki (Moldova, Gagauziya, Pridnestrovye) resimcilerdän kaarä pay alêrlar resimcilär Azerbaycandan, Başkortostandan (RF), Kirgiziyadan, TürkiyedänTAA DERINDÄN
kirsovo_anmak_avsami (9)
Orak ayın (iyül) 6-da Gagauziyanın Baş küüyündä (Kirsovo) büük bir konțertlän andılar bu küüyün raametli muzıkantlarını, artistlerini hem kinomehanniklerini. Başta Kirsovo (Baş küüyü) primarı Sergey SAPUNCI küüyün Kultura Evinin sțenasından kısa bir sözlän danıştı zalda bulunannara, anarak hepsi raametli olan kirsovolı muzıkantları, artistleri hem kinomehannikleri. Sora üç saatlık bir konțerttä sțenadan sırayca sölendi hem anıldı bu küüdä duan, yaşayan hem sora da raametli olan muzıkantlar, artistlär hem kinomehanniklär. Belliki, bu sırada başta bulundu Moldovanın kıymetli halk artistleri İon BASS hem Nikolay SULAK. Hepsi bu insannarı anarak, Baş küüyü (Kirsovo) artistleriTAA DERINDÄN
sergi_panaitova (2)
Kirez ayın (iyün) 22-dän Orak ayın (iyül) 22-dän Komrat Atatürk bibliotekasında resimciyka Svetlana PANAİTOVAnın pek meraklı “Renk hem şafk feeriyası” adlı bir resim sergisi var. Sergidä siiredicilerä peyzaj, natürmord, abstrakțiya hem fantaziya resimnerinnän tanışmaa teklif ediler. Resimnerin özellii – resimciyka Svetlana PANAİTOVAnın boyaların renklerinnän hem şafk tonnarınnan oynaması. Bunu da siiredicilär taa sergiyä geldii gibi hemen duyêrlar hem görerlär.TAA DERINDÄN
kazayak_nogay_mezarlii (5)

2019.06.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kazayakta nogay tatarların mezarlıında kazılar

Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezi hem Moldovanın Kultura varlıı İnstitutu geçennerdä Kazayak küüyün kenarında bulunduu orta asirlerdän kalan nogay tatarların mezarlıında ortak arheologiya kazıları yaptı. Nicä bidirdi Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin geçici direktoru İrina KONSTANTİNOVA “Proekt Gagauziya İspolkomun kararına görä aslıya çıkarıldı. Bu mezarlık bulundu 2005-ci yılda Kazayak küüyün poyraz-dou tarafında Kazayk-Çadır yolunun boyunda. Burada lääzımdı nekadar tez kazı yapmaa. Zerä yaamurlar hem eriyän kaarların suları yok ederlär bu mezarları. Bundan kaarä yakında insannar sarı toprak alêrlar da bundan da mezarlar yokedilmäk durumuna geldilär”. İrina KONSTANTİNOVA açıkladı, ani “kazılar yapıldı 16×5 metralık birTAA DERINDÄN
ioan_popazoglu_mezarinda

2019.06.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Unutma: gelecek senin önündä…”

(Resimci İoan PAPAZOGLUnun duuma günündän 115-ci yıldönümü) 2019-cu yıl Gagauziyanın anılmış literatura, kultura hem incäzanaat insannarının yıldönümnerinä bereketliydi. O bereketin içindä ayırı bir er kaplêêr anılmış gagauz hem Romın resimcisinin komratlının İoan PAPAZOGLUnun (13.06.1904-09.01.1988) duuma günündän 115-ci yıldönümü. İoan PAPAZOGLU taa küçüklüündän meraklanardı resimciliklän. O üürendi Dimitri KANTEMİR lițeyindä hem hep o vakıtlar resimcilii kavradı resimci Toma SOLİÇENKOnun “Resimcilik Serbest Akademiyası”nda. Taa sora başardı Bukureş universitetın resimcilik incäzanaatı fakultetını. Allaa verdi kolaylık İoan PAPAZOGLU olsun büük resimci. Onun yaratmaları (patretlär, natürmordlar, gagauzların yaşadıı Romıniyanın Dobruca bölgesinin peyzajları) verdi kolayı resimciyiTAA DERINDÄN
yulea
Hederlez ayın 25-dä geçti «Голос Приднестровья – 2019» yarışmanın finalı, angısında pay aldılar 12 türkücü. Onnarın arasından Grand-pri ödülünü aldı Dubasar kasabasından türkücü Valeriy SOLONAR. Yarışmanın birinci erini aldı Tiraspoldän türkücüyka Yuliya ARNAUT, ani finalda çaldı «Виноградная лоза» türküsünü (laflar – Nikolay DOBRANRAVOV, muzıka – Alexandra PAHMUTOVA). İkinci türkü gagauz dilindäydi – “Denemeksiz sevda” (laflar – Födor MARİNOGLU, muzıka – Sergey KARAY). Not. Yuliya ARNAUT Gagauziyanın anılmış türkücüsü. Kendisi Kongaz küüyündän duumalı.TAA DERINDÄN
teplodar_kurtcu (4)

2019.05.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauzların imekleri – datlı imeklär!

Hederlez ayın 18-dä Ukraynanın Odesa bölgesinin Teplodar kasabasında oldu “Miili imeklär” regional festivali, neredä pay aldılar Kurtçu küüyündä bulunan Odesa bölgesinin Gagauz kultura merkezin zaametçileri da. Merkezimizin insannarı Anastasiya ÇOBAN, Olga KULAKSIZ, Lüdmila PİRKOVA, Ekaterina TAUŞANCI, Anna MOLLA, Raisa ÇAPKIN tanıştırdılar teplodarcılıları hem festivalin musaafirlerini gagauz halk imeklerinnän: don kaurmaylan, sarmaylan,  fasüleylän, kıırmaylan, gevreklän ,lalangıylan, kurban-bulgurlan, çörek pitaylan, kalläylän, turşuylan, cızlı mamaligaylan, kabaklıylan, gözlemäylän, piinirlan. E nesoy sofra var nica olsun içkisiz? İçkilär da bunnardı: şarap, rakı, konyak, foşaf. Gagauz halk imeklerini pek beendilär nicä jüridä ollannar, öla dä teplodarcılılarTAA DERINDÄN
ilkyaz_sergisi

2019.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

“İlkyaz vernisajı” sergisi açıldı

Hederlez ayın 17-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı resim sergisi – “İlkyaz vernisajı”, angısında sergili Gagauziyanın 12 resimcinin 53 kartinası. Bu sergiyi ortak hazırladılar Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası hem da “Gagauz ART” resimcilär dernää. Sergiyä gelän insannarın kolaylıı olacek tanışmaa peyzajlarlan, natürmortlarlan hem çeşitli kompozițiyalarlan. Not. Sergi açık olacek Hederlez ayın sonunadan.TAA DERINDÄN