LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Rekviem_Diplom
2015-ci yılın Harman ayın (avgust) 31-dän Ceviz ayın (sentäbri) 3-dän Moldova Respublikasının Milli Bibliotekasında XXIV-cü Halklararası Kiyat Salonunu gecti. Bu yılkı Salon baaşlandı onun kurucusuna, bibliologa, yazıcıya hem poeta, Milli Bibliotekasının direktoruna, filosofiya bilgilerindä doktora Aleksey RÊUya. Canabisi bıldır raametli oldu. XXIV-cü Halklararası Kiyat Salonda sergilendi 8 bin kiyada yakın, angılarını getirdilär 15 devlettän basım evleri. Salonun kapanış günündä en meraklı hem en islää kiyatların avtorlarına hem basım evlerinä Salonun ödülleri verildi. Ödül alannarın arasında oldu gagauz yazıcısı hem poetı Todur ZANET ta, angısına verildi ödül “Benim bir kabaatsız kırılanTAA DERINDÄN
Rekviem_cop final
Harman ayın 19-da tipardan çıktı Todur ZANETin “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadı. Kiyatta, poema hem proza formasında, annadılêr o genoţid hem zulumnuklar için, ani yapıldı gagauzlara karşı XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında. Kiyadın içindekilerini var nicä annamaa Rekviem poemasının bölümnerindän: “Ama canını satma!”, “1941-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-üç gecesi… (Gagauzların Sibirä ilk kaldırılması)”, “1941-ci yılın yazı. 1944-cü yılın yazı. Cenk vakıdı…”, “Aaçlık. 1946-47 kışı…”, “1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-sı gecesi… (Gagauzların Sibirä ikinci kaldırılması)”, “Can baarması”. “Epilog erinä” bölümündä avtor verer genoţid kurbannarı için statistika bilgilerini.TAA DERINDÄN
Haldun_Taner
Türkiyenin büük dramaturgu hem yazıcısı Haldun TANERın duumasının 100-cü yıldönümünä Türk Dünnäsında ortak bir dramaturgiya yarışması açıldı. Avrasya Yazarlar Birlii, TÜRKSOY hem Türkiye Devlet Teatruların Genel Müdürlüynän işbirliindä, Türkiye Başbakannık Tanıtma Fondunun yardımınnan, bütün Türk literatura dillerindä kurulan yarışma,  “BİN NEFES BİR SES” HALKLARARASI TÜRKÇÄ TEATRU YAPAN DEVLETLÄR FESTİVALindä tanıtılacak.   Haldun TANERın duumasının 100 yılına Halklararası teatru yaratmalarının yarışması kalupları YARIŞMA KALUPLARI: Konu: Serbest. Stil: Serbest (uşak, kısa hem adaptaţiyalı pyesalarından kaarä). Yarışmanın Dili: Yaratmalar lääzım yazılsınnar türk, azerbaycan, kazak, kırgız, türkmen, uzbek, tatar, başkurt, çuvaş, krım tatar, gagauz,TAA DERINDÄN
kasgarli_1
Bıldır Türk Avrasya Yazarlar Birlii öncülüündä, Eskişehir 2013 Türk Dünnäsı kultura Başkentin hem TÜRKSOYun işbirliinnän, Türk Respublikaların hem yazıcıları birliklerinnän hem literatura jurnallarınnan hem gazetalarınnan barabar yapılan III. Halklararası Kaşgarlı Mahmut proza Yarışması oldu. Gagauziyada bu yarışmayı “Ana Sözü” gazetası tertipledi. Gagauziya etapı jürisinin kararına görä III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının Gagauz bölümündä birinci er – verilmedi. İkinci eri kazandı Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); üçüncü eri dä aldı Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”). Orak ayın 22-dä Komrat ATATÜRK bibkiotekasında yarışmada pay alannarın kutlama sırası oldu. Kutlamada, yazıcılardan kaarä,TAA DERINDÄN
karagancu_kiyatlar

2015.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Tipardan çıktı taa iki kiyat

Geçennerdä Kişinevda tipardan çıktı Vlad-Demir KARAGANÇUnun taa iki kiyadı: “Yaprak dökümü” hem “Candan fikirlär”. 234 sayfalık “Yaprak dökümü” peet kiyadında toplu avtorun eni peetleri. 300 sayfalık “Candan fikirlär” kiyadında da toplu avtorun seçmä yaratmakları. Kiyatların ikisinin da tirajları 300-zär taanä.TAA DERINDÄN
antologiya
Türkiyedä tipardan çıktı “Gagauz şiir antologiyası”, angısını hazırladı filologiya bilgilerindä doktor Güllü KARANFİL. Bu kiyadta toplu 35 gagauz poetın yaratmaları. Antologiya avtorunun açıklamasınä görä kiyatlar verilecek Gagauziyanın hem Ukrayna gagauz küülerin bibliotekalarına, muzeylerinä hem şkolalarına. Bundan kaarä 70 kiyat verilecek Bulgariya gagauz cümne kuruluşuna hem 100 kiyat Greţiyanın gagauz küülerinä yollanacek, bildirer gagauzmedia.md. Foto –  facebook.comTAA DERINDÄN
filioglu_pelageya
Çiçek ayın (aprel) 28-dä poet Pelageya FİLİOGLU kendi taazä “Sesli ecel ötmesi” adlı peet kiyadına prezentaţiya yaptı. Bu çok beklenän literatura yortusu Gagauziyanın bilim-aaraştırma merkezindä oldu. Prezentaţiyada avtor annattı nesoy hem nicä yazıldı bu yaratmaklar. Pelageya FİLİOGLU söledi, ani ilk peetlerini dnevniin sayfalarında yazmış. Maasuz gagauz dili uroklarına deyni Canabisi kısa peet, annatmaklar hem yaşamak sţenkalarını hazırlarmış, ama kendi avtorluunu uşaklara açıklamarmış. Prezentaţiyada avtor için söledilär kiyadın redaktoru Pötr ÇEBOTAR, bilim-aaraştırma merkezin zaametçisi Mariya MAVRODİ, poetesanın kocası Vasi FİLİOGLU, bibliotekacılar hem başka insannar.TAA DERINDÄN
duskova

2015.04.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Zinovya DUŞKOVA kiyatlarını baaşladı

Anılmış rus yazıcıykası Zinovya DUŞKOVA baaşladı Gagauziyanın Regional bibliotekasına 50 taanä kiyat. Bu kiyatların arasında var uşaklar için kiyatlar da. Zinovya DUŞKOVA duudu 1953-cü yılın Orak ayın (iyül) 19-da Kongaz küüyündä. Onbir yaşında geçti yaşamaa Çuvaşiyeya. Sora genä döndü Moldovaya. İşledi Odesada, Nahodka hem Vladivostok kasabalarında. Yazdı 40 kiyattan zeedä. Kimileri o kiyatların taa tiparlanmadı. Yazıcıykanın yaratmaların aşırıda da bilerlär: Belgiyada, Germaniyada, İzraildä, İndiyada, Franţiyada, Kanadada, Şveyţariyada, Yaponiada. Şindi var kolayı Gagauziyanın okuycuları da taa derindän Zinovya DUŞKOVAnın yaratmaklarınnan hem fikirlerinän tanışsınnar.TAA DERINDÄN
pobeda

2015.03.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Aklında tutmak çannarı” peet konkursu

“Gagauziya televideniyası” cümne kompaniyası (GRT) açêr temalı peet konkursunu “Aklında tutmak çannarı”, angısı baaşlanêr Büük Vatan Cengindä Enseyişin 70-ci yıldönümünä. Konkursun kuralları 1. Ana kurallar Büük Enseyiş Gününä baaşlanan peet konukursun kuralları (taa ötää yazılı Konkurs) GRT Administraţiyası tarafından kuruldu. Konkursun kurulması hem geçirilmesi patriotizma, kolaylık, insan paalılıklarına öncelik, vatandaşlık, kişinin serbest büümesi prinţiplarına görä yapılêr. 2. Uurlar hem davalar 2.1. Evlatboylarına Vatanı korumarkta kahramannık hem hodulluk duygularını terbietmää. 2.2. Gençlerdä istoriya olaylarını üürenmedä havezi uyandırmaa. 2.3. Gençlerin yaratmak vergilerini açıklamaa. 3. Konkursun tertiplenmesi 3.1 Konkursu tertipleyennär: - hepsi katılannaraTAA DERINDÄN
nevruz_cicekleri
Küçük ayın 14-dä, taman “Sevgililär günündä”, geldi haber, ani Ankarada “Nevruz Çiçekleri” Türk dünnäsının karı poetların Antologiyası tipara girdi. Hazırladı antologiyayı Dr. Şemsettin  KÜZECİ. Kiyadın ön sözünü yazdı Prof. Dr. Nurullah ÇETİN. Antologiyaya toplu türk dünnäsının 26 bölgesindän karı poetların yaratmakları: Afganistan, Azerbaycan, Batı Trakya (Greţiyada), Bulgariya, Çuvaşiya (RF), Dagestan (RF),  Dou Türkistan (Kitay), Gagauz Yeri (Moldova), İrak, Şveţiya, Şveyţariya, Kazakistan, KKTC, Krım, Kosova, Makedoniya Meshetin türkleri, Nahiçivan, Nogay, Norvegiya,  Romınya, Rusiya, Türkiye, Türkmenistan , Uzbekistan, Üülen Azerbaycan (İran). Gagauziyadan bu kiyatta var Alla BÜÜK, Anjela MUTKOGLU, Ekaterina GANEVA, Elena MOKANU, Güllü KARANFİL, Lüdmila KASAP,TAA DERINDÄN