cumne_konferentiyasi

26.11.2015, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE BÖLÜMÜ, 2086 KERÄ BAKILMIŞ

Cümne adından alınan GRT için “cümne” kararı

Kasım ayın 25-dä Komratta “Gagauziya Radiosunun hem Televideniyasının (GRT) büünü hem gelecää” adlı tombarlak masa esabı bir toplantı oldu. Toplantıyı GRTnın Gözledici Soveti hazırladı, maamilä surat GRTnın gelecää için cümneylän lafetmää.

Toplantıyı götürdü moderator Anatoliy MAVRODİ. O teklif etti, ani kendi işlemeleri için ilktän söz vermää: Gözledici Sovetin predsedatel yardımcısına Nikolay TUKANa, GRTnın predsedatelinä Anna HARLAMENKOya, GRTnın televideniye başına Stepan PİRONa, GRTnın radio başına Mariya PARFÖNOVAya. Sora da diolaga geçmää. May ölä da yapıldı, ama radionun işlemesi için birisi işidämedi. Susaraktan bu soruşu geçtilär. Tombarlak masada lääzımdı radionun başı, yada onun yardımcılarından birisi, cuvap nasaatı tutsun. Ama bu iş olmadı. Bu da gösterer, ani taa baştan beliiydi kimin üstünä götüreceklär toplantıyı hem alınacek nesoy karar olaınacek.

Hem taa bir iş hem pek ayıp iş: taa baştan Gözledici Sovetin azaları hepsinin aazını kapardı, brakmayıp yarım laf ta aslısı için sölemää. Bunu pek islää var nicä göräsiniz videoda, ani erleştirildi burada https://www.youtube.com/watch?v=ceO3e5qnWxc.

Belliydi, ani bu “tombarlak masanın” yapılmasının neeti hem uuru bir insanı yok etmää: GRTnın büünkü predsedateleni – Anna HARLAMENKOyu. Kimä hem neçin bu lääzım burada pek açıklamaa istämeerim, ama tribunadan hem zaldan urgulandı, ani sebep – politika sebepi hem GRTyı kimsa elä geçirmää isteer. Kendisi Ana HARLAMENKO açıkladı, ani sebep bir: “Erindeki kuvetlär istämeerlär bän orada işliim, zerä bän Nikolay DUDOGLUnun kakusuymuşum!”

Bilmeerim kimin aslısı ne, ama bir iş ortada – Gagauziya Rario hem Televideniyasını kayıp kertiinä getirdilär. Bunun bir sebepini istämedään açıkladı Gözledici Sovetin predsedatel yardımcısı Nikolay TUKAN: “Televideniyada pek çok TÜRK KANALI var!”

İsteerim sölemää, ani GRT Gagauziyada sadecä may bir kanal neredä gagauzça programalar yapılêr. Peydalanêr soruş: Bekim bütün bu eşinmäk dilimizi kesmää deyni?!

Bu da var, ama aslısı bitkidä üzä çıktı, açan “tombarlak masanın” moderatoru Anatoliy MAVRODİ teklif etti, ani bu durumda “Televideniye hem radio için” Gagauziya Zakonun işlemesini lääzım durgutmaa da “Gagauziya Radio hem Televideniye” cümne kompaniyasının işlemesini vermää Gagauziya Başkanın elinä hem emirinä”.

Ama bu teklifädän toplantıda üç saat ortalık kaynadı. Ortalık sansın üz çingenelikti: azarlamaklar, baarmaklar, çekişmeklär, yalannar. Yalanda tutulannar ne kızarardılar, ne da af istärdilär.

Nicä da olsa belliydi, ani “cümne” ikiyä bölündü: birileri – GRTya karşı gidennär Halk Topluşun deputatları hem Gözledici Sovetin kimi azaları, kimi cümne insannarı; öbürleri – GRTyı korumak için arka olan politikacılar, sıradan cümne insannarı, jurnalistlär hem yazıcılar.

Açan deerim GRTya karşı gidennär yanılmêêrım. Zerä onnar açıktan teklif ederlär GRTyı yok etmää da paraları payetmää. Bu fikiri tribunada açıktan ortaya attılar: Halk Topluşun deputatları İlya UZUN hem İvan TOPAL, “cümne” insanı Leonid DOBROV.

GRTdan hem onun predsedatelindän arka oldular hem GRTyı korumak için kendi sözünü söledilär Halk Topluşun deputatları Roman TÜTİN hem Boris NOVAK, jurnalist Sergey SUDEV, yazıcı Todur ZANET hem başkaları.

Tribunaya çıkan insannarın çoyu teklif ettilär GRTnın predsedatelini da, Gözledici Sovetini da diiştirmä. Gözledici Soveti için, bäncä, pek dooru teklif etti Gözledici Sovetin predsedatel yardımcısı Nikolay TUKAN: “Gözledici Sovetini lääzım enidän ayırmaa hem o Sovetä lääzım ayırılsın 9 kişi. Gagauziyanın herbir raonundan 3-är kişi”.

Toplantı için bukadar. Ama bir özel bilgi da maasuz açıklamaa isteerim: GRTnın kurulması için Türkiye bir tepä para koydu transläţiya direkleri için – 300 bin $, odaların remontu hem oborudovaniye – 320 bin EURO. Moldova pravitelstvosu da oborudovaniya için 2 milion ley yardımı verdi. Bunu biläsiniz istedim.

Bilerim, ani Gagauziyanın büünkü öndercileri akıllı insannar. Onnarın adımnarı gösterer, ani onnar halizdän Gagauziya için çalışêrlar. İnanêrım, ani onnar GRTyı yok etmää şansını hiç birisinä vermeyeceklär hem koruyaceklar onu halkımız hem devletliimiz için. Pek isteerim bu aslısı olsun.

Todur ZANET, Gagauz Milli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN