ataturk_bibliotekasi

29.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 364 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümü

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 25-dä, Komrat ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümünä karşı (biblioteka kuruldu 1998-ci yılın Kirez ayın (iyün) 26-da), Komratta bir kutlama sırasınnan onu baktılar.
ataturk_bibliotekasi_20_yil (1)

Gözäl bu yıldönümünnän bibliotekayı hem onun zaametçilerini kutlamaa deyni o günü ATATÜRK bibliotekasına geldilär Türkiye Kişinev Büükelçisi İskender Kemal OKYAY, Türkiye Respublikanın Kişinev Büükelciliin sekreteri Esra ŞEN, TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziya Başkanın hem İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziya Halk Topluşun (GHT) bilim, üüredicilik, kultura, dil hem dinnär komisiyanın başı Dimitriy MANASTIRLI, GHT deputatları Grigoriy DÜLGER hem Nikolay RAYA, Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının başı Sofya TORLAK, Komrat primarın 1-ci yardımcısı Georgiy SARI, akademik hem poet Todur ZANET, Gagauziyanın “M. Maruneviç” bilim merkezin başı Sofya SULAK, üüredicilär, yazıcılar, resimcilär, başka kultura hem cümne insannarı hem da taa çok insannar, ani bu 20 yılın içindä diil bir kerä açtılar bu bibliotekanın kapularını hem burada bilgi hem da can sıcaklıı buldular.
ataturk_bibliotekasi_20_yil (2)

Kutlama sırası açıldı Türkiyenin, Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarınnan.

Sora açılış sözünü tuttu hem kutlama sırasını götürdü ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU. Şükür edip hepsinä, kim bu gün geldi bu yortuya, Canabisi urguladı, ani bibliotekanın açılışında yaklaşık 300 kiyada, gazetaya hem jurnala saabi olan ATATÜRK bibliotekasının fondu büün 8000 taanä kiyada etişti. Vasilisa TANASOGLU açıkladı, ani bu 20 yılın içindä bibliotekada türlü kultura sıraları da oldu: Türkiye, Moldova hem Gagagauziya milli yortuların kutlamaları, kiyatların prezentaţiyaları, resim hem el yaratmaları sergileri, şahmata hem şaşki yarışmaları, literatura konkursları hem taa çok başka gözäl sıralar. Ayırıca Vasilisa TANASOGLU şükür etti Türkiyeyä, Türkiyenin TİKA hem “Yunus Evre” kuruluşlarına o büük yardımnar için, ani yapılêr ATATÜRK bibliotekasına.
ataturk_bibliotekasi_20_yil (3)

Sora büük hem baş musaafirlerä kutlamak için laf verildi.

Kendi kutlama sözündä Türkiye Kişinev Büükelçisi İskender Kemal OKYAY dedi, ani “Komrat ATATÜRK bibliotekası oldu Gagauziyada Türkiyenin bir parçacıı, bir baalantı köprüsü türk hem gagauz halkların arasında”. İskender Kemal OKYAY urguladı, ani Türkiye  ileri dooru da bibliotekaya hem Gagauziyaya yardımda bılunacek.
ataturk_bibliotekasi_20_yil (4)

Gagauziya Başkanın hem İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN şükür etti Türkiyeyä o yardımnar için, ani yapılêr Komrat ATATÜRK bibliotekasına hem bütün Gagauziyaya.
ataturk_bibliotekasi_20_yil (5)ataturk_bibliotekasi_20_yil (6)

TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU can sıcaklıınan söledi, ani Komrat ATATÜRK bibliotekasının bölä üüsek uurda olmasını yapêrlar burada işleyän Vasilisa TANASOGLU hem Praskovya KARA.

Bu nasaatlardan sora ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU buyur etti sıravardı önä çıksınnar o insannar, angıları durmamayca ATATÜRK bibliotekasına gelerlär hem o bibliotekaylan işbirliindä bulunêrlar: yazıcılar, resimciler, bibliotekacılar, üüredicilär sportsmennar hem taa çok çok insannar. Hepsi bu insannar annatılar ATATÜRK bibliotekası için, şükür ettilär ATATÜRK bibliotekasının direktoruna Vasilisa TANASOGLUya hem bibliotekanın zaametçisinä Praskovya KARAya onnarın zaametleri için, insannıı, can sıcaklıı hem musaafirlikelri için hem baaşladılar bibliotakaya kim yaratmaklarını, kim çiçekleri, kim baaşışlarını.

Bu arada ödül verildi Komrat ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümünä maasuz yapılan “Nasıl annadardı mali…” gagauz dilindä literatura yarışmasında erleri alannara da.
ataturk_bibliotekasi_20_yil (7)

İkibuçuk saat kutlama sırasında insannarın önündä türkü çaldılar Gagauziyanın anılmış türkücüleri İrina GERASİMOVA, Valentin ORMANCI, Andrey PALİK hem kendi ustalıını göstedi Kongaz “Süleyman Demirel” liţeyin oyun ansamblisi. Kapanışta pek gözäl bir türkü çaldı bu liţeyin üürenciykası Anna DOYKOVA.
ataturk_bibliotekasi_20_yil (8)

Komrat ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümü kutlama sırasından sora hepsi insannara teklif edildi almaa türk sofrasından, angısına imekleri hazırlamıştılar Kongaz “Süleyman Demirel” liţeyin üüredicileri hem açşıları.

Bizim kor.

BİR CUVAP YAZIN