RESİMCİLİK BOLUMU

Kisinev_sergi
Küçük ayın 21-dä Moldovada Rusiyanın bilim hem kultura merkezindä “Benim tarafım” resimcilik konkursunda enseyän genç resimcilerä ödül verildi. Bu konkurs Haalklararası Ana dili Gününä baaşlandı. “Benim tarafım” resimcilik konkursunda pay aldılar Moldovanın çeşitli rayonnarından hem Gagauziyanın hem Pridnestrovyenın genç resimcileri. İlk basamakta konkursun jürisi (jüri azaları Kişinevdan, Tiraspoldän hem Komrattan oldular) ayırdılar 60 resim, angılarını II-ci etapa kolverdilär. Bu resimnerin temaları sınırlı diildi. Onnarda vardı nicä görmää patret, peyzaj, natürmord, halk masallarına hem legendalara resim. Konkursun sonuçları açıklandıynan belli oldu, ani bu konkursta pay alan Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolasınınTAA DERINDÄN
r-sava

2015.02.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Uşak resimcilik şkolasının sergisi

Büük ayın 30-dan Küçük ayın 15-dän Komradın kultura Binasında geçti komratakı “D. SAVASTİN” adına uşak resimcilik şkolasının üürencilerin sergisi. Burada uşakların 146 resimi gösterildi. Serginin açılışnda şkolanın direktoru Sergey SAVASTİN yaptı prezentaţiya “The children are painting the world” (“Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY”) albomuna. Bu albomda tipalandı Kazahstanda “Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY” festival sergisindä pay alan hem enseyän uşakların resimneri. Onnarın arasında vardı Komrat resimcilik şkolasınını üürencileri da. Albom için söleyeräk Sergey SAVASTİN dedi: “TÜRKSOYun sergisindä bizim şkoladan 65 uşak katıldı. Ensedi 31-ri. Alboma sa bizim uşkakların 34 resimi girdi. BizimTAA DERINDÄN
albom_turksoy
Komrat “D. SAVASTİN” resimci şkolası, TÜRKSOYlan birliktä, Büük ayın 30-dan Küçük ayın 15-dän Komrat “The children are painting the world” albomun prezentaţiya sergisini yapacek. Sergidä olacek kolayı tanışmaa genç resimcilerin eni yaratmalarınnan. Bundan kaarä serginin açılışında olacek prezentaţiya alboma hem da baaşlanacek albomnar hem gramotalar o uşaklara, kim “Uşaklar dünneyi resimneerlär. TÜRKSOY” festivalindä pay aldılar. “The children are painting the world. TURKSOY” albomun ilk prezentaţiyası geçti 2013-cü yılın 12-15 Kasım günneri arasında Parijda (Franţiya), UNESCOnun Baş Konferenţiyasının çerçevesindä. “The children are painting the world. TURKSOY” albomun hazırlanmasında pay almak için,TAA DERINDÄN
sergi_olifirenko

2014.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Valkaneşli resimciykaların sergisi Komratta oldu

Komrat ATATÜRK bibliotekasında Valkaneşli resimciykaların Nina ERGELECİnin hem Lüdmila OLEFİRENKOnun resimneri sergilendi. Resimnerdä taa çok peyzajlar hem natürmortlar vardı. Ustalık ta belliydi. Onuştan, sergiyä, geldiynän siiredicilär sevindilär o gözäl boyalara hem renklerä, o sucaklaa, ani eser bu iki resimciykanın tablolarından. Nina ERGELECİnin hem Lüdmila OLEFİRENKOnun resimneri taa ileri sergilendilär Gagauziyada, Kişinevda hem Türkiyeylän Polşada. PATRETTÄ: Lüdmila OLEFİRENKOnu “Altın güz” resimi. Vladimir KALECİTAA DERINDÄN
keles

2014.06.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Konstantin KELEŞ 3-cü resim albomunu tiparladı

Gagauzların anılmış adamı, resimci, Çadırdakı “At-Prolin” at fermasının direktoru, Çadır kasabası Sovetin predsedateli Konstantin KELEŞ çadırdakı resim şkolasında kendi resim albomuna prezentaţiya yaptı. Albomda karandaşlan, grafika biçimindä, üzdän zeedä resim var. Konstantin KELEŞ bütün ömürünü baaşladı beygirlerä. Canabisinin çalışmasınnan Moldovada korundu “Orlov ürükleri” beygirlerin tamazlıı. Onuştam, eni albomun (nicä da ilerki albomnarda da)  may hepsi resimnerindä beygirlär resimni. Bakmadaan ona, ani Konstantin KELEŞ başardı sade resim şkolasını, onun resimnerindä büük ustalık görüner. Bunu urguladılar hepsi insannar, kim pay aldı albomun prezentaţiyasında: Çadır resim şkolasının direktoru Födor DULOGLU da, Moldova parlamentınTAA DERINDÄN
SERGI_GAL_1

