kuroglu_gimnaziyasi копия

27.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 524 KERÄ BAKILMIŞ

Gelecek yıldönümünnerinä adanan bir meropriyatiya

2018-ci yılın Çiçek ayın 26-da, Gagauz dilin hem yazısının yortusuna kaarşı, Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasında yapıldı pek gözäl hem başarılı bir sıra, angısı adandı Gagauz yazıcısının, akademik Todur ZANETin gelecek 60-cı yıldönümünä hem “Ana Sözü” gazetasının 30-cu yıldönümünä. Sıraya teklif edildi kendisi akademik Todur ZANET ta. Hazırladı bu yortuyu gagauz dili hem literaturası uurunda üüredici Vera Afanasyevna ARAKELÄN.
kuroglu_gimnaziyasi (1)

Todur ZANETä hem “Ana Sözü” gazetasına adanmış sıramız gimnaziyamızın muzeyindä geçti. Onuştan, ölä da gözäl hem zengin muzeyimizi, taa da gözelleştirdik hem donattık sergilärlän, ani annadardılar musaafirimizin ömürünü hem yaratmak yolunu hem da “Ana Sözü” gazetanın kurulmasını hem yaşamasını.
kuroglu_gimnaziyasi (2)

Sıramız Gagauziyanın Gimnasınnan başladı. Sora, ona katılanan üürencilerimizlän, yubilärın yaşamasını annadan bir kinoyu siirettik. Gimnaziyamızın üüredicileri Diana PEEVA hem Artöm NEDÄLKO, annatılar paalı yazıcımızın biografiyasını hem “Ana Sözü” gazetasının yolunu. Canabisinin peetlerini okudular üürencilerimiz Lüdmila ÇAKUSTA, Svätoslav ORMANCI, Elmira DEMİRÇİOGLU, Yulä BULGAR, Grigoriy ALADOV, Vera GEORGİEVA, Marina KROYTOR hem da Rimma BULGAR, angısı bıldır pay aldı akademik Todur ZANETin önderciliindä “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından hazırlanan gagauz kulturasının altın fondunun 3 tomnuk “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatların donaklanmasında hem onun 5 resimcilik yaratması tiparlandı o kiyatların masallar bölümündä.
kuroglu_gimnaziyasi (3)

Belliki meropriyatiyada gagauz halk oyunnarı da oynandı hem türkülerimiz çalındı.

Bu iki önemni yıldönümünä baaşlanan sırada musaafirimizä çok soruşlar da soruldu. Kimär kerä şakaylan, kimär kerä da şakasız Canabisi onnara derindän cuvap verdi, kullanıp gençlerin internetlän baalı olduu büünkü durumu.kuroglu_gimnaziyasi (4)

Üürencilerdän kaarä meropriyatiyada pay aldı gagauz dili hem literaturası uurunda üüredicimiz Lüdmila Alekseevna SARITERZİ hem psiholog Tatyana Aleksandrovna ESTAFYEVA. Buluşmanın sonunda, gimnaziyamızın hem muzeymizin arhivında kalsın deyni, ortak bir foto yaptık.

Bir şüpesiz, bu meropriyatiyamız pek islää, verimni hem pek bereketli geçti da o gimnaziyamızın yaşamasında derin bir iz braktı.

Vera Afanasyevna ARAKELÄN, Stepan KUROGLU gimnaziyasının gagauz dili hem literaturası uurunda üüredicisi

BİR CUVAP YAZIN