z_Hoca

27.02.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA BÖLÜMÜ, 1849 KERÄ BAKILMIŞ

Kongazda gagauz dilindä metodika obyedineniyası

2015-cü yılın Küçük ayın 10-da Kongazın 1-ci teoretik liţeyindä oldu Komrat rayonun gagauz dilindä metodika obyedineniyası. Metodika obyedineniyasında pay aldılar herbir şkoladan birär, kimlerindän taa çok, gagauz dilindä üüredicilär hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının sorumnu zaametşileri.

Gagauz dilindä metodika obyedineniyası başladı ondan, ani Kongazın 1-ci teoretik liţeyin gagauz dilindä üüredicisi Mariya İlyinçna DUŞKOVA, obyedineniyaya katılan üüredicilerä deyni, yaptı bir açık urok belli edilmiş temalaya görä: “Gavril GAYDARCInın annatmması “İki ool”. Bu uroklan o kendisinin 2-ci üüredicilik kategoriyasını korudu. Nicä açıkladı Canabisi “metodika obyedineniyasında pay alan musaafirlerimiz bütün meropriyatiyalara en üüsek notayı koydular hem obyedineniye pek üüsek uurda geçti. Biz sadä kendimizi göstermedik, ama biri birlerimizin bilgilerinnän hem ustalıklarınnan paylaştık. Biz becerdik göstermää üürencilerin gagauz dilindä hem literaturasında bilgilerini hem talantlarını. Gösterdik ne uurda uşaklar becererlär lafetmää, analiz yapmaa, annatmaa, duymaa. Büün onnar hepsi üüsek nota kablettilär. Bununnan da bizi çok sevindirdilär.”

z_kuvancik

Metodika obyedineniyasında Kongazın 1-ci teoretik liţeyin üüredicilri becerdilär göstermää nekadar paalı o, ani üürencilerä gagauz dilindä hem literaturasında bilgi verärkana, annatmaa hem göstermää yazıcıların yaratmak yollarını hem yaratmanın ne olduunu, teklif etmää uroklara gagauz poetlarını hem yazıcılarını. Onnar annatsınnar deyni uşaklara kendileri için hem üüretsinnär üürencilri nicä lääzım dooru yazmaa peet yada başka yaratmak.

Onuştan gagauz dilindä metodika obyedineniyası günü burada yapıldı maasuz meropriyatiya – “Küülümüzä Todur ZANETä yaratma avşamını baaşlêêrız…” O meropriyatiyeya teklif edildi hem orada pay aldı yazıcı kendisidi ta, angısını tuz ekmeklän karşladılar liţeyin üürencileri. Meropriyatiyada pay aldılar başlangıç klaslardan taa en büük klaslaradan üürencilär.

z_buulu_maaza

O günü, liţeyin aktovıy zalında toplanan üüredicilerä deyni, uşaklar annattılar Todur ZANETin peetlerini, çaldılar türkülerini, gösterdilär “Büülü maaza”pyesasından hem “Onnar geldilär sabaa karşı…” kiyadından sţenkaları hem da “Deräylän sözleşmäk” annatmayı. “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadından alınmış Hoca Nastradin için fıkrayı gösterdilär.

Bundan kaarä, yazıcının yaşamasınnan ilgili slayd-şou hem video gösterildi. Ekrandan poet için kendi düşüncelerini annattılar kompozitor İlya FİLEV, Moldova rejisöru Oktavian GRİGORİU, akademik Mihay ÇİMPOY.

Götürdülär yaratma avşamını üürencilär Sofya PANAİTOVA hem Stepan İKİZLİ. Todur ZANETin peetlerinä türküleri çaldılar Nasti DUŞKOVA, Marina KARASENİ, Mariya URUM, Elena PAÇİ, Sofya PAÇİ hem muzıkada üüredici Dimitriy Petroviç DÖVENCİ. Peetleri okudular Anna BARGAN, Mihail YASIBAŞ, Andrey SIPÇU hem başlangıç klaslardan üürencilär.

“Onnar geldilär sabaa karşı…” kiyatan hem “Deräylän sözleşmäk” sţenkaları hazırladılar 7 “B” klasın üürencileri. “Büülü maaza”pyesasından parçayı gösterdilär 12 “A” klasın üürencileri: Nikolay FRANGU (Kiru), Nastä DUŞKOVA (Kirana) hem Marina TELPİZ (Petrana).  Kompyutorda işledi 10-cu klastan üürenciyka Anastasiya DUŞKOVA.

Uşakların programası bittiynän sţenaya teklif edildi Todur ZANET. Canabisi şükür etti hepsinä, üürencilerä hem üüredicilerä, hem hepsinä, kim becerdi bölä üüsek uurda hazırlamaa metodika obyedineniyasını hem da yaratmak avşamını, şükür etti hepsi gagauz dilindä üüredicilärä, ani bu büük ükü hodulluklan hem girginniklän taşıyêrlar. Canabisi cuvap verdi soruşlara hem okudu kendi eni peetini

Metodika obyedineniniyası için söleyeräk, Kongazın 1-ci teoretik liţeyin direktoru İordan YASIBAŞ urguladı: “Metododika obyedineniyası pek üüsek uurda geçti. Üüredicilär pek üüsek uurda hazırlandılar. Bunu gösterdi o da, ani metododika obyedineniyasında pay alan gagauz dilindä üüredicilär o uroklara hem maasuz meropriyatiyalara pek üüsek nota verdilär. Sanêrım, ani büünkü gün pek faydalı oldu hem gagauz dilindä üüredicilerä hem da, ne taa da paalı, üürencilerä da.”

Metodika obyedineniyeyasını hazırlamaa deyni, herbir iştä hem yaratma avşamın hazırlanmasında yardımcı oldular hem pay aldılar gagauz dilindä üüredicilär Praskovya Dimitrievna DOYKOVA, Agafiya Vasilyevna GAYDARCI, Matrona Nikolaevna BARGAN, Evdokiya Petrovna ÇEBNOVA, Ekaterina Kirilovna SİPÇU (başlangıç klaslarda), muzıkada üüredici Dimitriy Petroviç DÖVENCİ.

z_hepsi

O günü, maasuz metodika obyedineniyası için haber yapmaa deyni, Kongaza geldi GRT (Gagauziya Radio hem Televideniyası) grupsı (korespondentlar Tatyana TODUROVA hem Natalya JELEZOVA, operator – Andrey NOVAK) da, radio hem televideniyanın yardımınnan, bütün Gagauziyaya annattılar hem gösterdilär nekadar gözäl hazırlandı hem yapıldı bu gagauz dilindä metodika obyedineniyası. GRTnın işçilerinä danışarak Todur ZANET dedi: “Bän sevinerim, ani bunu görecek diil salt te o insannar, te o üüredicilär, ani şindi burêy geldilär bütün Komrat rayonun küülerindän, ama, sizin, GRTnın, yardımınnan görecek bütün Gagauziya da. Göreceklär nicä gagauz dilindä üüredicilär işleerlär, hem kendi omuzlarında taşıyêêrlar gagauz dilin ükünü.”

Bitkidä metodika obyedineniyasında pay alannar, anmak için, hepsi bilä patredä çıktılar.

İvanna UZUN, Kongazın 1-ci liţeyin istoriyada üüredicisi

BİR CUVAP YAZIN