kongaz_gul_ansamblisi (1)

15.05.2019, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2561 KERÄ BAKILMIŞ

Kongazlılara baaşlanan anmak konțertı

Hederlez ayın (may) 6-da, taman Hederlez hem Küçük Paskellä günündä, kongazlı iş adamnarı Mihail, Demyan hem İosif KARASENİlär kanadı altında, Kongaz küüyün Kultura Evindä oldu “Gül” ansamblisinin konțertı – «Это наша с тобою Земля. Это наша с тобой Биография…» (“Bu seninnän bizim Topraamız. Bu seninnän bizim Biografiyamız…”), angısı adandı çemrek hem anılmış kongazlılara, ani artık ayırıldılar  yaramızdan: cümne, medițina, kultura, sport hem sıradan insannara.
kongaz_gul_ansamblisi (2)

“Gül” ansamblisinin muzıkantı politikacı hem devlet adamı Födor MİNKU presaya açıkladı: “Bölä işi yapmaa deyni karar alındı raametli muzıkantları anmak konțertından sora, angısını biz her yılın yapêrız. Bu yıl ölä bizim sponsorlar dedilär, ani Küçük Paskellä için toplanın da yapacez bir konțert da anacez bizim insannarı, kim Kongazı dooruttu, kim kaldırdı Kongazı – doktorlar, uçitellär, kolhozu kaldırannar, ani artık öbür dünnedä. Onnarın patretlerini gösterelim, onnar için birkaç islää laf söleylim, birkaç türkü çalalım”.
kongaz_gul_ansamblisi (3)

Ansamblinin öndercisi Andrey PALİK bildirdi, ani konțerttä çalındı türkülär rusça hem gagauzça, söleyip ani türkülerin yarısı onun laflarına hazırlandı.

Konțert programasında ansambli çaldı kendi eski türküsünü “Kongazda biz şen yaşêêrız”, ani artık onun vizit kartoçkası gibi oldu.
kongaz_gul_ansamblisi (4)

Konțertın sponsorlarından KARASENİ kardaşlarından birisi Mihail bu önemni olay için bölä dedi: “Bu ideyamiz bizim üzdä üz ii çıktı üzä hem da gördüm, ani insan geldi hem seviner, ani bu iş olêr. Bu gösterer, ani bizim Gagauziyanın var yaarınkı günü. Umutlan ileri gideriz hem yaşamak göster, ani varkana kultura, var insanın istoriyası hem insan umutlan yaarınkı günä bakêr. Neetimizdä var bu konțertı adetä döndürmää da onu her yıl yapmaa. İsteerim, ani küüyümüz yaşasın hem kultura adetlerimiz dirilsin”.
kongaz_gul_ansamblisi (5)

Lääzım urgulamaa, ani maasuz bu konțert için sponsorların yardımınnan amsablinin azalarına eni kostümnar dikildi hem ansambliyä kimi eni aparatura alındı.
kongaz_gul_ansamblisi (6)

Not. “Gül” ansamblisi kuruldu XX-ci üzyılın 60-cı yıllarında hem onun repertuarına taa çok sovet zamanından hem büünkü gündän rus türküleri girer.

Patretlär: İvan STATOVun.

BİR CUVAP YAZIN