POLİTİKA BOLUMU

tomay_toplanti

2018.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Regional Sovetında Gagauzlar lafını genä rusça söledilär

Küçük ayın (fevral) 24-dä Tomay küüyün Kultura Evindä oldu Gagauziyanın erindeki hem regional kuvet organnarın regional Sovetın toplantısı, angısına pay aldı 500 kişiyä yakın insan. Onnarın arasında vardılar şindiki hem eski Gagauziya başkannarı, GHT hem Moldova Parlamentın eni hem eski deputatları, erindeki sovetniklär, İspolkom azaları, cümne insannarı. Sovetin gündelik işinä koyuldu iki önemni soruş: 1. Unionizmaya karşı koymak; 2. Gagauziyanın kuvedini yonmasına karşı koymak. Toplantının bitkisindä kabledildi rus dilindä bir Rezolüţiya: Резолюция расширенного Совета региональных и местных органов власти и управления АТО Гагаузия, а также ветеранов становления Гагаузской Республики иTAA DERINDÄN
RUSC¦зA

2018.02.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

!TUZAA DÜŞMÄ !НЕ ПОПАДИ В ЛОВУШКУ

Saygılı okuycularımız! Aşaada verilän materialı açıkladı Türkiye Respublikasının Başbakanıın Basın Yayın hem İnformaţiya Baş müdürlüü o yalannara karşı, ani dünnä presasında yazêrlar Türk Silählı Kuvetlerin Siriyadakı Afrin bölgesindeki PKK/PYD-YPG hem İGİL teroristlerinä karşı “Zeytin Dalı” operaţiyası için. Materiallar hazırlı 8 dildä: angliyca, arabça, franţuzça, kurdça, nemţeycä, persça, rusça hem türkçä. Hepsi gagauzlara bu materialların aslısı etişsin deyni, redakţiyamız aldı karar onnarın rus dilindä variantını tiparlamaa.TAA DERINDÄN
karamit_zakon_aciklama

2018.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ne mutlu canınıza, Gagauz Milleti arkanızda!

Şükür Allaha Gagauziyanın kurulmasından 23 yıl sora Gagauziya Halk Topluşunda ilk kerä peydalandı haliz üç gagauz deputatı, ani söz verdilär GHT toplantılarında sadä gagauzça lafetmää. Bu deputatlar – (patrettä saadan) Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) hem Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü). Ne mutlu bu insannarın cannarına! Gagauziya Halk Topluşun (GHT) bitki toplantısında Büük ayın (yanvar) 19-da üç deputat Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Mihail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) açıkladılar, ani bundan ötää GHT toplantılarında sadä gagauzça lafedeceklär. Bu açıklama haliz bir kahramannık hem kendi gagauz halkına, milletinäTAA DERINDÄN
cavusoglu_1
Kırım ayın (dekabri) 20-dä günündä Türkiye Respublikasının Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU ofiţial vizitlan Gagauziyada bulundu. Vizit programasına görä Canabisi buluştu Gagauziyanın öndercilerinnän, baktı nicä gider işlär Türkiye tarafından Komratta yapılan uşak başçasının, Yaratmak evinin hem rayon bolniţasının stroykalarında, Komrat Recep Tayyip ERDOĞAN adına ihtärlar Evini hem buluştu Komrat Devlet Universitetın zaametçilerinnän hem burada üürenän türk studentlarınnan. Komrattan sora Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU hem bütün Türkiye delegaţiyası yollandılar Çadır kasabasına, neredä pay aldılar Çadırın Stratan deresinin sellerdän sora paklanmasının hem burada köprülerin düzmesinin bitmesinin ofiţial sırasında. Bütün bu işleri TİKA yolunnanTAA DERINDÄN
cavusolu
Kırım ayın (dekabri) 19-20 günnerindä, Kişinevda olan Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-Türkiye Komisiyasının IX toplantısınnan ilgili oılarak, Moldovada ofiţial vizitlan bulunêr Türkiye Respublikasının Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU.   Kırım ayın (dekabri) 19-da, Devletlär arası alış-veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-Türkiye Komisiyanın toplantısında, Başbakan yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU açıklandı, ani, başlayıp 2016-cı yılın Kasım ayın birindän, açan Moldova hem Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşması kuvedä girdi, iki devlet arasında alış-veriş işleri taa pek hızlandı, da 2017-ci yılında 500 milion ABD dolarına etişti. Toplantıda incelendi kolaylıklar hem yollar bu ţifraları zeedeletmää hemTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik
“Allaa vermiş, kızım, kahırı daaya – daa kurumuş, taşlara vermiş kahırı – taşlar çatlamış, ama insan – dayanmış!” (Elena İvanovna VARBAN, 87 yaşında, Kazayak küüyü) Kırım ayın (dekabri) 9-da Avdarma küüyündä verildi ödül üürencilerä hem studentlara, ani pay aldılar Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusunun İgnat KAZMALInın teklifinä görä yapılan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda. Maasuz bu iş için, ödüllenän kişilerdän kaarä, Avdarmaya teklif edildi gelsinnär Gagauziyanın 13 küüyündän hem kasabasından 128 yaşlı insan, ani, o kara belayı geçirip, diri kaldılar da şindi geçirdiklerini üürencilerä annattılar.TAA DERINDÄN
receptiya_1

