kongaz_1

11.11.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2086 KERÄ BAKILMIŞ

Kongazda “BİLGİ ALEYASI” kuruldu

Kasım ayın (noyabri) 8-dä Ay Dimitri Günündä gagauların Kasım yortusunun kutlama çerçevesindä Kongazda “BİLGİ ALEYASI” kuruldu. Aleyanın anmak taşında bölä laflar yazılı:

“BİLGİ ALEYASI”
“Kongazın No1 orta şkolasının üüredicileri adına hem onnarın hayırlı çalışmalarına tanımak hem
saygı nışanı olarak KARASENİ kardaşları tarafından kuuldu
08.11.2014”

Aleyayı kurmaaa deyni, kongazlı kardaşlar Demyan, Mihail hem İosif KARASENİ ilktän, katlanıp ta, Kongazın 1-ci liţeyin yanından geçän hem küüyün mezarlına gidän sokaa düzmää başladılar. Sokak taşlan döşendi, yannarına şafk için elektrika fenerleri koyuldu hem otlan eşilliklär ekildi. Sora da, açılış günündä Aleyada fidannar dikildi.
kongaz_2

Bilgi Aleyasının kurulma hem açılış yortusuna toplandılar küülülär hem musaafirlär başka erlerdän da. Yortunun şannı musaafirleri olarak Bilgi Aleyasının açılışına, kurulmasına hem aleyada birär fidan ekmää deyni, o günü Kongaza geldilär Türkiye Respublikasının Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, Gagauz Milli Gimnanın avtoru, poet Todur ZANET, “Trans Oil Grup” kompaniyanın prezidentı Vaja DJAŞİ, Komrat muniţipiyin primarı Nikolay DUDOGLO, Gagauziya Halk Topluşun ilk başı Pötr PAŞALI, «Московский Комсомолец в Молдове» gazetanın temsilcisi Georgiy STOJİLO, Polşadan “Movin LTD” firmanın direktoru Tomasz VOGTMAN, Moldova Respublikasının kıymetli trenerları Evgeniy KRİSTİ hem Anatoliy RAEVSKİY, Gagauziyanın güreş federaţiyasının viţe-prezidentı Gadjimagomed GUSEYNOV, “Glia” CAP kompaniyanın prezidentı Konstantin PUTREGAY.
kongaz_3

Eni düzülmüş sokak için hem Bilgi Aleyasının kurulması için ilk laf verildi Demyan KARASENİya. Kısa bir sözdän sora Canabisi açıkladı, ani kardaşlar karar almışlar, ani sokaan hem Aleyanın açılış şiridini kessin onnarın anası Stefanida Mihaylovna. Muzıka fanfaralarının hem insannarın palma düülmesi sesi altında Stefanida Mihaylovna kesti şiridi. Nedän sora hepsi musaafirlerä teklif edildi eni yolu denemää hem yaklaşmaa Kongazın 1-ci liţeyin aulunun ana girişinädän. Burada durgunup, hepsinä oldu kolayı siiretmää bir konţert, angısını, üüredicilerin yardımınnan, hazırlamıştılar 1-ci liţeyin üürencileri.
kongaz_4

Konţerttän sora teklif edili yortunun şannı musaafirleri Mehmet Selim KARTAL, Todur ZANET, Vaja DJAŞİ, Nikolay DUDOGLO, Pötr PAŞALI, Georgiy STOJİLO, Tomasz VOGTMAN, Evgeniy KRİSTİ, Anatoliy RAEVSKİY, Gadjimagomed GUSEYNOV, Konstantin PUTREGAY, Kongaz küüyün primarı Konstantin TELPİZ, Kongazın 1-ci liţeyin matematikada üürediciykası Ekaterina Nikolaevna TULBA, Kongazun Troiţa klisenin baş popazı Ay-boba İVAN (Lesniçenko) hem da Kongazın 1-ci liţeyin direktoru İordan YASIBAŞ eksinnär Aleyada birär kaştan aacı. Bu aaçların yanında ilktän koyuldu ekennerin adlarını açıklayan geçici yazılar (taa sora bu geçici yazıların erinä temel yazılar koyulacek).
kongaz_5

