POLİTİKA BOLUMU

yıldırım_haber_1

2021.04.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Oyunnar bitti – Parlament gitti

Büün, Çiçek ayın 15-dä, Moldova Konstituțiya sudu aldı karar, ani Moldova Parlamentını daatmaa da Parlamenta enidän seçim yalmaa. Bu Karar alındı Moldova Prezidentı Maya SANDUnun danışmasına görä.TAA DERINDÄN
trıntor_1

2021.04.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Trıntorlar komisiyası Halk Topluşuna seçimneri durguttu

Hederlez (may) ayın 16-da lääzımdı olsun Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär, ama, çiineyip Gagauziyanın Temel Kanonunu,  GHTnın kararını hem kendisini gagauz milletindä büük sayan Gagauziyanın Üstolanolan Durumnarı Komisiyası (ÜDK), maamilä surat pandemiya beterinä, durguttu onnarı. Esap alın birkaç erif, ani gagauzların tarafından hiç ayırılmadılar hem bir faydalı iş yapmayan trıntorlar Komisiyasına Gagauziya Başkanı tarafından koyulannar, cadılar gibi, nestettilär GHTyı seçän insannarın üstünä. Hem bu diil seftä iş. Bilersiniz mi neçin onnar bunu herkerä takazasız yapêrlar? Neçin, zerä onnar hem onnarı orayı koyan insancık Gagauziyayı hem gagauz milletini bişeyä saymêêrlar hem bişeydänTAA DERINDÄN
turk_konseyi
Kazahstanın Türkistan kasabası merkezi olarak, Baba Marta ayın (mart) 31-dä, onlain durumunda, yapıldı Türk dillerini lafedän devletlerin işbirlii Sovetin (Türk Konseyi) 7-ci toplantısı. Onlain toplantısı geçti Kazakistan Respublikasının Prezidentı Kasım-Comart TOKAYEVın başkannıında hem onda pay aldılar: Kazakistan Respublikasının birinci Prezidentı hem Türk Konseyin şannı Başkanı Nursultan NAZARBAYEV, Azerbaycan Respublikasının Prezidentı İlham ALİYEV, Kırgız Respublikasının Prezidentı Sadır JAPAROV, Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Respublikasının Prezidentı Şevket MİRZİYOYEV, Türkmenistan devlet Başkanı Gurbangulu BERDİMUHAMMEDOV, Vengriya Premyer-ministrusu Viktor ORBAN, Türk Konseyin genel Sekreteri Baghdad AMREYEV. Toplantıdan sora Türk dillerini lafedän devletlerin işbirlii SovetinTAA DERINDÄN
gavrilita_
Dün Moldova Parlamentında lääzımdılar kabul etsinnär yada kabul etmesinnär Moldova Prezidentı Maya SANDU tarafından teklif edilän eni Pravitelstvoyu. Ama ne oldu parlamentta dün girecek herbir istoriya, parlamentarlık hem zakonculuk kiyatlarına. Parlamenta kendi kabinetinnän gelän Premyer-ministrulaa kandidat Natalya GAVRİLİȚA, tribunaya çıkıp, açıkladı, ani onnar geldilär ki onnar için oy verilmesin! Taa ötää Moldova Parlametnında olan tragikomediyanın yanıda Şekspir, Molyer, Rasin dinnenerlär. Son sonunda “Pravitelstvoyu kabletmäk” spektaklisinin birinci perdesi bitti 0:101 esaplan – kandidatlara hiç biri bir da oy vermedi: ne onnarın partiyalarından deputatlar, ne da kalanı. Bakalım spektaklinin ikinсi perdä neylänTAA DERINDÄN
konstitut
2021-ci yılın Büük ayın 21-dä Moldova Konstituțiya sudu aldı Karar, ani 16.12.2020 günü Moldovanın parlamentında kabledilän “Moldova topraklarında dillerin çalışması için” № 234 Zakonu, neredä rus dilin geniş kullanılmasına yol açılardı, Konstituțiyaya uymayan bir zakondur. Bunda hiç bişey şaşılacek yok, çünkü, nicä biz taa ileri yazdıydık Moldova parlamentarlıı hem daavacılık sisteması büük bir cambazlıktır – isteyän istediini yapêr. Bu uurda teatrular dinnener. Ani Moldova Konstituțiya sudu rus dilini nestesinä oturdacek hiç birinin şüpesi yoktu: ne soțialistlerin, ani kendilerini “rus dilli insannar için düşünän” göstererlär, ne romın vatandaşlarının, ani parlamentta deputatTAA DERINDÄN
Maya_Sandu_emir_5

2020.12.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Prezident Maya SANDU emirä getirildi

