PROZA BOLUMU

karagancu_zamannardan_avazlar

2016.10.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

“Zamannardan avazlar” kiyadın prezentaţiyası

Yazıcı Vladimir KARAGANÇU tanıştırdı okuycuları (bu kerä cöçmäküülüleri hem valkaneşlileri) kendisinin eni kiyadınnan. Kiyadın adı – “Zamannardan avazlar”. “Zamannardan avazlar” annadêr  XX-ci üzyılında olmuş işlär için. Prezintaţiya zamanında Canabisinä verildi ad: «Почетный гражданин села Чишмикиой». “Zamannardan avazlar” kiyadın tirajı bin ikiüz taanä.TAA DERINDÄN
Galea_Kristioglo

2016.03.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

Sadä acızgan candan bölä yaratmalar duêr

Gazetamızın okuycuları bilerlär hem tanıyêrlar Galina Dimitrievna KRİSTİOGLOyu nicä bir talantlı poetı hem pedagogu Canabisi çok yıllar açık cannan hem yanar üreklän üüreder Komrat “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın üürencilerini gagauz dilinä hem literaturasına, haşlêêr onnara Ana Vatan hem Gagauzluk duygularını, verer kolayını üürencilär kopmasınnar köklerindän hem ömürdä haliz insan olsunnar. Büün Galina Dimitrievna KRİSTİOGLOyu tanıştırêrız Canabinizlerä nicä yazıcıyı, sürüp önününzä iki pek duygulu hem büük literatura maanalı annatmasını, zerä bu türlü yaratmalar sadä acızgan candan duêrlar. Acızgannık Küüdä yaşardı bir çok uşaklı, çalışkan, genç aylä. Nicä da çoyu onnarTAA DERINDÄN
KEMENÇECİ
Nadejda Panteleevna KEMENÇECİ, Valkaneştä A.Doljnenko Teoretik liţeyindä gagauz dili üüredicisi. Kendi işinä hem üürencilerinä büük sıcaklıklan hem havezliklän davranıp, burada artık 11 yıl çalışêr. Onun işindä baş prinţiplär –  sevgi, saygı, annayışlık hem uşaklarlan dostluk köprüsünü kurmak. Gün-gündän Nadejda Panteleevna kendi bilgilerimnän hem becerikliinnän üürenicilerinnän paylaşêr, terbiyedip onnarda ölä moral paalılıklarını, nicä cana yakınnık, insannık, işinä bütün üreklän dalmak h.b. Nadejda Panteleevna KEMENÇECİnin temel inancı: “Sadecä zengin ruhlu üürenci  var nicä büük bukvaylan İnsan olsun. Bu İnsanın da temelinin koyannarı – biz, üüredicilär”. Nedir yasamak? Eer sorarsanız bana – nedirTAA DERINDÄN
bozbey_tamazlii_kap
Kasımın 25-dä Valkaneştä oldu prezentaţiya kiyada “Bozbey tamazlıı”. Kiyat 40 taane yapıldı hem okuycuya tanıdıldı. “Bozbey tamazlı” kiyadını yazdı anılmış hem pek islää bir insan, Gagauz Respublikasının kurucularından en aktiv birisi, gagauzların patriotik akıntısının mayası Mariya KÖSE. “Bozbey tamazlı” temelindä bay Tanas BOZBEYin annatmalar gagauzların XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında zor yaşaması, represiyalar hem Sibirä kaldırmaklar.TAA DERINDÄN
A_Sarmanbetov_

