TEATRU BOLUMU

aaclik_kurbannari_1
Küçük ayın 25-dä Çadır kasabasında oldu premyera “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusunun “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısı koyuldu dramaturg Todur ZANETin “Aaçlık kurbannarı” pyesasına görä hem angısı adandı 1946-1947 yıllarında gagauz halkına karşı zorlan yapılan Büük Aaçlıın 70-ci yıldönümünä. “Aaçlık kurbannarı” spektaklisini yoktu nicä bakmaa yaşsız. Herbir kıpımdan, aktörların laflarından, bakışlarından tikennenärdi etlerin. Onnar oynadılar aslıdan ölä, sansın kendileri bunu geçirmişlär. Sanêrım, ani aktörların bu oynamasına kolaylık verdi o da, ani onnar pyesayı kendi üreklerindän geçirmişlär, hem, ani pyesada olaylar onnarın genetika uurunda kannarında kalmış. Unutmayalım, ani aktörların zaametinä katılêrTAA DERINDÄN
Aaclik_kurbannari
Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusu bildirer, ani Küçük ayın 25-nä saat 16:00-da olacek premyera “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısı koyuldu Todur ZANETın “Aaçlık kurbannarı” pyesasına görä. Spektaklinin rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV. Spektakli adandı 1946-1947 yıllarında gagauzlara karşı yapılan Büük AAÇLIIN 70-ci kara yıldönümünä . Spektaklidä bir aylenin üç günnük yaşamasında annadılêr o unudulan kara günnär için. Premyeraya çaarıldılar Gagauziyanın öndercileri, Gagauziya Halk Topluşu deputatları, İzpolkom azaları, Moldovadakı diplomat misiyaların temsilcileri, Moldova Parlamentın deputatları, kultura, cümne hem politika insannarı, jurnalitlär hem sıradan insannar. Premyera olacek Cadır kasabasının Kultura Evindä. GirişTAA DERINDÄN
teatru_1

2017.02.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, TEATRU BOLUMU

Gagauz teatrusu yaşayacek mı, yaşayamayacek mı?

Küçük ayın 1-dä Komrat Regional Galereyasında oldu bir tombarlak masa, neredä gagauz teatrusununu yaşamasınnan hem ilerlemesinnän ilgili soruşlar incelendi. Tombarlak masayı ortak hazırladılar Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusu hem Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası. Tombarlak masa başladı Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOVun danışma sözünnän. Sora Gagauziyada 20 yıl içindä teatru yaşaması için bir doklad okudu Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusunun baş rejisöru İlya HACI. Nedän sora kendi bakışlarını hem fikirlerini teatrunun yaşaması için açıkladılar Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyasının geçici başıTAA DERINDÄN
Oldur_beni
Harman ayın (avgust) 28-dä “Dionis TANASOGLU” adına Gagauzı Milli Teatrusunun eni premyerası oldu – sţenaya koyuldu anılmış türk dramaturgun Aziz NESİNin komediyası “Öldür beni, ayolum!” (türkçe: “Hadi Öldürsene Canikom”). Pyesayı sţenaya koydu Azerbaycandan rejisör Necat NAZİROV. Bakmayarak ona, ani Aziz NESİNin “Hadi Öldürsene Canikom” pyesasında sadä 3 personaj var, rejisörün kararına görä, “Öldür beni, ayolum!” pyesada 7 personaj oldu: Sien (Valentina GÜMÜŞLÜ), Diha (Natalya İVANÇUK), Kontrolör (Mihail KONSTANTİNOV), Manyak (Anatoliy RADULOV), Karı (Natalya MANASTIRLI), General (Dimitriy ZİROV), İşçi (Aleksandr TODİEV). Premeyera olsun deyni çalıştılar: sţenograf – Nigär ZEYNALLI;  dekor –TAA DERINDÄN
teatr_nesin

2016.08.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BOLUMU

“Öldür beni, ayolum!”

Harman ayın (avgust) 28-dä “Dionis TANASOGLU” adına Gagauzı Milli Teatrusunun eni premyerası var – komediya “Öldür beni, ayolum!” (Türkçe: “Hadi Öldürsene Canikom”). Bu pyesanın avtoru anılmış türk dramaturgu Aziz NESİN. Nicä açıkladı “Ana Sözü” gazetanın redakţiyasına Gagauzı Milli Teatrunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV, pyesayı sţenada koymaa deyni teatru buyur etmiş Azerbaycandan rejisöra Necat NAZİROVa. Pyesada var sade üç personaj, ama spektaklidä edi aktör oynêêr. Mihail KONSTANTİNOV urguladı, ani bu türlü spektakli Gagauzı Milli Teatrusu sţenaya seftä koyêr.TAA DERINDÄN
savuska

2016.05.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BOLUMU

Savuşka büün 45 yaşında olaceydı

45 yıl geeri, 1971-ci yılın Hederlez ayın (may) 23-dä Gagauziyanın Beşalma küüyündä duudu oldu anılmış gagauz hem Rusiyanın aktöru hem rejisöru Saveliy KÖSÄ, Savuşka, nicä ona deyärdilär yakınnarı hem onu sevän dostları. Onun yıldırım gibi yaşaması büük hem aydınnnık bir iz braktı teatruluk kulturasının gökündä. Saveliy KÖSÄ üürendi Kişinevun incäzanaat İnstitunun aktör hem rejisör fakultetında. Neredä ona üüredicilik yaptılar anılmış moldovan hem gagauz teatru uurunda pedagoglar: Dionis TANASOGLU, Pötr ARABACI, Valeriy MOGUTENKO, Todur ZANET h.b. Bu institutu 1992-ci başardıktan sora Saveliy KÖSÄ gitti Moskvaya da girdi üürenmä GİTİSa (Российский университетTAA DERINDÄN
teatr_festival
Baba Marta ayın 24-26 günnerindä Komradın kultura Evindä geçecek Gagauziyanın «Свободная сцена» II-ci teatru Festivali. Festivali ortak yapêrlar: Komrat “Saveliy KÖSÄ” muzıka hem drama teatrusu, Komrat primariyası hem Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası. Festivali kuran Komrat “Saveliy KÖSÄ” adına muniţipiy muzıka hem drama teatrunun öndercisi Denis PINTÄ bildirdi, ani festivaldä pay alacek altı teatru Komrattan, Çadırdan, Taraklıdan, Kauldan hem Kişinevdan. Spektaklilär olaceklar gagauz, rus, bolgar hem romın dillerindä. Giriş serbest hem parasız. Not. «Свободная сцена» II-ci teatru Festivali baaşlanêr Bütündünnä teatru gününä (bakılêr Baba Marta ayın 27-dä). FESTİVALİN PROGRAMASI BabaTAA DERINDÄN
turksoy_taner_
Türkiye kultura hem turizma Bakannıın teklifinä görä TÜRKSOY tarafından 2015 yıl dramaturg Haldun TANER yılı olarak bildirildi. Kırım ayın (dekabri) 8-dä bu yılın yortulu kapanışı yapıldı. 2015 yılın içindä Haldun TANER adına çok sıralar yapıldı. Onun yaratmaları çevirildi başka dillerä hem türk dünnäsında sţenalarda koyuldu. Haldun TANER yılı Ankarada TÜRKSOYun binasında Haldun TANERın duumasının 100 yılına yapılan Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasında enseyennerä ödüllär verilmä sırasınnan kapandı. Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışması Haldun TANERın duumasının 100 yılına yapılan bütün meropriyatiyaların en önemnisi oldu. O verdi kolayını 250 milionnuk türk dünnäsı tanışsınTAA DERINDÄN
Haldun_Taner
Haldun TANERın duumasının 100 yılına Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışmasında ödüllär Başkurtistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gagauzya hem Türkmenistan arasında paylaşıldı. TÜRKSOY tarafından 2015 yılı türk dramaturgun Haldun TANER yılı olmasının açıklamasına yapılan Türk Dünnäsının 1-ci pyesa yarışması, Türkiye Başbakannık Tanıtma Fondunun yardımınnan Türk Dünnäsında bu ortak dramaturgiya yarışmasını hazırlayan hem açan Avrasya Yazarlar Birlii, TÜRKSOY hem Türkiye Devlet Teatruların Genel Müdürlüü bildirdi, ani yarışmaya büük bir katılma oldu. Yarışmanın ilk duyurusu Türkiyenin Konya kasabasında yapılan “BİN NEFES BİR SES” HALKLARARASI TÜRKÇÄ TEATRU YAPAN DEVLETLÄR FESTİVALindä yapıldı. O yarışmaya 18 devlettän 109TAA DERINDÄN
dede_korkut_
Canavar ayın (oktäbri) 19-23 günnerindä Türkiyanın Ege Universitetın Türk dünnäsı araştırma İnstitutu yaptı III-cü Halklararası türk dünnäsı kultura Kongresini. Onun konusu “Dedä Korkut hem Türk dünnäsı” oldu. Bu konu ayırıldı o üzerä, ani 2015-ci yılda tamamnandı 200 yıl nicä “Dedä Korkut” kiyadı bulundu hem bilim dünnesinä tanıtıldı. “Dedä Korkut” kiyadı bulundu 1815-ci yılda Germaniyanın Drezden kasabasının bibliotekasında. Taa sora bir ekzemplär da Vatikanın bibliotekasında üzä çıktı. Drezdenda bulunan destanda 12 bölüm var, Vatikanın ekzemplärında sa sade altı bölüm korunmuş. “Dedä Korkut” kiyadı bu bir kiyat, angısının sayfalarında toplu hem annadılêrTAA DERINDÄN