LİTERATURA BOLUMU

prezentatiya_onnar
Kasımın 13-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” proza kiyadına. Prezentaţiyayı hazırladılar bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU hem bibliotekanın zaametçisi Praskovya KARA. Onnara yardımcı oldu eni kurulan “GAGAUZLUK” cümne Birlii da. Prezentaţiya başladı ondan, ani Vasilisa TANASOGLU annatı avtor için, eni kiyadın süjetları için. Sora “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencisi okudu Todur ZANETin “Aaçlık” peetini. Nedän sora Vasilisa TANASOGLU teklif etti kiyat uurunda kendi düşüncelerinnän paylaşsınnar okuycular hem üüredicilär. İlkin tribunaya çıktı Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üüredicisi Galina Dimitrievna SİRKELİ okudu kendi üürencilerinn “Onnar geldilärTAA DERINDÄN
KOLEJ_1
Kasımın 6-dä Gagauziyanın “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın üürencilerinä deyni literatura uurunda poet hem yazıcı Todur ZANET sıradakı master-klası gösterdi. Bu kerä master-klasa katıldılar hepsi kurslardan literaturayı sevän hem peet yaratan üürencilär. Gelimiştilär bu bukuşmaya uşaklar Komrat kasabasının şkolalarından da. Master-klas programası ikiyä bölündü. Birinci bölümdä genç poetlar okudular kendi peetlerini “dostluk” hem “güz” temasına. Bu peetlerä incelenmä yapıldı hem yufka erlerinä doorutmalar yapıldı. Master-klasın ikinci bölümündä Todur ZANET okudu kendi patrioteka peetlerindän örneklär. Annattı nicä lääzım yazılsın patriotika peeti, angı kaluplarda hem angı laflar peettä kullanmak için uygun olaceklar.TAA DERINDÄN
mahmutkuli+satilganov
Türkmen poetı hem aydını Mahtumkulu FİRAKİnin duuma yılının 290-cı yıl dönümünnän hem Kirgiz akının Toktogul SATILGANOVun duuma yılının 150-ci yıl dönümünnän ilgili olarak TÜRKSOY 2014-cü yılını türk dünnäsının bu kultura adamnarın yılı olarak açıkladı. Onuştan TÜRKSOYun kanadı altında bu adamnarın uurunda türlü kultura hem cümne meropriyatiyaları yapıldı hem taa yapılêr da. Onnarın arasında: kiyat çıkarılması, konferenţiyalar, konţertlär, türlü kultura sergileri h.t.b. Mahtumkulu FİRAKİ Mahtumkulu FİRAKİ türkmen literaturasının klasii, poet. Anılmış türkmen poetın Azadi DOVLETMAMEDin oolu. Kendi peetlerinin altında takma adını “Firaki” (firaki – ayırılma) yazardı. Pek çok peetleri sevda için yazılı.TAA DERINDÄN
Mihail_lermontov

2014.10.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Büün Mihail LERMONTOVun 200-cü yıldönümü tamamnanêr

Anılmış rus poetı Mihail Yuryeviç LERMONTOV (15.10.1814-27.07.1841 y.y.) – rus poetı, yazıcısı, dramaturgu hem resimcisi. (Aşaada gagauz dilindä tiparlêêrız Mihail LERMONTOVun peetini «Парус»). ELKEN Bir tek elken hep biyazêêr, Maavi deniz dumanında!.. Ne sanki o burda aarêêr? Ne o brakmış uzak erdä?.. Lüzgärlän dalgalar duramêêr, Bükük direk oldu alçak… Aman! Kısmet o hiç aaramêêr, Hem kısmettän da diil kaçak! Alt yanında temiz gök, sora Üst yanında da varaklık… Ayaklanma, isteer o bora, Var sansın borada raatlık! (Rusçadan 1986-cı yılda çevirdi Todur ZANET)TAA DERINDÄN
yakup_omoroglu

2014.09.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

On dolar

Yakup ÖMEROĞLU, Türkiyenin Çankırı kasabasında 1966-ci yılda duudu. Yazıcı, gazeteci, bilimnär doktoru, kultura adamı. Ondan zeedä literatura hem jurnalistika ödüllerin saabisi. Çok literatura hem aaraştırma kiyatların avtoru. Kiyatları Türkiyedä, Azerbaycanda, Kazahstanda, Kirgizistanda tiparlandılar. Canabisinin çalışmalarınnan Türk Dünäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongreslerı yapılêr hem 2014-cü yılda Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birlii kuruldu. Büünkü gündä Türkiyenin Gazi Universitetında profesor hem Avrasya Yazarlar Birlii Genel Başkanı. On dolar Güneşin ilk ışıkları er üzünä gelmää başlarkan, onun pindii uçak ta aeroportun uçuş yoluna konmuştu. Bundan sora yoluna taxiylän gideçekti. İlktän aeroportun tamojnäsında işlemneriniTAA DERINDÄN
arif_nihat_asya

