RESİMCİLİK BOLUMU

kari_sergisi_1
Maasuz Bütündünnää karıların Günü için Komrat regional resim Galereyasında açıldı bir resim sergisi, angısında kendi yaratmalarını sergilediGagauziyanın herbir rayonundan 15 resimci karı. Kendi yaratmakları insan önünä sürdülär: Lübov BRUMM, Alina BULAY, İlona DERMENCİ, Mariya DİMOGLU, Elena DULEVA, İnna KARA-PEEVA, Natalya KOJOKAR, Nadejda LELEÇENKO, Larisa ORMANCI, Nina PEEVA, Elena POMETKOVA, Lidiya POPÄN, Anastasiya RAKOVÇENA, Olga UNGURÄNU, Natalya VORNİKOVA. Sergidä var 60 yaratma, angıları yapılı çeşitli stillerdä hem uurda: peyzaj, patret, natürmord hem çiçek kompoziţiyalar. Not. Sergi açık olacek Çiçek ayın ortasınadan.TAA DERINDÄN
resim_serg_etnomuzey
Büük ayın (yanvar) 17-dä Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyindä “Gagauz resimcileri” adlı resim sergisi açıldı. Onu hazırladılar Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçilii, Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyi hem “Gagauziya resimcileri birlii” adlı Cümne Birlii. Serginin ofiţial açılışını yaptı Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Sora söz tuttular Moldovanın Kultura, Aydınnatmak hem Aaraştırma ministerliin devlet sekretari Andrey KİSTOL hem da Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyin direktoru Petru VİKOL. Bir aftanın içindä muzeyä gelän insannarın kolaylıı olacek tanışmaa “Gagauziya resimcileri birlii” adlı Cümne Birliinä girän gagauz resimcilerinin Georgiy ANDRİEŞin,TAA DERINDÄN
arabaci_1
Kırım ayın (dekabri) 8-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı Gagauziyanın şannı resimcisinin Mihail ARABACInın resim sergisi «Колорит моего края». Bu sergi baaşlandı resimcinin 60-cı yaşına, ani tamamnandı Canavar ayın (oktäbri) 15-dä. Sergidä insan önünä çıkarıldı resimcinin 60-tan zeedä resimneri, angılarının arasında peyzajlar, natürmortlar, patretlär, anılmış avtorların resimnerinin kopiyaları. Mihail ARABACI utancak hem pek talantlı bir insan. Te ne onun için yazdı 2013-ci yılda Todur ZANET: “Gagauz resimcilerin arasında o bir güneş gibi şılêêr. Gülär üzlü hem şen ürekli bir insan – bölä fikir herkerä peydalanêr, açan onunnan buluşêrsın… Onun yaratmalarıTAA DERINDÄN
duloglu_1

2017.10.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Födor DULOGLUnun resim sergisi

Canavar ayın 5-dä Komradın regional resim Galereyasında açıldı Çadır kasabasının uşak resim şkolasının direktorunun, gagauz resimcisinin Födor DULOGLUnun resim sergisi. Sergidä siiredicilerin önünä sürüldü avtorun 68 resimi, ani göstererlar ana tarafın peyzajlarını, açıklêêrlar resimcinin iç duygularını hem abstrakţiya kertiklerini. Resimciyi serginin açılmasınnan kutladılar kollegaları, kultura Upravleniyasının zaametçileri, resim sevän insannar. Födor DULOGLUnun yaratmalarınnan Komradın regional resim Galereyasında var nicä tanışmaa Canavar ayın 31-dän. PATRETTÄ: Födor DULOGLU hem Komradın regional resim Galereyasının direktoru Nina PEEVA.TAA DERINDÄN
Kara_Viktoriya
Harman ayın 16-da Komradın regional resim Galereyasında açıldı Cankt-Peterburgtan gagauz resimciykasının Viktoriya KARAnın «Дом сердца» (“Ürään evi”) sergisi, angısında sergilener 35 resim. Serginin açılışında Viktoriya KARA bildirdi, ani hepsi bu resimneri yapmış 3 ayın içindä. Viktoriya KARAnın kendibaşına bu “Ürään evi” proektı açıklêêr bir duygulu annatma Vatan için, Moldova topraklarında yaşayan Gagauz halkının yaşaması hem kulturası için. Resimciyka aklında koruyêr o evleri, neredä geçti onun küçüklüü – şindi onnar yaşêêr resimnerdä. Kasabanın hızlılıında hem çokluk insan dolayındaykana, büünkü kişi siirekçä aklına getirer kendi köklerini, Vatanını, kulturasını hem kendi başlıını. AnnatmaaTAA DERINDÄN
sergi_bejenar_jekova
Harman ayın 1-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı iki gagauzka resimciykasının Praskovya BAJENARın hem Vera JEKOVAnın resim sergisi – “Yaz motivları”. Sergidä er alêrlar natürmort hem peyzaj resimneri, ani yapılı yaalı boyaylan, akvarellän, pastellan hem akrillan. “Gagauziyanın resimcilär Birlii” cümne kuruluşun azasının Praskovya BAJENAR için bu sergi seftä sergi diil. ATATÜRK bibliotekasında artık onun iki kendibaşına sergleri yapıldı. Bundan kaarä Canabisinin çalışmaları sergilendi hepsi sergilerdä, ani yaptı bu cümne kuruluşu. Resimciyka Vera JEKOVA için bu sergi Gagauziyada seftä bir sergi. Çünkü Canabisi sadä iki yıl resimcilik uurunda çalışêr, ama bıldır onun özel sergisi yapıldı Rusiyanın Tula kasabasında.TAA DERINDÄN
resimcilerin_simpoziumu
Harman ayın (avgust) 2-dä Gagauziyanın Valkaneş kasabasında açıldı resimcilerin «Грани искусства» halklararası simpoziumu, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma upravleniyası. Simpoziumun hazırlanmasında pay aldı “Gagauz-Art” cümne birlii da. Burada pay alêrlar resimcilär Moldovadan, Türkiyadan, Ukraynadan, Gagauziyadan, hem Pridnestrovyedan. Simpozium zamanında onnar çalışaceklar Valkaneştä, Çöşmä küüyündä, Kongazda hem Komratta. Sonunda onnarın sergisi açılacek Gagauziyanın Regional resim galereyasında. Annaşmaya görä resimcilär, bu simpoziumda yapılan resimnerdän, ikişär resim baaşlayaceklar Gagauziyanın Regional resim galereyasına. Simpozium sürtecek Harman ayın 9-dan.TAA DERINDÄN
resim_sergisi_1

