Gi_1_2

18.11.2015, tarafından yazılı , EKONOMİKA, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 3005 KERÄ BAKILMIŞ

I-ci Halklararası investiţiya forumu üüsek uurdaydı

Kasımın (noyabri) 6-7 günnerindä Komratta geçti «Инвестиции – основа развития Гагаузии» I-ci Halklararası investiţiya forumu. Forum yapıldı Gagauziya İspolkomun kararına görä. Forumun baş sponsoru oldu Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA).

Forumda pay aldı investorlar, administraţiya başkannarı hem primarlar 8 devlettän (Belarusiya, Estoniya, Litva, Polşa, Romıniya, Rusiya, Türkiye, Ukrayna) hem incelendi 27 investiţiya proektı. Forumun özel musaafirleri oldular Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Rusiya Federaţiyasının Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Romıniya Büükelçisi Marius LAZURKA, Moldovanın ekonomika Ministrusu Stefan BRİDE.

Gagauziyanın I-ci Halklararası investiţiya forumu başladı plenum toplantısından, angısında pay aldılar hepsi investorlar hem delegaţiyalar, işadamnarı, Gagauziya öndercileri hem deputatları,  diplomatlar. Forum geçti Komrat Devlet Universitetın aktovıy zalında hem auditoriyalarında.

Plenum toplantısının açılış sözünü yaptı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Canabisi urguladı, ani “Gagauziya politika uurundan temelleşti, ama onun ekonomikasını kaldırmaa deyni çok iş lääzım yapılsın. Bu uurda Gagauziya durmamayca genişleder kendi ilişkilerini Rusiyaylan hem Türkiyeylän, kurêr eni baalantılar Birleşik Devletlär Topluluun memleketlerinnän, Evropa Birliinnän hem taa başka devletlärlän”.

Açıklayarak I-ci Halklararası investiţiya forumun yapılmasının neetlerini Gagauziya Başkanı urguladı: “İnanêrım, ani I-ci Halklararası investiţiya forumu açıklayacek avtonomiyamızın ekonomika potenţialını, da verecek kolayını kuvedin hem biznesın arasında dialogu kurmaa hem da Gagauziya hem Moldova Respublikası arasında iş klimatının iilişmesindä halizdän yardımcı olacek”.

Sora, selämlamak sözlerini tutmak için, tribunaya çıktılar ev saabileri hem musaafirlär.

Dimitriy KONSTANTİNOV, Gagauziya Halk Topluşu Başı: “Söz vererim, ani Gagauziyanın öndercileri biznesmennara yardımcı olaceklar onnarın herbir işindä. Gagauziya Halk Topluşu kendi kuvedi çerçevesindä yapacek hepsini, ani işadamnarı Gagauziyada raat hem bereketli çalışsınnar”.

Stefan BRİDE, Moldovanın ekonomika Ministrusu: “Moldovanın ekonomika ministerlii Gagauziyaya herkerä yardımcı olêr hem yardımcı olacek bu regionun ekonomikasının ilerlemesindä. Bu yardımın örnää – Gagauziyanın başkasabasında Komratta industriya parkın açılması”.

Vladimir VOLKOV, Rusiyanın Penza oblastinin pravitelstvosunun predsedatelin birinci yardımcısı: “İnvestiţiya forumun yapılması verer kolayını Gagauziyayı dünnedä tanısınnar. Gösterer, ani Gagauziya investiţiyalar için açık. Onda inan kuvetleri var”.

Dimitriy DMİTRİEV, Estoniya Parlamentın deputatı: “Gagauziya bu küçük, ama bereketli bir er, neredä kolaylık var büük investiţiyalar yapmaa. İnanêrım, ani bu forumdan sora Estoniya hem Gagauziya arasında ekonomika işbirlii kaavileşecek”.

Maksim PODOVİNNİKOV, Rusiyanın Nijniy Novgorod oblastin küçük biznes ministrusunun birinci yardımcısı: “Bu İnvestiţiya forumu verecek kolayını foruma katılannarın arasında iş baalantıları kumaa”.

Segey LISENKO, Rusiyanın Bränsk oblastin ekonomikada ilerlemäk departamentın direktoru: “Gagauziyanın hem Bränsk oblastinin arasında çoktan işbirlii kuruldu. Bu işbirlii üüredicilik uurunda. Gagauziyadan 25 studentımız var. Şindi ekonomika uurunda da baalantılarımızı kuralım lääzım”.

Vladimir ZUBOV, Rusiyanın Pskov oblastin Alış-veriş palatasının prezidentı: “İnvestiţiyalar – regionun hem insanın ilerlemesinä kolaylık. Selämlayarak foruma katılannarı, isteerim açıklamaa, ani Gagauziya Alış-veriş palatasının hem Pskov oblastin Alış-veriş palatasının arasında işbirlii annaşması artık imzalandı hem bu annaşma faydalı işleer”.

Canan ALPASLAN, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru: “TİKA yıllar boyunca Gagauziyada ekonomika, saalık, üüredicilik hem infrastruktura uurunda proektları yapêr. İleri dooru da bu uurda çalışacez. 2016-cı yılda neettä var birçok proekt başa çıkarmaa. Bu verecek kolayını Gagauziyanın ekonomika ilerlemesinä hız vermää hem eni iş erleri açmaa. O üzerä da bu forumun yapılmasında yardımcı olduk.”.

Mihail KARASENİ, forumun sponsorların birisi olan “Trans-Oıl” kompaniyasının direktoru: “Gagauziya – bu investiţiyalar için pek islää bir ploşçadka. Biz burada büük bir predpriyatiye kurduk hem çok insannara iş verdik. Bän bu predpriyatiyanın öndercisi olarak, utanmêêrım insanın gözünä bakmaa. Gagauziyada investiţiyalar kendilerini kurtarêrlar. İnvestiţiya yapannara da açıklêêrım – burada üç port var – Moldova, Ukrayna hem Romıniya portları. Buyurun, gelin investiţiyalarlan”.

