POEZİYA BOLUMU

poema_afganistan
2017-ci yılın Çiçek ayın (apreel) 26-da, Ay-Boba Mihail ÇAKİRin adına Komrattakı kolecdä gagauz dilindä eni bir yaratmaya – “O, afgan askeri!” poemaya prezentaţiya oldu. Poemanın avtoru gagauz poetı hem bu kolecın üüredicisi Galina SİRKELİ. Prezentaţiyanın devizi oldu Ay-Boba Mihail ÇAKİR “Gagauzların kulturası kiyatların yardımınnan kalkınır!”  O laflara görä dä bu anılmış insanın duuma gününä karşı, heryıl, kolecin üürenicileri, üüredicileri yazêrlar hem hazırlêêrlar eni yaratmalar, şiir, proza, kiyatçık. “O, afgan askeri!” poeması baaşlandı ANA DİLİ yortusuna. Poema yazılı afgan cengindä kurban olan askerleri anmak için, Afganistanda raametli olan Gagauziyanın bir geroyu,TAA DERINDÄN
Dragneva_Tatyana

2017.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Bu nasıl, sanki, bir duygu…

Tatyana DRAGNEVA, duudu Çiçek ayın 2-dä 1997 yılda Çeşmäküüyündä. Başardı liţeyi Valkaneş kasabasında. Üürener Kişinövda ULIM universitetında yabancı  dilleri (angliyca- nemţeyicä). Çok yıllar gagauz dilindä hem literaturasında Olimpiadalara katıldı. Peet yazêr taa şkoladan. Yaratmaları “Ana Sözü” sayfalarında tiparlandı. Aldattın, kapladın, kırdın                 Aldandım, dattım, sevdim.                                      Attım adım,                                      TAA DERINDÄN
Kemenceji_Nadejda_Pant

2017.04.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BOLUMU

Taşlar kopmasın erdän!

Kara aaçlık yılı 1946-1947 o kara aaçlık yılı Kış. Ayaz hem da kıtlık Tutunmuştu kol-kola, Da girin girsin Bucaa, Düşünmüş yakmaa ocaa. O ocaa, nerdä halkım Başlamış yuva kurmaa, Aktarıp kara eri, Engin bereket büütmää. Ama te birdän diişti, Yaşamak devirildi. Yıldızlar göktä tundu, Kap-kara bulut sardı. O bulut pek aar bastı: Yoktu ne imää, giimää. Başladı cannar sünmää. Bir auç terekeyä, Bir koçan da papşoya, Kaç insan kapan yaptı. Hem çirkin cezaalandı. Bu da aazdı olmadı Halkının ecelinä. Vardı taa nelär görsün Hem da taa nelär çeksin. Te uşakTAA DERINDÄN
Padron_Cendemin_Alkalari
Kişinevun “Editura pentru Literatură şi Artă” basım evin “Pegas” kolekţiyasında tipardan çıktı anılmış ispaniyalı poetın Justo Jorge PADRÓNun peetlär kiyadı “Cendemin alkaları”, angısını gagauz dilinä çevirdi poet Todur ZANET. Bu kiyatta toplu avtorun 1973-1975 yıllarında yazılı peetleri. İspaniyalı poet, esseyist hem çevirici Justo Jorge PADRÓN duudu 1943-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 1-dä Kanar adaların Las-Palmas kasabasında. Çok yıllar sıravardı Barselona (İspaniya), Parij (Franţiya), Stokgolm (Şveţiya) hem Oslo (Norvegiya) kasabaların universitetlarında filosofiyayı, yurisprudenţiyayı hem literaturayı üürendi. Advokat oldu hem işledi. Sora, advokatlıı brakıp, kendisini literaturaya baaşladı. Büünkü gündä ispaniyalı yazıcıların arasındaTAA DERINDÄN
Mila Kurudimova

2016.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BOLUMU

Sevda gittiynän – yalvarma ona, kolver!

Mila KURUDİMOVAyı okuycularımız tanıdalar 2015-ci yılın Orak ayında, açan biz tiparladık onun “Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!” adı altında peetlerini. Şindi büük sevinmeliklän genä kapumuzu açêrız onun yaratmaklarına, angıları sevindirecek Canabinizlri, zerä onnar cömert can sıcaklıınan hem duygusunnan yazılı. Bakmadaan, ani Mila KURUDİMOVA sadä 27 yaşında (duudu Çadırda 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä)  o artık olmuş hem etişmiş bir poet, angısının peetleri altın bukvalarlan girdi literaturamıza. Nicä sevda öler? Ne gözäl parmacıkların –                                TAA DERINDÄN
Ay_Boba_ioan
Shiarhimandrit Ioan (Peyoglo) duudu Komrat kasabasında 1964-cü yılda Kıran (dekabri) ayın 11-dä işçi-çiftçi aylesindä. Komratta Panaiyanın İver ikonasının karı manastırı kurucusu. Çok zaamet koydu, ki burada dualar kaldırılsın ana dilindä. 2015 yılın Canavar ayın (oktäbari) 26-da, manastırın kurban yortusunda, verdilär boba İoana üüsek ad – shimarhimandrit. Nicä üüsek basamak olacek shima monahlık yolunda, ölä dä arhimandrit – popazlık yolunda. Ay-Boba pek beener ana dilindä şiir yazmaa. 2014-cü yılda tiparlandı onun “Günnär yıla benzeer” peet toplumu. Peet yazmaa birzaman da brakılmêêr. Onun derin maanalı şiirleri baalı yaşamanın herbir ipçeezinnän. Onnarda varTAA DERINDÄN
draganova_tanea

