POEZİYA BOLUMU

Rekviem_cop final
Harman ayın 19-da tipardan çıktı Todur ZANETin “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadı. Kiyatta, poema hem proza formasında, annadılêr o genoţid hem zulumnuklar için, ani yapıldı gagauzlara karşı XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında. Kiyadın içindekilerini var nicä annamaa Rekviem poemasının bölümnerindän: “Ama canını satma!”, “1941-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-üç gecesi… (Gagauzların Sibirä ilk kaldırılması)”, “1941-ci yılın yazı. 1944-cü yılın yazı. Cenk vakıdı…”, “Aaçlık. 1946-47 kışı…”, “1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-sı gecesi… (Gagauzların Sibirä ikinci kaldırılması)”, “Can baarması”. “Epilog erinä” bölümündä avtor verer genoţid kurbannarı için statistika bilgilerini.TAA DERINDÄN
mila_kurudimova

2015.07.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!

Mila KURUDİMOVA duudu 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında. Başardı burada 1-ci liţeyi, sora da, 2013-cü yılda, başardı Astrahan Devlet Üniversitetin (Rusiya) angliyca-italyanca çevirici fakultetını. Büünkü gündä Moskvada lingvistika-çevirici bölümdä işleer.  Bu bölümündä çalışarak, ana dilin lirikasına danıştı. Mila KURUDİMOVAnın laflarına görä, o, gagauz dilini unutmasın deyni, çeketti kendi literatura denemelerini yazmaa: “Bana çok meraklı Gagauz dilin literatura kuruluşu, onun janr hem stilistika özellikleri. Büünkü gündä en önemni, ki gençlär sevsinnär hem saygılı olsunnar ana dilinä. Gagauz dilimiz pek gözäl hem bir yalpak dildir – hem fonetikaTAA DERINDÄN
antologiya
Türkiyedä tipardan çıktı “Gagauz şiir antologiyası”, angısını hazırladı filologiya bilgilerindä doktor Güllü KARANFİL. Bu kiyadta toplu 35 gagauz poetın yaratmaları. Antologiya avtorunun açıklamasınä görä kiyatlar verilecek Gagauziyanın hem Ukrayna gagauz küülerin bibliotekalarına, muzeylerinä hem şkolalarına. Bundan kaarä 70 kiyat verilecek Bulgariya gagauz cümne kuruluşuna hem 100 kiyat Greţiyanın gagauz küülerinä yollanacek, bildirer gagauzmedia.md. Foto –  facebook.comTAA DERINDÄN
filioglu_pelageya
Çiçek ayın (aprel) 28-dä poet Pelageya FİLİOGLU kendi taazä “Sesli ecel ötmesi” adlı peet kiyadına prezentaţiya yaptı. Bu çok beklenän literatura yortusu Gagauziyanın bilim-aaraştırma merkezindä oldu. Prezentaţiyada avtor annattı nesoy hem nicä yazıldı bu yaratmaklar. Pelageya FİLİOGLU söledi, ani ilk peetlerini dnevniin sayfalarında yazmış. Maasuz gagauz dili uroklarına deyni Canabisi kısa peet, annatmaklar hem yaşamak sţenkalarını hazırlarmış, ama kendi avtorluunu uşaklara açıklamarmış. Prezentaţiyada avtor için söledilär kiyadın redaktoru Pötr ÇEBOTAR, bilim-aaraştırma merkezin zaametçisi Mariya MAVRODİ, poetesanın kocası Vasi FİLİOGLU, bibliotekacılar hem başka insannar.TAA DERINDÄN
gullar

2015.04.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Anacıım, sendän kuvedim, aslı…

Bıldır güzün Komrat “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecında yapılan poeziyada master-klasta üürencilerä verildi izin “Bütün dünnää karıların gününä” deyni yazsınnar birär yaratmak (kimileri taa da çok hazırlamıştı). Onnarın arasından ayırdık birkaçını da büün, “Ana Dili” yortumuza karşı, tiparlêêrız onnarı o dillerdä, angısıda yaratmışlar avtorlar. Esapladık, ani eridir burada vermää o uşakların üüredicilerin peetini da.   Bir ana var dünnedä – ana can verän Ana, yok gözäl laftan bu dünnedä. Anam, hiç bişey diil paalı Sensiz bän hiç soluk alamêêrım, Sensiz hiç yokum, sensiz bän yaşayamêêrım. Senin deniz gibi gözlerinä bakarkan,TAA DERINDÄN
todur_zanet_kirgizca

