PROZA BOLUMU

ataturk_bibliotekasi
Bu yılın Kirez ayın (iyün) 26-da tamannêêr 20 yıl nicä kuruldu Komrat ATATÜRK bibliotekası. Bu yıldönümünnän ilgili olarak, biblioteka açtı gagauz dilindä bir literatura yarışması – “Nasıl annadardı mali…” Yarışmanın özellikleri: 1. Yarışmada pay alan yazıcıların yaşı – 18–40 yaş arasında 2. Annatmaların tematikası – gagauzların evelki adetleri, tradiţiyaları, ömürü. 3. Annatmalar lääzım olsunnar elektron variantında A-IV formatında. Annatmaların büüklüü – en çok 10 sayfa (1 sayfa – 1800 simvol). 4. Yarışma geçecek Baba Marta ayın 20-dän Hederlez ayın (may) 1-nä kadar. 5. Yaratmaları yollayınız elektron adresimizä: vasilisa-tan@mail.ru 6. Haberleşmä telefonu: 0298 2 21TAA DERINDÄN
KURUDIMOVA

2017.11.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

Canavar ay

(annatma) – Halizdän mi isteersin annadayım sana bu masalı? – Halizdän, mali! – Sän korkmayacan mı sora? – Korkmaktan taa da pek meraklı olêr. Çocucak biraz eşindi patta, beklärkän, nezaman malisi çekedecek annatmaa. Masa üstündä yavaşıcık yanardı gaz lampasının ateşi. – Hem bän beenerim, açan sündürerlär şafkları – hepsi olêr ölä büülü-masallı! – Karannıkta insan görer taa çok, nekadar gündüz. Nesoy yaratmayı sana annadayım? – sordu malisi, kaldırdıp lampanın küçülmüş fitilini. – Te onun için… – Kimin için? – şaşarak, sordu malisi. – Bän korkêrım onun adını sölemää – çaarmayımTAA DERINDÄN
Rusev_Vasiliy

2017.09.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BOLUMU

Bana başka kısmet diil lääzım

Vasiliy Mihayloviç RUSEV duudu 1956-cı yılın Baba marta ayın 26-da Tiraspol küüyündä (şindi Çadır kasabası). Literaturada kendisini 2012-ci yıldan beeri deneer. Sever kısa biçimdä sözü, onuştan gagauz dilindä sölpet (pritça) yazêr. En saygılı hem sevgili yazıcısı – Födor DOSTOEVSKİY. Sever evelki işleri toplamaa. Evli. Üç uşaan bobası. Bir elinnän kaşêêrsın arkamı, öbür elindä sa yalabêêr bıçak Domuz grohlêêr. – Naşey grohlêêrsın? – sorêr çorbacı. – Naşe?! Naşe?! Genä lääzım iyiym! – deer domuz. – E-e-e, sän heptän domuz! Bän imää deyni lääzım işliim, a sana vererim haliz imää hem taaTAA DERINDÄN
bozbey_tamazlii_1
Geçennerdä, artık ikincilää, tipardan çıktı valkaneşliyka Mariya KÖSEnin kiyadı “Bozbey tamızlıı” hem bu kiyadın prezentaţiyası Gagauziyanın “Pötr DRAGNEV” regional bibliotekasında oldu. Kiyadın avtoru Mariya KÖSE Gagauziyada pek bilinän bir insan. Canabisi var Gagauz Respublikasının kurucularından en aktiv olan birisi, 1990-cı yıllarda gagauzların patriotik akıntısının mayasıdı. Mariya KÖSE bildirdi, ani “Bozbey tamızlıı” kiyadın temelindä durêr valkaneşli bay Tanas BOZBEYin annatmaları, ani açıklêêrlar gagauzların 1940-1950 yıllarında güç hem zor yaşamasını, represiyaları hem Sibirä kaldırmalarını. Kiyat ilk kerä tiparlandı 2015-ci yılda avtorun yakınnarının parasınnan. Ozaman basıldıydı 40 taane (bak: http://anasozu.com/mariya-kosenin-bozbey-tamazlii-kiyadi/). Bu kerä kiyadınTAA DERINDÄN
karagancu_zamannardan_avazlar

2016.10.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

“Zamannardan avazlar” kiyadın prezentaţiyası

Yazıcı Vladimir KARAGANÇU tanıştırdı okuycuları (bu kerä cöçmäküülüleri hem valkaneşlileri) kendisinin eni kiyadınnan. Kiyadın adı – “Zamannardan avazlar”. “Zamannardan avazlar” annadêr  XX-ci üzyılında olmuş işlär için. Prezintaţiya zamanında Canabisinä verildi ad: «Почетный гражданин села Чишмикиой». “Zamannardan avazlar” kiyadın tirajı bin ikiüz taanä.TAA DERINDÄN
Galea_Kristioglo