2016.03.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Yok ucu cengin

Gazetamıza kiyattan: “Zaman hayır olsun. Benim adım Tatyana DRAGNEVA. Üürenerim Valkaneş teoretik liţeyindä. Yollêêrım Canabinizä şiirimi “Yok ucu cengin…”, tiparlayarsınız deyni onu gazetada”. YOK UCU CENGİN… Geçirer kocasını karı Gün duuarkan sap-sarı. Bir patret soktu koynusuna, Beki da diil pek boşuna? Sarmaştı, büülü, kocasına, Yaşlarını braktı omuzunda. Zavalı adam, uçup-gitti, Kalmadı onun izi. Yok ucu hiç bu cengin. Yaşamak olsa ilin. Silählar patlêêr susmaz, Adamnar öler durmaz. Karışêr gecäylän gün, Toz kaplêêr, nicä kurşun. Arkada durêr korku, Brakma, ecelim, koru. Kapadı gözlerini güneş, Doz-dolay giimni ateş. Bulutlar indi erä, SaklanmaaTAA DERINDÄN
karaseni_aleksandr

2016.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Uçtun gökä, kanatlandın, kapuyu sän kapadın

Aleksandr KARASENİ duudu 1981-ci yılın Küçük ayın 9-da Kongaz küüyündä. Başardı buradakı 4-cü şkolayı. Delikannı. Peet yazêr diil çoktan. Onun peetlerini annamaa deyni lääzım bilmää, ani Aleksandr KARASENİ yaşamasında üüsüz kaldı da bu üüsüzlük duygularını hem anasına sevgisini o yapraa döker. Bıldır Kasım ayın 8-dä Aleksandr KARASENİ “Gagauz şarabın yortusu” II-ci literatura konkursunnda 3-cü eri aldı.   Senin ellerin Senin ellerin, nasıl gül gibi. Sän, Anam, uyudardın beni sevgili. Sän, şafklı gözlerinnän, bakardın bana, Sıcak verärdin benim canıma. Uzun gecelär sän, Anam, göz kıpmazdın. Anacıım benim, beni sän brakmazdın. NasılTAA DERINDÄN
yalanci_georgi

2016.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Canımdan uçsun, ko, bu şaşaılayacek süret

Poet Görgi YALANCI duudu 1991-ci yılda Gagauziyanın Kıpçak küüyündä. 2014-cü yılda başardı Kişinövdakı ULIM universitetın juridika fakultetını. Ana dilindä peet yazmaa çeketti taa küçük klaslarda. 2010-cu yılda gagauz literaturasında “Yaşamaya” adlı peet kiyadınnan debüt yaptı. Büünkü gündä jurnalist işleer. Ne isteerim İsteerim, kapunun önündä Baa yapraa fışırdasın, Bobamın pınarında Taazä sular hiç bitmesin, Uşaam gelsin okulundan, Gagauzça şiir yazsın. Dädunun aucundan – Tatlı kulluu o beklesin. Dostum zorda yardım etsin, Olsun, kimä inanmaa. Esabımız kaybelmesin – Unutmamaa ana topraa. İsteerim, sevdadan yanmaa, Her sabaa bana gülsün. Yattıykana – uyuklamaa: CanımıTAA DERINDÄN
KEMENÇECİ
Nadejda Panteleevna KEMENÇECİ, Valkaneştä A.Doljnenko Teoretik liţeyindä gagauz dili üüredicisi. Kendi işinä hem üürencilerinä büük sıcaklıklan hem havezliklän davranıp, burada artık 11 yıl çalışêr. Onun işindä baş prinţiplär –  sevgi, saygı, annayışlık hem uşaklarlan dostluk köprüsünü kurmak. Gün-gündän Nadejda Panteleevna kendi bilgilerimnän hem becerikliinnän üürenicilerinnän paylaşêr, terbiyedip onnarda ölä moral paalılıklarını, nicä cana yakınnık, insannık, işinä bütün üreklän dalmak h.b. Nadejda Panteleevna KEMENÇECİnin temel inancı: “Sadecä zengin ruhlu üürenci  var nicä büük bukvaylan İnsan olsun. Bu İnsanın da temelinin koyannarı – biz, üüredicilär”. Nedir yasamak? Eer sorarsanız bana – nedirTAA DERINDÄN