2017.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Respublikasının 94-cü yıldönümünü kutladı

1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını da şindi Türkiye kurulma gününü 94-cü yıldönümünü kutladı. Bununnan ilgili Canavar ayın 27-dä Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi birliktä Kişinevda bir reçepţiya verdilär. Reçepţiyada pay aldılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Moldova Parlament başı Adrian KANDU, Moldova Pravitelstvosunun ministruları, Gagauziya Başkanı, Moldova Parlamentın hem GHT deputatları, Moldovadan başka devlet hem politika adamnarı, diplomatlar hem Halklararası misiyaların temsilcileri, işadamnarı, kultura hem cümne insannarı. Reçepţiyanın başladı Moldovanın hem Türkiyenin Gimnalarınnan, angılarını çaldılarTAA DERINDÄN
Gagauz_Respublikasi_Bayraa
Gagauziya Başkanı kurdu maasuz bir Komisiya «по утверждению макета исторического флага Гагаузии».  Bakarak ona, ani Komisiyada 4 komratlı, 1 çadırlı hem 1 kişinevlu var (S. Topal, M. Kendigelän, L. Dobrov, S.Bulgar, D.Zirov, G. Stamat), hem ona, ani Komisiyada Valkaneştän kimsey yok, hem esaba alarak onu, angı bayraa Başkana izmet edän presa propaganda yapêr, Komisiyasız da belli, ani «исторический флаг Гагаузии» olacek diil Gagauz Respublikasının hem Milli Bayraa, ani topladı altına Gagauz Respublikası için çalışan ozamankı hepsi akıntılarını (“Vatan” (Valkaneş), “Millet sancısı” (Çadır) hem “Gagauz Halkı” (Komrat), (bak: http://anasozu.com/gagauz-respublikasinin-angi-bayraani-gagauziya-baskani-zakona-koymaa-isteer/), ama olacek komratlıların “Arkalık”TAA DERINDÄN
tvardita_gagauziya_oldu

2017.09.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Fantastika aslıya döndü! Tvardıţa Gagauziya oldu!

İki yıl oldu çannarı düveriz, ani Gagauziyaya bulgar küülerini eklemää savaşêrlar da, devletliimizin adını diiştirip, Gagauziyaya GAGAUZ-BULGAR yada BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa. Bu çannar düümesi beterinä başımıza bir tepä bela geldi: büük batülardan baskılardan taa Gagauziyanın Radio hem Televideniye (GRT) cümne kompaniyasına yolumuzu kapatmayadan. Gagauziyamızı yok etmää isteyennär hep alttan gidärdilär. Ba yalpaklıklan, bulgar küülerin zavalı olduunu bizä annadıp, onnarın Gagauziyaya gelmesinin lääzımnıını temelleştirärdilär. Ba can acısınnan, onnarın vergi sistemasını kaybetmeleri için, o sistemayı Gagauziyaya eklemektän faydasını aaraştırêrlar. Ba üzlärcä yıllar bilä yaşadıımızı hem onnardan kulturamıza hepsini almamızı GRT ekrannarında göstererlär.TAA DERINDÄN
karikatura_oarlament
(Gagauziyayı kim angı judeţa (uezda) sokaceklar, kakıp onun tabuduna son enseri) Orak ayın (iyül) 21-dä Moldova parlamentı kabletti Gagauziyayalan ilgili Zakonnarı. Diil 3-nü, nicä adadıydı kimi GHT deputatlarınnan buluşmada Moldova Parlamentın spikerı, ama ikisini. Hem diil o redakţiyada, ani, bir karara gelip, ilktän teklif ettiydi Zakonnarı hazırlamak için kurulan Gagauziyanın hem Moldovanın ortak Komisiyası. Gagauziyayalan ilgili Zakonnarının kabledilmesinnän oldu kär ölä nicä yazdık “Neredä birlik – orada dirlik! Neredä kavga – orada duşmana halva!” Osa prännik mi?” statyasında (bak: http://anasozu.com/nereda-birlik-orada-dirlik-nereda-kavga-orada-dusmana-halva-osa-prannik-mi/): GHT deputatlarınnan buluşmada Moldova Parlamentın spikerı “Adrian KANDU adamış “üçTAA DERINDÄN