POLİTİKA BOLUMU

hulusi_kilic_ipek_yolu 2
TÜRKSOY, “İpekyolu” jurnalı hem Türkiyenin İpekyolu Strategiyaları Aaarştırma Merkezi hazırladı hem İstanbulda verdi “13. İpekyolu Yılın Altın Adamnarı” ödüllerini. Ödüllär, çeşitli nominaţiyalarda, 23 kişiyä verildi. Bu ödüllerin arasında “Yılın Diplomatı” ödülü verildi Türkiye Kişinev Büükelçisinä Hulusi KILIÇa. Başka nominaţiyalarda ödülleri kablettilär türk dünnasının deputatları, akademikleri, rektorları, politika kuruluşların başkannarı, işadamnarı.TAA DERINDÄN
dodon_kilic
Küçük ayın 27-dä Moldova Respublikasının Prezidentı buluşltu Türkiye Respublikasının Moldova Respublikasında Büükelçisinnän Hulusi KILIÇlan. Konuşmada iki taraf ta açıkladılar kendi bakışlarını Gagauziya avtonomiyasında duruma, hem bölgedä raatlın korunması için hem da Moldovanın bu regionun dinamikalı ilerlemesi için söledilär. Konuşmanın taa bir teması oldu Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Kişineva ofiţial vizitına hazırlanması. Bu vizit bu yılın Hederlez ayın ilk payına plana alındı. Ayrıca Stambulda yapılan Karadeniz ekonomika işbirlii Kurulu toplantısına Moldova Respublikasının Prezidentın 2017-ci yılın Hederlez ayın 22-dä gitmesinin detalleri da incelendi. Moldova Respublikası Prezidentın pres-slujbasıTAA DERINDÄN
ahmet_yildiz_dodon
Moldovada ofiţial vizitlan bulunan Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ Küçük ayın 20-dä, vizit programasına görä, Moldova Prezidentı İgor DODONnan, Parlament Başı Andrian KANDUylan (Candu) hem Moldovanın premyer-ministru yardımcısı, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBURlan buluştu. Moldova Prezidentın İgor DODONnan buluşmak Küçük ayın 20-dä Moldova Prezidentın İgor DODON buluştu Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZlan. Buluşmada iki taraf ta açıkladı kendi fikirlerinin Moldova-Türkiye arasında işbirliin derinnetmesi hem ilerletmesi için, bildirdi prezidentın pres-slujbası.   Moldova Prezidentı hoş bakışlan açıkladı Türkiye hem Moldova Respublikası arasında  diplomatiya ilişkilerin durumunu, angılarınınTAA DERINDÄN
gagauziya_kis
Gagauziya Halk Topluşun eski Prezidiumunun kararına görä, 2017-ci yılın Küçük ayın 5-dä Komrat kultura Binasında 1990-cı yıldan büünkü günädän (26 yıl içindä) herbir uurda deputat olan insannarın Syezdı olacek. Bildirildi, ani Syezdta bir soruş incelenecek: «Общественно- политические последствия преднамеренного нарушения официальным Кишиневом прав и полномочий Гагаузии». Nicä açıkladılar redakţiyamıza bu yıllarda deputat olan insannar hem Halk Topluşun büünkü deputatların birisi, onnarın neetindä var teklif etmää bu Syezdın günnük işinä taa bir soruş: “Gagauziya Temel Kanonun” hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun statyalarının Gagauziyada ezilmesi”.TAA DERINDÄN
putin_dodon

2017.01.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moskvada buluştular Vladimir PUTİN hem İgor DODON

Büük ayın 17-dä Rusiya Federaţiyasının Prezidentı Vladimir PUTİN buluştu Moldova Prezidentınnan İgor DODONnan. Buluşmada moldo-rus ilişkileri, alış-veriş hem ekonomika işbirlii, Rusiya pazarına moldovalı eksportun problemaları, pridnestrovye çözülmesi incelendi, bildirer www.kremlin.ru  saytı. Buluşmada Moldova soţialistlär partiyasının liderı Zinaida GREÇANAYA hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH er aldılar. Buluşmadan sora, Vladimir PUTİNın hem İgor DODONun pres-konferenţiyasında açıklandı, ani iki devlet arasında çok yapılacek işlär var. Vladimir PUTİN urguladı, ani “Rusiya isteer ilereletmää işbirliini Moldovaylan”, “Moldovayı görer nicä bir bütün hem tarafsız devleti”. İşbirlii örneklerini açıklarkana Rusiya Prezidentı urguladı, ani “Rusiyanın 67 regionu MoldovaylanTAA DERINDÄN
Invest_Forum
Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için. Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän. Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin MoldovadaTAA DERINDÄN
pavel_filip
II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumun programasına görä, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP Forumun plenar toplantısında pay alacek.TAA DERINDÄN
Turgul TÜRKEŞ
II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumun Tertip Komitetı açıkladı, ani Forumun çalışmasında pay alması için Gagauziyaya Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞin gelmesi beklener.TAA DERINDÄN
TC_receptiya_3_

2016.10.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Respublikasının 93-cü yıldönümü reçepţiyası

93 yıl geeri, 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da Büük önderci Mustafa Kemal ATATÜRK kurdu Türkiye Respublikasını. Bu yıldönümünnü kutlamak çerçevesindä Canavar ayın 28-dä Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ hanum-efendi birliktä Kişinevun “Leogrand Hotel”indä bir reçepţiya verdilär. Reçepţiyada bulundular Türkiyeylän Moldovadan devlet hem politika adamnarı, Moldovada bulunan diplomatlar, Halklararası misiyaların temsilcileri, Gagauziya Başkanı hem onun yardımcıları, Gagauziya Halk Topluşun Başı hem deputatları, işadamnarı, kultura hem cümne insannarı. Reçepţiyaya gelän musaafirleri, ofiţial olarak, karşladılar Büükelçi Hulusi KILIÇ eşinnän hem Büükelçiliin müsteşarı Erdoğan ODABAŞ eşinnän. BuTAA DERINDÄN
tc_buuyukelci_komratta_2
Canavar ayın (oktäbri) 14-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ Gagauziyaya ilk ofiţial vizitınnan geldi. Komratta Başkannık binasının önündä Canabisini tuz-ekmeklän Gagauziya öndercileri karşladılar hem kendisinä gagauz halk oyunnarı gösterildi. Sora Büükelçi Hulusi KILIÇ göz gözä buluştu Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan. Sora da Canabisi, Gagauziya öndercilerinnän birliktä, İspolkom azalarınnan hem Halk Topluşu deputatlarınnan görüştü. Buluşmalarda sayın Hulusi KILIÇ urguladı, ani onun daavası: “Türkiye Respublikasının hem Moldova Respublikasının arasında ilişkileri taa da pek kaaviletmää, bunun içindä Gagauziya da var” – bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı.TAA DERINDÄN