Elena STOLBU, BC “Fincombank” pravleniyasının azası: “Gagauziyada biz 11 yıl geeri işlemää başladık. Bu vakıdın içindä Gagauziyanın ekonomikasına 1 miliard leydän zeedä investiţiya yaptık”.

Dursun Ali ŞAHİN, Türkiyenin Edirne Valisi: “Gagauziyada Halklararası investiţiya forumu bu Gagauziyaya investiţiyaları çekmää deyni ilk adım. Bu forumdan sora Gagauziyaya Edirnedän çok işadamı gelecek”.

Hulki EROĞLU, Türkiyenin “Ottoman Grup” Holdingın saabisi: “Pek önemni Türkiye hem Gagauziya kardaş halkları arasında insannık hem ekonomika ilişkilerini ilerletmää”.

Nedret GÜLEN, Türkiye Taşköprü kasabasının primarı: “Bän taa çok soţial hem kultura soruşlarına bakêrım. Zerä bu soruşlar ekonomika uurunda ilişkileri kurmaa deyni ilk köprülär”.

***

Kutlama sözlerini söledilär başka musaafirlär da. Aşılış sırası bittiynän hep burada başladı «Перспективы инвестирования в Гагаузию» paneli.

Paneldä pay aldılar Moldova Alış-veriş palatasının başkanı Valeriy LAZAR (panelin moderatoru), Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya İspolkomun Predsedatelin birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Moldovada yabancılar investorların Asoţiaţiyasının predesedateli hem SA “Mobiasbanc” prezidentı Ridha TAKİA, “Danube Logistics” kuruluşun (Curculeşt portun administraţiyalıını yapêr) baş direktoru Tomas MOZER, ISK “DK-Intertrade” SRL öndercisi Viktor YAUK.

Paneldä urgulandı, ani Gagauziya investiţiya için pek meraklı hem gelecää olan bir region. Bitki vakıtlar ekonomika agentların arasında avtonomiyaya inanç büver. Pek büük meraklık var “Valkaneş” serbest ekonomika zonasına. Sölendi, ani Gagauziyaya yakın bulunêr Curculeşt portu, ne verer kolaylıı transportta ekomomiya yapmaa hem dünneyin herbir köşesinä deniz yolunnan etişmää.

Açıklandı, ani erindeki zakonnar vererlär kimi kolaylıkları o ekonomika agentlarına, angıları Gagauziyada bulunêrlar hem investiţiya yapêrlar.

Paneldä açıklandı, ani Gagauziya investiţiya uurunda büük umutları koyêr diil salt Moldovadan agentlara, ama Türkiyedän hem Rusiyadan işadamnarına da.

Panelin diskusiyalarında pay aldılar o ekonomika agentları, ani Gagauziyada artik çalışêrlar, Moldova parlamentın deputatları, Rusiyadan gelän investorlar.

***

Diskusiya paneli bittiktän sora işbirlii annaşmaların hem neet protokolların imzalanması başladı.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Rusiyanın Krasnodar tarafın viţe-gubernatoru Sergey ALTUHOV imzaladılar alış-veriş, ekonomika, kultura hem teknik uurunda işbirlii annaşması.

İrina VLAH hem Rusiyanın Penza oblastinin pravitelstvosunun birinci yardımcısı Vladimir VOLKOV imzaladılar iki region arasında işbirlii ilerlemesi için meropriyatiyalar planını.

Komradın primarı Sergey ANASTASOV hem Türkiyenin “Ottoman Grup” Holdingın saabisi Hulki EROĞLU imzaladılar neet protokolunu, angısına görä neettä var Komratta 5 yıldızlı bir otel yapmaa.

Çadır kasabasınin primarı Anatoliy TOPAL hem Rusiyanın “Sanga” kompaniyasının temsilcisi Akeksandr ŞPETÜK imzalandılar annaşmayı Çadırda 40 Megawat kuvetli güneş elektrostanţiyası kurmaa.

Hep o vakıt Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodunnan imzalandı bir annaşma, angısına görä Tomay küüyündä Belarus traktorları toplanacek.

***

I-ci Halklararası investiţiya forumunda Gagauziya investiţiya için teklif edildi 27 proekt. Onnarın tanıtımı sekţiyalarda oldu.

Sekţiya №1 – Инвестиции в агропромышленный комплекс Гагаузии – основа конкурентоспособности региона.

Sekţiya №2 – Инвестиции в инфраструктуру и промышленность.

Sekţiya №3 – Инвестиции в инновационные проекты и технологии.

Sekţiya №4 – Энергоэффективность.

Sekţiya №5 – Туризм в Гагаузии: традиции и инновации.

Sekţiya №6 – Инновационные технологии.

***

Avşamneyin, forumuna katılannara deyni, Gagauziya Başkanı İrina VLAH yortulu konuş verdi.

***

Forumun 2-ci günündä investiţiya proektların konkursun hem sergilerin sonuçşarı açıklandı, pres konferenţiya yapıldı hem foruma katılannara deyni 3 marşruta görä turizm gezileri yapıldı.

Sergilerdä pay aldılar Gagauziyadan çorbacılıkların hem halk ustaların malları, angıların arasında vardılar şarapçılık, maasul, tekstil, yapaa malların. Hepsinä kim katıldı sergilerä “GagauziaInvest” forumun anmak sertifikatları verildi.

BİR CUVAP YAZIN