KULTURA BOLUMU

cesma_ekmek_sirasi (6)

2020.12.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Ekmek – dünnä temeli!”

Gagauziyanın 26-cı yıldönümünä karşı Çeşmä küüyün Vasiliy DERKAÇın adına istoriya hem tarafı aaraştırma muzeyindä oldu paalı bir sıra –“Ekmek – dünnä temeli!”, angısını, dördüncü klasın üürencilerinnän bilä, hazırladı küü lițeyin başlangıç klaslarında üürediciykası Ekaterina Petrovna BERBER. Halizdän bu sıra lääzımdı olsun küü lițeyinin muzeyindä, zerä o yapılardı Gagauziya şkola muzeylerin temelindä kurulan Regional gösteri-konkursu çerçevesindä, ama taman bu vakıtta lițeyin muzeyindä bölä bir iş için kolaylık yoktu. Bu hiç kösteklämedi ne üürediciykayı kendisini, ne üürencileri, ne da küü muzeyin zaametçilerini. Sırada pay alan lițeyinin 4 “b” klasın üürencileri “Ekmek –TAA DERINDÄN
hora_klisesi_2
Türkiyenin İstabuldakı Ayozlu Kurtarıcı Hristozun Hora Klisesi 2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 21-dän beeri camiya döndürüldü. Bu klisä kuruldu 534-cü yılda, sora da 1315-21 yıllarında büünkü durumuna getirildi. 1511-ci yılda klisä camiya döndürüldü. 1945-tä, freskaları unikal oldukları için, ÜNESCO tarafından Bütündünnää varlık listesinä alındı. 1948-ci yılda İstanbuldakı Ayozlu Kurtarıcı Hristozun Hora Klisesi Türkiye muzeylär önderciliinä baalandı da Kariye adlı muzey oldu. Türkiyenin en çok bakılan muzeyidir. 2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 21-dä Türkiye Administrativ Sudu kararınnan İstabuldakı Ayozlu Kurtarıcı Hristozun Hora Klisesi Kariye camisi oldu.TAA DERINDÄN
avdarma_canavar (3)_

2020.12.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Unutmamaa näädan bizim köklerimiz

(Avdarma küüyün lițeyindä Canavar yortuları bakıldı) Kırım ayın (dekabri) 9-da Avdarma Dimitriy ÇELENGİR lițeyindä oldu pek meraklı hem gözäl bir yortu – uşaklar hem üüredicilär baktılar “Canavar yortuları” sıralarını hem annattılar, neçin hem nicä gagauzlarda bakılardı bu, Paskellä gibi büük pek önemni, günnär. Lițeyin gagauz dili hem literatura üürediciykası hem Avdarma küüyün istoriya muzeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİTlän bilä bu klastan dışarı sarıyı hazırladılar 10-cu klasın üürencileri dä.  Sıranın geçirilmesinnän Canabinizlär var nicä tanışasınız internetin bu adresından: https://avdarma1563.md/?p=18873.  Biz sa söz vereriz sırada pay alannara, onu siiredennerä,  hem sırayı hazırlayana, annatsınnar deyni,TAA DERINDÄN
albom_gagauzlar

2020.12.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Bu fotoalbom – Gagauziyaya ayırı bir bakış

Tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “Gagauzlar – Moldova Respublikasının Ortodoks Türkleri” fotoalbumu, angısını hazırlamış İtalyadan patretçik Alessandro VİNCENZİ, ani 2017-2018 yıllarında Gagauziyada bulunmuş hem gezmiş Gagauz Yerin kimi küülerini hem kasabalarını. Bu fotoalbom – Gagauziyaya ayırı bir bakış: içtän hem ofițial şablonnarından kaçmak. 112 sayfalık kiyatta 3 dildä (romınca, gagauzça, angliyca) annadılêr sıradan gagauzların sıradan yaşaması – ölä nicä var halizdän. Fotoalbomu hazırlayan Alessandro VİNCENZİ duudu 1973-cü yılın Kirez ayın (iyün) 26-da İtaliyanın Bologna kasabasında. Ana kasabasında başardı institutun biolgiya bilimneri fakultetını. CAPTA azası, fotograflar hem fotojurnalistlärTAA DERINDÄN
Tempo_İyikiDoğdunKaragöz

2020.11.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İNTERVYU, KULTURA, TEATRU BOLUMU

6-cı Festivaldän sora 7-ya hazırlanmaa başlamak

Biz artık bildirdik, ani 2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 17-25 günnerindä Türkiyenin başkasabasında teatrular ömüründä oldu pek önemni bir kultura sırası: “6-cı Halklarası Ankara kukla Festivali”, angısını hazırladılar hem başa çıkardılar “Kukla Karagöz Gösteri hem Sahne Sanatları Derneği” (KUKSADER) hem Ankarada hem da dünneyin çok erlerindä pek sevilän “Teatru Tempo” kukla teatrusu. Bu yıl Festivaldä onlain rejımında 12 devlettän teatru grupaları pay aldı. Belli ki, başımıza gelän koronavirus pandemiyası beterinä, Festivalin düzennemesi internet dünnääsında geçti da dünneyin herbir köşesindän siiredicilerin kolayı oldu teatr grupaların oyunnarını Festivalin saytından siiretmää.  Bütün buTAA DERINDÄN
Kasim_DSC_0730

2020.11.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, FOLKLOR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kasım yortumuz kutluca olsun!

