cavushoglu_gagauziya (11)

28.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 785 KERÄ BAKILMIŞ

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: “Biz güçlü bir Moldova içindä, güçlü bir Gagauziya isteyoruz”

Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası.

Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı.

Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da. Burada Gagauziya öndercileri şükür ettilär Türkiyenin Gagauziyada yapılan proektları için. Buluşmada incelendilär şindi hem ileri dooru yapılacek proektlar: Komratta dünnää standartına uygun stadionun yapılması hem  “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n yapılması. İkincisinin proektı için, taa sora, bu kompleksın maketının yanında, annattı Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.

Kendi tarafından Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU söledi Türkeye hem Moldova arasındakı ikili ilişkilerin strategiyalı olduunu hem urguladı, ani Gagauziya da bu iki devleti baalayan bir köprüdür.

Buluşmadan sora, presaya yapılan açıklamada, Gagauziya Başkanı “sıcak seläm” yolladı Türkiye Respublikası Prezidentına Recep Tayyip ERDOĞANa.

Presaya yapılan açıklamada, Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, hepsini Moldovanın Baamsızlıı gününnän kutlayarak, dedi: “Biz güçlü bir Moldova içindä, güçlü bir Gagauziya isteyoruz. Biz, Moldovaylan ilişkilerimizi güçlendirirkän, Gagauziya, gagauz soydaşlarımızı da aramızda çök önemni bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz hem Türkiye Gagauziyanın Moldova içindä özel hak statusu kaavileşsin deyni herbir işi arkalamaa hazır”.

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU urguladı, ani TİKA yolunnan, Türkiye Gagauziyada büük proektları başardı, ölä nicä bolnițalar, ihtärlar evleri, resimcilik hem yaratmak evleri, uşak başçaları hem başka. Şindi da 500 kişilik yataklı “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” yapılacek. Bunnarı annadarak, Canabisi dedi, ani “soydaşlarımızın burada, kendi dilinnän Moldovanın ofițial dilin üürenmesi için proektları hem okulları ömürä geçirdik”.

Pandemiya zamanında Türkiyenin Gagauziyaya hem Moldovaya yapan yardımnarı için annadarak, Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU dedi: “İi gündä, kötü günnüdä Gagauziyanın hem Moldovanın yanındayız, kardaşlarımızın, sizlerin hep yanında olduk. Da bu pandemiya dönemindä da Moldovaya hem sizlerä medițina yardımnarında bulunduk. Hem Saalık Bakannıımız, hem TİKAmız hem Kızıl Ayımız. Bän da beraberimdä biraz saalık malları getirdim, hem Kişinev için, hem sizlär için… Hem da pandemiya zamanı üüredicilää yardım olmamız için, “EşimTekstil” hem “Suma” firmaların katkılylan, hem Kişineva, hem da buraya Komrata, planşet hem noutbuklar getirdik”.

Presaya açıklamalardan sora ev saabileri da, Türkiyedän hem Moldovadan delegațiyalar da yollandılar Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırasına, angısında pay aldılar Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ, Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Respublikasının Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Moldova Respublikasının Ankara Büükelçisi Dimitriy KROYTOR, Moldova Parlamentının hem GHT deputatları, İspolkom azaları hem, Gagauziyadan primarlar hem cümne insannar.

Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırasında nasaat edennär urguladılar:

Gagauziya Başkanı İrina VLAH: “Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun açılması hem Gagauziya hem da Moldova için çok önemni bir adım. Buna zorumuz vardı. Çünkü gagauz hem türk halkın arasında soțial, kultura hem ekonomika baalantıları ölä üüsek uurlara etiştilär, ani Başkonsulluun açılması çoktan lääzımdı olsun”.

Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Oleg ȚULÄ: “Moldova baamsızlıının 29-cu yıldönümündä Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun açılmasına katılmaktan büük hodulluk duyêrım. Baş konsulluun çalışmaları arasında en önemnilerdän birisi olacek ileri dooru da gagauzların dilini hem kulturasını, Gagauziyanın hem Moldova Respublikasının bütün üülen tarafının ekonomikasının ilerledilmesindä izmettä bulunmaa”.

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: “Komrat Başkonsulluumuz – bu hepsi gagauzların evidir. Baş konsulluun kapuları Gagauziyanın hem Moldovanın üülen tarafının 9 rayonun insannarına açıktır”.

Ofițial nasaatlardan sora, Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, ministru Oleg ȚULÄ, Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER, Başkonsul Hasan AKDOĞAN, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem GHT Başı Vladimir KISSA Başkonsulluun açılış şiridini kestilär hem, ofițial delegațiyaların kalan azalarınnan, Başkonsulluun binasınnan tanıştılar.

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Gagauziyada vizitını tamamnayarak, uuradı stadiona, ani, 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziyaya vizitında Canabisi tarafından verilän izininä görä, Türkiye Pravitelstvosu tarafından yapılêr. Burada Canabisi tanıştı işlerin örümesinnän hem, birkaç kerä topa urarak, denedi stadionun çimenini.

Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU teklif etti stadionun ofițial açılışını yapmaa hep o gündä, açan Kişinevda, Türkiye firması tarafından yapılan “Chisinau Arena” sport kompleksın açılışı yapılacek.

Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanın Gagauziyaya vizitının son noktası oldu TİKA yardımınnan Komratta yapılmış olan “Hoca Nastradin” uşak başçası.

Todur ZANET
cavushoglu_gagauziya (7)
cavushoglu_gagauziya (8)
cavushoglu_gagauziya (9)
cavushoglu_gagauziya (1)
cavushoglu_gagauziya (2)
cavushoglu_gagauziya (3)cavushoglu_gagauziya (13)

Fotolar: anasozu.com hem vlah.md

Anaktar sözlär : , , , , ,

BİR CUVAP YAZIN