KULTURA BOLUMU

manjul_1
Küçük ayın 15-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı Gagauziyanın anılmış resimcisinin Vitaliy MANJULun özel resim sergisi. Sergidä var 60-tan zeedä kartina, angılarını avtor çeşitli tehnikalarda yaratmış hem annadêrlar o resimnär Gagauziyanın gözelliini hem insannarını. Serginin açılışında pay aldılar Gagauziyanın kultura insannarı hem resimcilik şkolalarının öndercileri. Vitaliy MANJUL, Komrat Dimitri SAVASTİN uşak resimci şkolasında işleyeräk, kendi resimcilik ustalıını eni evlat boylarına üüreder. Not. Sergi Küçük ayın sonunadan açık olacek.TAA DERINDÄN
katalog_1

2019.02.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“Gagauz renkleri” diil salt gagauz renkleri

Üç afta geeri Komrat regional resim Galereyasında oldu Gagauziyadan hem Gagauziyadan olmayan 63 resimcinin “Gagauz renkleri” Katalogun prezentațiyası. Bakmadaan ona anılmış mı diil mi resimci, Katalogta herkezinä, nicä var bir laf kardaş payı olarak, 2 sayfa ayırılmış. Gözäl poligrafiya verer kolayını  annamaa neleri renklerlän hem çizilärlän savaşmışlar göstermää resimcilär, ani çalışêrlar  jivopis, grafika, skulptura hem dekor-uydurma incäzanaatında. Saymadaan onu, ani elimizä geçän Katalogun 97-98, 102-103, 107-108 sayfaları bom-boş hem burada lääzım olması resimcilär için biz yok nicä bişey üürenelim, var nicä demää – Katlog gözäl olmuş! Kalan sözleri brakêrız resimcilerä kendilerinä, aniTAA DERINDÄN
turksoy_25_yıl_komrat (8)
(TÜRKSOYun 25-ci yıldönümü kutlamaları Yaponiyadan başlayıp Gagauziyaya başarıldı) TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) kurulmasının 25-ci yıldönümü kutlama programasının başarılmasınnan ilgili olarak, TÜRKSOY Genel sekretari hem Büükelçi Düsen KASEİNOVun katılmasınnan, Gagauziyada iki günnük bir kultura programası yapıldı. Programanın ilk günündä, Küçük ayın (fevral) 7-dä, Büükelçi Düsen KASEİNOV buluştu Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası başı Marina SEMENOVAylan. Hep o günü Komrat regional resim Galereyasında bir buluşma yapıldı Gagauziyanın yaratmak şkolaların direktorlarınnan, bibliotekacılarlan, teatru hem ansamblilär öndercilerinnän. Küçük ayın (fevral) 8-dä sa kutlamalar ilerledi Komrat regional resim Galereyasında kurulan TÜRKSOYuTAA DERINDÄN
dusen_kaseinov
TÜRKSOYun kurulmasının 25 yıldönümü kutlamaları programası çerçevesindä, 2019-cu yılın Küçük ayın (fevral) 8-dä, TÜRKSOY Genel sekretari hem Büükelçi Düsen KASEİNOV Gagauziyaya geler. Canabisinin başkannıında, ofițial vizitlan, Türkiyedän bir delegațiya gelecek. Vizit programasında, Gagauziya öndercilerinnän buluşmadan kaarä, var “TÜRKSOY obyektivında Gagauziya” fotoalbomun prezintațiyası hem büük bir konțert gösterilmesi. Konțert adanêr TÜRKSOYun 25 yıldönümünä hem Gagauziyanın “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinin kurucusuna hem ilk öndercisinä, raametli Semön POMETKOya. Not. “TÜRKSOY obyektivında Gagauziya” fotoalbomun prezintațiyası olacek Komrat regional resim Galereyasında hem başlayacek saat 12-30-da, bildirer Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası.TAA DERINDÄN
cadir_kis_gergefi (2)
Geçän afta Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusunun modelleri “Çadırın kış gergefi” adlı fotosesiyası yaptılar, neredä gösterdilär kendi öndercisinin Lidiya İvanovna TODİEVAnın tarafından hazırlandıı gagauz milli rubaların kolekțiyasını .  Fotosesiyada pay aldılar teatrunun modelleri: (baş patrettä soldan) Nikoly NİGA, Anastasiya KASIM, Lübov KOL, Nina DİMOVA hem Valeriya PATOSKA. Fotosesiya için gagauz milli kış rubaların koleţiyayısını hazırladı bu teatrunun öndercisi Lidiya İvanovna TODİEVA, angısı çok çalışêr diriltmää gagauz milli rubalarını, savaşêr göstermää o rubalarda gagauzların hem Gagauzluun gözelliini. Ne demää?! Açan gözälizsiniz ye, gözäliz! Bakarak bu gözäl hem kıvrakTAA DERINDÄN
turksoy_25_medalisi

