POLİTİKA BOLUMU

cavusolu
Kırım ayın (dekabri) 19-20 günnerindä, Kişinevda olan Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-Türkiye Komisiyasının IX toplantısınnan ilgili oılarak, Moldovada ofiţial vizitlan bulunêr Türkiye Respublikasının Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU.   Kırım ayın (dekabri) 19-da, Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-Türkiye Komisiyanın toplantısında, Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU açıklandı, ani, başlayıp 2016-cı yılın Kasım ayın birindän, açan Moldova hem Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşması kuvedä girdi, iki devlet arasında alış-veriş işleri taa pek hızlandı, da 2017-ci yılında 500 milion ABD dolarına etişti. Toplantıda incelendi kolaylıklar hem yollar bu ţifraları zeedeletmää hemTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik
“Allaa vermiş, kızım, kahırı daaya – daa kurumuş, taşlara vermiş kahırı – taşlar çatlamış, ama insan – dayanmış!” (Elena İvanovna VARBAN, 87 yaşında, Kazayak küüyü) Kırım ayın (dekabri) 9-da Avdarma küüyündä verildi ödül üürencilerä hem studentlara, ani pay aldılar Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusunun İgnat KAZMALInın teklifinä görä yapılan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda. Maasuz bu iş için, ödüllenän kişilerdän kaarä, Avdarmaya teklif edildi gelsinnär Gagauziyanın 13 küüyündän hem kasabasından 128 yaşlı insan, ani, o kara belayı geçirip, diri kaldılar da şindi geçirdiklerini üürencilerä annattılar.TAA DERINDÄN
receptiya_1

2017.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Respublikasının 94-cü yıldönümünü kutladı

1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını da şindi Türkiye kurulma gününü 94-cü yıldönümünü kutladı. Bununnan ilgili Canavar ayın 27-dä Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi birliktä Kişinevda bir reçepţiya verdilär. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlament başı Adrian KANDU, Moldova Pravitelstvosunun ministruları, Gagauziya Başkanı, Moldova Parlamentın hem GHT deputatları, Moldovadan başka devlet hem politika adamnarı, diplomatlar hem Halklararası misiyaların temsilcileri, işadamnarı, kultura hem cümne insannarı. Reçepţiyanın başladı Moldovanın hem Türkiyenin Gimnalarınnan, angılarını çaldılarTAA DERINDÄN
Gagauz_Respublikasi_Bayraa
Gagauziya Başkanı kurdu maasuz bir Komisiya «по утверждению макета исторического флага Гагаузии».  Bakarak ona, ani Komisiyada 4 komratlı, 1 çadırlı hem 1 kişinevlu var (S. Topal, M. Kendigelän, L. Dobrov, S.Bulgar, D.Zirov, G. Stamat), hem ona, ani Komisiyada Valkaneştän kimsey yok, hem esaba alarak onu, angı bayraa Başkana izmet edän presa propaganda yapêr, Komisiyasız da belli, ani «исторический флаг Гагаузии» olacek diil Gagauz Respublikasının hem Milli Bayraa, ani topladı altına Gagauz Respublikası için çalışan ozamankı hepsi akıntılarını (“Vatan” (Valkaneş), “Millet sancısı” (Çadır) hem “Gagauz Halkı” (Komrat), (bak: http://anasozu.com/gagauz-respublikasinin-angi-bayraani-gagauziya-baskani-zakona-koymaa-isteer/), ama olacek komratlıların “Arkalık”TAA DERINDÄN
tvardita_gagauziya_oldu

2017.09.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Fantastika aslıya döndü! Tvardıţa Gagauziya oldu!

İki yıl oldu çannarı düveriz, ani Gagauziyaya bulgar küülerini eklemää savaşêrlar da, devletliimizin adını diiştirip, Gagauziyaya GAGAUZ-BULGAR yada BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa. Bu çannar düümesi beterinä başımıza bir tepä bela geldi: büük batülardan baskılardan taa Gagauziyanın Radio hem Televideniye (GRT) cümne kompaniyasına yolumuzu kapatmayadan. Gagauziyamızı yok etmää isteyennär hep alttan gidärdilär. Ba yalpaklıklan, bulgar küülerin zavalı olduunu bizä annadıp, onnarın Gagauziyaya gelmesinin lääzımnıını temelleştirärdilär. Ba can acısınnan, onnarın vergi sistemasını kaybetmeleri için, o sistemayı Gagauziyaya eklemektän faydasını aaraştırêrlar. Ba üzlärcä yıllar bilä yaşadıımızı hem onnardan kulturamıza hepsini almamızı GRT ekrannarında göstererlär.TAA DERINDÄN
karikatura_oarlament
(Gagauziyayı kim angı judeţa (uezda) sokaceklar, kakıp onun tabuduna son enseri) Orak ayın (iyül) 21-dä Moldova parlamentı kabletti Gagauziyayalan ilgili Zakonnarı. Diil 3-nü, nicä adadıydı kimi GHT deputatlarınnan buluşmada Moldova Parlamentın spikerı, ama ikisini. Hem diil o redakţiyada, ani, bir karara gelip, ilktän teklif ettiydi Zakonnarı hazırlamak için kurulan Gagauziyanın hem Moldovanın ortak Komisiyası. Gagauziyayalan ilgili Zakonnarının kabledilmesinnän oldu kär ölä nicä yazdık “Neredä birlik – orada dirlik! Neredä kavga – orada duşmana halva!” Osa prännik mi?” statyasında (bak: http://anasozu.com/nereda-birlik-orada-dirlik-nereda-kavga-orada-dusmana-halva-osa-prannik-mi/): GHT deputatlarınnan buluşmada Moldova Parlamentın spikerı “Adrian KANDU adamış “üçTAA DERINDÄN
bodnarenko__1

