k0

22.12.2014, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 1914 KERÄ BAKILMIŞ

Prezintaţiyada hepsinin gözleri yaşlan doldu

Kongazın 1-ci teoretik liţeyindä Kırım ayın 12-dä Todur ZANETin “Onnar geldilär sabaa karşı…” kiyadına prezentaţiya oldu. Prezentaţiyayı hazırladı 7-ci “b” klasınnan gagauz dilindä üüredici Mariya İlyiniçna DUŞKOVA. Üürencilerdän kaarä, prezentaţiyada pay aldılar liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ, küçük klaslarda zavuç Evgeniya İvanovna ARNAUT, gagauz dilindä hem istoriyada üüredicilär, başka klasların üürencileri.

Ev saabileri tuz-ekmeklän karşladılar kiyadın avtorunu. Sora üürencilär Praskovya URUM hem Veçeslav BESARAB kısadan annatılar musaafirin biografiyasını. Üürencilär gösterdilär kiyattan bir parça teatrulu sţenkası da.
k4

Nicä açıkladı Mariya İlyiniçna DUŞKOVA, açan klasta üürencilär okumuşlar bütün kiyadı hepsicii aalamışlar. Şindi da, açan sţenka başladı, da üürencilär Praskovya URUM hem Mariya BOYİŞTÄN okuyardılar avtorun sözlerini, hem, üürencilär oynardılar kiyadın kahramannarının Kaleci Lambunun (Veçeslav BESARAB) hem Milananın (Mariya MİHNA), Falcı Pantinin (Viktor ÇEBAN), Kara Petrinin (Georgiy PEYU),  Katinin (Dorina JEJU), Ligorun (İlya NİKİTOV) MGB ofiţerlerin (Stepan DÜVENCİ) rollerini, zalda bulunannarın hepsinin gözleri yaşlan doldu. Çoyu aalardılar da.

Teatru sţenkası bittiynän üürencilär kiyadın avtoruna çeşitli soruşlar koydular. Hepsiciini en pek meraklandırardı bir soruş: “Neredän Falcı Panti bilärdi ne oldu Milanalarlan Sibirdä hem nicä o tanıdı onnarı, açan kendisi görmärdi?”

Bu soruşa cuvap ederäk, Todur ZANET annattı buna benzär bir istoriya kendi küçüklüündän, açan Kazayak küüyündä yaşardı bir kusurlu hem yatalak insan da o görärdi ne olêr uzaklarda hem er altında. Annadarak kiyat için, avtor açıkladı, ani bütün annatmaklar hepsi halizdän olmuş hem kiyat dokumental bir kiyat.

Prezentaţiyadan sora liţeyin üürencileri izin istedilär okumaa kendi peetlerini. Neyä kayıllık kablettilär. Lääzım urgulamaa, ani peetlär pek meraklıydı. Liţeyin musaafiri pek beendi genç poetın Kosti PULUKÇUnun peetlerini.

Şkolanın poetları için annadarak, Mariya İlyiniçna DUŞKOVA sevindi ona, ani Gagauziyada eni çıkan gençlerin poeziya kiyadında “Umut şafkları”, var Kongazın 1-ci liţeyini bitirän uşakların Olga KARASENİnin (PALİK) hem Nadejda UZUNun peetleri da.
k9

Kongazın 1-ci liţeyindä meropriyatiyayı başararak, liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ şükür etti Mariya İlyiniçna DUŞKOVA hem hepsinä, kim hazırladı gözäl bu literatura yortusunu hem da yortuya katılan yazıcıya. Liţeyin zavuçu Evgeniya İvanovna ARNAUT da çok gözäl laflar söledi yazıcıya hem hepsinä meropriyatiyayı hazırlayannara hem onda pay alannara.

Meropriyatiya bittiktän sora, musaafirä hem üüredicilerä deyni bir pomana masası kuruldu. İmekleri bütün ürektän hazırlamıştılar liţeyin aşçıykaları Elena İKİZLİ, Mariya DUŞKOVA hem Elena MASLİN. Bakmadaan ona, ani oruçtu, yazıcının istediynä görä, masada vardı kıırma hem döşemä da.

Not. Prezentaţiya liţeyin bibliotekasında oldu. İçersi almazdı hepsi insannarı, ani istärdilär bu işi görmää hem onda pay almaa. Onuştan lafta var ilkyaza liţeyin büük zalında bu kiyatlan ilgili eni gösterilär yapmaa.

İvanna UZUN,
Kongazın 1-ci liţeyin istoriyada üüredicisi

Fotolar – Dorina BESARAB

BİR CUVAP YAZIN