galea_kiyat_

15.12.2016, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 841 KERÄ BAKILMIŞ

Galina SİRKELİ-KRİSTİOGLUnun ikincş kiyadı çıktı

Komrat regional bibliotekasında Kırım ayın 7-dä Galina SİRKELİ-KRİSTİOGLUnun “ECELİN SINIRLARI” kiyadın prezentaţiyası oldu. Bu avtorun ikinci kiyadı. Kiyadın prezentaţiyasında pay aldılar yazıcılar, bibliotekacılar, üüredicilär, Komrattakı Devlet universitetin hem Komrattakı kolecin üürenicieri, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın çalışannarı, avtorun hısımnarı hem dostları.
galea_kiyat_1

Açtı prezentaţiya yortusunu Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başının yardımcısı Dimitriy FURTUNA, angısı nışannadı, ani “herkerä Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası yardımcı olêr ii fikirlerin hem işlerin ilerlemesindä”.

Sora söz verildi Ay-Boba Mihail ÇAKİRin adına Komrattakı kolecın direktoruna hem kiyadın redaktoruna Mariya Dimitrievnaya TANASOVİÇa, angısı dedi: “Galina SİRKELİylän bizi birleştirer büük bir çalışmak kolecdä. Herbir işi o yapêr üüsek uurda. Bizä deyni Galina Dimitrievna – büük bir hodulluk. Bizim kolecımıza deyni bu büük bir olay. Kutlêêrız herkezinizi, ani bu iş gerçeklendi. Herkezin var kolaylıı okumaa bu kiyadı. Kiyat gözäl hem meraklı. Önemni bir iş, ani bu kiyadın var canı”.

Kiyadin taa bir redaktoru Svetlana ROMANOVA açıkladı nesoy iş yapıldı kendisinin tarafından bu kiyadın hazırlamasında. Söledi ani bu kiyat – yaradıcılık uurunda bir büük çalışmak, ani Galina dolayında toplêêr yaradıcılı kişileri, da nesoy da iş yapılmasa, o geçer meraklı.

Poet Pötr MOYSÄ annattı, nesoy geçtiydi Galina SİRKELİylän kolverim “Bucaan dalgasında”, ani onun peetlerini diil bir sıra gagauz radiosunda okudu.

Anna SUKMAN okudu kimi sıracıkları kiyadın önsözündän, angılarını yazdı Anna STOLETNEYA: “Ne o – şiir duuması? Allahtan vergi mi? Yada yaradıcılık hem saburluk mu? Osaydı hepsi bir testedä mi baalı? Olmalı, herkezin var kendi özel cuvabı bu soruşa. Galina SİRKELİ-KRİSTİOGLUnun da bu kiyadında olur duyalım avtorun yaradıcılıını, sıcak duygularını hem da büük saburluunu…

Kendi çalışmalarında, üüredicilik zanaatında hem literature uurunda, avtorun – Galina SİRKELİ-KRİSTİOGLUnun – bir neetin tamannaması var: uyandırmaa patriotik duygularını, kökleştirmää sevda duygusunu ana tarafına, ana dilinä – bu duyguları etiştirmää, erleştirmää gençlerin cannarına.

Yazılı yaratmalar bölüner iki paya: peetlär hem annatmalar. Bu kiyada girdi avtorun kimi şiirleri hem annatmaları, angılarını baalêêr bir silinmäz, senmäz hem dä sünmäz duygu – Sevda: sevda vatanına, duuma evinä, anaya-bobaya, tabiata, yaşamaya. Şiirlerdä koyulan soruşlar – yaşamaktan soruşlar, angılarına insannarın çoyu, Bucakta yaşayannar, hem kendisi, avtor, çalışêrlar cuvap bulmaa. Ne o mutluluk? Neyä deniler kısmetli dünnä? Bölä soruşlara avtor çalışêr cuvap vermää, koyêr okuycuları da düşünsünnär, içindän siiredip dünneyin, yaşamanın gözelliini, onu görsünnär, duysunnar.

Hepsi şiirleri tematikaya görä hem hronika yıllarına görä erleştirdiynän, var nicä gagauz halkın yaşamasında en önemni problemaları, yaşamanın etaplarını XX-XXI asirlerin sınırlarında, üzä

çıkan, belli etmää. Bu problemaların içindä Gagauz halkın yaşaması geçti hem geçer. Bu kiyadın temeli dä olabilir – nelär gördü, nelär yaşadı, ne duydu avtor, onu da annadêr bizä (bunnar kiyadın temeli olacektır)”.