Aaçlar dikildiktän sora, Türkiye Respublikasının Büükelçisinä Mehmet Selim KARTALa hem Kongaz 1-ci liţeyin matematikada üürediciykasına Ekaterina Nikolaevna TULBAya teklif edildi “BİLGİ ALEYASI”nın anmak taşını açmaa, da Canabileri taştan biyaz bezi kaldırdırıp, anmak taşını açtılar. Bununnan Aleyanın ofiţial açılışı yapıldı.

Bundan sora Kongazun Troiţa klisenin baş popazı Ay-boba İVAN hem ikinci popazı Ay-boba İVAN Aleyanın açılması için slujba yaptılar hem da “BİLGİ ALEYASI”nı, hepsi fidannarı, sokaa hem insannarı ayazmaylan ayozladılar.

Bu sıralar bittiynän Aleyanın açılış yortusunnan ilgili kısa bir miting oldu. Mitingta kutlama hem şükür sözlerini tuttular: Konstantin TELPİZ, Mehmet Selim KARTAL, Todur ZANET, Nikolay DUDOGLO, Vaja DJAŞİ, Tomasz VOGTMAN, İordan YASIBAŞ.
kongaz_6

Mitingtan sora da, üç kardaştan birisi Mihail KARASENİ, şükür sözünü yapıp, sözün sonunda Kongaz küüyün primarına hem Kongazın 1-ci liţeyin direktoruna “BİLGİ ALEYASI”nnan ilgili Sertifikatlar verdi. Sertifikatlara görä Kongazın primariyasına hem 1-ci liţeyinä Aleyä hem da sokak bakmak hem korunmak için verildi.

Hepsi gagauzlar bilerlär, ani Kasım yortusunun günündä adanmış kurbannar kesiler hem masalar kurulêr. Bu adeti bozmamaa deyni, Karaseni aylesi da o günü kendi yakınnarı hem şannı musaafirleri için gözäl bir yortu masası kurdu. Masada da kutlama hem şükür sözleri biri-biri ardı aktı.
kongaz_7

Demyan, Mihail hem İosif KARASENİ meţanatlıınnan Kasım ayın (noyabri) 8-dä Ay Dimitri Günündä Kongazda başka büük meropriyatiyaları da oldular. Onnarın arasında sport yarışları (güreş, masa tenisi, gira kaldırmak, şaşki, şahmatı). Avşam üstü da Kongazın kultura Evindä büük bir konţert oldu. Konţerttä pay aldılar Gagauziyanın hem Moldovanın anılmış ansamblileri hem artistleri.

Bölä gözäl bir Günün kapanışını yaparak, kultura Evin sţenasından küülülerä hem musaafirlerä danıştı Mihail KARASENİ. Kardaşlarının hem kendisinin adından Canabisi şükür etti hepsinä kim pay aldı bu yorunun meropriyatiyalarında, hepsinä kim gelip katıldı sıralara.

Yortuyu kapadarak Mihail KARASENİ açıkladı, ani Karaseni kardaşları, meţenatlık işi olarak, 10 bin ley yardımı yapêrlar Kongazın 5 şkolalasına hem 5 uşak başçasına, klisesinä, kultura Evinä, “Altıncık” uşak oyun ansamblisinä, pensionerların reabilitaţiya merkezinä hem kusurlu uşakların merkezinä. Bundan kaarä başka türlü yardımnar yapılacek küüyün veterannarına hem pensionnerlarına.

Mihail KARASENİ açıkladı, ani kurulacek bir Fond, angısnın yardımınnan Kongazda gözäl bir park ekilecek, Muzey açılacek hem başka kultura işleri yapılacek.

Fotolar – İvan ZANET hem Todur ZANET

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN