POEZİYA BOLUMU

draganova_tanea

2016.03.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Yok ucu cengin

Gazetamıza kiyattan: “Zaman hayır olsun. Benim adım Tatyana DRAGNEVA. Üürenerim Valkaneş teoretik liţeyindä. Yollêêrım Canabinizä şiirimi “Yok ucu cengin…”, tiparlayarsınız deyni onu gazetada”. YOK UCU CENGİN… Geçirer kocasını karı Gün duuarkan sap-sarı. Bir patret soktu koynusuna, Beki da diil pek boşuna? Sarmaştı, büülü, kocasına, Yaşlarını braktı omuzunda. Zavalı adam, uçup-gitti, Kalmadı onun izi. Yok ucu hiç bu cengin. Yaşamak olsa ilin. Silählar patlêêr susmaz, Adamnar öler durmaz. Karışêr gecäylän gün, Toz kaplêêr, nicä kurşun. Arkada durêr korku, Brakma, ecelim, koru. Kapadı gözlerini güneş, Doz-dolay giimni ateş. Bulutlar indi erä, SaklanmaaTAA DERINDÄN
karaseni_aleksandr

2016.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Uçtun gökä, kanatlandın, kapuyu sän kapadın

Aleksandr KARASENİ duudu 1981-ci yılın Küçük ayın 9-da Kongaz küüyündä. Başardı buradakı 4-cü şkolayı. Delikannı. Peet yazêr diil çoktan. Onun peetlerini annamaa deyni lääzım bilmää, ani Aleksandr KARASENİ yaşamasında üüsüz kaldı da bu üüsüzlük duygularını hem anasına sevgisini o yapraa döker. Bıldır Kasım ayın 8-dä Aleksandr KARASENİ “Gagauz şarabın yortusu” II-ci literatura konkursunnda 3-cü eri aldı.   Senin ellerin Senin ellerin, nasıl gül gibi. Sän, Anam, uyudardın beni sevgili. Sän, şafklı gözlerinnän, bakardın bana, Sıcak verärdin benim canıma. Uzun gecelär sän, Anam, göz kıpmazdın. Anacıım benim, beni sän brakmazdın. NasılTAA DERINDÄN
yalanci_georgi

2016.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Canımdan uçsun, ko, bu şaşaılayacek süret

Poet Görgi YALANCI duudu 1991-ci yılda Gagauziyanın Kıpçak küüyündä. 2014-cü yılda başardı Kişinövdakı ULIM universitetın juridika fakultetını. Ana dilindä peet yazmaa çeketti taa küçük klaslarda. 2010-cu yılda gagauz literaturasında “Yaşamaya” adlı peet kiyadınnan debüt yaptı. Büünkü gündä jurnalist işleer. Ne isteerim İsteerim, kapunun önündä Baa yapraa fışırdasın, Bobamın pınarında Taazä sular hiç bitmesin, Uşaam gelsin okulundan, Gagauzça şiir yazsın. Dädunun aucundan – Tatlı kulluu o beklesin. Dostum zorda yardım etsin, Olsun, kimä inanmaa. Esabımız kaybelmesin – Unutmamaa ana topraa. İsteerim, sevdadan yanmaa, Her sabaa bana gülsün. Yattıykana – uyuklamaa: CanımıTAA DERINDÄN
KEMENÇECİ
Nadejda Panteleevna KEMENÇECİ, Valkaneştä A.Doljnenko Teoretik liţeyindä gagauz dili üüredicisi. Kendi işinä hem üürencilerinä büük sıcaklıklan hem havezliklän davranıp, burada artık 11 yıl çalışêr. Onun işindä baş prinţiplär –  sevgi, saygı, annayışlık hem uşaklarlan dostluk köprüsünü kurmak. Gün-gündän Nadejda Panteleevna kendi bilgilerimnän hem becerikliinnän üürenicilerinnän paylaşêr, terbiyedip onnarda ölä moral paalılıklarını, nicä cana yakınnık, insannık, işinä bütün üreklän dalmak h.b. Nadejda Panteleevna KEMENÇECİnin temel inancı: “Sadecä zengin ruhlu üürenci  var nicä büük bukvaylan İnsan olsun. Bu İnsanın da temelinin koyannarı – biz, üüredicilär”. Nedir yasamak? Eer sorarsanız bana – nedirTAA DERINDÄN
masterklas
Kırım ayın (dekabri) 1-dä Komradın “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencilerinä Todur ZANET literaturada 9-cu master-klası yaptı. Master-klasta pay aldılar hepsi kurslardan poeziya yolunu ayıran genç poetlar. Master-klasın ana temasıydı – “Güz”. Ama başka temaya yazılı peetlär da zapa altına koyulmadı. Hem belli oldu, ani poeziya yolunda ilk adımnarını yapannara deyni genä peet yazmakta teoriya soruşlarını açıklamaa lääzım. Master-klası geçirmää deyni yardımcı oldu pedagogika kolecın gagauz dilindä üüredicisi Galina Dmitrievna SİRKELİ. Güz Ne gözäl yaprak uçêr, O lüzgärlän oynaşêr. Canımı sancı sıkêr, Fidancık çıplak kalêr. Üliya ANDRİEŞ, 4112 gr. Gözelina –TAA DERINDÄN
zanet_akademik
Kırım ayın (dekabri) 8-dä Ankarada poet Todur ZANETä Kırgız Respublikasının Omor SULTANOV Halklararası cümne poeziya Akademiyasının akademik nışanı hem belgesi verildi. Akademik nışanını hem belgesini Canabisinä verdi kendisi Akademiyanın prezidentı – Omor SULTANOV. Akademik Todur ZANETi kutlama sırasında pay aldılar Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup ÖMEROĞLU, Akademiyanın baş sekretari hem predsedatel yardımcısı Aydarbek SARMANBETOV, Kazahstanndan uygur yazıcısı Ekrem AHMETOV, Türk dünnäsında başka yazıcılar. Not. Bu nışanı vermäk için Omor SULTANOV Halklararası poeziya Akademiyasının tarafından bu karar 2015-ci yılın Mart ayında alınmış.TAA DERINDÄN
Rekviem_cop final
Harman ayın 19-da tipardan çıktı Todur ZANETin “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadı. Kiyatta, poema hem proza formasında, annadılêr o genoţid hem zulumnuklar için, ani yapıldı gagauzlara karşı XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında. Kiyadın içindekilerini var nicä annamaa Rekviem poemasının bölümnerindän: “Ama canını satma!”, “1941-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-üç gecesi… (Gagauzların Sibirä ilk kaldırılması)”, “1941-ci yılın yazı. 1944-cü yılın yazı. Cenk vakıdı…”, “Aaçlık. 1946-47 kışı…”, “1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-sı gecesi… (Gagauzların Sibirä ikinci kaldırılması)”, “Can baarması”. “Epilog erinä” bölümündä avtor verer genoţid kurbannarı için statistika bilgilerini.TAA DERINDÄN
mila_kurudimova