Gagauz dilindä üüredici Ekaterina İvanovna KILÇIK söledi: “Galina Dimitrievna – bir insan, angısı bütün üreklän sever ana dilini, ana tarafını. O pek çalışkan, nesoy işä da tutunmasa, alınmasa, koyêr bütün canını, üreeni, bilgilerini. İş ilerlesin deyni, başarılı olsun Galina Dimitrievna hiç korumêêr kendisini, işleer gecä-gündüz. Neredän onda bu derindän sevgi ana dilinä, adetlerimizä, Vatanınа? Galina Dmitrievna bu soruşa şiirindä “Nedän?” cuvap verer:

Bu çekiler dederdän –

Çetin ruhlu insannardan.

Adetlerdän, halkımızdan,

Eski, eni türkülerdän. (s.20 )

Taa avtorun babusundan, dädusundan, küçüklüündän çekiler gagauz adetlerinä hem imeklerinä büük saygı:

İlkin sofraya

Tuzluk koyulêr

Çanak tepeli

Biberlär geler…

 

Piliç mancası

Mamaligaylan –

Taa datlı ondan

Yoktur imeklär.

(“Küçüklüüm mutlu”, s.29)

Ana-bobasından verilmiş ona saygı, hodulluk, kuvet, sevgi dilinä, yurtluuna, adetlerinä, halkına.

Anacıım, sendän kuvedim, aslı (s.37)

 

Ne dedi, annattı,

Erleşti üreemdä

Korumaa dilimi,

Sımarladı o bana. (“Bobanın gözleri”, s.38)

 

Zor “pelindän acı” para kazanmak için yabancılıkta Galina Dimitrievna biler diil pak aalemin laflarından, annatmasından, ama kendi da bunnarı geçirdi. Yabancılık ona deyni: “Canında sızlayan / Bir çirkin sancı…”, da o isteer, ki

Herbir ana

Evinä dönsün,

Kendi döşeendä

Uşaanı uyutsun. (“Kazançta yaşamak”, s.49)

Kiyadı okuyarkan duyulêr, ani Galina Dimitrievna – haliz üüredici, çünkü o koyêr kendisinä dä yaşamak soruşlarını: “Ne o mutluluk?”, “Neyä deniler kısmetli dünnä?”, “Nedän türkü çalêr ürääm?”.

Aralarında var derin filosofiya soruşları da:

Nelär oldu, ne olacek

Can dermeni esaplayacek.

Kimiz biz?

Nedän geldik bu dünneyä?

Ne kalacek bizdän , kimä?

Bu kiyat pek lääzım bizä büünkü gündä. Onu var nasıl kullanmaa hem uroklarda, hem meropriyatiyalarda da. Şiirleri hem proza yaratmalarını da var nasıl koymaa programaya da geçirmää üüretmäk-üürenmäk kiyatlarına.

Galina Dimitrievna, Canabinizä saalık, başarılar da bizi taa eni kiyatlarınızlan sevindiräsiniz”.

Avtorun kolegası Anna Danilovna SUKMAN te bölä düşünmeklerinnän paylaştı: “Galina Dimitrievnayı bilerim çoktan. Bilerim Onu nicä ii ürekli, acızgan hem açık ürekli bir insan. Ama neyä bän pek mayıl olêrım, o onun ustalıına yazmaa türlü yaratmalar ana dilindä. Ani Galina yazêr şiir, üürendim 10 yıl geeri. 10 yılın içindä çok kerä Avtor tanıştırdı beni kendi eni yaratmalarınnan. Yaratmalarından sıcaklık hem yalpaklık eser. Avtor derin duyêr yaşamanın yufka hem incä erlerini da gösterer onnarı kendi yaratmalarında (lirikasında hem annatmalarında). Pek beendim onun bir annatmasını “Acızgannık”. Angısını yok nicä okumaa duygusuz, dalgalanêr için bütünnä. Süjet nicä iki moldovan insanın eceli baalanêr gagauzların ecelinnän. Dooru esap alêr saygılı Avtor, ani “gagauzlar acızgan hem islää insannar”. Bir kerä bana sordular, neçin avtor bölä güçlü, garip yaratmayı yazmış, neçin bu annatmanın kahırlı sonu. Ama avtorun baş neetiydi göstermää ozamankı insannarın zor yaşamasını hem gagauzların acızgannıını hem isleesini. Hep bu yaratmasında o kullanêr bölä fikir, ani insannar, angıları bilmeerlär ne o sevmää – “zavalı”. Bu lafları vardı nicä sölesin sade o insan, angısı biler ne o sevmää, angısnda yaşêêr bu sevda duyguları.O sevdayı duyêr hepsi dolayında insannar, sanêrım, ani duyacek okuycular da. Çok saa ol deeriz Galina SİRKELİyä onun taa bir toplum kiyadı için. Dileerim Ona kaavi saalık, Allahtan uzun ömür, Yılları olsun başarılı. Umut ederiz, ani taa çok kiyatları dünneyi görecek”.