2016.03.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

Sadä acızgan candan bölä yaratmalar duêr

Gazetamızın okuycuları bilerlär hem tanıyêrlar Galina Dimitrievna KRİSTİOGLOyu nicä bir talantlı poetı hem pedagogu Canabisi çok yıllar açık cannan hem yanar üreklän üüreder Komrat “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın üürencilerini gagauz dilinä hem literaturasına, haşlêêr onnara Ana Vatan hem Gagauzluk duygularını, verer kolayını üürencilär kopmasınnar köklerindän hem ömürdä haliz insan olsunnar. Büün Galina Dimitrievna KRİSTİOGLOyu tanıştırêrız Canabinizlerä nicä yazıcıyı, sürüp önününzä iki pek duygulu hem büük literatura maanalı annatmasını, zerä bu türlü yaratmalar sadä acızgan candan duêrlar. Acızgannık Küüdä yaşardı bir çok uşaklı, çalışkan, genç aylä. Nicä da çoyu onnarTAA DERINDÄN
KEMENÇECİ
Nadejda Panteleevna KEMENÇECİ, Valkaneştä A.Doljnenko Teoretik liţeyindä gagauz dili üüredicisi. Kendi işinä hem üürencilerinä büük sıcaklıklan hem havezliklän davranıp, burada artık 11 yıl çalışêr. Onun işindä baş prinţiplär –  sevgi, saygı, annayışlık hem uşaklarlan dostluk köprüsünü kurmak. Gün-gündän Nadejda Panteleevna kendi bilgilerimnän hem becerikliinnän üürenicilerinnän paylaşêr, terbiyedip onnarda ölä moral paalılıklarını, nicä cana yakınnık, insannık, işinä bütün üreklän dalmak h.b. Nadejda Panteleevna KEMENÇECİnin temel inancı: “Sadecä zengin ruhlu üürenci  var nicä büük bukvaylan İnsan olsun. Bu İnsanın da temelinin koyannarı – biz, üüredicilär”. Nedir yasamak? Eer sorarsanız bana – nedirTAA DERINDÄN
bozbey_tamazlii_kap
Kasımın 25-dä Valkaneştä oldu prezentaţiya kiyada “Bozbey tamazlıı”. Kiyat 40 taane yapıldı hem okuycuya tanıdıldı. “Bozbey tamazlı” kiyadını yazdı anılmış hem pek islää bir insan, Gagauz Respublikasının kurucularından en aktiv birisi, gagauzların patriotik akıntısının mayası Mariya KÖSE. “Bozbey tamazlı” temelindä bay Tanas BOZBEYin annatmalar gagauzların XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında zor yaşaması, represiyalar hem Sibirä kaldırmaklar.TAA DERINDÄN
A_Sarmanbetov_

2015.07.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

Ömür bir tren gibi

Aydarbek SARMANBETOV, anılmış kirgiz yazıcısı hem jurnalistı. Kırgızıstan Respublikasının yazıcılar Birliin literatura hem inäzanaat “Janı Ala-Too” jurnalın baş-redaktorun yardımcısı. 1982-ci yıldan beeri yazêr kirgiz hem rus dillrindä. Ondan zeedä proza kiyadı tiparlandı. Yaratmaları kazah, türkmen, türk, azerbaycan hem gagauz dillerinä çevirildi. 2012-ci yılda  Mahmut Kaşgarlı halklararası literatura konkursunda 2-ci ödülü aldı. BEKLENMEYÄN ECEL Yazın bir sıcak günü. Başçamız yakılmış fırın içi gibi sım-sıcak. Can sıkıntısı içindä bir gölgedä oturardım. O sırada vızırdayarak bir sinek geldi da, bakmadaan ona, ani onu hep koolardım, başıma konarak, pek azıttı. Bir da, açan o eräTAA DERINDÄN
k0
Kongazın 1-ci teoretik liţeyindä Kırım ayın 12-dä Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” kiyadına prezentaţiya oldu. Prezentaţiyayı hazırladı 7-ci “b” klasınnan gagauz dilindä üüredici Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Üürencilerdän kaarä, prezentaţiyada pay aldılar liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ, küçük klaslarda zavuç Evgeniya İvanovna ARNAUT, gagauz dilindä hem istoriyada üüredicilär, başka klasların üürencileri. Ev saabileri tuz-ekmeklän karşladılar kiyadın avtorunu. Sora üürencilär Praskovya URUM hem Veçeslav BESARAB kısadan annatılar musaafirin biografiyasını. Üürencilär gösterdilär kiyattan bir parça teatrulu sţenkası da. Nicä açıkladı Mariya İlyiniçna DUŞKOVA, açan klasta üürencilär okumuşlar bütün kiyadı hepsicii aalamışlar. ŞindiTAA DERINDÄN