Rus_moskva_1

10.06.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1369 KERÄ BAKILMIŞ

Moskva oblastinin pravitelstvosunun delegaţiyası Gagauziyada

Kirez ayın 9-10 günnerindä Gagauziyada bulundu Rusiyanın Moskva oblastinin pravitelstvosunun delegaţiyası. Delegaţiyayı karşladı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Rusiyadan delegaţiyanın azalarını Gagauziya İspolkomuna tanıştırdı Rusiyanın Moldovada Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN.

Delegaţiyada vardılar: Aleksey ANOPÇENKO (delegaţiya başkanı), Moskva oblastin üüredicilik ministrunun birinci yardımcısı; Yakov GOLOVÇENKO, Moskva oblastin mal pazarı hem izmetleri ministrunun yardımcısı; Êduart ŞPİLÄNSKİY, Moskva oblastin saalıı korumak ministrunun yardımcısı, büük insannara mediţina yardımnarı hazırlamak upravleniyanın başı; Georgiy MOHOV, Moskva oblastin kultura ministrunun yardımcısı; Vladimir PONOMAREV, Moskva oblastin Alış-veriş hem industriya palatasının sergi-paneer komisiyanın başı; Sergey BELOKONEV, Moskva oblastin invistiţıya hem inovaţiya Ministerstvosunu regional arası işbirlii hem devlet kuvetlerin federal organnarınnnan işbirlii bölümün başı.
Rus_Moskva_3

İspolkomda tanışmaklardan hem konuşmaklardan sora, altı bölümä paylaşıp, delegaţiya azaları Gagauziyanın küülerinnän hem kasabalarınnan tanıştılar.

Vizit çerçevesindä Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH uuradılar Komratta yapılan eni büük kliseyä. Moskva oblastinin pravitelstvosunun adından Farit MUHAMETŞİN baaşladı burayı 35 klisä tertipi.
Rus_Moskva_4

Hep o günü Gagauziya Başkanı hem Rusiyanın Büükelçisi buluştular Gagauziyanın yaşlılar Sovetin azalarınnan. Burada Rusiya Büükelçisi kusurlu insannara baaşladı sakatlar için koläska, işitmäk aparatları, davleniyayı ölüçmää tertiplär hem irmi veterana ilaç için para yardımı yaptı.

Kirez ayın 10-da yapılan basım toplantısında Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Moskva oblastin delegaţiya başkanı Aleksey ANOPÇENKO vizitlan ilgili açıklamalar yaptılar.

Nicä açıkladı Başkan İrina VLAH, bu vizitın olmasına kolaylık verdi o iş, ani Küçük ayında iki regionun arasında işbirlii için annaşmak imzalandı. Canabisi bildirdi, ani delegaţiya azaları, Gagauziya İspolkomun azalarınnan bilä, altı çalışmak grupasında işledilär: alış-veriş hem ekonomika uurunda, çiftçilik uurunda, saalıı korumak uurunda, üüredicilik, kultura hem turizma uurunda, gençlik politikası hem sport uurunda, erindeki çorbacılık hem regionnar arasında işbirlii uurunda. Bu grupaların azaları, Komrattan kaarä, bulundular Çadırda, Valkaneştä, Tülü küüyündä, Çöşmä küüyündä, Kazayakta, Kıpçakta, Kongazda, Başküüyündä (Kirsovo), Kongazçıkta, Svetlıyda hem taa başka erlerdä.

İrina VLAH urguladı, ani Rusiyadan insannar ilgilendilär çeşitli soruşlarlan. Onnarın arasında cümne obyektları: şkolalar, uşak başçaları, bolniţalar hem saalık merkezleri, stadionnar, uşak dinnenmäk lagerleri, bibliotekalar, muzeylär, kultura evleri. Tanıştılar musaafirlär infrastrukturanın hem yolların durumnarınnan da.

Gagauziya Başkanı söledi, ani bu vizitın sonuçları olarak, iki region arasında işbirlii için bir plan hazırlanacek. Bu verecek kolayını Gagauziyaya Rusiyadan invistiţiyaları çekmää, rus paneerına gagauz malların satmasını enidän başlatmaa, saalık, üüredicilik hem kultura uurunda işbirliini diriltmää.

Kendi tarafından Moskva oblastin delegaţiya başkanı Aleksey ANOPÇENKO açıkladı, ani hepsi bu işleri başa çıkarmaa deyni hazırlanacek hem kabledilecek bir Yol kartası, angısına görä iki taraf ta kendi işlerini götürecek.

Vizitın sonunda imzalandı bir işbirlii annaşması Gagauziya hem Moskva oblastin Alış-veriş hem industriya palatalarının arasında.

BİR CUVAP YAZIN