2015.07.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!

Mila KURUDİMOVA duudu 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında. Başardı burada 1-ci liţeyi, sora da, 2013-cü yılda, başardı Astrahan Devlet Üniversitetin (Rusiya) angliyca-italyanca çevirici fakultetını. Büünkü gündä Moskvada lingvistika-çevirici bölümdä işleer.  Bu bölümündä çalışarak, ana dilin lirikasına danıştı. Mila KURUDİMOVAnın laflarına görä, o, gagauz dilini unutmasın deyni, çeketti kendi literatura denemelerini yazmaa: “Bana çok meraklı Gagauz dilin literatura kuruluşu, onun janr hem stilistika özellikleri. Büünkü gündä en önemni, ki gençlär sevsinnär hem saygılı olsunnar ana dilinä. Gagauz dilimiz pek gözäl hem bir yalpak dildir – hem fonetikaTAA DERINDÄN
antologiya
Türkiyedä tipardan çıktı “Gagauz şiir antologiyası”, angısını hazırladı filologiya bilgilerindä doktor Güllü KARANFİL. Bu kiyadta toplu 35 gagauz poetın yaratmaları. Antologiya avtorunun açıklamasınä görä kiyatlar verilecek Gagauziyanın hem Ukrayna gagauz küülerin bibliotekalarına, muzeylerinä hem şkolalarına. Bundan kaarä 70 kiyat verilecek Bulgariya gagauz cümne kuruluşuna hem 100 kiyat Greţiyanın gagauz küülerinä yollanacek, bildirer gagauzmedia.md. Foto –  facebook.comTAA DERINDÄN
filioglu_pelageya
Çiçek ayın (aprel) 28-dä poet Pelageya FİLİOGLU kendi taazä “Sesli ecel ötmesi” adlı peet kiyadına prezentaţiya yaptı. Bu çok beklenän literatura yortusu Gagauziyanın bilim-aaraştırma merkezindä oldu. Prezentaţiyada avtor annattı nesoy hem nicä yazıldı bu yaratmaklar. Pelageya FİLİOGLU söledi, ani ilk peetlerini dnevniin sayfalarında yazmış. Maasuz gagauz dili uroklarına deyni Canabisi kısa peet, annatmaklar hem yaşamak sţenkalarını hazırlarmış, ama kendi avtorluunu uşaklara açıklamarmış. Prezentaţiyada avtor için söledilär kiyadın redaktoru Pötr ÇEBOTAR, bilim-aaraştırma merkezin zaametçisi Mariya MAVRODİ, poetesanın kocası Vasi FİLİOGLU, bibliotekacılar hem başka insannar.TAA DERINDÄN