KULTURA BOLUMU

Oglan_okuyêr (1)
Ceviz ayın (sentäbri) 3-dä Gagauziyanın Başkannık binasının büük başında oldu prezentațiya uşaklar için kiyada “Oglan masal okuyêr – 2”, angısını hazırladı Viktor KOPUŞÇU. Kiyadı tanıttılar Gagauziyanın “Lumina” cümne kuruluşun başı Viktor KOPUŞÇU, Ankara “Gagauzlar” dernään başın yardımcısı Sergey MANASTIRLI hem popaz Sergey KOPUŞÇU. Prezentațiyda açıklandı, ani bu kiyada toplu 5 gagauz halk masalı. Nicä da birincisi, bu kiyat ta yapılı kompyutor grafikasında çift resimnärlän: sol sayfada kiyadın resimcisi Olga STAMOVA-KULEVA yapmış masaldan renkli bir resim, saa sayfada sa – resimin sadä konturu çizili. Bu konturu uşaklar lääzım kendileri boyasınnar. “OglanTAA DERINDÄN
kurtcu_kiyatlar

2020.08.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Saa olsunnar hem var olsunar

Ukrayinanın Kurçu küüyün “Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezi”n bibliotekası kabletti Akademik Todur ZANETtän büük baaşışları: “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” hem “ Seçmä yaratmalar. 60 yaşına” kiyatlarını hem da “Ana Sözü” gazetasının sayılarını, angılarını bizä getirdi “Ukrayna Gagauzları Birlii” kurucusu Vasiliy KELİOGLU. Pek sevindik! Nekadar da ileri gitmesin, zamana görä, tehnologiyalar en ii duygu insan kableder ozaman, açan kendi elinnän açêr kiyadı da sayfa-sayfa okuyêr yonu ya da geçirer gözdän. Vasiliy KELİOGLU bildirdi, ani bölä baaşış kabledeceklär şkolalarda, neredä üürenerlär gagauz dilini, bibliotekalar (Gagauz kultura merkezi paylaşacek). Üürenicilerä deyniTAA DERINDÄN
gagauz_kilimneri (4)
2013-cü yıldan beeri Gagauziyanın Aydar küüyündä “Gagauz kilimneri” festivali yapılmaa başladı. Altı yıl sıravarda bu festival Aydar küüyün Kurban günündä hem Büük Panaiya (Harman ayın (avgust) 28-zi, bu gündä Aydar küüyün Kisä Kurbanı) yortusunda ya ona karşı yapıldı. Ama bıldır bu adeti bozmaa başladılar… Bıldır “Gagauz kilimneri” festivali, Gagauziya Başkanın harțaklıına görä, Harman ayın (avgust) 18-dä yaptılar (bak: http://anasozu.com/ko-baarliim-gagauz-kilimneri-festivalinda-gagauzluktan-makarki-bisey-bozulmdik-kalsin/). Şindi sa Aydar küüyün adetini heptän bozdular da festivali bir uydurma gündä (Harman ayın (avgust) 9-da) onlain yaptılar. Bu gün Aydar küüyün Kurban gününä hem Büük Panaiya yortusuna pek uzakta kaldı.TAA DERINDÄN
albom_Gagauziya_kurkcu (7)
Gagauziyanın kultura yaşamasına eni bir gözäl sayfa yazıldı – gagauz bilim adamı Vitaliy KÜRKÇÜ kendi parasınnan çıkardı bir fotoalbom “Гагаузия/Gagauzia”. Fotoalbomun hem ona girän hepsi 1200 patredin avtoru Vitaliy KÜRKÇÜ kendisi. Canabisi açıkladı, ani fotoalbom için patretleri yaptı 19 Gagauziya küüyündä hem kasabasında iki ylın içindä. Bir yıl vakıt ta lääzım oldu bu gözäl malı hazırlamaa hem tipardan çıkarmaa. Fotoalbom çetin kaplı hem çift dilli: rusça hem angliyca. Onun 104 sayfası var. Tirajı – 600 taanä. Kiyadın hazırlanmasına yardımcı oldular Vasiliy DİMÇOGLU hem Anastasiya DİMÇOGLU. Not. Vitaliy KÜRKÇÜ duudu kongazda,TAA DERINDÄN
Teatru_avtobus (3)
Orak ayın (iyül) 28-dä, Komrat Kultura Sarayının önündeki meydanda olan sırada, Gagauziyanın iki teatrusuna da (“Dionis Tanasoglu” Gagauz Milli teatrusu hem “Saveliy KÖSÄ” Komrat munițipiy teatrusu) verildi birär avtobus. Bu işi yapmaa deyni kolaylık oldu 2018-ci yılın Canavar ayın (Oktäbri) 16-da Gagauziya Halk Topluşu tarafından kabledilän  “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonuna görä, angısını hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU. “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonuna görä kuruldu hem çalışêr “Gagauz Dili Fondu”, angısının parasınnan da bu iki avtobus (“Kıng Long” hem “Mercedes Sprınter”) satın alındılar.TAA DERINDÄN
Aya_Sofiya_
Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Kirez ayın (iyün) 4-dä emir verdi Aya Sofya muzeyin statusunu camiyä çevirmäk için konuyu incelemää. Da dün, Orak ayın (iyül) 2-dä Türkiye Administrativ Sudu aldı karar, ani İstanbul Aya Sofya muzeyin statusu var nicä diiştirilsin Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın izininä görä, hem urguladaı, ani Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün 1934-cü yıldan Aya Sofiya soboruna muzey statusu verilmesi için izini kuvettä kalêr, bildirer Radio Svoboda. Kendi Kararını Türkiye Administrativ Sudu onbeş gündän sora ofițial olarak cümnenin önünä çıkaracek. Not. Aya Sofya, BazilikTAA DERINDÄN
partole_Claudia