Kasımın (noyabri) 7-dä gagauzlar bakêrlar kendilerinin en büük milli hem maanalı yortularından birisi – Kasım gününü!   KASIM günü, “Canavar yortuları”nan hem “Hederlez” yortusunnan bilä, sayılêr gagauzların 3 en büük milli hem maanalı yortularından birisi. O bakılêr Kasım ayın (noyabri) 7-dä. Evel, iki ţıklalık halk kalendarinä görä, Kasım gününnän gagauzlarda başlardı kış. Bu gündä çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar. Ozaman para insanda siirek olduu için, çobanın istediinä görä, onunnan ekinnän yada fulkaylan (biyaz ekin, banatka), ya boodaylan, ya papşoylan yada ikisinnänTAA DERINDÄN
kel_natalya_
Canavar ayın (oktäbri) 20-dä “ADAMI Media Prize” cümne Birlii açıkladı 2020-ci yılın ödül verilän listesini, neredä kultura türlülüü için “Cultural and Entertainment Blog” ödülü gagauzka blogerkasına Nataliya KELä verildi. Gagauzka blogerkasını Natalya KELi internet dünnääsı çoktan biler, zerä kendi blogunda hazırlanan hem yayınnanan Canabisinin gagauzların yaşamasınnan ilgili şakalaı videoları şennendirer diil salt İnstagramda ona yazılı olan 39 binä yakın kişiyi, ama internet dünnääsının taa çok çok insannarı da. “Oskarsız (OSCARS) aktrisa”, nicä kendisinä deer Natalya KEL, becerdi gagauz internet kullanıcılarına sevdirmää o şaka hem şalvir personajları, angılarını kendisi yarattı: Viorika-vlog;TAA DERINDÄN
6_kukla-festivali

2020.10.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Ankarada 6-cı kukla teatruları Festivali geçer

2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 17-25 günnerindä Türkiyedä onlain rejımında geçer “6-cı Halklarası Ankara kukla Festivali”, angısını hazırladı Ankara “Tiyatro Tempo” kukla teatrusu hem yapılêr  Festivalin hem “Tiyatro Tempo” teatrosu direktorunun Marina YÜCEnin hem bu teatrunun rejisörun Halük YÜCEnin zaametlerinnän. Koronavirus belasının beterinä Festival ilk kerä onlain rejımında geçer. Onda pay alêrlar Amerika Birleşik Devletleri, Avstraliya, Bulgariya, Estoniya, Germaniya, Gruziya, İndiya, İzrail, Rusiya, Türkiye devletlerindän kukla teatruları. Festivalin spektaklilerini var nicä bakasınız www.ankarakuklafest.com saytında.TAA DERINDÄN
Molier_kukonalar (4)
Canavar ayın 10-da Çadır kasabasının “Dionis TANASOGLU” Gagauz Milli teatrusu gösterdi eni premyerasını – Jan-Baptiste MOLİERin “Gülüntü kukonalar” spektaklisini, angısını gagauz dilinä çevirdi anılmış gagauz dramaturgu, Türk Dünnäsının 1-ci pyesayarışmasının laureatı hem TÜRKSOYun “Dramaturg Haldun TANERın 100 yılına” medalisinin kavalerı, Akademik Todur ZANET. Spektalinin rejisöru – Tiraspol kasabasından maestro Dimitriy AHMADİEV (Prednestrovye “N.S.ARONEȚKAYA” drama hem komediya devlet teatrusunun baş rejisöru). “Gülüntü kukonalar” spektaklisinin premyerası lääzımdı olsun birkaç ay taa ileri, ama koronavirus belasının beterinä onu Çadır kasabasının “Dionis TANASOGLU” Gagauz Milli teatrusu becerdi göstermää ozaman, açan Moldovanın Cümne saalıında ÜstolanTAA DERINDÄN
Ana-boba_muzeyi (2)

2020.09.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Galina SİRKELİ “Ana-boba evi” muzeyini açtı

Başküüyündän Gagauzluun büük patriotu, yazıcıyka hem pedagog, Komrattakı “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecin gagauz dili hem literaturası üüredicisi Galina Dimitrievna SİRKELİ açtı kendi ana-boba evindä gagauz kulturasını hem adetlerini, literaturasını hem bilgiçliini, yaşamasını hem insannıını annadan “Ana-boba evi” etnografiya muzeyini. Muzey için taa uygun er yoktu nicä bulmaa, çünkü bu evi 1959-cu yılda yaptı hem Galina Dimitrievnanın bobası, Başküüyündä gagauz dilindä ilk üüredici – Dimitriy Semönoviç KRİSTİOGLU. Halkımızın kulturası, istoriyası, ruh zenginnii, yaradıcılıı evelki vakıtlardan kalan ev tertiplerindä, folklorunda, adetlerindä, sıralarında. İnsanın canında varsa saygı o evelki, dedelerindän kalan zenginnää, varTAA DERINDÄN