formuz_bakis

16.05.2014, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 3585 KERÄ BAKILMIŞ

Cerleri bu kerä vermedilär, onuştan esabı yaban keçileri otladılar

(Gagauziya başkanı Mihail FORMUZALın saytlarında Hederlez ayın 9-da hem 10-da çıkan “Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии” yazı için bir düşünmäk)

Hederlez ayın 8-9 günnerindä Moldovada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye Büük Milli Meclisi (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK. Hederlez ayın 8-dä Canabisini “yalancı amerika sırıtmasınnan” tuz-ekmeklän karşladı Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL.

Yalancı, zerä, taa etiştirämedi Türkiye Büük Milli Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEK Gagauziyadan ayırılmaa, nicä Mihail FORMUZALın öndercilii altında olan “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşun www.edingagauz.com saytında Hederlez ayın (may) 9-da peydalandı Türkiyeyä hem Türkiyenin öndercilerinä karşı püsür hem zihirlän dolu bir anonim (korkaklar stili) yazı “Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии”. Ertesi günü, Hederlez ayın (may) 10-da, bu yazıyı Mihail FORMUZALın başka bir saytı da  www.gagauzlar.md tiparladı.

Makarki yazı anonim, ama okuycu pek kolay tanıyêr avtorun stilini, zerä bu avtor çok bölä yazı yazdı Gagauziya başkanı Georgiy TABUNŞÇİKä karşı, gagauz aydınnadıcılarına karşı, komunistlär patriyasına hem başka partiyalara karşı, Türkiye elçiliinä karşı da. O yazılara Moldovanın Üüsek saalık komisiyası analiz yaptıydı da avtorun saalıınan ilgili raport yazdıydı (o raportun originalı bulunardı Gagauziyanın prokuraturasında vatandaş Mihail FORMUZALa karşı açılan ceza dosyesında).

Şindi geçelim “Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии” yazıya.

Kim bu yazının avtoru belli. Yazının altında ad olmasa da, Zakona görä cuvapcı o yayın organı (burada saytlar) hem  kim onnarı kurdu hem kimä onnar izmet ederlär. www.gagauzlar.md saytı için iş ikiliktä. Ama sayt www.edingagauz.com “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşun saytı hem o kuruluş ta Mihail FORMUZALın öndercilii altında bulunêr. Sanêrım anonimniklän iş açıklandı.

Şindi yazı için. Statya yazı “bataa at ta izi kalsın” temelinä görä yazılı.

Yazının başında, Türkiyeni hem sayın Cemil ÇİÇEK üstünä bir tepä batak atıp, statyanın avtoru haliz üzünü hem ne iş için statya yazılı açıklêêr: sayın Cemil ÇİÇEK lääzımmış gelsin «с хорошей суммой денег» (büük paraylan).

Maamilä surat bu paralar gagauz dilindä bir (!) şkola açmaa deyni lääzımmış! (Sansın gagauz dilin soruşunu bir şkolaylan var nicä çözmää. Bu soruşu çözmää deyni herbir küüdä hem kasabada birär gagauz dilindä şkola açılsın lääzım).

Şindi para yardımnarı için. Türkiye çeşitli yollarlan Gagauziyaya üz milion dolara yakın yardım yardım yaptı. Eni yardımnar da yapêr. Bu yardımnarın içindä su, saalık, soţial, üüredicilik, kultura hem başka uurda proektlar var. Bu yardımnarın içindä var Gagauziyanın Başkannık binasının hem Gagauziya başkanının odasının remondu hem mebellän tertiplenmesi da. O kreslo, angısında oturêr başkan Mihail FORMUZAL hem odasının bütün masa-skemnesi Türkiyenin parasınnan alındı.
baskanin_odasi

Var insandan saklı yardımnar da. Açan Mihail FORMUZAL başkan ayırıldı, o iirindi oturmaa o maşinaya angısı gezdirärdi Gagauziyanın eski başkanını Georgiy TABUNŞÇİKi. Ozaman Mihail FORMUZAL istedi Türkiyedän eni bir maşina. Türkiye aldı ona cat eni bir servis maşinası. Açan birkaç aydan sora, başkan Mihail FORMUZAL (maşinanın salonda bulunan “bilinmeyän” insancıklarlan)  o maşinaylan avariyaya düştü da maşina metalolom oldu, Türkiye ona hep o markalı hem benizli taa bir eni maşina aldı (sanki neçin hep o markalı hem hep o benizdä! diil mi onun için, ani, birisi duymadaan, maşinaları diiştirmää?).

