coperta_zanet_TIPO_9_dec

19.12.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZ AVTONOMİYASININ İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 1376 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)

Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä karşı tipardan çıktı dokumental kiyat “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)”. Bu dokumental kiyat oldu bir ortak proekt, angısı yapıldı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın (YTB) teklifinnän hem çalışmasınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan hem Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin zaametinnän.

Kiyadı “İi sözlän” hayırladı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkanı Abdullah EREN.

“Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” kiyadın sayfalarında patretlerdän hem ozamankı gazetaların statyalarından annadılêr XX-ci azirin yıllarında olan olaylar için, angıları getirdilär ilktän “Moldaviya SSRın içindä Gagauz Avtonom Sovet Soțialist Respublikası”nnan baamsız Gagauz Respublikasının kurulmasına.

Sora da bu iki respublikanın kabledilmesi getirdi Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının kabledilmesinä. Ayırıca kiyadın avtorun akademik Todur ZANETin “Gagauz avtonomiyasına çalılı hem tikenni yol” bilgiçli yazısında derindän annadılêr ozamankı işlerin hronologiyası, açıklanêr onnarda pay alan insannarın adlararı hem rolleri, bu günädän yazılı olan ofițial “istoriklerin” yannışlıkları doorudulêr.

252 sayfalık kiyat hazırlandı 2 dildä gagauzça hem angliyca. Angliycaya çevirdi genç hem talantlı yazıcı Tatyana DRAGNEVA. Kiyadın tirafı – 1000 taanä.

Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın teklifinä görä bu kiyat verilecek diil salt Gagauziyanın, ama Moldovanın da bibliotekalarına, üüredicilik hem kultura kuruluşlarına, yaratmak evlerinä.

Not. Kiyadın tematikasına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä hazırlandı bir patret sergisi da, angısı kiyadın prezentațiyasınnan bilä insannara deyni açılacek Komrat ATATÜRK bibliotekasında Kırım ayın (dekabri) 22-dä.

BİR CUVAP YAZIN