anar_cicek (1)

08.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 774 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovada Azerbaycan literatura Günneri geçti

Kasım ayın 2-5 günnerindä Moldovada Azerbaycan literatura Günneri geçti, angısında Azerbaycan tarafından delegațiyada pay aldılar Azerbaycan Yazıcılar hem Türk dünnäsı Yazıcılar Birliklerin başı, Halk yazıcısı, rejisör hem sțenarist ANAR (bütün adı: Anar Rasul oglu RZAYEV), Azerbaycan Yazıcılar Birliin çevirici bölümün başı, yazıcı Salim BABULLAOGLU, Azerbaycan Yazıcılar Birlii Başının danışmanı, yazıcı Rauf ASLANOV, yazıcı hem poet Ajdar OL, Azerbaycan Kultura Ministerliin aparatı başı Fikret BABAYEV.
anar_duka

Literatura Günneri başladı Kasımın 2-dä Büük Azerbaycan yazıcının Nizami GÄNJEVİnin hem Büük Moldovan yazıcının Mihai EMİNESKUnun byustlarına hem da “Eternitate” Memorialın azerbaycannı geroyların köşesinä çiçek koyulmasınnan, angısında pay aldılar Azerbaycan delegațiyası, Moldovada Azerbaycanın Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV, Moldovada azerbaycannılar Kongresinin başı Vugar NOVRUZOV hem onun yardımcısı Muharib R. ALLAHVERDİEV, Moldova Yazıcılar Birliin Başı Arkadiy SUCEVEANU, yazıcılar Nikolay SPATARU, Leo BUTNARU, Todur ZANET hem başkaları.
anar_prezentatiya_biblioteka

Bundan sora Moldova Bilimnär Akademiyasında bir toplantıda Azerbaycan Halk yazıcısına ANARa, Moldova Bilimnär Akademiyası başı Georgi DUKA verdi Moldova Bilimnär Akademiyasının en büük ödülünü – “Dimitriy Kantemir” medalisini. Toplantıda Moldova Bilimnär Akademiyasının hem Azerbaycan Yazıcılar Birliin arasında işbirlii annaşması imzalandı. Hep ölä bir annaşma Moldova hem Azerbaycan Yazıcılar Birliklerin arasında da imzalandı.
anar_babuk (1)

Moldovada Azerbaycan literatura Günneri ilerledi Moldovanın Milli bibliotekasında, neredä bir literatura avşamında oldu prezentațiyalar azerbaycannı yazıcıların romınca çıkan kiyatlarına hem Azerbaycanda Moldova yazıcıların azerbaycanca çıkan almanah jurnalına. Açtı prezentațiyaları bibliotekanın başı Elena PİNTİLEİ.
anar_babuk (2)

Prezentațiyalar yapıldı: Elçin EFENDİEVın “Capul” (“Kafa”) kiyadına (çevirivi – Aleksandr VAKULOVCKİY); Cingiz ABDULAEVın “Timpul fricii noastre” (“Bizim korku zamanımız”) kiyadına (çevirivi – İgor VOLNİȚKİY); Ajdar OLun “Maimuța comandantului de campanie” (“Kompaniyanın maymun kapitanı”) kiyadına (çevirivi – Nikolay SPATARU); azerbaycancadan “Scrisoare pentru tata” (“Bobam için kiyatlar”) kısa proza Antologiyasına hem Moldovadan yazıcıların yaratmalarınnan “Dünnä edebiyatı” jurnalın maasuz sayısına.
anar_babuk (3)

Hep o avşam prezentațiya yapıldı “Dimitrie Cantemir – primul autor de muzică turcă modernă” (“Dimitriy KANTEMİR – modern türk muzıkasının ilk avtoru”) CDsinä, angısını tanıttı diskı hazırlayan kompozitor, “Teleradio-Moldova” Kompaniyasının orkestrasının dirijöru, akademik Georgi MUSTEA. CD disk hazırlandı hem çıkarıldı Moldovada azerbaycannılar Kongresinin başı Vugar NOVRUZOVun çalışmalarınnan.
anar_komrat (1)

Kasımın 3-dä Azerbaycandan delegațiyayı kabletti Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma Ministrusu Monika BABUK, angısı annattı Moldo-Azerbaycan kultura ilişkileri için, unutmayıp sölemää neleri yapêr Ministerlik azarbaycannıların hem gagauzların kulturası için da.
anar_komrat (3)

Kendi taraflarından Azerbaycan Yazıcılar Birliin başı ANAR, Azerbaycan Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV, Azerbaycan Kultura Ministerliin aparatı başı Fikret BABAYEV, Moldovada azerbaycannılar Kongresinin başı Vugar NOVRUZOV annattlıar nelär bu uurda yapılêr Azerbaycanda hem şükür ettilär ministru BABUKa, o yardımnar için, angılarını Canabisi yapêr azerbaycannılara hem gagauzlara deyni.
anar_komrat (2)

Moldova tarafından burada söz tuttular Moldova Yazıcılar Birliin Başı Arkadiy SUCEVEANU hem gagauz yazıcısı, akademik Todur ZANET, angısı annattı Moldovanın Kultura, Aydınnatmak hem Aaraştırma Ministerliin hem Ministru Monika BABUKun Gagauz kulturasına büük katkıları için hem bunnar için şükür etti Canabisinä.
anar_komrat (4)

Hep o günü Azerbaycandan yazıcılara deyni yapıldı bir ekskursiya Moldovanın resimcilik incäzanaatı Milli muzeyindä. Nedän sora hep bu muzeydä oldu prezentațiya ANARın romıncaya cevirilän “Berbecul alb, berbecul negru” (“Ak koç, Kara koç”) kiyadına (çevirivi – İgor VOLNİȚKİY).
anar_avdarma (1)

Kasımın 4-dä Azerbaycan literatura Günneri ilerledilär Gagauziyada, neredä Azerbaycan hem Moldova Yazıcılar Birliklerin delegațiyaları buluştular Gagauziya Başkanınnan hem Gagauziya Halk Topluşu Başınnan, pay aldılar “Gagauz şarabı” yortusunda hem çiçek koydular Gagauziyanın “Şan Aleyası”nda bulunan Azerbaycanın Büük öndercisinin Gaydar ALİEVın, Türkiye Prezidentı Süleyman DEMİRELin, Kazahstan Prezidentın Nursultan NAZARBAYEVın, romın klasiyin Mihai EMİNESKUnun hem gagauz yazıcıların byustlarına.
anar_avdarma (2)

Nedän sora delegațiyalar yaptılar bir ekskursiya Gagauziyanın Avdarma küüyünä. Burada aaraştırmacı hem istorik İgnat KAZMALI tanıştırdı üüsek musaafirleri aaçlıktan hem tiftan kabaatsız ölän avdarmalıların “Acı köşesi” memorialınnan, küüyün “Tatar çöşmesi”nnän hem da “Avdarmanın istoriya muzeyi”nnän.

BİR CUVAP YAZIN