LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

bozbey_tamazlii_kap
Kasımın 25-dä Valkaneştä oldu prezentaţiya kiyada “Bozbey tamazlıı”. Kiyat 40 taane yapıldı hem okuycuya tanıdıldı. “Bozbey tamazlı” kiyadını yazdı anılmış hem pek islää bir insan, Gagauz Respublikasının kurucularından en aktiv birisi, gagauzların patriotik akıntısının mayası Mariya KÖSE. “Bozbey tamazlı” temelindä bay Tanas BOZBEYin annatmalar gagauzların XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında zor yaşaması, represiyalar hem Sibirä kaldırmaklar.TAA DERINDÄN
Omor Sultanov - photo 1

2015.11.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Literaturanın Omor SULTANOV adına Mêtrı!

(Mêtrın 80-ci yıldönümünä) Yaşamakta kimär kerä pek şaşılacek işlär olêr. Sän esaplêêrsın, ani belli bir vakıtta belli bir iş olacek (kongres, simpozium, sıradan bir buluşmak), ani taa ilerdän plannara koyulmuştu. Bu iş artık senin gelecek plannarında yazılı. Artık belli işin incelikleri, belli orêy katılacek insannarın adları. Sän çaarılannarın listesindän onnarı ilerdän bilersin. Sevinmeliklän bulêrsın orada o insannarı, angılarını artık tanıyêrsın, angılarınnan çoktan dostlaştın, kimin ruh dünnäsının bir parçacıı senin da bir payın oldu da, bekim, sän da becerdin onnara bölä bir parçacık baaşlamaa. İncelärkana o listeyi, razgelersin orada adlara hemTAA DERINDÄN
REKViEM_prezentatiya (3)
Lafınız demirdän kaavi, Dürter sert yufka canı. Sözlerin ötmesi – o bir can baarması, Keser, parlêêr, almaz gibi. Galina Sirkeli Canavar ayın edisindä Komrattakı Ay-Boba Mihail Çakirin adına pedagogika  kolecinä geldi saygılı anılmış gagauz şairi Todur Zanet kendi eni “Rekviem” kiyadının prezentaţiyasına. Bu oldu kiyadın ilk prezentaţiyasıı. Todur Zanetin eni yaratmasını – poemayı “Rekviem” seftä sesledik, hem dä büük havezlän… Okudu onu kendisi. Başkası bölä becerikli, duygulu bu yaratmayı, düşüneriz, ani okuyamaceydı. Derin bir iz braktı hepsimizin canımızda, kim sesledi bu büük bukvadan Poeti. Şair buldu lääzımnı literatura kolaylıklarını, kiTAA DERINDÄN
REKViEM_prezentatiya (1)
Canavar ayın (oktäbri) 7-dä Komratın Mihail ÇAKİR adına pedagogika kolecında oldu prezentaţiya Todur ZANETın “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadına. Prezentaţiyayı hazırladılar kolecın gagauz dilindä üüredicileri Galina Dimitrievna SİRKELİ, Aleksandra Dimitrievna MARİNOVA, Anna Danilovna SUKMAN. Onnara yardımcı oldular kolecın bibliotekacısı Praskovya Dimitrievna KARA, kolecın direktor yardımcısı Elena İvanovna FİLEVA hem kolecın birinci kursun üürencileri. “REKVİEM” kiyadın prezentaţiyası başladı sţenadan garip bir kemençä havasınnan (kemençedä çaldı kolecin muzıkada üüredicisi Natalya Stepanovna TOMAYLI), nedän sora, üürencilär okudular avtorunun “Aaçlık” peetini hem “REKVİEM” kiyadından kimi sözleri. Sora kısa bir sözlän zaldaTAA DERINDÄN
Rekviem_Diplom
2015-ci yılın Harman ayın (avgust) 31-dän Ceviz ayın (sentäbri) 3-dän Moldova Respublikasının Milli Bibliotekasında XXIV-cü Halklararası Kiyat Salonunu gecti. Bu yılkı Salon baaşlandı onun kurucusuna, bibliologa, yazıcıya hem poeta, Milli Bibliotekasının direktoruna, filosofiya bilgilerindä doktora Aleksey RÊUya. Canabisi bıldır raametli oldu. XXIV-cü Halklararası Kiyat Salonda sergilendi 8 bin kiyada yakın, angılarını getirdilär 15 devlettän basım evleri. Salonun kapanış günündä en meraklı hem en islää kiyatların avtorlarına hem basım evlerinä Salonun ödülleri verildi. Ödül alannarın arasında oldu gagauz yazıcısı hem poetı Todur ZANET ta, angısına verildi ödül “Benim bir kabaatsız kırılanTAA DERINDÄN
