KULTURA BOLUMU

gagauz_turkusu
Harman ayın (avgust) 19-da, taman gagauz Respublikasının 28-ci yıldönümü günü, Çadır kasabasında geçti XVIII-ci “Gagauz türküsü” festivali. Ama onun da üstünä nestettilär. Reglamenta görä bu festivsldä yok nicä Gagauz dilindän kaarä, başka bir dildä türkü çalmaa: ne rusça, ne türkçä, ne bulgarca, ne moldovancı, ne başka bir dildä. Ama bu yıl bu kuralı ezdilär da sțenadan ne isteerin hem ne dildä isteersin vardı nicä işitmää. Not. “Gagauz türküsü” festivalini kuruldu 2000-ci yılda Çadır teatrunun direktoru Mihail KONSTANTİNOVun teklifinnän hem yazıcı Todur ZANETin arka olmasınnan hem da ozamankı Çadır primarı MihailTAA DERINDÄN
bucak_sesleri_2
2018-ci yılın Orak ayın 11-12 günnerindä Gagauziyada altıncılaa geçeti “Bucak sesleri – 2018” etnoestrada muzıkasının halklararası konkursu. Konkursun açılışı hem 1-ci basamaa Kazayak küüyündä oldu, finalı hem kapanışı da Caltay küüyündä geçti. Konkursun jürisinin kararına görä “Bucak sesleri” konkursta 1-ci er, Gran-pri ödülü hem 1000 (bir bin) amerika doları baaşışı verildi Pridnestrvyedan (Moldova) “A-3” triosuna. Kalan erlerdä kardaş payı yapıldı:  2-ci er verildi Yulä ARNAUTa (Gagauziya), Aleksey ŞEVÇUKa (Belorusiya) hem Maya BALAŞOVAya (Rusiya); 3-cü er verildi Desislava ARNAUDOVAya (Bulgariya), Alper KIRAÇa (Türkiye) hem Narkence SERİKBAEVAya (Kazahstan). Hepsi konkursantlara verildi DiplomalarTAA DERINDÄN
bucak_sesleri
2018-ci yılın Orak ayın 11-12 günnerindä Gagauziyanın Kazayk hem Caltay küülerindä geçecek “Bucak sesleri – 2018” etnoestrada muzıkasının halklararası konkursun etapları. Konkursta pay almaa deyni 10 erdän (Belorusiya, Bulgariya, Gagauziya (Moldova), Gruziya, Hakasiya (Rusiya), Makedoniya, Moldova, Polşa, Pridnestrovye (Moldova) hem Romıniya) türkücülär neetlerini bildirdilär. Gagauziyanın adından konkursta pay alacek türkücüyka Yuliya ARNAUT. Konkursta pay alannar lääzım olacek çalsınnar ikişär türkü: birisi – kendi ana dilindä, birisi da – istediinä görä.TAA DERINDÄN
giyimnar_gunu

2018.06.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Moldovada Portulu giyimnerin milli günü bakıldı

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 24-dä Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministerlii çalışmalarınnan Moldovada üçüncü kerä bakıldı Portulu giyimnerin milli Günü. Bu Günnän ilgili sıralar geçtilär Respublikanın 14 rayonun 45 küüyündä hem kasabasında. Moldovanın baş kasabasında yortulu sıra geçti Respublika Binasında. Burada kuruldu Moldova muzeylerindän hem özel kolekţiyalardan milli giyimnerin sergileri. Moldovanın anılmış folklor ansamblileri konţertlarını gösterdilär. El ustaları hem halk aşçıları da kendi mallarını sergiledilär hem onnarın satışını yaptılar. Portulu giyimnerin milli Günü sırasını açarak, Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK urguladı, ani Portulu giyimnerin milli Günü –TAA DERINDÄN
yulea_arnaut_1
2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 9-12 günneri arasında Rusiya Federaţiyasının Hakasiya Respublikasında oldu V-ci Halklararası “Ot Irı” (Ateşin Türküsü) konkurs festivali, angısında pay aldılar 14 erdän türkücülär: Altay (RF), Azerbaycan, Başkurdistan (RF), Belorusiya, Burätiya (RF), Gagauziya (Moldova), Hakasiya (RF), Kazakistan, Kırgızistan, Krım, Saha (Yakutiya, RF), Tacikistan. Gagauziyayı festivaldä temsil ettilär Gagauz türküçüykası Yuliya ARNAUT hem Moldovanın şannı artistı Pötr PETKOVİÇ (jüri azası). Festival konkursuna katılan türkücülär lääzımdılar ikişär türkü çalsınnar. Gagauz türküçüykası Yuliya ARNAUT ½ finalda çalıp gagauzça “Kemençä” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV) türküsünü hem finalda çalıp angliycaTAA DERINDÄN
Afisha_filarm
Anılmış gagauz doktorun hem bilim adamın Aleksandr DANÇın teklifinä görä, 2018-ci yılın Hederlez (may) ayın 25-dä Kongazda hem 26-da Kişinevda Türkiyedän türkücüyka Aylin Şengün TAŞÇI hem Nevasel türk muzıkası topluluu konţert verdilär. Kongazda konţert oldu Kultura Evindä. Konţert programasında vardı evelki hem büünkü türk türküleri. Ayırıca Aylin Şengün TAŞÇI çaldı gagauz halk türküsü “Mari Kız”. Kongazdakı konţerta katıldı Kazayak küüyündän “Sevda” ansamblisi da. Kişinevdakı konţert Kişinevun “Serghei Lanchevici” Milli Filarmoniyasında küçük zalında oldu. olacek hem başlayacek üülendän sora saat ikidä. Not. İki yıl geeri Aylin Şengün TAŞÇI hem türk muzıkasıTAA DERINDÄN
valkanes_usak_bascasi_4

2018.05.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Bulutlu havada güneşli buluşmak

2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 14-dä Valkaneş kasabasının “Akça” 4-cü uşak başçasında geçti bir sabaalık, ani adandı akademik hem poet Todur ZANETlän buluşma yortusuna hem Canabisinin olacek 60-cı yıldönümünä. Bakmadaan ona ani o günü hava bulutluydu hem sabahtan yaamur yaadıydı, buluşmak pek gözäl hem güneşli geçti. Uşaklar sevinmeklän hem tuz-ekmeklän karşıladılar anılmış yazıcımızı. Onnar büük havezlän gösterdilär kendi bilgilerini gagauz poetımızın yaratmalarında, okudular Canabisinin peetlerini Vatan, tabiyat, yıl zamannarı hem ev hayvannar için, çaldılar türkü ana dilindä, gösterdilär masalı “Seftä kazanılmış para”. Açan uşaklar başladılar çalmaa “Oglan” halk türkümüzü, onnarlanTAA DERINDÄN
CD_folklor

2018.05.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, FOLKLOR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Gagauz türkülerin CDileri çıktı

Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası bildirdi, ani hazırlandı hem insan önünä çıkarıldı taa iki CDsi. CDilerä girdi 37 gagauz türküsü, ani yazıldı Çadır kasabasında bulunan Gagauziyanın Regional ses studiyasında. “Menevşä” adlı diskta var 16 türkü, “Oglan” adlı diskta sa – 21 türkü. Bundan kaarä, maasuz “Hederlez” yortusu için hazırlandı taa bir CD disk – “Gagauz türküsü”, angısına girdi gagauz artistlerin çaldıı türkülär.TAA DERINDÄN
karacoban_1
2018-ci yılın Hederlez ayın 16-da Komrat regional resim Galereyasında açıldı raametli yazıcının hem poetın, muzeycinin hem kinocunun Dimitriy KARA ÇOBANın 22 resimin hem 4 skulpturasının hem yazılarının sergisi, angısı baaşlandı raametlinin duuma günün 85-ci yıldönümünä. Serginin açılışında pay aldılar kultura uurunda izmetçilär, yazıcının yakınnarı, üürencilär hem studentlar. Açılışta nasaat edennär annatılar Dimitriy KARA ÇOBANın ömürünü, yaratmak yolunu hem çalışmalarını. Not. Bu sergi yapıldı Gagauziya İspolkomunun kararına görä, ani Hederlez ayı Dimitriy KARA ÇOBAN ayı olsun.TAA DERINDÄN
hederlez_2018 копия
Hederlez ayın (may) 6-da Gagauziyanın Çadırlan Valkaneşkasabalarında büük şenniklän kutlandı gagauzların en büük milli yortularından birisini – “Hederlez” yortusu! Valkaneştä kutlama sırası kasabanın baş meydanın yanında bulunan parkta geçti. Valkaneş kasabasının primariyası, gagauz adetinä görä, yapıp koyun bulguru, konakladı onunnan hepsi insannarı, ani geldiydilär parka siiretmää konţertı hem gagauz oyunnarını oynamaa. Çadır kasabasında sa “Hederlez” yortusu taa tantalalı hem politikalı geçti. İlkin buradakı “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda Gagauziyanın büükleri kurdular büük bir sţena hem gagauz kulturasınnan hem da imeklerinnän ilgili türlü sergilär hazırladılar. Belliydi, ani bütün bu hazırlamaklar yapıldı gözälTAA DERINDÄN