karikatura_oarlament

28.07.2017, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1240 KERÄ BAKILMIŞ

Kamçıyı patlattılar, GHT deputatlarını otlattılar, Gagauziyayı yondular, 3 erinä iki Zakon kablettilär, prännii da veremedilär

(Gagauziyayı kim angı judeţa (uezda) sokaceklar, kakıp onun tabuduna son enseri)

Orak ayın (iyül) 21-dä Moldova parlamentı kabletti Gagauziyayalan ilgili Zakonnarı. Diil 3-nü, nicä adadıydı kimi GHT deputatlarınnan buluşmada Moldova Parlamentın spikerı, ama ikisini. Hem diil o redakţiyada, ani, bir karara gelip, ilktän teklif ettiydi Zakonnarı hazırlamak için kurulan Gagauziyanın hem Moldovanın ortak Komisiyası.

Gagauziyayalan ilgili Zakonnarının kabledilmesinnän oldu kär ölä nicä yazdık “Neredä birlik – orada dirlik! Neredä kavga – orada duşmana halva!” Osa prännik mi?” statyasında (bak: http://anasozu.com/nereda-birlik-orada-dirlik-nereda-kavga-orada-dusmana-halva-osa-prannik-mi/): GHT deputatlarınnan buluşmada Moldova Parlamentın spikerı “Adrian KANDU adamış “üç aftanın içindä Gagauziyaylan ilgili üç zakon 2 okumakta kabledilecek” hem bu iş için “politiçeskaya volä var, ama deputatlarlan da işlemää lääzım”, “ama Moldova Parlamentın bu buluşmasınnan ilgili basın açıklamasında bunnar için yarım da laf sölenmeer. Da Moldova Parlamentı, taa bir kerä GHT deputatlarını otladıp mı, aldadıp mı, kendi bildiini yaptı. Gagauziyanın umutlarını hem ortak Komisiyanın birbuçuk yıl çalışmalarını boklaa atıp, Gagauziyadan bişey brakmayıp, Gagauziyaylan ilgili Zakonnarı kabletti nicä o istedi. Zerä bu zakonnarın kabledilmesindän Gagauziyanın maanasından hem Moldovada erindän bişey da kalmadı.

Bu zakonnara görä, avtonomiya erinä, Gagauziya Moldovanın maasuz bir rayonu oldu. Ama o maasuz rayonun eri Moldovada yok. Çünkü Parlament o maasuz uuru kurmadı hem zakonca Moldovanın administrativ-teritorial sistemasınna koymadı, brakıp orada sadä iki uur – ikinci (Kişinev, Belţ, Bender) hem birinci (rayonnar).

Bununnan da Gagauziya bitti. Zerä Moldovada, rayonnarı yok edip, genä judeţlara (uezdlara) döneceklär, da Gagauziyayı kim angı judeţa (uezda) sokaceklar, kakıp onun tabuduna son enseri.

İlk iki Zakonuna derindän analiz yapmadaan, vereriz kimi açıklamalırı, ani bu zakonnarlan ilgili yapıldı:

Moldova Parlamentın deputatı Tudor DELİU : «В одной из поправок предлагалось, чтобы Гагаузия имела особый уровень административно-территориального устройства. Но, как известно, в Молдове только два уровня, и никоим образом не может быть создан особый уровень. Потому закон был принят без того, чтобы создать этот специальный уровень, которого требовали гагаузы».

Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ: “Moldova Parlamentın tarafından kabledilän Gagauziyaylan ilgili Zakonnar Gagauziyanın problemalarını çözmeyeceklär”.

İkinci kabledilän Zakonda gagauzlar istärdilär olsun cümlä: «законопроекты об изменении и/или дополнении Закона о специальном юридическом статусе Гагаузии могут быть приняты Парламентом только после положительного отзыва Народного собрания АТО Гагаузия». Bu da olmadı. Laflar «только после положительного отзыва» diişildilär, da onnarın erinä «консультация» lafı koyuldu. İsteyeceklär seslemää – sesleyeceklär, istämeyeceklär – seslämeyeceklär. Ama “konsultaţiya oldu” deyceklär.

Hepsi açıklamalardan sora ortada sadä bu fikir kalêr: kamçıyı patlattılar, GHT deputatlarını otlattılar hem küçük uşakları gibi aldatılar, Gagauziyayı yondular, 3 erinä iki Zakon kablettilär, prännii da veremedilär.

22.07.2017 y.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauziya Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN