LİTERATURA BOLUMU

sdu1
Küçük ayın 19-20 günnerindä Türkiyenin İsparta kasabasının “Süleyman Demirel Universitetında” (SDÜ) “Geçmiştän Gelecää, Erlidän Evrensele” Türk Dünnäsı Edebiyatı (Literaturası)” Forumu oldu. Forumun açılışında pay aldılar SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, rektor yardımcıları, profesorlar hem stulentlar, TÜRKSOY Genel Sekretari Düsen Kaseinov,  Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup Ömeroğlu,  VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresinä katılan delgaţiyalar: 16 devlettän 33 literatura jurnalların baş redaktorları hem temsilcileri. Forum zamanı yazıcıların hem studentların arasında literatura buluşmaları oldu. Foto – SDÜ.TAA DERINDÄN
yazarlar
Küçük ayın 16-18 günnerindä Türkiyenin Eskişehir kasabasında VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi olêr. Kongres Türk dünnäsının büük aydın adamın krım tatarları İsmail GASPIRALInın raametli olmasının 100-cü yılına adanmış. Kongresä katılan delegaţiyalar: “525” gazetası (Azerbaycan), “Agidil” jurnalı (Başkurtistan), “Alatov” jurnalı (Kırgızistan), “Altın Tamır” jurnalı (Kazakistan), “Ana Sözü” gazetası (Gagauziya), “Azerbaycan” jurnalı (Azerbaycan), “Baskurdistan Kızı” jurnalı (Başkurdistan), “Cihan Edebiyatı” jurnalı (Özbekistan), “Culdız” jurnalı (Kazakistan), “Garagum” jurnalı (Türkmenistan), “Günsel Sanat” jurnalı (Türkiye), “Kardaşlık” jurnalı (İrak), “Kardeş Kalemler” jurnalı (Türkiye), “Kazak Edebiyatı” jurnalı (Kazakistan), “Kazan Utları” jurnalı (Tataristan), “Kırgız Edebiyatı” jurnalı (Kırgıstan), “MingitavTAA DERINDÄN
Filiog1

2014.02.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

KDU bibliotekasında peetçiylän buluşmak

Sıklaştı toplantılar Komrat Devlet Univetrsitetin bibliotekasında. Ardı ardına yazıcılarlan buluşmaklar gençleri da kızıştrêrlar yaratmak yoluna. Te Küçük ayın 5-dä da KDU bibliotekasının salonunda geçti buluşmak anılmış gagauz peetçisinnän Vasiliy Filiogluylan. Bu toplantı geçti sıcak bir atmosferada hem üüsek uurda. Hazırladı hem götürdü buluşmayı bibliotekacı Larisa Çakİr, ama bibliotekanın kalan işçileri da çok yardımcı oldular kendi bilgilerinnän. Birbuçuk saadın içindä vardı nicä diil sade tanışmaa peetçinin yaratmalarınnan, ama koymaa soruşları, angıları verdilär kolaylık okuyculara taa islää annamaa peetçiyi, onun yaşamak hem yaratmak yolunu. Bir eni haber pek şaştırdı gençleri. V.Filioglu ilkTAA DERINDÄN
vasilioglu копия

2014.01.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, YAZICILAR BOLUMU

İnsan duudu hem insancasına yaşadı

Konstantin Konstantinoviç VASİLİOGLU (27.02.1938 – 10.01.2014) Büük ayın 10-da Kişinevda raametli oldu poet, yazıcısı hem pedagog  Konstantin Konstantinoviç VASİLİOGLU. Canabisi duudu Ukraynanın Odesa dolayın Bolgrad rayonun Aleksandrovka (Satılık Hacı) küüyündä.  Şkolayı başardıktan sora girdi üürenmää Kaul pedagogika uçilişçesında gagauz dili üüredicileri kursuna. Burada o tanışêr gagauz intelegenţiyasınnan, başlêêr yazmaa gagauz dilindä peet. Başka gagauz yazıcılarınnan biriktä, onun yaratması tiparlanêr ilk gagauzça literatura kiyadında “Bucaktan seslär” (1959). 1980-ci yıladan Konstantin VASİLİOGLU işledi Çadır kasabasının «Знамя» gazetasında korespondent. 1980-ci yılda o geçer işlemää Kişinevda pedagogika hem psihologiya Bilim-aaraştırma İnstitutuna. Gagauz yazıların latiniţayaTAA DERINDÄN
odul_CMYK
Kosova devletinin Priznen kasabasında bulunan “Dooru Yol” Türk kulturası hem zanaat Dernään (TKSD) “Süleyman BRİNA” adına “18. HALKLARARASI BALKANNAR TÜRK KULTURASINA İZMET ÖDÜLÜ” laureatları açıklandı. Dernään jurisi (şair Zeynel BEKSAÇ’ın jüri başkanı, Doç.Dr.Yakup ÖMEROĞLU, Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı, Tahir LUMA, Kosova “Dooru Yol” Türk kulturası hem zanaat Dernään Başkanı, Aluş NUŞ, kompozitor, Şecaettin KOKA Şair-gazetacı, Fidan JİTA, pedagog, Etem KAZAZ, aktör, rejisör, Bülent EMRUŞ, “Dooru Yol” TKSD Genel Sekreteri) sekiz ayrı dalda 18. Halklararası Süleyman Brina Balkannar Türk Kulturasına İzmet Ödülünü (2013) saabilerini açıkladı: 1. Muhammet USTAİBO (gazeteci, Kosovo); 2.TAA DERINDÄN
genc_yazi
Gagauziyada eni bir Birlik kuruldu – “Genç gagauz yazıcılar Birlii”. Kasım ayın 15-dä da, Komradın İnsana yardım Dernään binasında bu Birliin tanıtım sırası geçti. Tanıtım sırasında pay aldılar genç yazıcılar Ekaterina GANEVA, Alla BÜÜK (Çernioglu), Elena MOKANU, Yuliya KURDOGLU, Mihail KÜRKÇÜ hem başkaları. Genç yazıcıları kutlamaa deyni hem kendi ustalıını onnarlan payetmää deyni Birliin tanıtım sırasında pay aldılar poet Pötr ÇEBOTAR, kultura adamı İvan MİLEV, gazetacı Konstantin KURDOGLU. O günü Genç gagauz yazıcılar Birlii azaları annattılar kendi plannarı için, okudular kendi yaratmaklarını hem sergiledilär kendi kiyatlarını.TAA DERINDÄN
MOSKVA

2013.10.22,VİKTOR KOPUŞÇU TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA BOLUMU

Moskvada Mihail ÇAKİR için eni kiyadın prezentaţiyası geçti

Canavar ayının 20-dä “AYDINNIK” kultura-aydınnatmak CT iniţiativasına görä hem patriarh Kirilın iisözlemesinä görä Moskvada prot. M.Çakir için eni kiyadın prezentaţiyası geçti. Rusça çıkan kiyadın adı “Protoierey Mihail Çakir: Allaha hem yakındakına izmet”. Maasuz bu kiyadın tanıtımı için toplandı Moskvada hem Moskva bölgesindä yaşayan gagauzlar (30 kişi kadar insan vardı). Gagauziyadan maasuz geldi M.Maruneviçin adına Gagauziyanın BAM direktoru Petri Paşalı, Moskvadan da vardı musaafir – Bibliyayı çevirän institutun direktoru Vitaliy Voynov. Onnar annattılar bu merkezlerin işleri hem plannarı için. Bän annattım kiyadın istoriyası için hem kısadan onun içindekilerini. Sora toplantı soruş-cuvapTAA DERINDÄN
dipl+2

2013.09.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kiyat Salonun premiyaları verildi

Harman ayın (avgust) 30-dan Ceviz ayın (sentäbri) 3-dän Kişinevun Milli Bibliotekasında XXII-ci Halklararası Kiyat Salonunu gecti. Salonda pay aldılar 18 devlettän basım evleri. Onnar sergiledilär 6 bin kiyat. İsteyennerä deyni kiyatlar yarı paaya satılardılar. Adetä görä, çalışma günün sonunda Salonun premiyaları verildi. 6 bin kiyadın arasından sade yaklaşık 150 taanesinä premiyalar verildi. O premiyaları gagauz avtorları da kabletti. Moldovanın üüredicilik Ministerstvosunun premiyası verildi Todur ANGELİya “DIKŢIONAR ROMÂN-GAGAUZ” sözlüü için. “Çevirmäk için” premiya verildi Todur ZANETä Mihai EMİNESCUnun “Luçafar” poemasının çevirmesi için. “Etno” premiyası laureatları arasında premiyayı kablettilär: Todur ZANET, “KoorlaşmışTAA DERINDÄN
Koor

2013.09.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

“Koorlaşmış ateş” kiyada prezentaţiya

Harman ayın (avgust) 30-dan Ceviz ayın (sentäbri) 3-dän Kişinevun Milli Bibliotekasında XXII-ci Halklararası Kiyat Salonunu gecer. Salonun kiyatların prezentaţiyaları programasına görä Ceviz ayın (sentäbri) 3-dä saat oldu prezentaţiya Todur ZANETin eni çıkan “Koorlaşmış ateş” poeziya kiyadına. Prezentaţiyayı açtı Milli Bibliotekanın direktoru Alexe Rêu. Sora kiyadın avtoru annattı “fırından eni çıkan” kiyat için. Prezentaţiyada pay alan Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, kendi konuşmasında urguladı, ani bu kiyadın yalını “yakmayan, bir yımışak, yısıdıcı” ateş verän bir yalın. Prezentaţiyada kiyat için hem avtor için söz tüttülar: kiyadın sponsoru BC “UNIBANK” S.A. temsilcisi İrinaTAA DERINDÄN
Eni_kiyat

2013.08.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

Eni kiyat “Menevşalar çıvgında”

“Menevşalar çıvgında” – bola ad koymuş kendi eni anatmak kiyadına gagauz yazıcıykası Mariya Mercanka (M. KAPAKLI). Kiyatta 21 kısa annatmak var. Onnarın adların çoyu birdän annatmanın özünü açêr: “Aydın gençlik”, “Menevşa – gençlik simvolu”, “Evin içinä kısmet girdi”, “Azgın acı” hem taa başka. Kiyadın baaşlamasında avtor yazêr: “Anama hem 20-ci asirin 50-ci yıllarında Bucaan çok zeet çekmiş çiftçi karılarına adanêêr”. Kiyat “Pontos” basım evindä tiparlandı. Tirajı – 50 taanä.TAA DERINDÄN