POLİTİKA BOLUMU

sroyanoglu_1

2021.08.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon

2021-ci yılın Harman ayın 24-dä Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerin ikinci okumakta kabledilmesinnän Gagauziyanın temeldän sökülmesi başladı. Bakmadaan ona, ani “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklär için cümne insannar hem yuristlär, kendi bakışlarını açıklayarak, dedilär, ani bu diiştirmeklär politika işi hem prokuraturayı politika ökçesi altına almak, zakon ikinci okumakta kabledildi. Moldovada “zakonçuluu korumasında duran” halklararası kuruluşlar, dilsizlär gibi, sustular, bakmadaan ona, ani bu Zakon proektı, nicä düşer Evropaya bakannara, Venețiya komisiyasına yollanmalıydı hem Moldova Prokurorların Üüüsek Soveti tarafından incelänmeliydi. Zakonu kabledennär ne da deselär, bu zakon enTAA DERINDÄN
vlah_gaburici_1_
2021-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da gagauzlar Gagauz Respublikasının kurulmasının 31-ci yıldönümü kutladılar, ama kutlamalara Gagauziya Başkanı İrina VLAH katılmadı. Respublikamızın yortusunu kutlamak erinä Canabisi o günü Romıniyaya gitti. Hem diil yalnız, ama kendisinin sol (osa saa mı?) elinnän hem Bemol Retail kuruluşun Direktorlar Sovetinin başınnan Kiril GABURİÇlän. Gagauziyanın ofițial yortular kalendarindä Harman ayın (avgust) 19-zu – hem Gagauz Respublikasının hem da halkın birleşmäk günü. Nesoy birleşmä için laf var nicä gitsin, açan gagauz halkınnan birliktä olmasına hem birleşmesi erinä o gündä Gagauziya Başkanı Romıniyaya ayırdı. Bileriz, ani kan suTAA DERINDÄN
baskan_bayraklar

2021.08.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Bu durumda Gagauziya hakk tarafından arkasız kalêr

2021-ci yılın Harman ayın 13-dä Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerin birinci okumakta kabledilmesi sebepinnän, Gagauziyadan “Gagauziyaylan ilgili Moldovada ortak bir çalışmak grupası (komisiyası)” girän deputatlar danıştılar halklararası kuvetlerinä, angıları “maamilä surat” Komrat hem Kişinev arasında annaşma işlerin garantları kendilerini göstererlär. Danışmada bu garantların işä karuşmaları teklif ediler, zerä, bu olmazsa, “Bu durumda Gagauziya hakk tarafından arkasız kalêr, çünkü Moldova Parlamentının tek taraflı bu inițiativası var nicä kuşku bir prețedent olsun hem kurulan annaşmamazlıı ortadan kaldırmak mehanizmasını bozsun”. Bu danışmaylan burada tanışınız:  TAA DERINDÄN
Nabat_canı
Harman ayın 13-dä Moldova Parlamentı tarafınfan ilk okumakta kabledilän “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerinä Gagauziya Halk Topluşu Başı yımışak bir mektıblan danıştı. Mektumbta Gagauziyayı temeldän sökmesinä sadece “yazık bir yannışlık” deniler. Burada sa büük Çannarı düümää lääzım.TAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия

2021.07.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

GHTya kandidatlara yol açık, ama ilktän imzalar toplanacek

2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da olacek Gagauziya Halk Topluşu seçimnerindä GHT deputatı kandidat olmaa deyni danışmalara 21.07.2021 günü kapular açıldı. Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası bildirdi, ani artık altmıştan zeedä kişi imza toplamaa listelerini aldı. Bundan kaarä MSK açıkladı, ani yazıya aldı 13 inițiativa grupasını: 10 soțialistlär hem komunistlär blokundan, 3 – baamsız kandidatların. GHTya kandidatlar lääzım toplasınnar imza bu algoritmaya görä: 500 kişidän aaz yaşaşan küülerdä – 50-70 imza, kalan erlerdä – 100-150 imza. İmza toplamaa listeleri Harman ayın (avgust) 20-nin saat 17:00-nä kadar Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası tarafındanTAA DERINDÄN
anmak_cadir (2)
2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da Gagauziyanın Çadır kasabasında, Türkiye Respublikasının “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” çerçevesindä, oldu bir sıra, neredä saygıylan andılar 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 251 şehiti hem yaralannan insannarı. Saygı sırası geçti Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan kurulan “İzmit kardaşlık parkında”, neredä bulunêr şehitleri anmak nışan taşı.   Sıra başladı susma saygısı duruşundan, nedän sora burada pay alan Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Gagauziyanın BaşkanıTAA DERINDÄN
tc_gözlemcileri_1_

