LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Mila Kurudimova

2016.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BOLUMU

Sevda gittiynän – yalvarma ona, kolver!

Mila KURUDİMOVAyı okuycularımız tanıdalar 2015-ci yılın Orak ayında, açan biz tiparladık onun “Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!” adı altında peetlerini. Şindi büük sevinmeliklän genä kapumuzu açêrız onun yaratmaklarına, angıları sevindirecek Canabinizlri, zerä onnar cömert can sıcaklıınan hem duygusunnan yazılı. Bakmadaan, ani Mila KURUDİMOVA sadä 27 yaşında (duudu Çadırda 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä)  o artık olmuş hem etişmiş bir poet, angısının peetleri altın bukvalarlan girdi literaturamıza. Nicä sevda öler? Ne gözäl parmacıkların –                                TAA DERINDÄN
Cebotar_1
Komrat regional bibiotekasında Ceviz ayın 30-da oldu prezentaţiya gagauz yazıcısının Pötr ÇEBOTARin eni kiyadına – «ИЗ КНИГ П.А. ЧЕБОТАРЯ». Nicä bildirdi prezentaţiyada yazıcı kendisi, bu Canabisinin 2-ci kiyadıymış. Prezentaţiyada Pötr ÇEBOTAR açıkladı, ani onun ilk kiyadı çıkmış 25 yıl geeri, da şindi o karar almış ikinci kiyadını tiparlamaa. Kiyatta toplu irmibeş yıllık seçilmiş statyalar, Gagauziyanın anılmış insannarı için yazılar, gagauzların istoriyasınnan ilgili araştırmalar. Kiyadın prezentaţiyasında pay aldılar, Gagauziya bilim Merkezin hem Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın izmetçileri, yazıcılar, üüredicilär hem studentlar. Kiyat Gagauziyanın herbir bibliotekasına verilecek. Foto – gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN
Ay_Boba_ioan
Shiarhimandrit Ioan (Peyoglo) duudu Komrat kasabasında 1964-cü yılda Kıran (dekabri) ayın 11-dä işçi-çiftçi aylesindä. Komratta Panaiyanın İver ikonasının karı manastırı kurucusu. Çok zaamet koydu, ki burada dualar kaldırılsın ana dilindä. 2015 yılın Canavar ayın (oktäbari) 26-da, manastırın kurban yortusunda, verdilär boba İoana üüsek ad – shimarhimandrit. Nicä üüsek basamak olacek shima monahlık yolunda, ölä dä arhimandrit – popazlık yolunda. Ay-Boba pek beener ana dilindä şiir yazmaa. 2014-cü yılda tiparlandı onun “Günnär yıla benzeer” peet toplumu. Peet yazmaa birzaman da brakılmêêr. Onun derin maanalı şiirleri baalı yaşamanın herbir ipçeezinnän. Onnarda varTAA DERINDÄN
hazar_siir
Hederlez ayın (may) 26-29 günneri arasında Türkiyenin Elaziğ kasabasında 23. Hazar Şiir Avşamnarı geçti. Bu yılkı avşamnar adandı türk dünnäsının büük poetın hem filosofu Ali Şir NEVAİnin beşüz etmiş beşinci yıldönümünä. 23. Hazar Şiir Avşamnarına katıldılar poetlar Türkiyadan, Kırgizistanda, Azerbadcandan, Kazahstandan, Tatarstandan, Çuvaşiydan (RF), İraktan, Kosovadan, Gagauziyadan (MR). Gagauziyadan bu avşamnarpay aldı poet Galina SİRKELİ-KRİSTİOGLU. Onnar okudular kendi peetlerini hem avtorların şiirleri hem Ali Şir NEVAİnin şiirlerini. Yaratmalarını büünkü günnerdä enidän okuyarkan, bizlerä dä, 21-ci asirdä yaşayannara, açılêr filisofiya uurunda yaşamanın bilgi sızıntısı, peydalanêr eni duygular, bakışlar yaşamaya, havez yaradıcılaaTAA DERINDÄN
pedkolec_kiyatlar_1
(Pedagogika kolecindä üürencilerin ilk kiyatçıklarına prezentaţiya oldu) Komrat Ay-Boba Mihail ÇAKİRin adına pedagogika kolecindä, adet gibi, her yıl geçer dördüncü kursta üürencilerin kiyatçıklarına prezentaţiya. Bu yılın da Hederlez ayın 20-dä klecın 4112-ci grupasını üüredicilik bölümündä üürencilerin ilk kiyatçıkların prezentaţiyası geçti. Tanıştırarkana kendi kiyatçıklarınnan, herbir üürenci ilkin açıkladı ne neetlän hem nicä çalıştı ilk kiyatçıını hazırlarkan. Taa onnar kendi duygularınnan paylaştılar, ana dilinin erini kendi yaşamasında belli ettilär. Candan sölenän düşünmeklӓr dalgalandırdılar sesleyicileri: musaafirleri-üüredicileri hem üürencileri. Te onnarın arasından birkaç kızın sözlerindän ţitatalar: Alla ÇOMAK: “Varkan insanın canında sevgi ana dilinä,TAA DERINDÄN
Olimpiada_gagauz_dili_2016_yazicilarlan_bulusmak
Hederlez ayın 4-dä Gagauz dilindä hem literaturasında Olimpiadada pay alan üürencilär gagauz yazıcılarınnan buluştular. Olimpiadacılarlan buluşmaya geldilär Gagauziyanın anılmış yazıcıları hem genç poetlar: Vasiliy FİLİOGLU, Prakovya FİLİOGLU, Todur MARİNOGLU, Mercanka (Mariya KAPAKLI) Elena MOKANU, Pötr MOYSE, Anjela MUTKOGLU, hem Todur ZANET. Herbir poet hem yazıcı okudu kendi yaratmalarından örnekleri hem üürencilerin soruşlarına cuvap etti. Kendi yaratmaklarını okudular olimpiadacılar da: Tatyana DRAGNEVA (Çeşmä küüyü), İrina TANASOVİÇ (Avdarma) hem başkaları. Buluşmanın sonunda, uşakların teklifinä görä, ortak bir patret yapıldı.TAA DERINDÄN
pedkolec_grisa_sipcu