Rekviem_cop final
Harman ayın 19-da tipardan çıktı Todur ZANETin “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadı. Kiyatta, poema hem proza formasında, annadılêr o genoţid hem zulumnuklar için, ani yapıldı gagauzlara karşı XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında. Kiyadın içindekilerini var nicä annamaa Rekviem poemasının bölümnerindän: “Ama canını satma!”, “1941-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-üç gecesi… (Gagauzların Sibirä ilk kaldırılması)”, “1941-ci yılın yazı. 1944-cü yılın yazı. Cenk vakıdı…”, “Aaçlık. 1946-47 kışı…”, “1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-sı gecesi… (Gagauzların Sibirä ikinci kaldırılması)”, “Can baarması”. “Epilog erinä” bölümündä avtor verer genoţid kurbannarı için statistika bilgilerini.TAA DERINDÄN
Haldun_Taner
Türkiyenin büük dramaturgu hem yazıcısı Haldun TANERın duumasının 100-cü yıldönümünä Türk Dünnäsında ortak bir dramaturgiya yarışması açıldı. Avrasya Yazarlar Birlii, TÜRKSOY hem Türkiye Devlet Teatruların Genel Müdürlüynän işbirliindä, Türkiye Başbakannık Tanıtma Fondunun yardımınnan, bütün Türk literatura dillerindä kurulan yarışma,  “BİN NEFES BİR SES” HALKLARARASI TÜRKÇÄ TEATRU YAPAN DEVLETLÄR FESTİVALindä tanıtılacak.   Haldun TANERın duumasının 100 yılına Halklararası teatru yaratmalarının yarışması kalupları YARIŞMA KALUPLARI: Konu: Serbest. Stil: Serbest (uşak, kısa hem adaptaţiyalı pyesalarından kaarä). Yarışmanın Dili: Yaratmalar lääzım yazılsınnar türk, azerbaycan, kazak, kırgız, türkmen, uzbek, tatar, başkurt, çuvaş, krım tatar, gagauz,TAA DERINDÄN
kasgarli_1
Bıldır Türk Avrasya Yazarlar Birlii öncülüündä, Eskişehir 2013 Türk Dünnäsı kultura Başkentin hem TÜRKSOYun işbirliinnän, Türk Respublikaların hem yazıcıları birliklerinnän hem literatura jurnallarınnan hem gazetalarınnan barabar yapılan III. Halklararası Kaşgarlı Mahmut proza Yarışması oldu. Gagauziyada bu yarışmayı “Ana Sözü” gazetası tertipledi. Gagauziya etapı jürisinin kararına görä III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının Gagauz bölümündä birinci er – verilmedi. İkinci eri kazandı Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); üçüncü eri dä aldı Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”). Orak ayın 22-dä Komrat ATATÜRK bibkiotekasında yarışmada pay alannarın kutlama sırası oldu. Kutlamada, yazıcılardan kaarä,TAA DERINDÄN
karagancu_kiyatlar

2015.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Tipardan çıktı taa iki kiyat

Geçennerdä Kişinevda tipardan çıktı Vlad-Demir KARAGANÇUnun taa iki kiyadı: “Yaprak dökümü” hem “Candan fikirlär”. 234 sayfalık “Yaprak dökümü” peet kiyadında toplu avtorun eni peetleri. 300 sayfalık “Candan fikirlär” kiyadında da toplu avtorun seçmä yaratmakları. Kiyatların ikisinin da tirajları 300-zär taanä.TAA DERINDÄN
antologiya
Türkiyedä tipardan çıktı “Gagauz şiir antologiyası”, angısını hazırladı filologiya bilgilerindä doktor Güllü KARANFİL. Bu kiyadta toplu 35 gagauz poetın yaratmaları. Antologiya avtorunun açıklamasınä görä kiyatlar verilecek Gagauziyanın hem Ukrayna gagauz küülerin bibliotekalarına, muzeylerinä hem şkolalarına. Bundan kaarä 70 kiyat verilecek Bulgariya gagauz cümne kuruluşuna hem 100 kiyat Greţiyanın gagauz küülerinä yollanacek, bildirer gagauzmedia.md. Foto –  facebook.comTAA DERINDÄN