radar

19.11.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 80 KERÄ BAKILMIŞ

Şöförlara karşı avcılık keskinneşer

Bücetä para neredän var nicä tez toplamaa? Belliki, şöförların ceplerindän! Bu üzerä dä onnara karşı devlet tarafından sonsuz bir avcılık başladıldı hem türlü tuzaklar kuruldu: radarlar, videokameralar, gümelär altında saklı polițiyacılar, göklerädän cezalar hem ştraf balları.

Geçennerdä açıklandı, ani Moldovaya eni bişey getirdilär – 1200 metradan maşinların hızlılıını esaba alan, maşina içindä insannarın üzlerini, onnarın üstündä korunma kayışları         hem maşinanın nomerini patredä çıkaran radar.

Kimsey demeer, ani yolculuk kurallarını basan şöferleri diil lääzım cezalamaa. Lääzım, mutlaka lääzım! Ama bu işin öbür tarafı da var: polițiya tarafından Moldova Konstituțiyasına hem başka zakonnarına uymaları. Bu herkerä mi olêr?

Zakon deer, ani bir kabaat için iki kerä cezalamaa yok nicä. Moldovada sa var nicä – şöförlara hem para cezası hem da ştraf balları koyulêr.

Zakon deer, ani prokurorsuz hiç biricii yok nicä adamın özel varlıına girsin hem orada onu patredä çıkarsın – maşinalar adamın özel varlıı hem onnnarın içi ozel er sayılêr.

Zakon deer, ani zapa edän znakların hem radarların bulunduu erlerinin önündä söförlara haber verän znaklar dursun lääzım – çok mu gördünüz?!

Zakon tarafından videokameralar zakonsuz olarak tanındaı – bir kamerayı söktülär mi?

Hepsi bu zakon ezmeleri polițiyacıların hem daavacıların umurunda da diil. Cezalêêrlar da hazır!

Kayı diilsin, deerlär: “Suda git!” Suda gidersin, yarım kulaklan sesleyip, deerlär “Kabaatlıysınız, kuralları ezmeyeceydiniz!” Sade o şiförlar, kim sora Evropa Suduna danışêr, salt onnar kazanêr! Ama bunun için vakıt hem sabur lääzım.

Sovet vakıdında milițiya sokaklarda işlärdi, taa çok profilaktika yapardı, straf siirek koyardı. Şindi sa polițiya oldu da polițiya davranışları başladı. Polițiyacıları sokaklarda sade maşinalar içindä görersin hem ozaman, açan bir avariya olêr. Kimär kerä avariya erlerinä da gelmää istämeerlär. Profilaktika için laf hiç gitmeer dä.

Olêr, ani ileri polițiya vatandaşlar içindi, şindi sa vatandaşlar polițiya için oldu.

Dimu ERİBAKAN

BİR CUVAP YAZIN