2020.06.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Klavdiya PARTOLE – kulturaya özü verili izmet

2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä tamamnadı 65 yaşını anılmış moldovan yazıcıykası, jurnalistkası, aaraştırmacıyka, gagauz kulturasının dostu Klavdiya PARTOLE. Klavdiya PARTOLEnin literatura yaratmak yolu geniş, ama taa çok adanmış uşaklara. Yaşamasında o yazdı hem tipardan çıkardı uşaklar için 15 kiyattan zeedä, olup onnarın en sevgili avtorlarından birisi. Canabisini severlär onnar da kim yazmakta ilk adımnarını yapêr, kim muzıkada, türkücülüktä hem resmciliktä kendisini dener – çok yıllar sıravardı Klavdiya PARTOLE Moldovanın “İon KRÄNGA” uşaklar için Milli bibliotekasında “Krängada” yaratmak birliin öndercisi olarak çalışêr. 2005-ci yılda Halklararası kiyat salonunda onun “Aalayan sedefçiklär”TAA DERINDÄN
aaclik_kurbannari_3
Başlayıp Kirez ayın 1-dän beeri Gagauziyanın Çadır kasabasında bulunan “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu açtı onlain sezonunu, bilderer teatrunun internet resursu https://gagauz-teatr.com/. Nicä açıkladı teatrunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV onlain sistemasına geçmesinin sebepi – Moldovada hem Gagauziyada koronavirus durumun keskinneşmesi. Onuştan spektakliri var nicä siiretmää teatrunun youtube kanalında: Dionis Tanasoglu adına gagauz Milli teatrusu. Büünkü günädän oynanadı 5 spektakli: 01.06.2020 günü – “İki potmarcık”, pyesanın avtoru hem rejisöru – İon POPESKU; 07.06.2020 günü – “Kıvrak evcäz”, pyesanın rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV; 07.06.2020 günü – “Dokuzuncu Tümen” (Dede Korkut), pyesanın avtoru hemTAA DERINDÄN
dramaturgiya_sonu_

2020.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Dramaturgiya yaratmaları konkursun sonuçları

Hederlez ayın (may) 13-dä Gagauziya kultura Upravleniyasında oldu Kultura uurunda Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için maasuz Komisiyanın toplamtısı, neredä Dramaturgiya yaratmaları konkursun sonuçları için karar alındı. Bu konkurs, dayanarak Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка») 26.10.2018 günündän No. 30-XVII/VI Zakonuna hem “Dramaturgiya yaratmaları fondları için” GHTnın 15.10.2019 günündän Kararına, 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 28-dä Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından açıldı. Konkursa 15 yaradıcı hem çevirici 22 çalışma yollamış. Onnarı inceleyeräk hem esaba alarak teatrular öndercilerininnän eksperların bakışlarını, Komisiya, oylamaylan, bölä kararları aldı: “BüükleräTAA DERINDÄN
boeva (1)

2020.05.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Anku BOEVA – 75 yaşında

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 1-dä, doldurdu yaşını kolegam, bibliotekcı, üüredici, redactor, yazıcı Anku BOEVA. Getirerim aklıma küçüklüümü, edi-sekiz yaşımda. Yaz vakıdı hepsimiz sokakta oynardık. Aklımda kaldı, nesoy, evdekilerini dolaşmaa, maalemizä gelirdi komuşuykam Anku BOEVA. Doymazdım siiretmää onu: gozäl dikişli fistanını, üüsek ökçeli emenisini, kısa kırkılı saçını, enikunu örüyüşünü. Bizä analar-bobalar brakmardılar peliklerimizi kesmää. Gecti yıllar… Anna Nikolayevna oldu anılmış bir insan yaradıcılık yolunda. Nedän hepsi başladı? İlk ondan, ani o açtı kendisinä bir gercek iş: “yazmaa çok meraklıdır!” Denedi oçerk yazmaa, sora proza, da azarak yaklastı bir kiyadın tiparlamasınaTAA DERINDÄN