2014.04.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

İki resimcinin sergisi açıldı

Gagauziyanın resim Galereyasında açıldı iki resimcinin sergisi: Konstantin KELEŞin hem Vasiliy MİHAYLOVun. Nicä bilersiniz dou kalendarlarına görä bu yıl sayılêr beygir yılı. O üzerä da serginin teması belli – beygirlär. Resimcilerä deyni diildi zor bu temayı açıklamaa, zerä onnar ikisi da bu hayvannarın yanında günnän-gün bulunêrlar. Konstantin KELEŞ – Çadırdakı “At-Prolin” tamazlık at fermasının direktoru. Vasiliy MİHAYLOV sa Çadır resim şkolasının üüredicisi hem Konstantin KELEŞin dostu hem “At-Prolin” fermasının sık musaafiri. Serginin açılışında, Galereyanın direktorundan Olga UNGUREANUdan hem resimcilerdän kaarä pay aldılar Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının başı Vasiliy İVANÇUK,TAA DERINDÄN
ignatenko

2014.04.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

Vengriya Büükelçiliindä “Topraan soluması” sergisi

Çiçek ayın (aprel) 7-dä Moldovada Vengriya Büükelçiliindä açıldı belarus resimcisinin Veçeslav İGNATENKOnun resim sergisi. Burada sergilener 20-dän zeedä yaratma (may hepsicii Moldovanın peyzajları). O üzerä da serginin adı – “Topraan soluması”. Serginin açılış nasaatlarını yaptılar Moldovada Vengriya Büükelçisi Matyas SZILAGYI hem resimci Veçeslav İGNATENKO. Serginin açılışında pay aldılar Moldovada Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Gagauziya İspolkomun predsedatelin birinci yardımcısı Valeriy YANİOGLU, Moldovanın politikacıları hem öndercileri, resimcilär, kultura adamnarı, Moldovanın etnokultura cümnelerin insannarı. Sergiyi Hederlez ayın 2-dän var nicä siiretmää.TAA DERINDÄN
sergi

2014.04.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, İNCÄZANAAT, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“İlkyaz – 2014” resim sergisi

Komrat “ATATÜRK” bibliotekasında açıldı eni bir resim sergisi – “İlkyaz – 2014”. Hazırladı onu Gagauziya resimcilerin milli Birlii. Biliotakada sergilener Mihail ARABACInın, Praskovya BEJENARin, Nadejda BELİÇENKOnun, Födor DULOGLUnun, Pötr FAZLInın, ), Vitaliy MANJULun, Dimitriy NOVAKın (Ayoglu), Pötr NOVAKın, Nina PEEVAnın  yaratmaları.TAA DERINDÄN
alena_sirbu

2014.03.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“İlkyaz Vernisajı” konkursun prizörü Alina SIRBU

Geçennerdä Kişinevda İtaliya büükelçilliin kanadı altında, “Regina Pacis” Fondu yaptı bir jivopis konkursu – “İlkyaz Vernisajı”. Konkursta pay aldılar Moldova Respublikanın resimci şkolalarından 12-17 yaş arasında bulunan 20 üürenci. Onnar lääzımdı beş saadın içindä 70×50 sm bez üstündä yaalı boyaylan bir resim yapsınnar. Konkursta pay aldı Komradın “Dimitriy SAVASTİN” adına resimci şkolasının üürenciykası Alina SIRBU da. O kendi resiminin adını koydu “Benim ana kasabam”. Konkursun jürisinin kararınnan Alina SIRBUya “İlkyaz Vernisajı” yarışmasında III-cü er verildi. Konkurun prizöru olarak Alina SIRBU kabletti dimlom hem para baaşışı. Kutlêêrız Alina SIRBUyu bü büükTAA DERINDÄN
savastin

2014.02.12,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, KULTURA, RESİMCİLİK BOLUMU

“ATATÜRK” bibliotekasında Dimitriy SAVASTİNın sergisi

Küçük ayın 11-dä Komrat “ATATÜRK” bibliotekasında anılmış dünnää resimcinin Dimitriy SAVASTİNın resim sergisi açıldı. Bu sergi büük ustanın ikinci personal sergisi bu bibliotekada. İlk sergida taa cok resimnar kara karandaşlan çizilmişti. Şindi sa sergidä yaratmalar yaalı boyaylan yapılı. Ama resimnerin teması hiç diişmeer – gagauz folkloru, legendaları, gagazların derin istoriyası. Sergşnin açılışında pay aldılar hem büük resimci için, onun yaratmaları için, söz tuttular Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet Selim KARTAL, Kişinev TİKA ofisin koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU, resimci Pötr DİMOV, Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametçileri hem başka musafirlär, angıları geldilär kutlamaa resimciyi.TAA DERINDÄN