2015.04.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Tabiatın saklı gözelliinnän dolu olan poeziya

2014-cü yılın Kırım ayında (dekabri) Kırgızıstan Respublikasının yazıcılar Birliinin jurnalında “Janı Ala-Too” tiparlandı gagauz poetın Todur ZANETin  peetleri. Kırgız okuycuların kolayı oldu tanışmaa poetın dört peetinnän: “Zamannaersın, Evim!”, “Dialetika”, “Düş” hem “Gecä sevişmä bekçisi”. Bu peetlär salt birkaçı o peetlerdän, angıların Todur ZANETin yaratmalarında kırgız dilinä çevirdi Kırgızstanın halk poetı Omor SULTANOV. Tabiatın saklı gözelliinnän dolu olan poeziya Bän poeziyada herkerä karşılıştırma aarêrım. Ne var nicä “sıradan” poeziyaylan yannaşık dursun? O poeziyaylan, angısı için insannar taa evelki zamannardan düşünärdilär, laflan yarışardılar, savaşıp biri-birlerinä ne sa annatmaa, üstün çıkmaa… Hepsi onnar birTAA DERINDÄN
yulea

2015.03.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Yıliya KURDOGLUnun peet kiyadı Türkiyedä

Türkiyenin Hendek primariyasının katkılarınnan tiparlandı genç gagauz poetın Yuliya KURDOGLUnun peet kiyadı. Kiyat anılmış gagauz resimcinin Dimitri SAVASTİNın resimnerinnän bol-bol donaklı. Yuliya KURDOGLU duudu 1984-cü yılda Aydarmada. Bu günä kadar peetleri “Ana Sözü” gazetasında hem “Aker sel gücü” kiyadında tiparlandıydı.TAA DERINDÄN
nevruz_cicekleri
Küçük ayın 14-dä, taman “Sevgililär günündä”, geldi haber, ani Ankarada “Nevruz Çiçekleri” Türk dünnäsının karı poetların Antologiyası tipara girdi. Hazırladı antologiyayı Dr. Şemsettin  KÜZECİ. Kiyadın ön sözünü yazdı Prof. Dr. Nurullah ÇETİN. Antologiyaya toplu türk dünnäsının 26 bölgesindän karı poetların yaratmakları: Afganistan, Azerbaycan, Batı Trakya (Greţiyada), Bulgariya, Çuvaşiya (RF), Dagestan (RF),  Dou Türkistan (Kitay), Gagauz Yeri (Moldova), İrak, Şveţiya, Şveyţariya, Kazakistan, KKTC, Krım, Kosova, Makedoniya Meshetin türkleri, Nahiçivan, Nogay, Norvegiya,  Romınya, Rusiya, Türkiye, Türkmenistan , Uzbekistan, Üülen Azerbaycan (İran). Gagauziyadan bu kiyatta var Alla BÜÜK, Anjela MUTKOGLU, Ekaterina GANEVA, Elena MOKANU, Güllü KARANFİL, Lüdmila KASAP,TAA DERINDÄN
Mustafa-Kemal-Ataturk-resimleri-23

2014.11.26,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

ATATÜRKün ölüsünä: O benim da Ulu ATAM

O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan aydınnıklaa çaardın, İstanbuldan bizi da düşündün, benim Ulu Atam, Atatürküm… İstanbuldan kitab, üüretmennär geldi – te ozaman bakışlan fikirlär diişti,TAA DERINDÄN
Mihail_lermontov

2014.10.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Büün Mihail LERMONTOVun 200-cü yıldönümü tamamnanêr

Anılmış rus poetı Mihail Yuryeviç LERMONTOV (15.10.1814-27.07.1841 y.y.) – rus poetı, yazıcısı, dramaturgu hem resimcisi. (Aşaada gagauz dilindä tiparlêêrız Mihail LERMONTOVun peetini «Парус»). ELKEN Bir tek elken hep biyazêêr, Maavi deniz dumanında!.. Ne sanki o burda aarêêr? Ne o brakmış uzak erdä?.. Lüzgärlän dalgalar duramêêr, Bükük direk oldu alçak… Aman! Kısmet o hiç aaramêêr, Hem kısmettän da diil kaçak! Alt yanında temiz gök, sora Üst yanında da varaklık… Ayaklanma, isteer o bora, Var sansın borada raatlık! (Rusçadan 1986-cı yılda çevirdi Todur ZANET)TAA DERINDÄN