luceafarul

17.06.2013, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 2454 KERÄ BAKILMIŞ

“Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) kiyadına prezentaţiya

Kirez ayın (iyün) 17-dä Kişinevun “Centrul Academic Eminescu” merkezindä oldu prezentaţiya  Mihai EMİNESKUnun “Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) poemasının iki dildä hazırlanma (romunca hem gagauzça) kiyadına. Poemayı gagauz dilinä çevirdi poet Todur ZANET. Kiyadın ön sözünü yazdı akademik Mihai ÇİMPOİ.
Prezentaţiya düştü taman büük geniyin Mihai EMİNESKUnun bu dünneydän ayırılma gününün (Kirez ayın (iyün) 15-şi) 124-cü yıldönümünä hem “Leceafarul” poemasının yazılmasının 130-cı yıldönümünä.

“Centrul Academic Eminescu” merkezin salonu o günü dop-doluydu. Prezentaţiyada pay almaa deyni burayı geldilär diplomatlar hem bilim adamnarı, yazıcılar hem kultura insannarı, Moldovada ÜNESCO başkanı, romın hem gagauz poeziyasını sevennär, bibliotekacılar, popazlar hem çeviricinin yakınnarı, jurnalistlär, Moldovanın anılmış artistleri hem kompozitorparı.

Prezentaţiyayı götürdü hem ilk sözü tuttu büük emineskolog, akademik Mihai ÇİMPOİ. Annadıp Mihay EMİNESKU için, o tanıştırdı salonda bulunannarı tipardan eni çıkan “Mihai EMINESCU. Dicţionar enciclopedic” sözlüünnän, angısını hazırladı Kendisi hem baaşladı bu sözlüklerdän birär kiyat Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisinä sayın Mehmet Selim KARTALa, “Centrul Academic Eminescu” merkezin direktoruna Elena DABİJAya hem poeta Todur ZANETä. Sora  Canabisi verdi kısa bilgilär literatura uurunda işbirlikleri için, ani Moldova Yazıcılar Birlii hem Türkiyenin İLESAM kuruluşu birliindä yapıldı. Onnarın arasında “Mihai EMİNESCU – Yunus EMRE simpoziumnarı” hem bu iki büük poetların Mihai EMİNESKUnun türkçä hem Yunus EMREnin romınca kiyatların basılması için.

Mihai ÇİMPOİ tanıstırdı salonda bulunannarı Mihai EMİNESKUnun “Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) poemasının iki dildä hazırlanma (romınca hem gagauzça) kiyadınnan. Hem söz verdi prezidiumda bulunan Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisinä sayın Mehmet Selim KARTALa.

Büükelçi Mehmet Selim KARTAL kendi konuşmasında urguladı o büük rolü, ani düşer kulturaya insannarı birleştirmää deyni, o önemli işlerä, ani kutura yapêr dünneydä barış hem raatlık için. Söleyeräk “Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) kiyadı için, Canabisi urguladı, ani Moldovada artık 1,5 yıl bulunêr da “esap aldı, ani gagauzların hem moldovalıların arasında kimi annaşmamazlıklar var. Da bu türlü kiyatlar yardımınnan bu iki halkların arasında dialoglar ilerleer, zenginneşer”. Canabisi bildirdi, ani yok nicä derindän kantarlasın çevirmenin kalitesini, zerä kendisi romın dilini eni üürenmää başladı, bakmadaan ona, ani bu yaşta biraz zor eni bir dil üürenmää, ama o savaşêr onu üürenmää.

Sayın Mehmet Selim KARTAL açıkladı, ani pek islää biler Todur ZANETi nicä poetı, jurnalistı hem folklorcuyu, nicä bir pek çalışkan insanı hem herbir işindä büük profesionalı. Bu üzerä da biler, ani onun tarafından “Luceafarul” poemanın romıncadan gagauzçaya çevirmesi en üüsek uurda yapılı. Mehmet Selim KARTAL kendi adından, gagauz hem türk milletinin adından kutladı poet Todur ZANETi bu başarılı çalışmak için.

Prezentaţiya yapılan kiyadın çeviricisinä söz vereceykana, akademik Mihai ÇİMPOİ okudu kiyadın “Ön sözü” yazısından “Luceafarul” poemanın çevirmeleri için kendisinin bir cümlesini: “Çevirmelerin sayısı zenginneşer bu versiyaylan da, ani üzä çıkarıldı gagauz yazıcısının Todur ZANETin talantınnan, angısı becerdi bulmaa olumnu kolaylıkları hem annatmanın özünü açıklamaa deyni, hem da poemanın filosofiyalı derinniklerinä dalmaa deyni.”
Poet Todur ZANET okudu salonda bulunanara gagauzça “Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) poemanın bir parçasını, hem şükür etti o insannara, ani çevirmedä hem kiyadın çıkmasında yardımcı oldular ona: akademik Mihai ÇİMPOİya, kendi eşinä Olga Stepanovnaya hem kiyadın sponsoruna Zoya Födorovna TANASOGLUya (Novaka).

Prezentaţiyada söz tuttular “Mihai EMİNESCU” Romın hem Romınnarın Kulturası İnstitutun direktoru akademik Valeriu MATEİ, Moldovada ÜNESCO direktoru, kompozitor Konstantin RUSNAC, “Centrul Academic Eminescu” merkezin direktoru Elena DABİJA, kiyadın sponsoru Zoya Födorovna TANASOGLU (Novak), Gagauziya kultura Upravleniyanın başı Vasiliy İVANÇUK, çeviricinin lelüsu Mariya Dimitrievna DOYKOVA.

Prezentaţiyada “gagauzların dilinin özelliini korumak hem ilerletmäk için hem halklar arasında kultura dialogların ilerlemesindä büük çalışmaları için” Todur ZANETä Moldova insan hakların Merkezinin Parlament advokatının (ombudsman) Aureliya GRİGORİUnun şan diplomasını Canabisinin danışmanı Lüdmila BODRUG verdi.
Prezentaţiya zamanında temaya görä türkü hem pioninada çaldılar kompozitor Konstantin RUSNAC, “Ştefan Neaga” adına Respublika muzıka kolecın üürencileri Mihaela GOLAN hem Natalia CROİTOR.

Mihai EMİNESKUnun peetlerini hem onun için peetleri okudular “Al. Mateeviç” poeziya teatrusunun artistı Margareta NAZARCHEVİCİ, artistlär Yuriye GOLOGAN, Sergiu MAŢU, liţey üürencileri Rana USTİN hem Zeinep USTİN.
Prezentaţiya başarıldı türküylän “Eminescu” (laflar – Grigore VİERU, muzıka – Doina hem Ion Aldea Teodorovici). Prezentaţiyadan sora kiyadın çeviricisi Todur ZANET baaşladı salonda bulunnanara “Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) kiyadı.

BİR CUVAP YAZIN