Gagauziya_albom_prez (3)

26.12.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZ AVTONOMİYASININ İSTORİYASI, İSTORİYA, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1458 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä) kiyadın hem serginin prezentațiyası

Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä karşı tipardan çıktı dokumental kiyat “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)”. Bu dokumental kiyat oldu bir ortak proekt, angısı yapıldı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın (YTB) teklifinnän hem çalışmasınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan hem Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin zaametinnän. Kiyadı “İi sözlän” hayırladı Türkiye YTB Başkanı Abdullah EREN. Kiyadın avtoru – akademik Todur ZANET.

“Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” kiyadın sayfalarında patretlerdän hem ozamankı gazetaların statyalarından annadılêr XX-ci azirin yıllarında olan olaylar için, angıları getirdilär ilktän “Moldaviya SSRın içindä Gagauz Avtonom Sovet Soțialist Respublikası”nnan baamsız Gagauz Respublikasının kurulmasına, sora da Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının kabledilmesinä. Ayırıca kiyadın avtorunun yazdıı “Gagauz avtonomiyasına çalılı hem tikenni yol” bilgiçli yazısında derindän annadılêr ozamankı işlerin hronologiyası, açıklanêr onnarda pay alan insannarın adlararı hem rolleri, bu günädän ofițial “istoriklerin” yannışlıkları doorudulêr.

“Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” dokumental kiyadın hem ona görä yapılan patret sergisinin prezentațiyası geçti 2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında.

Prezintațiyada pay aldılar Türkiye Parlamentın (TBMM) Türkiye-Moldova dostluk grupasının delegațiyası azaları, Türkiye Kişinev Büükelçiliin zaametçileri, Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ, Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Kişinev TİKA programaların Koordinatorluun zaametçileri, YTB zaametçileri, Gagauziyanın kultura hem cümne insannarı.

Serginin hem kiyadın tanıtımını yaptı kiyadın avtoru hem “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı akademik Todur ZANET.

Kendi bakışlarınnan bu büük kultura olayına zalda bulunannarlan paylaştılar YTB zaametçisi Sevilay YILDIRIM, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye-Moldova dostluk grupasının başı Mehmet ALTAY, Avdarama muzeyin direktoru hem GHT deputatı Elena KARAMİT, Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin direktoru İrina KONSTANTİNOVA.

Not. “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” 252 sayfalık kiyat hazırlandı 2 dildä: gagauzça hem angliyca. Angliycaya çevirdi genç hem talantlı yazıcı Tatyana DRAGNEVA. Kiyadın tirajı – 1000 taanä. Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın teklifinä görä bu kiyat verilecek diil salt Gagauziyanın, ama Türkiyenin hem Moldovanın bibliotekalarına, üüredicilik hem kultura kuruluşlarına, yaratmak evlerinä.

Gagauziya_albom_prez (1)
Gagauziya_albom_prez (2)
Gagauziya_albom_prez (5)

“Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” kiyadın sayfalarında patretlerdän hem ozamankı gazetaların statyalarından annadılêr XX-ci azirin yıllarında olan olaylar için, angıları getirdilär ilktän “Moldaviya SSRın içindä Gagauz Avtonom Sovet Soțialist Respublikası”nnan baamsız Gagauz Respublikasının kurulmasına, sora da Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının kabledilmesinä. Ayırıca kiyadın avtorunun yazdıı “Gagauz avtonomiyasına çalılı hem tikenni yol” bilgiçli yazısında derindän annadılêr ozamankı işlerin hronologiyası, açıklanêr onnarda pay alan insannarın adlararı hem rolleri, bu günädän ofițial “istoriklerin” yannışlıkları doorudulêr.“Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” dokumental kiyadın hem ona görä yapılan patret sergisinin prezentațiyası geçti 2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında.Prezintațiyada pay aldılar Türkiye Parlamentın (TBMM) Türkiye-Moldova dostluk grupasının delegațiyası azaları, Türkiye Kişinev Büükelçiliin zaametçileri, Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ, Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Kişinev TİKA programaların Koordinatorluun zaametçileri, YTB zaametçileri, Gagauziyanın kultura hem cümne insannarı.Serginin hem kiyadın tanıtımını yaptı kiyadın avtoru hem “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı akademik Todur ZANET.Kendi bakışlarınnan bu büük kultura olayına zalda bulunannarlan paylaştılar YTB zaametçisi Sevilay YILDIRIM, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye-Moldova dostluk grupasının başı Mehmet ALTAY, Avdarama muzeyin direktoru hem GHT deputatı Elena KARAMİT, Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin direktoru İrina KONSTANTİNOVA.Not. “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” 252 sayfalık kiyat hazırlandı 2 dildä: gagauzça hem angliyca. Angliycaya çevirdi genç hem talantlı yazıcı Tatyana DRAGNEVA. Kiyadın tirajı – 1000 taanä.Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın teklifinä görä bu kiyat verilecek diil salt Gagauziyanın, ama Türkiyenin hem Moldovanın bibliotekalarına, üüredicilik hem kultura kuruluşlarına, yaratmak evlerinä.

BİR CUVAP YAZIN