Kırım ayın (dekabri) 24-dä Moldovanın eni seçilän Prezidentı Maya SANDU emirä getirildi. Emir sırası oldu Moldovanın Respublika Sarayında, Moldova Parlamentının hem Konstituțiya Sudun ortak toplantısında, neredä pay aldılar toplantıya buyur edilän Moldovanın eski prezidentları, diplomatlar, politika, din hem kultura insannarı. İnagurațiya sözündä eni Prezident Maya SANDU kendisinin keezi olan birkaç uuru açıkladı. Onnarın arasında Evropaya integrațiya yapmaa, oligarhları ahıra koymaa, hırsızları kapana kapamaa, insannara islää yaşamak vermää, bütün halkın prezidenti olarak, azınnıkları arkaya almaa. Kendi sözündä, romıncadan rusçaya, ukrayıncaya hem gagauzçaya hem bulgarcaya geçip, birkaç cümläylän danıştı burada yaşayan ruslara, ukrayınnara. GagauzTAA DERINDÄN
ne_spravitsa_ettiler

2020.12.16,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

“Spravitsä edämediinän” devlet dili hemen romın dili oldu

Beş yıl sıravardı Gagauziya Başkanı İrina VLAH deyärdi, ani Gagauziyada devlet dilindä lafedelim, ama bir kerä bilä o devlet dilinä moldovan dili demedi. Romın dili da demärdi, zerä bilärdi, ani ölä deyärsä, Başkannaa ikincilää seçilmeyecek. Moldovan dilinä romın dili demää “utanardı”. Ama şindi “utanmak” bitti, maska düştü da nun halizdän suratı taa bir kerä açıldı. Büünkü gündä, açan gagauzların imikelerini emän hem ezän Soțialistlär, başlayıp Prezidentliktän, herbir politika uurlarında kuvedi kaybederlär, onnarın Gagauziyada en büük torpedası, flügerin keezini diiştirip, hemen eni kuvetlerin yannarına dooru döndü (bak: https://www.youtube.com/watch?v=odV-6AQJb-4&feature=emb_logo). Nicä halizdän bir karı,TAA DERINDÄN
miting_sandu_

2020.12.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Maya SANDU insannarı Kişineva meydana topladı

(Haber saat 16:30 enilendi) 06.12.2020. Kişinevun “Büük Milli Toplantısı” meydanında geçti miting, angısını topladı Moldovnanın eni seçilän prezidentı Maya SANDU hem ona yakın partiyalar. Mtingta teklif ediler aktarmaa büünkü Pravitelstvoyu hem Parlamentı, daadıp, orayı eni seçimnär yapmaa. Mitingçılar baarardılar: “Pravirelstvoyu erä!”, “ŞORu hem DODONu kapana!” “Parlamenta eni seçimnär isteeriz!” Mitingın sonunda kabledildi Rezolüțiya, neredä isteniler Moldova Pravitelstvosu kuvettän atılsın, Moldovada enidän Parlament seçimneri olsun hem Kırım ayın (dekabri) 3-4 günnerindä “Şor-Soțialistlär” koalițiyası tarafından Parlamentta kabledilän “Amerika Birleşik Devletlerinä (ABD) verilän Respublika stadionun erini geeri almaa” hem “Moldovanın informaţiya Slujbasını SİSı (eskiTAA DERINDÄN
parlament_2

2020.12.04,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Beş yıldan sora yımırta yımırtlandı… ama yarısınadan

Artık altı buçuk yıldan zeedä, başlayıp 2014-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 15-dän beeri, gagauzlara adêêrlar, ani Moldova Parlamentında kabledilecek “3 zakondan gagauz paketı” Zakonnarını, angıları lääzım korusunnar Gagauziyayı hem onun yok edilmesinä köstek koysunnar, baalayıp o zakonnarı Moldova Respublikasının Konstituțiyasına. Da te bu iş oldu, ama yarısınadan: 2020-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 3-dä Moldova Parlamentında eni kurulan “Şor–Soțialistlär” partiyaları arasına koalițiya, badaşıp, bu üç zakonu birinci okumakta kablettilär. Zakonnar bunnar: 328. Законопроект о внесении поправок и дополнений в некоторые законодательные акты (Закон № 436/2006 о местном публичном управлении — статьиTAA DERINDÄN
maya_sandu

2020.11.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moldova prezidentı seçimnerini Maya SANDU kazandı

(Haber saat 21:00 enilendi) 2020-ci yılın Kasımın 15-dä olan Moldova Prezidentı seçimnerinin II-ci turunda, bületennerin 100% sayıldıktan sora, belli oldu, ani seçimneri “Çalışmak hem Birlik” partiyasının kandidatı Maya SANDU kazandı. Maya SADNUda 57,75% oy var. Kendisini baamsız gösterän kandidata, Moldovanın eski prezidentına İgor DODONa 42,25% oy verildi.TAA DERINDÄN