Taa sora “krutoy” olmaa deyni o istedi Türkiyedän bir Jeep “Toyota Land Cruiser”. Onu da kabletti. Bu türlü örnekleri var nicä çok sıralamaa, ama brakacez onu başkancıkların esabına (esabı yaban keçileri otlamadısalar).

Para konusunu kapadarkana isteerim urgulamaa, ani Gagauziyada da, Moldovada da, Rusiyada da, Amerikada hem Kanada da bilerlär nekadar tamah paraya Mihail FORMUZAL. Nicä var bir laf “bir kopeyka için klisedä nestedecek”. Kalın üzlülük da insan arasında biliner. Bunun için eridir bir gagauz fıkrası annatmaa:

“Çingenä yaşarmış bir zengin adamnan yannaşık. Şindi duymuş bu, ani zengin çorbacı kesmiş bir kuzu, alêr çocuunu, üüreder onu istesin zengindän kuzunun barsaklarını çorba için da giderlär çocuunnan zenginä.

Çocuu taa aulu girincä girişmiş:

– Çiço, versäne barsakları, çiço, versäne barsakları!

– Hepsi islää, demiş zengin, – ama te bu istemeniz olmasa, pek islää olacek.

– Ölä, komşu, – çingenä da kayıl olmuş, – bän kendim da te bu uşakların istemesindän azetmeerim.

Çocuuna da, dönüp bir şamar yakmış:

– Ne okadar alatlêêrsın, barsakları hep isteersin? – sormuş, – beki komşu cerleri da verecek…”

Bakmadaan ona, ani “anonim yazının” içindä Türkiyeyä bir tepä batak atılêr, yazıda Türkiyeyi bir sürü politika soruşlarında da kabaatlı bulêrlar: Gagauziyada referendumu görmemesi, gagauzların romın dilini üürenmesindä, vizaların kaldırılmamasında, NATO hem Evropa konularında hem taa başka. Son sonunda konu genä paraya (!)  döner: «Непонятно почему откладывается также и обещание Эрдогана о выделении 10 миллионов долларов на водоснабжение Комрата и Вулканешт».

Biz annêêrız, ani vakıt gider da Mihail FORMUZALın başkannıı zamanı biter (halizdän o taa 2010-da bitti, ama bu başka bir tema) da Türkiyedän para yardımına artık eli diyämeyecek (nicä diidi eli Rusiyadan gelän solärka hem booday yardımına).

Bän çoktan vazgeçtim okumaa “kart kısıraan düşlerini”, ani may hergün peydalanêrlar Mihail FORMUZALın saytlarında. Ama «Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии» bu Gagauzlara hem Türkiyeyä arkadan bıçaklan uran bir korkaan yazı. Onuştan kendi bakışımı buna açıkladım.

Hem taa bir iş urgulêêrım: Mihail FORMUZALın saytlarında yayınnanan bu yazı Türkiye hem Gagauzların duşmanının bir yazısı. İstoriyada o duşman bir korkak, pızli hem yalancı duşman olarak kalacek. Büük Türkiye devletinä bu yazının zararı olmayacek, ama gagauzlara büük zararlar var nicä getirsin.

Türkiye Respublikası lääzım bilsin, ani bir sündüün yazısı türk hem gagauz milletin arasında dostlaa hem kardaşlaa lekä brakamayacek. O lekä kalacek sadä o korkak hem yalancı “anonim” avtorun suratında. O avtorun adını da siz var nicä tanıyasınız statyanın bir cümlesindän: «Одновременно аналитическому центру автономии разработать предложения для корректировки курса наших контактов в Турции». Kim Gagauziyada var nicä asker gibi bu emiri versin? Cuvabınız dooru.

Çok yıllar Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL kendisini Türkiyedä türk dostu gösterärdi, Moskvada – Rusiya dostu gösterärdi, Amerikada hem Kanada – Amerika hem Kanada dostu gösterdi. Şindi bu ikiüzlülük halizdän üzä çıktı. Kendi saytlarında «Мнение: партия Эрдогана допустила новую ошибку в Гагаузии» yazısınnan o, maskaları atıp, gösterdi, ani hiç bir kerä türk dostu diildi.

Hem taa bir iş. Bu düşüncelerimi yazarkan hep beklärdim, ani Gagauziya Başkanın ofiţial saytında Türkiyenin Soma kasabasında olan tragediyaylan ilgili bir acızgannık açıklanacek. Ama yok. Bezbelli Mihail FORMUZALın Somada kaybelän insannar, nicä da gagauzlar, umurunda diil. Onnar için, canı acımêêr hem onun hiç acızganıı da yok.

PATRET – Gagauziyanın ofiţial saytından

Todur ZANET, Gagauz Milli Marşın avtoru.

Anaktar sözlär : , , , ,

BİR CUVAP YAZIN