coperta

12.09.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 548 KERÄ BAKILMIŞ

Saburlu Mila KURİDİMOVAnın “Sabur Çöşmesi”

Harman yında, taman İstanbuldakı I-ci “Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması”na karşı, tipardan çıktı genç (sadä yaşta, ama diil yaratmakta!), ama pek talantlı hem Allahtan verimni gagauz poetın Mila KURUDİMOVAnın “Sabur Çöşmesi” peet kiyadı. Bu kiyadı poet, hiç birindän yardım beklämedään, çıkardı kendi parasınnan, okuycularınnan yaratmalarınnan hem fikirlerinnän paylaşmaa deyni. Mila KURUDİMOVA duudu 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında (Moldova Respublikası). Kasabanın 1-ci liţeyini başarıp, 2008 yılda girdi üürenmää Rusiya Federaţiyasının Astrahan Devlet Universitetına. 2013-cü yılda bu universitetın angliyca-italyanca çevirici fakultetını başardı. Büünkü gündä Moskvada lingvistika-çevirici bölümdä işleer. Mila KURUDİMOVAyı gagauz okuycuları tanıdalar 2015-ci yılın Orak ayında, açan “Ana Sözü” gazetasında tiparlandı onun “Bän gelcäm, salt kimsä orada beklesin!” adı altında peetleri. Çevirici poet olarak, pay aldı “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” kiyatların hazırlanmasında, çevirip gagauz dilindän angliycaya gagauz masallarını, türkülerini hem balladalarını. Mila KURİDİMOVA yazêêr peet hem gagauzça prozada da kendisini deneer. Onun “Sepeli su” annatmasınnan okuycular geçän ay tanıştılar “Ana Sözü” gazetasın sayfalarında (bak: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2016/07/15_16_2017.pdf). Aç gözlerini – ne gözäl dünnä – Bu uzun yolda yalnız zor gitmää. Paalı benim, fukaarä topraam, Esil parçacık dünnäyın canından. Ko yalpak sesin işidilsin her taraftan – Kalêrım sana en sadık kahraman! (Mila KURİDİMOVA, “Eni yollar”)

Onun yaratması saburlu çöşmesinin sebepli suyu gibi akêr

Çok yıllar sıravardı bekledim, ani gagauz literaturasının eni boy poetların arasında peydalanacek ölä bir poet, angısına bir şüpesiz olacek deyäbilelim: “Da – bu haliz Poet! Bu – büük bukvadan bir Poet!” Saburlan bekledim, ani peydalanacek O, angısı kendisinin pak hem aslı duygulu haliz peetlerinnän, saburlu çöşmesinin sebepli suyu gibi akan hem canın dibindän gelän duruk hem temiz yaratmasınnan uyandıracek hem, toomnuk verip, filizlendirecek gagauz poeziyasını. İlerledecek, cannandıracek hem hızlandıracek o poeziyanın akışını, eniledip onu eni kannan, eni duyguylan, eni fikirlän. Kaldıracek onu ölä uurlara, ölä üüseklerä, angısınnar verecek kolayını hodulluklan hem sevimeliklän üünelim o poeziyaylan. Da te bu Poet geldi. Taa doorusu onu bizä Allaa yolladı. Bu büük bukvadan Poet var, yaşêêr, yazêr hem yaradêr. Bu Poet – Mila KURUDİMOVA. O peydalandı nicä bir ilkyaz günü kaarlarının altından peydalanêr bir çiidem çiçää yada bir düün çiçää (rusça: лютик)  – incä yaratmalarınnan, anadan duuma açık hem pam-pak canınnan. Peydalandı, nicä ayazlardan hem saurgunnardan sora, derin kıştan sora, peydalanêr ömürä umut verän hem beklenän bir yalpak, naazlandırıcı sıcak hem da yısıdıcı güneş oku. Peydalandı dolu ay gibi – dolu eni fikirlärlän, eni bakışlan, eni poeziya dalgalarınnan. Açan ilk kerä okuyêrsın Mila KURUDİMOVAnın peetlerini – bayılêrsın hem mayıl olêrsın onnara! Bayılêrsın o şıra gibi akan sıralara, o açıklmalara, o derinniklerdän gelän evren gibi büük fikirlerä. Mayıl olêrsın onun kendi halkına, kendi milletinä, paalı gagauzlara saygısına, acımasına, sevdasına. Bayılêrsın o uzak yıldızlar gibi şılayan hem umut verän, kimär kerä geeri dönmeyän, sevdaya. Mayıl olêrsın onun yakınnarına baaşlanan sıcak, incä hem yalpak şakaylan yazılı peetlerinä. Bayılêrsın hem mayıl olêrsın Poetın iç kulturasına, onun erinä erleştirilmiş derin maanalı laflarına hem sıracıklarına. Sora, bir kaç kerä sıravardı enidän okuyup o peetleri, şaşêrsın: Neredän bölä gençicik bir insanda  bölä derin duygulu, filosoflu hem üüsek ustalıklı gözäl hem kıvrak peetlär?! Da annêêrsın – bu ona Allahtan verili büük talantından, onun iç kulturasından hem incä hem naazlı duygulu canından. O sadecä eklemiş orêy kendisinin ürek sıcaklıını, yaşamasının olaylarını hem onnarın can kayalarından geçirilmiş incelemesinnän ipek iplii gibi incä can duygularını. Ne mutlu canına! Dünnä literaturasının ömüründä yortular siirek olêr. Gagauz literaturasının ömüründä bin kerä taa da siirek. Onuştan Mila KURUDİMOVAnın “Sabur Çöşmesi” peet toplumu – bu poeziyamızın hem literaturamızın çok yıllar beklenän bir yortusu. Yortumuz hem “Sabur Çöşmesi” kiyadı kutluca hem sevinmeli olsun! Hepsimiz açık candan sevinelim ona. Sevin, Gagauz Halkım! Sevin, Gagauz Milletim! Senin literatura ömürünä haliz bir Poet geldi – o poet Mila KURUDİMOVA! Allaa ona kuvet, sabur, uzun ömür versin hem eni yaratmak yollarını açsın! Akademik hem poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN