masterklas

15.12.2015, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1571 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat pedagogika kolecında 9-cu master-klas oldu

Kırım ayın (dekabri) 1-dä Komradın “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecın üürencilerinä Todur ZANET literaturada 9-cu master-klası yaptı. Master-klasta pay aldılar hepsi kurslardan poeziya yolunu ayıran genç poetlar. Master-klasın ana temasıydı – “Güz”. Ama başka temaya yazılı peetlär da zapa altına koyulmadı. Hem belli oldu, ani poeziya yolunda ilk adımnarını yapannara deyni genä peet yazmakta teoriya soruşlarını açıklamaa lääzım. Master-klası geçirmää deyni yardımcı oldu pedagogika kolecın gagauz dilindä üüredicisi Galina Dmitrievna SİRKELİ.

Güz
Ne gözäl yaprak uçêr,
O lüzgärlän oynaşêr.
Canımı sancı sıkêr,
Fidancık çıplak kalêr.
Üliya ANDRİEŞ, 4112 gr.

Gözelina – güz geldi
Gözelina – güz geldi,
Altınnık o getirdi,
Suladı da, doyurdu da,
Kefimi dä kaldırdı.

Bütün er doldu altın.
Gel da bak, gezin, bakın.
Gül, sevin… Aalamak yok.
Güz, seni bekledik çok!
Anastasiya ÇOBAN, 1615 gr.

Küüdä şennik
Güz urdu kapumuza,
Kış durêr önümüzdä.
Bereketi tertipledik,
Horuda büün toplandık.

Hadi, şennik var küüdä,
Dolayda, herbir evdä.
Bütün yaz biz işledik,
Yortuyu çok bekledik.

Hadi, şennik var küüdä,
Dolayda, herbir evdä.
Bän sana büün çalacam
Da seninnän oynayacam.
Vani BABOV, 1615 gr.

Güz
Bän güzü beenerim,
Ona sevinerim.
Gülümseerim birliktä,
Teklif ederim bizlerä:
- Güz! Hadi, hızlıca,
Gel, dostum, evimizä!
Mariya ŞİKİL, 2214 gr.

Ne genä güz bizä yaptı?
Ne genä güz bizä yaptı?
Yaklaştı, sevindirdi.
Tabiat olmuş atlas,
Dokunmuş altın palas.

Küsülü bakêrlar aaçlar,
Havada uçuşêr yapraklar.
Konêrlar karagöz topraa,
Ki dünnä olsun sarı renktä.
Üliya KİOR, 2214 gr.

Sevgli güz zamanı
Var bizim yılımızda
Büülü zaman,
Açan pek çok baaşış
Veriler Allahtan.

Hava suuêr, sertleşer –
Bucaamıza hoş güz geler.
Bu zaman, nicä masal:
Nesoy istärsän – meyva al.

İnsanın keyfi diişer,
Büük havezlän o işleer,
Kış zamanına hazırlanêr,
Maazaları doldurêr.

Bu zaman için
Var nicä çok söleyim,
Ama benim borcum –
Bu zenginnii sayım.
Koli BESARAB, 3413 gr.

İncä sırça
Renkli güz – avşam yılı,
Bana baaşlêêr aydınnıını,
Ama bizim aramızda
Sermiş bir pek incä sırça.
Mariya ÇOLAK, 1615 gr

Geldi güz vakıdı
Geldi güz vakıdı –
Çok gözäl renkli zamanı.
Günnär da kısalêr.
Gecelär da uzêêr.

Bulutlar gökü kaplêêr,
Poyraz lüzgeri eser.
Kuşçaazlar da uçuşêrlar,
Sıcak tarafa alatlêêrlar.

Aaçlardan yapraklar silkiner,
Ayakların altında fışırdêêr.
Tani UZUN, 1215 gr.

***
Fidandan koptu yaprak –
Doz-dolay oldu yalpak.
Döşendi kaba kilim,
Sora aarlaştı içim…

Ki geçti sıcak günnär,
Çok oldu diişilmeklär:
Gecelär sonsuz oldu,
Günnerin kaçtı büülüü.

Tarlada işlär kaynêêr,
İnsannar kuvet toplêêr.
Bu güzün işi bitmäz,
Beenmemää onu olmaz.

Güz bizi besleer, bakêr,
Kışa girmää eşik kurêr.
Mariya BARGAN, 2214 gr.

Kasım geler!
Kasım geler! Kasım geler!
O kışı yaklaştırêr.
Bulutlar gökü kaplêêr,
Yaamurlar taa sık yaayêr.

Kuş sesi yavaşadı,
Yuvalar da boş kaldı.
Yırakta onnar çalêrlar,
Ana evini anêrlar.

Üzümnär dä toplandı,
Şaraplar da kaynadı.
Kırda işlär artık bitti,
Traktor sesi kaybeldi.

Fırında ekmek pişer,
Ateştä imek kaynêr.
Kasım bizi karşılêêr,
Kıştan seläm getirer.

Ne oldu, ne yapıldı
Kasımda açıklandı.
Yortu günü şen geçer,
Halk bereketä seviner.
Marina KRİSTEVA, 1215 gr.

Güzün iş peydalanêr
Güzün iş peydalanêr
İnsan kışa hazırlanêr.
Uşaklar çekeder üürenmää,
Gençlär hazırlanêr düünä.

Kuşlar uçêr uzaklara,
Güneş piner bayırlara.
Güz – o en gözäl zanaat,
Hepsi kısmetli hem raat.
Sveta YANUL, 1615gr.

***
Güz – gözäl renkli zaman!
Seviner gagauzlar!
Musaafirlär kol-kola
Horu oynêêr dışarda.
Gelin, hadi, siz bizä,
Sevgili Bucaamıza!
Aleksandra STANEVA, 1615 gr.

Güz geldi Bucaamıza
Güz geldi Bucaamıza,
Üzüm oldu baalarlarda.
Ambarlar ekin doldu,
Kısmetlı insan oldu.

Täskadan şıra damnêêr,
Dädu bıyıını siler.
Dermendä un yapılêr,
Babu fırını yakêr.

Babu ekmek pişirer.
Dädu kolacı kırêr,
Babu da ona bakêr…
Ne gözäl bu güz geçer!

Güz geldi Bucaamıza.
Bereket soframızda.
Seviner küçüü-büüyü,
Kısmetlı insan oldu.
Görgi SIPÇU, 1615 gr.

Güz!
Çok gözäl senin giimin,
Pek paalı hem çok renkli.
Aldadêrsın gözlerimi,
Sansın bir şalvir tilki.

Bizä bereketini baaşlêêrsın,
Hepsini dä doyurêrsın.
Şükür sana – kıştan çıkêrız
Da Allaha dua ederiz.

Büülenerim senin gözellinnän
Da hergün gezinerim seninnän,
Sansın masalda bulunêrım
Hem can kahırımı unudêrım.
Tani PATRAMAN,  2414 gr.

Güz
Güzün günnär ne kısa,
Doyamêêrsın oynamaa.
Gecelär başlêêrlar uzamaa -
Karannıktan lääzım kalkmaa.

Yapraklar türlü renktä –
Gözäl demet elimdä.
Kuşlar göktä baarışêrlar –
Uzak yola hazırlanêrlar.
Alina MİHAYLOVA, 2214gr.

Güz
Var güz aylarında üzüntülü günnär,
Açan düşerlär yapraklar,
Açan yaayêrlar yaamurlar
Hem suuk lüzgär eser.
Bulutlar gökü kaplêêr,
Gecelär dä pek uzêêr…
Sıcak güneş taa az şılêêr…

Salt hererdä sarı yaprak.
Büülü bu kilimi beenerim pek!
Bu gözellik güzü yapêr yalpak,
Ama geçtii yaza, kahırlanêrım pek.
Margarita SURNİNA, 2414 gr.

Güz urdu kapumuza
Güz urdu kapumuza,
Sepedi dolu meyva.
Başında ne meraklı –
Yapraktan feneţ renkli.

Saçları – altın tellär,
Yalabık payacıklar.
Bakışı – parlak gümüş,
Üzündä ne hoş gülüş!

Güz durêr kapumuzda –
Umut verer üreemizä:
Bereket toplanacek,
Yortular şen geçecek.
Galina Dmitrievna SİRKELİ, üüredici

Güzlü günnär
Erken. Karannık.
Taa gecä saadı,
Ama horozlar
Öttülär sesli.

Güz yaşlı. Duman.
Dışarsı serin.
Sert, cansız lüzgär
Aaçları sallêêr.

Tokadı açıp,
Üfkeli kapêêr.
Evin örtüsü
Raatsız titirer.

Neçin, sanki, yaz
Tez geçti, kaçtı?
Yaşamak güzlü
Gününä bastı.
Galina Dmitrievna SİRKELİ, üüredici

Pençerenin dışarsı
Pençerenin dışarsı –
Fasıl, büülü bir resimi.
Ne meraklı altın şafklı
Güz zamanın padişahlıı!

Bakêrım dörtgöz
Renkli gözelää…
Nedän suuk lüzgär
Eser canıma?

Olsun kolayım
Yaamurcuklan bilä,
Herbir yapraa,
Damnadıynan, diimää.

Havada dönüşüp,
Uyukarı hızlanmaa,
Ki son türküyü,
Sesleyip uyumaa.

Bakêrım dörtgöz
Renkli gözelää…
Nedän suuk lüzgär
Eser canıma?
Galina Dmitrievna SİRKELİ, üüredici

Hepsi olêr çetin, sıradan
Duman mı? Serin mi?
Eser mi lüzgär?
Bekim, yanêr güneştän doz-dolay.
Kaar mı yaayêr, çistirer mi yaamur.
Bütün dünneyi kaplamış saurgun.
Bu hepsi olêr çetin, sıradan.
Bezbelli, bölä verili göklerdän.

Gevrek yapraklar erdä serili.
Bastın – fasıl kıtırdadı.
Yok o yaprak fışırdası,
Yok o yaprak dökülmesi.
Kaldı geeridä o renkli dünnä.
Uçtu-kaçtı güz gelän yıla.

Yaşamak ölä – var saadın, erin,
Yazılı günün – çizili ecelin.
Ne oldu – geçti…  hepscii sıradan.
Bezbelli, bölä verili göklerdän.
Galina Dmitrievna SİRKELİ, üüredici

Осени блики
А вид из окна  так и льётся мне в душу:
Берёза и тополь…,  а мир равнодушен.
Прекрасные краски, весёлые листья!
Не пожалел этот год осенние кисти.

Хочу я лишь ввысь, но сижу за окном.
Мне хочется плакать: не здесь же мой дом…
Я дождиком стану, я листьев коснусь
И с ними под ветер  я словно смеюсь,

Не знает никто  мой секрет невеликий:
Ведь строки мои – это осени блики.
İrina YABANCI, 1215 gr.

 

BİR CUVAP YAZIN