2017.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauzları fazan kuşlarına diiştirdilär

Komunistlär partiyasının Moldova Parlamentın deputatı Elena Vladimirovna BONDARENKO, yazarak “gagauz zakonnarın” Parlamentın komisiyasında Orak ayın (iyül) 19-da incelenmemesi için sebepini, Facebook yazısında bölä urguladı: «Да простят меня гагаузы, но, как это ни грубо и грустно звучит, но гагаузов променяли на фазанов!» Elena BONDARENKO: «Гагаузов променяли на фазанов! Сегодня юридическая комиссия Парламента исключила из повестки дня обсуждение трёх законопроектов, инициированных Народным Собранием Гагаузии в связи с отсутствием новых предложений по тексту законопроектов, а Комиссия по публичному управлению региональному развитию, окружающей среде и изменениям климата не рассмотрела эти законопроекты, хотя они иTAA DERINDÄN
MEZAR_TASI_2
1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü. Bu yıl tamamnanêr 70 yıl, nicä Sovet Rejimı hem onun palileri gagauzlara karşı zorlan AAÇLIK GENOŢİDını başlattılar da, 1946-cı yılın Canavar ayından başlayıp, taa 1947-ci yılın yazınadan GAGAUZLARIN 40-60% aaçlıktan öldülär. Rejim dedi hem herkerä deer, ani o yıllarda kurak olmuş da onuştan insannar aaçlıktan ölmüşlär. YALAN! Herliim rejimın palileri evlerdän hem aullarda, postavka için, zorlan ekinneri almaydılar okadar insanımız ölmeyeceydi. Hem neçin sa onnar, kim aldılar o ekinneri, ozamanTAA DERINDÄN
GHT_PARLAMENT_10.07.17_
Nicä bilersinizOrak ayın (iyül) 10-da lääzımdı olsun Gagauziya Halk Topluşun (GHT) üstolan toplantısı, angısında inceleneceydi durum, ani peydalandı Moldova Parlamentın Gagauziyaylan ilgili zakonnarın yonulmasından sora. Ama toplantı olmadı hem da… ol-ma-ya-cek! Osa… ol-la-cek mı? Neçin toplantı olmadı biz ayzdık statyada “Ne enseyecek? Kamçı mı, prännik mi?” (bak: http://anasozu.com/ne-enseyecek-kamci-mi-prannik-mi/). Ama neçin toplantı olmayacek artık kısadan sizä açıklamaa savaşacez. Bilersiniz mi neçin o olmayacek? Neçin zerä bizimkilär (Gagauziya Halk Topluşu öndercileri) hasret oldular o prännää, ani onnara adadılar Moldova Parlamentın duvarları arasında. Bilersiniz nicä iş oldu: Gagauziya Halk Topluşun üstolan toplantısı olmasıTAA DERINDÄN
kamci_prennik

2017.07.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ne enseyecek? Kamçı mı, prännik mi?

Büün Orak ayın (iyül) 10-da saat 11:00 lääzımdı başlasın Gagauziya Halk Topluşun üstolan toplantısı, angısında inceleneceydi durum, ani peydalandı Moldova Parlamentın Gagauziyaylan ilgili zakonnarın yonulmasından sora. Ama toplantı başlamadı, zerä GHT Başını Vladimir KISSAyı hem kimi GHT deputatlarını büün sabaalendän ansızdan Kişineva çaardılar. Açıklandı, ani şindi onnarlan buluşêr hem lafeder Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDU. Taa ileri açıklandı, ani bu sabaa GHT Başı yardımcısınnan Aleksandr SUHODOLSKİYlän hem GHT juridika komisiyasının başınnan Pötr ÇAVDARlan buluştu hem lafetti Moldova Prezidentı İgor DODON. Buluşmanın sonunu tezdä üürenecez hem görecez ne enseyecek – kamçıTAA DERINDÄN