2016.04.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Bölä gençlär – Bucaan zenginnii!

(Mihail ÇAKİR pedagogika kolecında 10-cu Master-klas) Poeziya, nicä muzıka insanın canına danışêr, üreeni dalgalandırêr. Poeziya – ses hem duygu büülenmesi, üüsek simfoniya dalgasında can açıklaması, duygu dünnesi, neredä üüsek laflar yaşêêr da candan cana geçer. Peet yazması – Allahtan vergi. Da, eer o sana veriliysä, onu lääzım dooru, becerekli kullanmaa, çok çalışmaa, ki bu ustalık uurunda becermeklerin hem ustalıın açılsın, ilerlesin. Artık beş yıl sıravardı Komrat Mihail ÇAKİR pedagogika kolecında üürenicilerin poeziya uurunda ilk adımnarında, peet yazmasında yardımnar için Master-klas yapılêr.  O master-klaslarda üürencilerä yardımnarı verer anılmış gagauz poetı, akademikTAA DERINDÄN
zanet_avdarma_1
Baba Marta ayın 13-dä Avdarma “D.ÇELENGİR” adına teoretik liţeyin büük klaslarda üürencileri buluştular akademiklän, gagauz yazıcısınnan hem kultura adamınnan Todur ZANETlan. Buluşma başladı poetın Gagauziya için peetindän “Canım – Vatanım, Gagauziyam!”, angısını ekrandan okudu Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Sora da “D.ÇELENGİR” teoretik liţeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİT tanıştırdı zalda bulunannarı musaafirin yaşamasınnan hem yaratmak yolunnan. Başarıp o annatmayı poetın bu peetinnän: Bän kopmadım hiç halkımdan: Ne kahırdan, ne beladan, ne zorluktan. Yaslı günnerindä onunnan hep oldum, Kara kuvetlerä güüsümnän bän durdum, Öldüm da, dirildim da – birliktä, BÖLÄ ÖMÜR –TAA DERINDÄN
eminesku_kiyadi_
Küçük atın 18-dä Komradın regional bibliotekasında oldu prezentaţiya Moldovalı yazıcının, çeviricinin hem jurnalistın Mihail LUPAŞKOnun kiyadına «Эминеску: поиск и загадка». Prezentaţiyada pay aldılar yazıcılar, kultura insannarı, studentlar hem üüredicilär. Kiyat «ЭМИНЕСКУ: поиск и загадка» topladı bir kapaan altına 3 dildä (romınca, rusça hem gagauzça) Mihay EMİNSEKUnun en anılmış “Luçafar” (Sabaa Yıldızı) poemasını. Bundan kaarä orada tiparlı büük romın hem moldovan poetı için meraklı publiţistika hem aaraştırma yazılarını. Prezentaţiyayı açtı Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının baş zaametçisi Evgeniyä LÜLENOVA. Sora söz verildi kiyadı hazırlayana, Moldovanın anılmış publiţistına hem politologuna, bu kiyattaTAA DERINDÄN
KEMENÇECİ
Nadejda Panteleevna KEMENÇECİ, Valkaneştä A.Doljnenko Teoretik liţeyindä gagauz dili üüredicisi. Kendi işinä hem üürencilerinä büük sıcaklıklan hem havezliklän davranıp, burada artık 11 yıl çalışêr. Onun işindä baş prinţiplär –  sevgi, saygı, annayışlık hem uşaklarlan dostluk köprüsünü kurmak. Gün-gündän Nadejda Panteleevna kendi bilgilerimnän hem becerikliinnän üürenicilerinnän paylaşêr, terbiyedip onnarda ölä moral paalılıklarını, nicä cana yakınnık, insannık, işinä bütün üreklän dalmak h.b. Nadejda Panteleevna KEMENÇECİnin temel inancı: “Sadecä zengin ruhlu üürenci  var nicä büük bukvaylan İnsan olsun. Bu İnsanın da temelinin koyannarı – biz, üüredicilär”. Nedir yasamak? Eer sorarsanız bana – nedirTAA DERINDÄN