sandu_baskan_

26.11.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 268 KERÄ BAKILMIŞ

Prezidentlan Başkan buluştular: ön planda romun hem gagauz dilini üürenmäk

Kasımın 25-dä Moldova Prezidentı Maya SANDU çaardı kendi rezidențiyasına Gagauziya Başkanını hem Gagauziya İspolkom azalarını da yaptı onnarlan bir iş toplantısı.

Toplantıda devletin başı açıkladı, ani Prezidentın Administrațiyası dikkatlı gözleder gagauz tarafında olan işlerin ilerlemesini hem erindeki kuvetlärlän bir konstruktif işbirliinä umut eder.

“Bz isteeriz, ani Gagauziyadan insannarda taa islää yaşamak olsun, ölä nicä biz isteeriz islää yaşamak memleketimizin hepsi vatandaşlarına. Bizim keezimiz – hepsi yaşanılan erlär ekonomika ilerlemesi için kolaylıkları kullansınnar”, – dedi Maya SANDU.

Komrat ofițial kişileri annattılar devletin başına avtonomiyanın problemaları için hem aslıya çıkarılan proektlar için. İncelendi soruş gagauz regionunda romın hem gagauz dillerinin üürenmesinin efektli konțepțiyasının kurulması, deyni Gagauziya şkolalarını başarannar duysunnar kendilerini cümneyä hepptän integrațiya edilmiş.

Prezedent Maya SANDU teklif etti Gagauziyanın erindeki kuvetlerin administrațiyaları arka olsunnar o reformalara, ani çekettirildi memlekettä, özelliklän daavacılık hem korupțiyaylan güreş uurunda. Devletin başı aklılarına getirdi, ani lääzım cümneyi kaavileştirmää, ama diil lääzım vatandaşların demokratiya serbestliklerini kısıtlamaa. Bitkidä Maya SANDU açıkladı, ani diil çoktan seçilän Gagauz Halk Topluşun organnarı kurulduu gibi, gagauz avtonomiyasına bir vizit yapacek, bildirer presedinte.md saytı.

Foto: presedinte.md

BİR CUVAP YAZIN