LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

fedor-marinoglo_avd

2015.02.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Avdarmada Todur MARİNOGLUnun yaratmak avşamı oldu

Avdarmanın “D.ÇELENGİR” adına teoretik liţeyindä Todur MARİNOGLUnun 60-cı yıldönümünä yaratmak avşamı oldu. Avşamı hazırladı liţeyin öndercileri hem üüredici kolektivı. O avşam anılmış gagauz yazıcısını hem poetını kutladılar onun kolegaları (Todur MARİNOGLU ömür boyunca burada üüredicilik eder), üürencilär hem da, ne hem paalı, Canabisinin aylesi. Todur MARİNOGLUnun pek derin bir lirika hem patriotika yaratması var. Onuştan avşamda okundu onun pek çok peetleri hem onun peetlerinä türkülär çalındı. Nicä urguladı liţeyin direktoru Elena KARAMİT, bu avşam yapıldı “Födor İvanoviçin yaratma ruhuna görä. O ruh incä duygulu hem cana yakın olmak”. Canabisi urguladı,TAA DERINDÄN
k0
Kongazın 1-ci teoretik liţeyindä Kırım ayın 12-dä Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” kiyadına prezentaţiya oldu. Prezentaţiyayı hazırladı 7-ci “b” klasınnan gagauz dilindä üüredici Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Üürencilerdän kaarä, prezentaţiyada pay aldılar liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ, küçük klaslarda zavuç Evgeniya İvanovna ARNAUT, gagauz dilindä hem istoriyada üüredicilär, başka klasların üürencileri. Ev saabileri tuz-ekmeklän karşladılar kiyadın avtorunu. Sora üürencilär Praskovya URUM hem Veçeslav BESARAB kısadan annatılar musaafirin biografiyasını. Üürencilär gösterdilär kiyattan bir parça teatrulu sţenkası da. Nicä açıkladı Mariya İlyiniçna DUŞKOVA, açan klasta üürencilär okumuşlar bütün kiyadı hepsicii aalamışlar. ŞindiTAA DERINDÄN
gotisan

2014.12.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Altın fikirlär” aforizma kiyadı

Geçennerdä gagauz okuycusuna tanıdıldı eni bir kiyat – “Altın fikirlär”. Onu hazırlamış Beşgöz küüyün primarı Nikolay GOTİŞAN. Canabisi gagauz dilindä üüredici zanaatına saabi. Kiyadın prezentaţiyası oldu Gagauziyanın bilim Merkezindä. Nicä açıklandı orada Nikolay GOTİŞAN, kendisi çevirmiş gagauz dilinä hem kiyada koymuş dünnä filosofların (Konfuţiy, Solomon, Sokrat, Demokrit h.t.b.) sözlerini. “Altın fikirlär” kiyadın tiparlanması için İspolkom harcadı 14 bin ley. Kiyadın tirajı – 370 taanä.TAA DERINDÄN
patriotika
Bir ay geeri “GAGAUZLUK” cümne birlii, “Ana Sözü” gazetasınnan bilä, Komrat “Mihail Çakir” pedagogika kolecın üürencilerinin arasında “Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümünä baaşlanan patriotika peet yarışmasını açıkladı. 2014-cü yılın Kırım ayın 12-dä bu yarışmanın sonuşları belli oldu. Yarışmaya katıldılar hepsi kurslardan peet yazan üürencilär. Jurinin kararına görä 9 kişiyä ödüllär (Galina SİRKELİnin “Lizgerli havada sazların türküsü” hem Todur ZANETin “Koorlaşmış ateş…” peet kiyatları) verildi. İlk üç eri alannara, bu kiyatlardan kaarä, büük ödül olarak, Todur ZANETin “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadı baaşlandı. Yarışmada erlär bölä pay edildilär: 1. Nikolay BESARAB, 2412aTAA DERINDÄN
kaskarli_mahmut
Gagauziyada III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının jürisinin kararına görä yerler bölä: Birinci er – verilmedi. İkinci er – Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); Üçüncü er – Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”). Jüri azaları: Todur Zanet, Galina Sirkeli, Mariya Çebanova.TAA DERINDÄN
kurdoglo_kiyat
Gagauziyanın İspolkomunda Konstantin KURDOGLO kendi eni kiyadını tanıttı. Bu kerä din insannarı için – «Гагаузы на святом Афоне». Kiyadın prezentaţiyasında pay aldılar gagauziyanın bürokratları, kultura insannarı, kiyadın sponsorları hem Afon manastırın temsilcisi.. Kiyat «Гагаузы на святом Афоне» rus dilindä annadêr o gagauzlar için, ani manastırda erleşmişlär. Hem popazlar için, hem da orada işleyän sıradan gagauzlar için. Kiyadın sponsoru oldu “Birliktä iilik” Cümne Birlii. Bu birliin predsedateli Ruslan GARBALI urguladı, ani bu türlü kiyatlar pek faydalı olacek gençlerä deyni, hem verecek kolayını onnarı ruhtan terbietmää. Bu üzerä da Canabisi teklif ettiTAA DERINDÄN
kilim