2021.07.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Parlament seçimneridä Türkiyedän dä gözlemci vardı

Moldova Seçim Komisiyasının açıklamasına görä 11.07.2021 günündä Moldovada olan Parlamenta erken seçimnerinä 2 436 gözlemciyä akreditațiya yapıldı. Onnarın arasından Türkiyedän deputatlar da vardı. Açıklamalara görä akreditațiyalı gözlemcilerin arasında Moldovadan vardılar 1800 erindeki kişi hem 6 cümne birlii. Bundan kaarä seçimnerin monitoringında pay aldılar Moldovada bulunan 17 diplomatiya misiyaların temsilcileri, 11 halklararası seçim strukturalarından seçim uurunda 30 halklararası ekspert hem 14 sınır aşırı kuruluşlardan 606 temsilci. Türkiye Respublikasının Parlamentından da 3 güzlemci vardı – deputatlar Kämil AYDIN, Ahmet ARSLAN hem Cemal ÖZTÜRK. Seçimnär bittiktän sora bu gözlemcilärlän buluştu Gagauziya Başkanı irina VLAH.TAA DERINDÄN
parlament

2021.07.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldova Parlamentına sade 3 kuvet geçti

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 11-dä olan Moldovada Parlamentına seçimnerindä elektoral eşiini geçäbildi 2 partiya  hem 1 elektoral bloku: PAS (“Çalışmak hem Birlik” partiyası), “MRSP+MRKP” (soțialistlär + komunistlär) elektoral bloku hem “ŞOR” partiyası. Moldova Seçim Komisiyasının bu sabaa saat 9:00 açıklamasına görä, bülütennerin 99,77% saydıktan sora țifralar bölä: PAS (“Çalışmak hem Birlik” partiyası) – 52,69%; “MRSP+MRKP” (soțialistlär + komunistlär) elektoral bloku – 27,26%; “ŞOR” partiyası – 5,75%. Onnara yakın, ama Parlamentın eşiini geçämeyän oldu “Renato Usatıy” elektoral bloku (4,10%,). Kalan 10% payedildi öbür 19 partiya hem bir baamsız kandidatın arasında.TAA DERINDÄN
secim_damgalari
2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 11-dä Moldovada Parlamentına erken seçimnär günü. Bu – Moldova Respublikasının baamsızlıı günündän beeri 10-cu Palament seçimneri. Seçimnerdä Parlamenttakı 101 erini kaplamaa isteyän 20 politka partiyası hem iki elektoral blok var. Kendi erini almaa isteer bir da baamsız kandidat. Moldova zakonnarına görä seçimnär olmuş sayılması için, onnarda seçimcilerin 1/3 pay alması lääzım. Liste: alegeri.md saytındanTAA DERINDÄN
rusiya_kokusu_1_

2021.06.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Rus kokusu GAGAUZLUU buudu! Burada nezaman GAGAUZLAA kokacek?

Kirez ayın (iyün) 12-dä, Gagauziya Halk Toplışun 48-ci toplantısında alındı karar Gagauziya Halk Toplışuna eni seçimneri Ceviz ayın (sentäbri) 19-da yapmaa, taman ölä, nicä istedi Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Ani İrina VLAHın istedii olacek, belli oldu taa baştan, zerä GHT toplantısına kaçaracık geldilär Gagauziya Başkanın ipinnän kolverilän o deputatlar, ani İrina VLAHı yalayıp-ballêêrlar hem angıları, Gagauziya uşakların aazından bukayı alıp, titsi sırıtmaklan Hederlez ayın (may) 7-dä “Gagauziyanın 2021-ci yıla Bücetı” Zakonu için kablettilär, bak: http://anasozu.com/usaklarin-aazindan-bukayi-alip-kendilerina-bucet-kurdular/. Onnara halk deputatları demää dilimiz dönmeer, onuştan deyecez Gagauziya Başkanın deputatları. Toplantıda GHT Başı yardımcısıTAA DERINDÄN