aciklamalar_2

29.03.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 319 KERÄ BAKILMIŞ

Koronavirusun gelmesi için şaşılacek hem akıl almaz işlär

COVID-19 salgının dünnääya gelmesi may hepsimizä deyni ansızdan hem bilmemezliktän oldu. Şindi çoyu yazêr, ani bu hastalıın peydalanması için yazmışlar hem sölemişlär Mişel NOSTRADAMUS 1555-ci yılda, Baba VANGA 1995 hem 1996 yıllarda, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) fantastika yazıcısı Dean KOONTZ 1981-ci yılda, ABD psiholgu hem mediumu Sylvia BROWNE hem ABD yazıcı Lindsay HARRİSON 2005-ci yılda.

Plannayıp, yazdırdılar mı osa yazdırıp, plannadılar mı?

Hepsi bu insannarın açıklamalarını yazımızda vermää savaşacez, ama, bizä görä, en şaşılacek hem akıl almaz iş Sylvia BROWNEnin (19.10.1936 – 20.11.2013) hem Lindsay HARRİSONun “End of The Days” (“Günnerin Sonu”) kiyadında bulunêr. Bu kiyatta gelecektä dünnääyı ne bekleer prognozlar yapılêr. Kiyadın 312-ci sayfasında yazılı: “2020-lerdä, ak cerlerä hem bronhilerä  pek zarar verän, pnevmoniyaya benzeyän hem ilaçlamaya karşı koyan hastalıın patlaması beterinä ortalıkta orerațiya maskaları hem plastik eldivennärlän dolaşan pek çokinsan görecez. Hastalık hakkında kafayı karıştıran iş sa, bir kış boyunca büük bir panikaya yol açtıktan sora, on yıl içersindä hem sebeplerini hem da ilaçlamasını bilmeceli brakarak ortadan heptän kayıp olacek”.

ABD fantastika yazıcısı Dean KOONTZ (d.15.07.1945) 1981-ci yılda tipardan çıkardı “The Eyes of Darkness” (“Karanıın Gözleri”) romanını. Bu romanın sayfalarında koronavirusa benzeyän insan tarafından yaratılan bir mikroorganizma için annadılêr hem sölener o salgın nezaman hem neredän peydalanacek. İlktän avtor o o mikroorganizmaya verer ad “Gorki-400”, ama kiyadın 1989 yılında baskısında, Sovetlär Birlii çökmää başlayınca hem Amerika-SSSR arası düzelmää çekedincä, Dean KOONTZ onun adını “Wuhan-400” adına diiştirer.

Kiyatta yazılı, ani yaratılan mikroorganizma Kitayın Wuhan kasabasının yakınnarından çıkacek hem dünnääya hızlı yayılacek: “Bunu annamaa deyni, – dedi Dombey, – sän lääzım irmi ay geeri dönäsin. Yaklaşık o vakıtlara kitaylı bilgici Li CHEN kaçtı Birleşik Devletlerä, yanında getirip disketayı, angısında yazılıydı Kitayın son on yılda hazırladıı en önemni hem kuvetli biologiya silähı. Onnar deerlär o materiala “Wuhan-400”, çünkü o  Wuhan kasabasının dışındakı RDNA laboratoriyasında yaradıldı hem bu oldu aaraştırma merkezindä insan organizmasında yaşayabilecek yaratılan mikroorganizmaların 400-cü ştammı”.

Naşey dooru, naşey yannış siz kendiniz seçin

Ne düşer sölemää Mişel NOSTRADAMUSun (14.12.1503 – 02.07.1566) açıklaması için, yazêrlar, ani Canabisi “Les Prophéties” adlı kiyadında varmış katren (kimi NOSTRADAMUSu aaraştıran bilgiçlär bölä bir katrenın yok olmasını söleerlär), neredä ikizlär yılında olacek işlär için annadılêr. Büünkü fikirlerä görä bu ikizlär yılı 2020-ci (20-20) yıl olmasını kabledärsäk, koronavirusun doudan çıkmasını hem büünkü gündä İtaliyaya en zararlı urmasını hem da Rim kasabasının edi tepedä bulunmasını esaba alarsak, ozaman bu katrenı dünnää bölä açıklêêr:

“İkizlär yılında (“20-20”) doudan (“Kitaydan”) bir koroleva (“korona”) üüselecek, / Gecä yaratıklarından (“yarasakuşu”) çumayı (“virusu”), 7 tepeli erä (“İtaliya, Rim”) yayacek /  Hem dünnääyı yok etmek hem darmadaan etmäk için / Alaca karanlıklarda olan insanları (“yaşlıları”) / Toza dönüştürecek (ölüm). / Bildiiniz gibi bu dünnää ekonomikasının sonu olacek…”

Şindi yazêrlar, ani Bulgariyadan Baba VANGA (31.01.1911 – 11.08.1996) da titsi bir epidemiyanın olması hem dünnää krizısı için açıklama yapmış. Bunu şindi bildirdi VANGAnın çeviricisi hem dostu Todor TODOROV: “Açan 1995-ci yılda, genç bir çocuk olarak, bän lafedärdim VANGAylan, o dedi, ani beş ikilik yılında bütün insannar için büük bir olay olacek. Dünnääya korkunç bir virus gelecek da var nicä milionnarlan insan ölsün. VANGA herkerä sözlerini yımışadardı. Burada sa o doorudan söledi, ani bu iş olacek beş ikilik yılında! O dedi, ani, “açan olacek ayna-yıl (2020), dünnää tersinä devirelecek”, da bütün bu problema “sarıdan” gelecek”. Todor TODOROV açıkladı, ani ozaman “sarıdan” lafını baalamadılar Kitaylan, da sayardılar, ani laf gider eski unudulmuş bir hastalık için.

VANGAnın başka lafları için diil çoktan yazdı bolgar gimnastkası hem trenerı Neşka Stepanova ROBEVA. O açıkladı, ani öleceykana, 1996-cı yılda, VANGA demiş: “hepsimizin üstündä korona olacek”. Canabisi söledi, ani sade şindi annamış, ani  VANGA ozaman koronavirus için sölemiş.

Nicä da olsa, hepsi bu materiallar pek meraklı hem onnar derin düşünmelerä yol açêrlar. Okuycular da kendileri lääzım karar alsınnar: naşey burada dooru, naşey dayannış.

Akademik Todur ZANET

aciklamalar_1
nostradamus_1
vanga

BİR CUVAP YAZIN