partole_Claudia

18.06.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 300 KERÄ BAKILMIŞ

Klavdiya PARTOLE – kulturaya özü verili izmet

2020-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä tamamnadı 65 yaşını anılmış moldovan yazıcıykası, jurnalistkası, aaraştırmacıyka, gagauz kulturasının dostu Klavdiya PARTOLE.

Klavdiya PARTOLEnin literatura yaratmak yolu geniş, ama taa çok adanmış uşaklara. Yaşamasında o yazdı hem tipardan çıkardı uşaklar için 15 kiyattan zeedä, olup onnarın en sevgili avtorlarından birisi. Canabisini severlär onnar da kim yazmakta ilk adımnarını yapêr, kim muzıkada, türkücülüktä hem resmciliktä kendisini dener – çok yıllar sıravardı Klavdiya PARTOLE Moldovanın “İon KRÄNGA” uşaklar için Milli bibliotekasında “Krängada” yaratmak birliin öndercisi olarak çalışêr. 2005-ci yılda Halklararası kiyat salonunda onun “Aalayan sedefçiklär” kiyadı uşaklar için yılın kiyadı tanındı.

Gagauziyada Klavdiya PARTOLEyi taa çok bilerlär onun bizä Dünnää urunda anılmış gagauz hem Romın resimcisini, komratlı İoan PAPAZOGLUyu (13.06.1904-09.01.1988) tanıtmasından hem Canabisinin yaratmak varlıının aaraştırmalarından. İoan PAPAZOGLU kendi yaşaması için ömür boyunca Gündeliklär (rusça: дневники) yazmış, neredä annadêr onun Komratta uşaklık hem gençlik yılları için.

Klavdiya PARTOLE İoan PAPAZOGLUylan sadä yazışardı, ama Canabisinnän üz üzä tanışmazdı, zerä o yıllarda Romıniyaya vardı nicä gitsinnär sadä yakın senselelär. Da açan Büük resimci çaardı onu Bukureşä, kendisinin resim sergisinä, Klavdiya PARTOLE gidämedi. Tutarak elindä bu teklifi, onun sözlerinä görä, “o duyardı kendsini zavalı hem beceriksiz”. Resimci raametli olduktan sora, onun kardaşının kızı Silviya PAPAZOGLU verdi bu gündelikleri Klavdiya PARTOLEyä.

Bu zengin materiallarlan tanıştıktan sora, Klavdiya PARTOLE aldı karar onnarı gelecää brakmaa da kendisinin çalışmalarınnan bu gündeliklär 2001-ci yılda, “Revenirea acasa” (“Evä dönmäk”) adında, “Pontos” basım evindä, Marçela MARDAREnin redaktorluunda hem Silviya PAPAZOGLUnun sponsorluunda, tipardan çıktılar.

Bu kiyadın çıkması için bän ansızdan üürendim Moldova resimcilik incäzanaatı Milli muzeyindän bir TV kolverimindän, neredä Klavdiya PARTOLE annadardı İoan PAPAZOGLUnun be muzeydä bulunan resimneri için. Telefonda annaşıp, kiyadın prezentațiyasını 2002-ci yılın Kirez ayın (iyün) 11-dä yaptık Komratta, neredä pay aldıydı filologiya bilgilerindä habilitat doktoru İon DRON, ani kiyadın bibliografiya bölümünü hazırlamıştı.

Klavdiya PARTOLEylän buluşmak pek meraklandırdı gagauz resimcilerini, yazıcılarını, kultura insannarını, angıların çoyu bu kiyadın prezentațiyası resimcinin adınıu seftä duyardılar. Onuştan İoan PAPAZOGLUnun gündeliklerindän kimi parçaları çevirdim romıncadan rusçaya da 2015 hem 2019 yıllarda erindeki presa sayfalarında tiparladım.

İoan POPAZOGLU pek sevärdi gagauz ana tarafını da, saat geldiynän, izin verdi onu gömsünnär Komratta. Klavdiya PARTOLE, Bukureş krematoriyasına, neredä bulunardı resimcinin külleri, gidip, getirdi o külleri Moldovaya da 2004-cü yılın Hederlez (may) ayında, Gagauziyada kultura insannarın yola geçirmesinnän, onnar topraa verildi Komrat kasabasının merkez mezarlıında. Bu iş için para yardımı verdi Silviya PAPAZOGLU.

Taa sora 2005-ci yılda, şindi ABDda (Amerika Birleşik Devletleri) yaşayan Silviya PAPAZOGLUnun yardımınnan, Klavdiya Afanasiyevna PARTOLE hazırladı hem hep “Pontos” basım evindä Marçela MARDAREnin redaktorluunda tipardan çıkardı İoan PAPAZOGLUnun yaşaması hem yaratması için çift dilli (romınca hem angliyca) albom kiyadını.

Büünkü gündä dä Klavdiya PARTOLE, yazıcıyka hem aaraştırmacıyka olarak, pek aktiv hem verimni çalışêr. Onun neetindä var Moldova resimcilik incäzanaatı Milli muzeyindä İoan PAPAZOGLUnun resimnerinin sergisi kurmaa.

Bu yıldönümü günnerindä planımıza koyduyduk Klavdiya PARTOLEylän buluşmaa Komrat Regional bibliotekasında, ama karantin beterinä bunu yapamadık. Bu üzerä “Ana Sözü” gazetasının sayfalarından kutlêêrız Canabisini, şükür ederiz onun Gagauziya istoriyasına hem kulturasına katkıları için hem dileeriz hep ölä entuziazmaylan hem yaratmak dalgalarınnan başarsın çekettirilmiş işlerini. Umut ederiz, ani hep okadar buluşmamız olacek.

Evgeniya LÜLENOVA, Komrat kasabası
partole_Claudia_2
partole_Claudia_1

BİR CUVAP YAZIN