POEZİYA BOLUMU

Padron_Cendemin_Alkalari
Kişinevun “Editura pentru Literatură şi Artă” basım evin “Pegas” kolekţiyasında tipardan çıktı anılmış ispaniyalı poetın Justo Jorge PADRÓNun peetlär kiyadı “Cendemin alkaları”, angısını gagauz dilinä çevirdi poet Todur ZANET. Bu kiyatta toplu avtorun 1973-1975 yıllarında yazılı peetleri. İspaniyalı poet, esseyist hem çevirici Justo Jorge PADRÓN duudu 1943-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 1-dä Kanar adaların Las-Palmas kasabasında. Çok yıllar sıravardı Barselona (İspaniya), Parij (Franţiya), Stokgolm (Şveţiya) hem Oslo (Norvegiya) kasabaların universitetlarında filosofiyayı, yurisprudenţiyayı hem literaturayı üürendi. Advokat oldu hem işledi. Sora, advokatlıı brakıp, kendisini literaturaya baaşladı. Büünkü gündä ispaniyalı yazıcıların arasındaTAA DERINDÄN
Mila Kurudimova

2016.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BOLUMU

Sevda gittiynän – yalvarma ona, kolver!

Mila KURUDİMOVAyı okuycularımız tanıdalar 2015-ci yılın Orak ayında, açan biz tiparladık onun “Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!” adı altında peetlerini. Şindi büük sevinmeliklän genä kapumuzu açêrız onun yaratmaklarına, angıları sevindirecek Canabinizlri, zerä onnar cömert can sıcaklıınan hem duygusunnan yazılı. Bakmadaan, ani Mila KURUDİMOVA sadä 27 yaşında (duudu Çadırda 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä)  o artık olmuş hem etişmiş bir poet, angısının peetleri altın bukvalarlan girdi literaturamıza. Nicä sevda öler? Ne gözäl parmacıkların –                                TAA DERINDÄN
Ay_Boba_ioan
Shiarhimandrit Ioan (Peyoglo) duudu Komrat kasabasında 1964-cü yılda Kıran (dekabri) ayın 11-dä işçi-çiftçi aylesindä. Komratta Panaiyanın İver ikonasının karı manastırı kurucusu. Çok zaamet koydu, ki burada dualar kaldırılsın ana dilindä. 2015 yılın Canavar ayın (oktäbari) 26-da, manastırın kurban yortusunda, verdilär boba İoana üüsek ad – shimarhimandrit. Nicä üüsek basamak olacek shima monahlık yolunda, ölä dä arhimandrit – popazlık yolunda. Ay-Boba pek beener ana dilindä şiir yazmaa. 2014-cü yılda tiparlandı onun “Günnär yıla benzeer” peet toplumu. Peet yazmaa birzaman da brakılmêêr. Onun derin maanalı şiirleri baalı yaşamanın herbir ipçeezinnän. Onnarda varTAA DERINDÄN
draganova_tanea

2016.03.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Yok ucu cengin

Gazetamıza kiyattan: “Zaman hayır olsun. Benim adım Tatyana DRAGNEVA. Üürenerim Valkaneş teoretik liţeyindä. Yollêêrım Canabinizä şiirimi “Yok ucu cengin…”, tiparlayarsınız deyni onu gazetada”. YOK UCU CENGİN… Geçirer kocasını karı Gün duuarkan sap-sarı. Bir patret soktu koynusuna, Beki da diil pek boşuna? Sarmaştı, büülü, kocasına, Yaşlarını braktı omuzunda. Zavalı adam, uçup-gitti, Kalmadı onun izi. Yok ucu hiç bu cengin. Yaşamak olsa ilin. Silählar patlêêr susmaz, Adamnar öler durmaz. Karışêr gecäylän gün, Toz kaplêêr, nicä kurşun. Arkada durêr korku, Brakma, ecelim, koru. Kapadı gözlerini güneş, Doz-dolay giimni ateş. Bulutlar indi erä, SaklanmaaTAA DERINDÄN
karaseni_aleksandr

2016.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Uçtun gökä, kanatlandın, kapuyu sän kapadın

Aleksandr KARASENİ duudu 1981-ci yılın Küçük ayın 9-da Kongaz küüyündä. Başardı buradakı 4-cü şkolayı. Delikannı. Peet yazêr diil çoktan. Onun peetlerini annamaa deyni lääzım bilmää, ani Aleksandr KARASENİ yaşamasında üüsüz kaldı da bu üüsüzlük duygularını hem anasına sevgisini o yapraa döker. Bıldır Kasım ayın 8-dä Aleksandr KARASENİ “Gagauz şarabın yortusu” II-ci literatura konkursunnda 3-cü eri aldı.   Senin ellerin Senin ellerin, nasıl gül gibi. Sän, Anam, uyudardın beni sevgili. Sän, şafklı gözlerinnän, bakardın bana, Sıcak verärdin benim canıma. Uzun gecelär sän, Anam, göz kıpmazdın. Anacıım benim, beni sän brakmazdın. NasılTAA DERINDÄN
yalanci_georgi