2014.09.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BOLUMU

“Bayrak şairi” Arif Nihat ASYA

Arif Nihat ASYA (07.02.1904 – 05.01.1975) anılmış Vatan hem Bayrak poetı Türkiyenin İnceğiz küüyündä duumuş. Milliyetçi lii hem türklüü üüseklerä kaldıran bir poet.  En anılmış şiiri “Bayrak”. Bu peeti için ona “Bayrak şairi” da deerlär. Bundan kaarä Arif Nihat ASYAnın çok lirika peetleri da var. BİR BAYRAK VAR LÜZGÄR BEKLEER! Şehitler tepesi boş diil, Biri var – bekleer. Hem bir güüs, soluk almak için, Lüzgär bekleer. Mezarı yakışmış bu kutlu tepeyä; Yattıı toprak belli, Tuttuu bayrak belli: Kim demiş bilinmeyän bu askerä? Dastanını yapmış, Ódasına kanmış. Bir el ki –TAA DERINDÄN
Hazar_siir
Ceviz ayın (sentäbri) 25-28 günnerindä Türkiyenin Elaziğ kasabasında 22. Hazar Şiir Avşamnarı yapıldı. Avşamnara katıldılar poetlar Azerbaycandan, Gagauziyadan (RM), Gruziyadan, İraktan, Kazahstandan, Krımdan, Kirgiziyadan, Kipradan, Tatarstandan (RF), Uzbekiatandan, Türkiyedän. 22. Hazar Şiir Avşamnarın adandı Türkiyenin İnceğiz küüyündä duan anılmış Vatan hem Bayrak poetına Arif Nihat ASYAya, çok patriotik peetlerin avtoruna. Avşamnarın teması “Bayrak” konusu oldu. Programaya görä bu gözäl meropriyatiyanın ilk günündä Elaziğin “Nurettin Ardıcıoğlu” Kultura Merkezindä “Poetların imza günü” oldu, neredä poetlar okuyculara kendi kiyatlarını imzaladılar. Ertesi günü Kultura Merkezindä TÜRKSOY resimcilär hem “Elaziğ Şehitleri Fotografı” sergileri açıldı. Resimcilär sergisindä Gagauziyadan Dimitriy SAVASTİNınTAA DERINDÄN
oguz-sesi_1
Ceviz ayın (sentäbri) 23-dä Komrat Devlet Universitetın bibliotekasında Gagauziyanın Genç gagauz yazıcılar Birlii eni bir kiyadını tanıttı – bu kerä “Oguz sesi” literatura almonahını. Almonahın prezentaţiyasını yaptılar Genç gagauz yazıcılar Birlii başı Alla BÜÜK hem talantlı poet Elena MOKANU. Tanıdılan kiyatta 17 avtorun yaratmaları toplu. “Oguz sesi” literatura almonahı tiparlandı Greţiyada. Tirajı – 1000 taanä. Almonah kiyadını tükännarında satılacek hem avtonomiyanın bibliotekalarına verilecek. Foto – gagauzmedia.mdTAA DERINDÄN
kazan1
Harman ayın 28-30 günnerindä Kazan (RF, Tatarstan) 2014 Türk Dünnäsı Kultura Başkentin (Başkasabasınin) ev saabiliindä hem da TÜRKSOYlan işbirliindä  “VII. Türk Dünäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi” oldu. Kongresi birliktä hazırladılar Tatarstan Respublikasının Ministurlar Kabineti, OOO “TATMEDİA”, Tatarstan Respublikasının Kultura Ministerstvosu, Tatarstan yazıcılar Birlii, TÜRKSOY hem Avrasya Yazarlar Birlii (Türkiye). Kongres Tatarstanın milli bibliotekasının konferenţiya salonunda “Türk dünnäsı: istoriya hem literatura” panelinnän başladı. Foruma katılannarı selemlädılar Tatarstan Respublikasının halk poetı, OOO “TATMEDİA” baş direktorun danışmanı Ravil FAYZULLİN, TÜRKSOY Kazahstan temsilcisi Malik OTORBAEV, Tatarstan yazıcılar Birlii başkanı Rafis KURBANOV, Avrasya Yazarlar BirliiTAA DERINDÄN
kazan
Harman ayın 27-30 günnerindä Kazan (RF, Tatarstan) 2014 Türk Dünnäsı Kultura Başkentin (Başkasabasın) ev saabiliindä “VII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi” geçer. Kongrestä 14 devlettän 35 muusafirin pay alêr. Kongresi birliktä hazırladılar Tatarstan Respublikasının Ministerlar Kabineti, OOO “TATMEDİA”, Tatarstan Respublikasının Kultura Ministerstvosu, Tatarstan yazıcılar Birlii, “Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birlii” hem Avrasya Yazarlar Birlii (Türkiye).TAA DERINDÄN