2015.07.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

Ömür bir tren gibi

Aydarbek SARMANBETOV, anılmış kirgiz yazıcısı hem jurnalistı. Kırgızıstan Respublikasının yazıcılar Birliin literatura hem inäzanaat “Janı Ala-Too” jurnalın baş-redaktorun yardımcısı. 1982-ci yıldan beeri yazêr kirgiz hem rus dillrindä. Ondan zeedä proza kiyadı tiparlandı. Yaratmaları kazah, türkmen, türk, azerbaycan hem gagauz dillerinä çevirildi. 2012-ci yılda  Mahmut Kaşgarlı halklararası literatura konkursunda 2-ci ödülü aldı. BEKLENMEYÄN ECEL Yazın bir sıcak günü. Başçamız yakılmış fırın içi gibi sım-sıcak. Can sıkıntısı içindä bir gölgedä oturardım. O sırada vızırdayarak bir sinek geldi da, bakmadaan ona, ani onu hep koolardım, başıma konarak, pek azıttı. Bir da, açan o eräTAA DERINDÄN
k0
Kongazın 1-ci teoretik liţeyindä Kırım ayın 12-dä Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” kiyadına prezentaţiya oldu. Prezentaţiyayı hazırladı 7-ci “b” klasınnan gagauz dilindä üüredici Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Üürencilerdän kaarä, prezentaţiyada pay aldılar liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ, küçük klaslarda zavuç Evgeniya İvanovna ARNAUT, gagauz dilindä hem istoriyada üüredicilär, başka klasların üürencileri. Ev saabileri tuz-ekmeklän karşladılar kiyadın avtorunu. Sora üürencilär Praskovya URUM hem Veçeslav BESARAB kısadan annatılar musaafirin biografiyasını. Üürencilär gösterdilär kiyattan bir parça teatrulu sţenkası da. Nicä açıkladı Mariya İlyiniçna DUŞKOVA, açan klasta üürencilär okumuşlar bütün kiyadı hepsicii aalamışlar. ŞindiTAA DERINDÄN
kaskarli_mahmut
Gagauziyada III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının jürisinin kararına görä yerler bölä: Birinci er – verilmedi. İkinci er – Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); Üçüncü er – Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”). Jüri azaları: Todur Zanet, Galina Sirkeli, Mariya Çebanova.TAA DERINDÄN
prezentatiya_onnar
Kasımın 13-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” proza kiyadına. Prezentaţiyayı hazırladılar bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU hem bibliotekanın zaametçisi Praskovya KARA. Onnara yardımcı oldu eni kurulan “GAGAUZLUK” cümne Birlii da. Prezentaţiya başladı ondan, ani Vasilisa TANASOGLU annatı avtor için, eni kiyadın süjetları için. Sora “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencisi okudu Todur ZANETin “Aaçlık” peetini. Nedän sora Vasilisa TANASOGLU teklif etti kiyat uurunda kendi düşüncelerinnän paylaşsınnar okuycular hem üüredicilär. İlkin tribunaya çıktı Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üüredicisi Galina Dimitrievna SİRKELİ okudu kendi üürencilerinn “Onnar geldilärTAA DERINDÄN
yakup_omoroglu

2014.09.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

On dolar

Yakup ÖMEROĞLU, Türkiyenin Çankırı kasabasında 1966-ci yılda duudu. Yazıcı, gazeteci, bilimnär doktoru, kultura adamı. Ondan zeedä literatura hem jurnalistika ödüllerin saabisi. Çok literatura hem aaraştırma kiyatların avtoru. Kiyatları Türkiyedä, Azerbaycanda, Kazahstanda, Kirgizistanda tiparlandılar. Canabisinin çalışmalarınnan Türk Dünäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongreslerı yapılêr hem 2014-cü yılda Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birlii kuruldu. Büünkü gündä Türkiyenin Gazi Universitetında profesor hem Avrasya Yazarlar Birlii Genel Başkanı. On dolar Güneşin ilk ışıkları er üzünä gelmää başlarkan, onun pindii uçak ta aeroportun uçuş yoluna konmuştu. Bundan sora yoluna taxiylän gideçekti. İlktän aeroportun tamojnäsında işlemneriniTAA DERINDÄN
osman_çeviksoy

2014.08.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, PROZA BOLUMU

DÖNÜŞ

Osman ÇEVİKSOY duudu 1951-ci yılda Türkiyenin Çorum kasabasına baalı Feruz küüyündä. Proza, roman hem peet yazêr. İki roman, onüç proza kiyadı hem üüredicilik kiyatların avtoru. 1. Bir minut yalnızça kaldıynan başım auçlarım arasına girer, gözlerim da herbir işä, bir çiçek,  bir aaç ya da boşlukta annamsız bir nokta… gibi her bir işä  takılıp kalêr. Dalêrım. Brakêrım kendimi içimin korkunç hem karannık derinniklerinä. Düşerim. Düştükçä derinniklär büver, karannıklar yıvılêr, küçülerim. Bir toz trofacaa kadar, “hiç”lii bulunca kadar küçülüncä. Nedän hiçlik? Boşluk, karannık, annamsızlık nedän?.. Bunalêrım. Sora savaşêrım kendimdän kaçmaa. Kaçış kurtuluşTAA DERINDÄN