2019.01.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“TÜRKSOYun 25 yılı medalisi” verildi

2018-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 26-da Ankarada TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) Genel sekretarlık binasında “TÜRKSOYun 25 yılı medalisi” verildi devlet, kultura hem cümne insannarınaa – Türk dünnäsına izmetleri hem Türk dünnäsının kulturasını hem incäzanaatını dünnäya tanıtmasında çalışmaları için. Maasuz yapılan sırada TÜRKSOYun  Genel sekretari hem Büükelçi Düsen KASEİNOV tarafından verildii “TÜRKSOYun 25 yılı medalisi”ni kablettilär: Türkiye Respublikası Pravitelstvosunun Baş danışmanı Yalçın TOPÇU, Türk soveti aksakallar Konseyi azası Prof. Dr. Mustafa İSEN,  Yunus Emre institutun Başkanı Şeref ATEŞ, Atatürk kultura, dil hem istoriya üüsek kurulu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS,TAA DERINDÄN
turksoy_kastamonu_konseyi_1
2018-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 18-dä Türkiyenin Kastamonu kasabasında olan TÜRKSOY dayma Konseyin 36-cı dönem toplantısında alındı karar, ani Türk dünnäsınin 2019 yılı kultura başkasabası Kırgızistanın Oş kasabası olacek. TÜRKSOY dayma Konseyin 36-cı dönem toplantısında geçän “Türk dünnäsının 2019 yılı kultura başkasabası” çerçevesindä yapılan bütün sıraları inceledilär hem eni yılda Oş kasabasında yapılacek kultura işlerini kantara attılar. Bundan kaare, TÜRKSOY dayma Konseyin kararınnan, 2019-cu yıl sayılacek büük Azerbaycan poetın İmaddedin NESİMİnin duumasının 650 yılına “İmaddedin NESİMİ anmak yılı” hem anılmış Ozan[1] Aşık VEYSELin duumasının 125 yılına “Aşık VEYSEL anma yılı”.TAA DERINDÄN
sedef_1

2018.12.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Beşalmadan “Sedef” ansamblisi 20 yaşında

Geçennerdä tamamnandı 20 yıl, nicä Beşalma küüyündä kuruldu “Sevda” ansamblisi. Çok yıllar bu ansambli çalışmardı. Ama taa sora, 1998-ci yılda, ansambli eni adlan sțenaya çıktı. Ozaman ona “Sedef” adı koydular. Ansamblinin yıldönümü büük konuşmaklan kutlandı. Konuşa beşalmalılardan kaarä geldilär komşu küülerdän musaafirlär hem Gagauziyanın öndercileri. Kutlamaları hem baaşışları kabletmektän sora, konuş konțert programasınnan ilerledi.TAA DERINDÄN
canavar_4

2018.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauzlarda Canavar yortuları[1] başladı

Canavar yortularını bakardılar nicä büün Paskelleyi bakêrlar Kasım ayın (noyabri) 25-dä gagauzlarda başladı Canavar yortuları. Onnar sürterlär 6 gün, Kasım ayın 30-dan. CANAVAR YORTULARI sayılardı en büük yortu gagauzların 3 en büük, en bakılan hem en maanalı milli yortuların (“Canavar yortuları”, “Hederlez”[2] hem “Kasım”[3]) arasında, ani sayılarmışlar gagauzlarda taa hristiannıktan ileri. Çünkü evelki gagauzlar Canavarı doorudan Allaa gibi büük sayarmışlar. İna­narmışlar, ani Canavar kendi kuvedinnän hem fikirinnän erdä hem insan ara­sında uygunnuu hem düzgünnüü, insannarın raat yaşamasını koruyêr hem, yannış adımnardan hem sapmalardan koruyup, dooru yola koyêr. Onuştan gagauzlar inanêr,TAA DERINDÄN
anar_cicek (1)
Kasım ayın 2-5 günnerindä Moldovada Azerbaycan literatura Günneri geçti, angısında Azerbaycan tarafından delegațiyada pay aldılar Azerbaycan Yazıcılar hem Türk dünnäsı Yazıcılar Birliklerin başı, Halk yazıcısı, rejisör hem sțenarist ANAR (bütün adı: Anar Rasul oglu RZAYEV), Azerbaycan Yazıcılar Birliin çevirici bölümün başı, yazıcı Salim BABULLAOGLU, Azerbaycan Yazıcılar Birlii Başının danışmanı, yazıcı Rauf ASLANOV, yazıcı hem poet Ajdar OL, Azerbaycan Kultura Ministerliin aparatı başı Fikret BABAYEV. Literatura Günneri başladı Kasımın 2-dä Büük Azerbaycan yazıcının Nizami GÄNJEVİnin hem Büük Moldovan yazıcının Mihai EMİNESKUnun byustlarına hem da “Eternitate” Memorialın azerbaycannı geroyların köşesinä çiçek koyulmasınnan,TAA DERINDÄN