2017.06.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BOLUMU

Körpä resimcilerin sergisi

Kirez ayın (iyün) 1-dä, bütündünnä “Halklararası uşakları korumak Günü” çerçevesindä, Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya uşak resimci şkolalarından körpä resimcilerin «На пути к мастерству» sergisi. Sergidä var nicä görmää üzdän zeedä resim, angıları yapılı çeşitli yaratmak kaluplarına görä. Artık adetä görä, serginin açılışında kısa bir konţertlän kendi ustalıını gösterdilär Komrat A.Valkov uşak muzıka şkolasının üürenci muzıkantları da. Serginin aşılışında uşakların önündä nasaat ettilär Çadır uşak resimci şkolasının direktoru Födor DULOGLU, Valkaneş uşak resimci şkolasının direktoru Pötr FAZLI, Regional resim Galereyasının direktoru Nina PEEVA, kultura hem turizma Upravleniyanın başı Marina SEMENOVA.TAA DERINDÄN
Roshko_Ivan
Latviyanın Yurmala (Jurmala) Resimci Şkolasında geçti XVI-cı Halklararası “I live by the Sea” (“Bän yaşêêrım deniz kenarında”) resimcilik zannatı konkursu, angısında pay aldılar 4-25 yaş arasında resimcilerin yaratmaları. Bu konkursa katıldılar 20 devlettän zeedä genç resimcilär bütün dünnedän, başlayıp İndiyadan hem başarıp İrlandiyaylan. Bu devletlerin arasında, Latviyadan kaarä, vardılar Daniya, Germaniya, Polşa, Belorusiya, Rusiya, Ukrayna, Moldova hem başkaları. Komrat resimci şkolasından bu konkursa 44 yaratmak yollandı, da onnarın ikisi medali kazandı. Altın medaliyi aldı bu şkolanın üürencisinin İvan ROŞKOnun (10 yaşında) yaratması, bronza medaliyi hem tanımak baaşışını da aldı AndreyTAA DERINDÄN
Nataliya_Fomiceva_1
(“Ana Sözü”nä deyni maasuz eksklüziv) Gecennerda Germaniyanın baş kasabasına, Berlinä, bir turist olarak gittim. Gözäl hem şaşılacek bir er: çok katlı evlar, büük meydannar, kliselär, büük sokaklar, ara sokacıklar – hepsi tertipliktän yalap-yalap edärdilär. Doz dolaydan, bana deyni, yabancı dil ötärdi. Belliki, bu dünneyin arasında, istär-istemäz, canın yakın bişey aarêr. O yakın iş da tezdä gözümä ilişti: “Resim sergisi: “Sonsuzlaa yolculuk”. Nataliya FOMİÇEVA”. Bir kıpım da hiç dusunmedään, hemen o sergiyä uuradım. Uuradım da şaştım: annadılmaz bir incäzannat dünnääsı! Pek gözäl resimnär, incä ustalıklan yapılı portretlar! Bakarak bu resimnerä, serginiTAA DERINDÄN