LİTERATURA BOLUMU

gotisan

2014.12.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Altın fikirlär” aforizma kiyadı

Geçennerdä gagauz okuycusuna tanıdıldı eni bir kiyat – “Altın fikirlär”. Onu hazırlamış Beşgöz küüyün primarı Nikolay GOTİŞAN. Canabisi gagauz dilindä üüredici zanaatına saabi. Kiyadın prezentaţiyası oldu Gagauziyanın bilim Merkezindä. Nicä açıklandı orada Nikolay GOTİŞAN, kendisi çevirmiş gagauz dilinä hem kiyada koymuş dünnä filosofların (Konfuţiy, Solomon, Sokrat, Demokrit h.t.b.) sözlerini. “Altın fikirlär” kiyadın tiparlanması için İspolkom harcadı 14 bin ley. Kiyadın tirajı – 370 taanä.TAA DERINDÄN
patriotika
Bir ay geeri “GAGAUZLUK” cümne birlii, “Ana Sözü” gazetasınnan bilä, Komrat “Mihail Çakir” pedagogika kolecın üürencilerinin arasında “Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümünä baaşlanan patriotika peet yarışmasını açıkladı. 2014-cü yılın Kırım ayın 12-dä bu yarışmanın sonuşları belli oldu. Yarışmaya katıldılar hepsi kurslardan peet yazan üürencilär. Jurinin kararına görä 9 kişiyä ödüllär (Galina SİRKELİnin “Lizgerli havada sazların türküsü” hem Todur ZANETin “Koorlaşmış ateş…” peet kiyatları) verildi. İlk üç eri alannara, bu kiyatlardan kaarä, büük ödül olarak, Todur ZANETin “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadı baaşlandı. Yarışmada erlär bölä pay edildilär: 1. Nikolay BESARAB, 2412aTAA DERINDÄN
kaskarli_mahmut
Gagauziyada III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının jürisinin kararına görä yerler bölä: Birinci er – verilmedi. İkinci er – Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); Üçüncü er – Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”). Jüri azaları: Todur Zanet, Galina Sirkeli, Mariya Çebanova.TAA DERINDÄN
kurdoglo_kiyat
Gagauziyanın İspolkomunda Konstantin KURDOGLO kendi eni kiyadını tanıttı. Bu kerä din insannarı için – «Гагаузы на святом Афоне». Kiyadın prezentaţiyasında pay aldılar gagauziyanın bürokratları, kultura insannarı, kiyadın sponsorları hem Afon manastırın temsilcisi.. Kiyat «Гагаузы на святом Афоне» rus dilindä annadêr o gagauzlar için, ani manastırda erleşmişlär. Hem popazlar için, hem da orada işleyän sıradan gagauzlar için. Kiyadın sponsoru oldu “Birliktä iilik” Cümne Birlii. Bu birliin predsedateli Ruslan GARBALI urguladı, ani bu türlü kiyatlar pek faydalı olacek gençlerä deyni, hem verecek kolayını onnarı ruhtan terbietmää. Bu üzerä da Canabisi teklif ettiTAA DERINDÄN
kilim

2014.12.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Aydar küüyü için istoriya kiyadı çıkacek

Aydar küüyün eski kolhozun predsedateli Födor KURU hazırlamış Aydar küüyü için 600 sayfalık bir kiyat – «Веков связующая нить». Bunu Canabisi açıkladı Gagauziyanın radiosundan. Kiyatta olacek toplu dokumentlär taa 1787-ci yıldan beeri. Kiyat annadacek küüyün kurulması hem istoriyası için, onun insannarı için. Kiyadın 23 bölümündä 300-dän zeedä patret hem dokument tioarlanacek. Födor KURU annattı, ani bu işi var nicä demää şakadan başlattı – istemiş aaraştırmaa hem bulmaa haliz ne maana var kendi laabında hem neredän onun kökleri. Ama iş büümüş da kiyada dönmüş.TAA DERINDÄN
Mustafa-Kemal-Ataturk-resimleri-23

2014.11.26,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

ATATÜRKün ölüsünä: O benim da Ulu ATAM

O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan aydınnıklaa çaardın, İstanbuldan bizi da düşündün, benim Ulu Atam, Atatürküm… İstanbuldan kitab, üüretmennär geldi – te ozaman bakışlan fikirlär diişti,TAA DERINDÄN
zeynel

2014.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

Beni yaamura çaar unutma

Zeynel BEKSAÇ, duudu 1952-ci yılda Priznen kasabasında, Kosova devletindä. Poet, yazıcı, resimci, kompozitor, jurnalist. 10 şiir kiyadın avtoru. Çok literatura ödüllerin saabisi. Türkiiye Yazıcılar Birlii hem Avrasya Yazıcılar Birlii azası. Kosovoda uşaklar için “Türkçem” jurnalını çıkarêr. BENİ YAAMURA ÇAAR, UNUTMA Gözüme mıh çakarcasına durma ölä Yol var Yolculuk var Ansızdan iş çıkar Bişey olur Beni yaamura çaar, unutma İki gözüm yaşamak Varım inadına Eşilindä Alında Moorunda Düşündä Ayında Kavganda Braayıp gidersin olur ye Beni yaamura çaar unutma Esabı brak Kantarı brak Yol kısa yol uzak İnsana insan lääzım Ye bildiincä aktıkçaTAA DERINDÄN
prezentatiya_onnar
Kasımın 13-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” proza kiyadına. Prezentaţiyayı hazırladılar bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU hem bibliotekanın zaametçisi Praskovya KARA. Onnara yardımcı oldu eni kurulan “GAGAUZLUK” cümne Birlii da. Prezentaţiya başladı ondan, ani Vasilisa TANASOGLU annatı avtor için, eni kiyadın süjetları için. Sora “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencisi okudu Todur ZANETin “Aaçlık” peetini. Nedän sora Vasilisa TANASOGLU teklif etti kiyat uurunda kendi düşüncelerinnän paylaşsınnar okuycular hem üüredicilär. İlkin tribunaya çıktı Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üüredicisi Galina Dimitrievna SİRKELİ okudu kendi üürencilerinn “Onnar geldilärTAA DERINDÄN
KOLEJ_1
Kasımın 6-dä Gagauziyanın “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın üürencilerinä deyni literatura uurunda poet hem yazıcı Todur ZANET sıradakı master-klası gösterdi. Bu kerä master-klasa katıldılar hepsi kurslardan literaturayı sevän hem peet yaratan üürencilär. Gelimiştilär bu bukuşmaya uşaklar Komrat kasabasının şkolalarından da. Master-klas programası ikiyä bölündü. Birinci bölümdä genç poetlar okudular kendi peetlerini “dostluk” hem “güz” temasına. Bu peetlerä incelenmä yapıldı hem yufka erlerinä doorutmalar yapıldı. Master-klasın ikinci bölümündä Todur ZANET okudu kendi patrioteka peetlerindän örneklär. Annattı nicä lääzım yazılsın patriotika peeti, angı kaluplarda hem angı laflar peettä kullanmak için uygun olaceklar.TAA DERINDÄN
mahmutkuli+satilganov
Türkmen poetı hem aydını Mahtumkulu FİRAKİnin duuma yılının 290-cı yıl dönümünnän hem Kirgiz akının Toktogul SATILGANOVun duuma yılının 150-ci yıl dönümünnän ilgili olarak TÜRKSOY 2014-cü yılını türk dünnäsının bu kultura adamnarın yılı olarak açıkladı. Onuştan TÜRKSOYun kanadı altında bu adamnarın uurunda türlü kultura hem cümne meropriyatiyaları yapıldı hem taa yapılêr da. Onnarın arasında: kiyat çıkarılması, konferenţiyalar, konţertlär, türlü kultura sergileri h.t.b. Mahtumkulu FİRAKİ Mahtumkulu FİRAKİ türkmen literaturasının klasii, poet. Anılmış türkmen poetın Azadi DOVLETMAMEDin oolu. Kendi peetlerinin altında takma adını “Firaki” (firaki – ayırılma) yazardı. Pek çok peetleri sevda için yazılı.TAA DERINDÄN