2016.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Canımdan uçsun, ko, bu şaşaılayacek süret

Poet Görgi YALANCI duudu 1991-ci yılda Gagauziyanın Kıpçak küüyündä. 2014-cü yılda başardı Kişinövdakı ULIM universitetın juridika fakultetını. Ana dilindä peet yazmaa çeketti taa küçük klaslarda. 2010-cu yılda gagauz literaturasında “Yaşamaya” adlı peet kiyadınnan debüt yaptı. Büünkü gündä jurnalist işleer. Ne isteerim İsteerim, kapunun önündä Baa yapraa fışırdasın, Bobamın pınarında Taazä sular hiç bitmesin, Uşaam gelsin okulundan, Gagauzça şiir yazsın. Dädunun aucundan – Tatlı kulluu o beklesin. Dostum zorda yardım etsin, Olsun, kimä inanmaa. Esabımız kaybelmesin – Unutmamaa ana topraa. İsteerim, sevdadan yanmaa, Her sabaa bana gülsün. Yattıykana – uyuklamaa: CanımıTAA DERINDÄN
KEMENÇECİ
Nadejda Panteleevna KEMENÇECİ, Valkaneştä A.Doljnenko Teoretik liţeyindä gagauz dili üüredicisi. Kendi işinä hem üürencilerinä büük sıcaklıklan hem havezliklän davranıp, burada artık 11 yıl çalışêr. Onun işindä baş prinţiplär –  sevgi, saygı, annayışlık hem uşaklarlan dostluk köprüsünü kurmak. Gün-gündän Nadejda Panteleevna kendi bilgilerimnän hem becerikliinnän üürenicilerinnän paylaşêr, terbiyedip onnarda ölä moral paalılıklarını, nicä cana yakınnık, insannık, işinä bütün üreklän dalmak h.b. Nadejda Panteleevna KEMENÇECİnin temel inancı: “Sadecä zengin ruhlu üürenci  var nicä büük bukvaylan İnsan olsun. Bu İnsanın da temelinin koyannarı – biz, üüredicilär”. Nedir yasamak? Eer sorarsanız bana – nedirTAA DERINDÄN
masterklas
Kırım ayın (dekabri) 1-dä Komradın “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencilerinä Todur ZANET literaturada 9-cu master-klası yaptı. Master-klasta pay aldılar hepsi kurslardan poeziya yolunu ayıran genç poetlar. Master-klasın ana temasıydı – “Güz”. Ama başka temaya yazılı peetlär da zapa altına koyulmadı. Hem belli oldu, ani poeziya yolunda ilk adımnarını yapannara deyni genä peet yazmakta teoriya soruşlarını açıklamaa lääzım. Master-klası geçirmää deyni yardımcı oldu pedagogika kolecın gagauz dilindä üüredicisi Galina Dmitrievna SİRKELİ. Güz Ne gözäl yaprak uçêr, O lüzgärlän oynaşêr. Canımı sancı sıkêr, Fidancık çıplak kalêr. Üliya ANDRİEŞ, 4112 gr. Gözelina –TAA DERINDÄN
zanet_akademik
Kırım ayın (dekabri) 8-dä Ankarada poet Todur ZANETä Kırgız Respublikasının Omor SULTANOV Halklararası cümne poeziya Akademiyasının akademik nışanı hem belgesi verildi. Akademik nışanını hem belgesini Canabisinä verdi kendisi Akademiyanın prezidentı – Omor SULTANOV. Akademik Todur ZANETi kutlama sırasında pay aldılar Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup ÖMEROĞLU, Akademiyanın baş sekretari hem predsedatel yardımcısı Aydarbek SARMANBETOV, Kazahstanndan uygur yazıcısı Ekrem AHMETOV, Türk dünnäsında başka yazıcılar. Not. Bu nışanı vermäk için Omor SULTANOV Halklararası poeziya Akademiyasının tarafından bu karar 2015-ci yılın Mart ayında alınmış.TAA DERINDÄN
Rekviem_cop final
Harman ayın 19-da tipardan çıktı Todur ZANETin “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadı. Kiyatta, poema hem proza formasında, annadılêr o genoţid hem zulumnuklar için, ani yapıldı gagauzlara karşı XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında. Kiyadın içindekilerini var nicä annamaa Rekviem poemasının bölümnerindän: “Ama canını satma!”, “1941-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-üç gecesi… (Gagauzların Sibirä ilk kaldırılması)”, “1941-ci yılın yazı. 1944-cü yılın yazı. Cenk vakıdı…”, “Aaçlık. 1946-47 kışı…”, “1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-sı gecesi… (Gagauzların Sibirä ikinci kaldırılması)”, “Can baarması”. “Epilog erinä” bölümündä avtor verer genoţid kurbannarı için statistika bilgilerini.TAA DERINDÄN