Avtorun şiirleni okudular kolecIn üürenicileri: Tatyana KOLTUKLU, Olga BALABAN, Mariya BARGAN, Nikolay BASARAB,Tatyana KÜRKÇÜ, Tatyana MARİNOVA.

Avtorun “Ana dilim” şiirin laflarına muzıkayı uydurdu Pavel KOCEBAŞ. Çaldı Pavel KOCEBAŞ, gitaraylan İvan BABOV. “Güzlü günnär” şiirin laflarına muzıkayı uydurdu Olesä PULUKÇİ. Çaldılar: Olesä PULUKÇİ, Sveta YANUL, Anastasiya ÇOBAN, Vlada VASİLKOVA.

Robert ROJDESTVENSKİYin şiirin çevertmesini gagauz dilinä “Sevdamı sana vereyim mi?” insţenirovkada gösterdilärTatyana KOLTUKLU hem Dİmitriy MİHAYLOV.

Avtorun “Acızgannık” annatmasından sıracıkları okudular Tatyana KAPAKLI, Lüdmila NENOVA, Nadejda RATKOVA.

Galina SİRKELİ okudu kendi birkaç şiirini hem te bu laflarlarlan zalda bulunan musaafirlerinä danıştı: “Bölä başarılar, nicä eni yaratmaların peydalanması, belli olêr, açılêr ozaman, açan var yardım hem inan. Benim ilk yaratmaların peydalanmasında büük yardım oldu anılmış şairdän, yazıcıdan, akademiktän Todur ZANETtän. Benim ilk kiyadımı hazırladı hem tiparladı Todur ZANET (2014-cü yılda tipardan çıktı “Lüzgerli havada sazların türküsü” peet kiyadı). Anılmış poetIn faydalı nasaatları vererlär kolaylık annamaa ölä ufak işleri, angılarını esap almêêrım, ama onnar pek önemni. Bana deyni bir büük iş, büük kısmet, ani benim dä yaşamamda bulundular hem var ölä insannar, kimin yardımı bana deyni herkerä paalı, kimin sözü bana deyni önemni, kim diil bir sıra gözdän geçirdi yaratmalarımı, kim ilk sırada okudu onnarı. Onnar benim kolegalarım: Mariya Dimitrievna TANASOVİÇ, Svetlana Yakovlevna ROMANOVA, Anna İvanovna STOLETNEYA, Aleksandra Dimitrievna MARİNOVA hem Anna Danilovna SUKMAN. Kiyat yazmaa – bir iş, ama tiparlamaa büük hem zor iş. Saa olsun bizim Başkanımız İrina VLAH, ani yardımcı oldular bu kiyadın tiparlanmasında. Ayırı şükür ederim Vasilisa PETROVİÇA. O insan çalıştı, ki kiyadım tiparlansın hem kiyadın gözäl kabı da olsun. Saa olsunnar yardım için regional bibliotekasının çalışannarı: Evgeniya LÜLENOVA, Mariya NEDÄLKOVA, Vera SİBOVA, Tatyana KİRİYAKOVA”.

Materialı hazırladılar Komrattakı kolecın gagauz dili hem literatura üüredicileri Aleksandra Dimitrievna MARİNOVA hem Anna Danilovna SUKMAN

BİR CUVAP YAZIN