2014.12.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Aydar küüyü için istoriya kiyadı çıkacek

Aydar küüyün eski kolhozun predsedateli Födor KURU hazırlamış Aydar küüyü için 600 sayfalık bir kiyat – «Веков связующая нить». Bunu Canabisi açıkladı Gagauziyanın radiosundan. Kiyatta olacek toplu dokumentlär taa 1787-ci yıldan beeri. Kiyat annadacek küüyün kurulması hem istoriyası için, onun insannarı için. Kiyadın 23 bölümündä 300-dän zeedä patret hem dokument tioarlanacek. Födor KURU annattı, ani bu işi var nicä demää şakadan başlattı – istemiş aaraştırmaa hem bulmaa haliz ne maana var kendi laabında hem neredän onun kökleri. Ama iş büümüş da kiyada dönmüş.TAA DERINDÄN
prezentatiya_onnar
Kasımın 13-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” proza kiyadına. Prezentaţiyayı hazırladılar bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU hem bibliotekanın zaametçisi Praskovya KARA. Onnara yardımcı oldu eni kurulan “GAGAUZLUK” cümne Birlii da. Prezentaţiya başladı ondan, ani Vasilisa TANASOGLU annatı avtor için, eni kiyadın süjetları için. Sora “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencisi okudu Todur ZANETin “Aaçlık” peetini. Nedän sora Vasilisa TANASOGLU teklif etti kiyat uurunda kendi düşüncelerinnän paylaşsınnar okuycular hem üüredicilär. İlkin tribunaya çıktı Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üüredicisi Galina Dimitrievna SİRKELİ okudu kendi üürencilerinn “Onnar geldilärTAA DERINDÄN
KOLEJ_1
Kasımın 6-dä Gagauziyanın “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın üürencilerinä deyni literatura uurunda poet hem yazıcı Todur ZANET sıradakı master-klası gösterdi. Bu kerä master-klasa katıldılar hepsi kurslardan literaturayı sevän hem peet yaratan üürencilär. Gelimiştilär bu bukuşmaya uşaklar Komrat kasabasının şkolalarından da. Master-klas programası ikiyä bölündü. Birinci bölümdä genç poetlar okudular kendi peetlerini “dostluk” hem “güz” temasına. Bu peetlerä incelenmä yapıldı hem yufka erlerinä doorutmalar yapıldı. Master-klasın ikinci bölümündä Todur ZANET okudu kendi patrioteka peetlerindän örneklär. Annattı nicä lääzım yazılsın patriotika peeti, angı kaluplarda hem angı laflar peettä kullanmak için uygun olaceklar.TAA DERINDÄN
mahmutkuli+satilganov
Türkmen poetı hem aydını Mahtumkulu FİRAKİnin duuma yılının 290-cı yıl dönümünnän hem Kirgiz akının Toktogul SATILGANOVun duuma yılının 150-ci yıl dönümünnän ilgili olarak TÜRKSOY 2014-cü yılını türk dünnäsının bu kultura adamnarın yılı olarak açıkladı. Onuştan TÜRKSOYun kanadı altında bu adamnarın uurunda türlü kultura hem cümne meropriyatiyaları yapıldı hem taa yapılêr da. Onnarın arasında: kiyat çıkarılması, konferenţiyalar, konţertlär, türlü kultura sergileri h.t.b. Mahtumkulu FİRAKİ Mahtumkulu FİRAKİ türkmen literaturasının klasii, poet. Anılmış türkmen poetın Azadi DOVLETMAMEDin oolu. Kendi peetlerinin altında takma adını “Firaki” (firaki – ayırılma) yazardı. Pek çok peetleri sevda için yazılı.TAA DERINDÄN