sot_dem_1

03.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2040 KERÄ BAKILMIŞ

Soțialstlär Demokratlara evlenerlär mi? Aldadılmış gagauzlar düünä çaarılacek mı?

Çiçek ayın (aprel) 2-dä Moldovada oldu politika ortalıını açıklayan bir iş – Moldova Prezidentı soțialist İgor DODON oturttu bir masaya Soțialistlär hem Demokratlar partiyaların liderlerini, Parlamentın geleceeni hem Parlamentta ortaklık birleşmesini kurmasını annaşsınnar deyni.
sot_dem_2

Buluşmadan sora Prezident İgor DODON presaya bir açıklama yaptı, neredä ilktän urguladı, ani bu buluşma Soțialistlär hem Demokratlar partiyaların liderlerinnän oldu. Ama bakarsanız prezidenturanın saytında verilän patretlerä, annêêrsınız, ani bu buluşma taa çok İgor DODON hem Demokratlar partiyasının başı Vladimir PLAHOTNÜK arasında buluşmaya benzeer, zerä masada onnar karşı-karşıya oturêrlar.  Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYA sa, bakmadaan ona, ani masa tombarlak, masanın bir kenarında bulunrêr.

Presa açıklamasında İgor DODON te bu lafları da söledi:  “Seçilmä partiyaların borcu ortaya koymaa Moldova için açık perspektivayı: ya kurulêr parlament çokluu hem işleyän Pravitelstvo, yada biz erken seçimnerä gideriz”. (BİZ kim? Soțialistlär mi?)

Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYA hem Demokratlar partiyasının baş Vladimir PLAHOTNÜK sa, dedilär, ani bu partiyalarda çok ortaklık var – taa çok soțial sferasına dokunan işlerdä.

Buluşmadan sora açıklandı, ani ortaklık birleşmesi taa kurulmadı. Ama bir şüpesiz var nicä deyelim, ani bu ortaklık düünü olacek. Zerä kendi açıklamasında Zinaida GREÇANAYA dedi, ani “büün lääzım ayırmaa memlekettä kaavi kuvedin hem politika krizislı erken seçimnerin arasından”. Kaavi kuvet – bu acaba Demokratlarlan ortaklık birleşmä mi? Canabisi dedi: “Biz toplayacez partiyamızın respublika sovetini da ileri dooru ne yapmaa deyni kolegalarlan nasaatlaşecez”.

Hep bu türlü açıklamalar yaptı Vladimir PLAHOTNÜK ta.

Bu “nasaatlaşma” için aklıma bir fıkra geldi: “Karı-koca çekişerlär – ortalık yanêr. Hiç birisi aşaa kalmaa istämeer. Sonunda karı deer kocasına: “İslää, nicä sän deyecän, benimcä ölä da olacek!

İsteerim taa bir iş aklınıza getirmää – seçimnerin önündä Moldova Prezidentı İgor DODON dediydi, ani Soțialistlär partiyası seçimneri taramarsa, ozaman erken seçimä gidilecek. Şindi sa Demokratlar partiyasınnan ortaklık kurmaa teklif eder. Bu onun işinä uyêr, ama halkın işinä uyêr mı?

Yanılmarsaydım, seçimnerdän ileri Soțialistlär partiyası Demokratlar partiyasınnan ortaklık kurmamaa deyni bir deklarațiya imzaladıydı. Ölä, nicä onun öndercileri, Komunistlär partiyasında olarak, imzaladıydılar bir kiyat, ani Parlamentta partiyadan atılmayaceklar da sora, Bibliyadakı personaj gibi, hemen bir umursuz sattılar o partiyayı hem onu, kim onnarı, ayaa kaldırıp, adam yaptı.

Bu ortaklık birleşmäklän Soțialstlär istoriyanın bokluuna atılacek, partiyaları bitecek. Ama bu o partiyanın büünkü azalarının umurunda da diil, çünkü 4 yılın içindä onnar dolduraceklar cöplerini da sora “kim bozmasa, kör olsun” durumuna geleceklär: ihtär sițialistlär – dinnenmeyä (pensiyeya) raat yollanaceklar, gençlär sa – bir amansız tükürüp oylarını onnara verän insannarın üzünä, başka partiyalara sızaceklar hem, ölülerin üstündän geçip, taa üüseklerä tırmanaceklar.

Bana geler, ani bu ortaklık birleşmä olursaydı, Demokratlar partiyası yavaşıcık, bir zaametsiz, yudaçek soțialistleri, da 4 yıldan sora, soțialistlär, büünkü komunistlär gibi, Parlament gemisinin dışında buulaceklar. Ama, amanın aması da var – Para hem Kuvet!

Bu ortak birleşmesi uracek Gagauziyaya da! Taa doorusu bu iş Gagauziyada soțialistlerin haliz üzlerini açacek. En aazdan o var nicä getirsin büünkü Başkanın politika ölümünä, zerä ona zor olacek annatmaa insannara neçin bu iş oldu. Ama raat olalım – o bunu hiç dişünmeyecek yapmaa da! Zerä o hem onun komandası türlü masallarlan  genä büüleyeceklär gagauzları, da gagauzlar, masalda o tavşamcıklar gibi, dooru onnarın aazına gideceklär, nicä büün soțialistlär doorudan giderlär demoktaların aazına.

İnsan arasında var bir laf: ilk kerä acıdêr, ama sora keyf verer. Acıdacek mı bu ortaklık birleşmesi Gagauziyadan parlamenta seçilän deputatlarını hem Gagauziyanın büünkü Başkanını bilmeerim, taa doorusu – sanmêêrım, zerä acıtsın deyni en aazdan bozulmamış olmaa lääzım. Burada sa üstlerdän ne politikacılar hem politikalar geçti!

Herliim bu ortaklık birleşmä olarsaydı da Soțialstlär Demokratlara evlenärsalar, ozaman bizä kalacek bu düündä sade “Acı! Acı! Acı!” baarmaa, zerä yalannardan, aldadılmaktan, aldanmaktan hem bin kerä ahmak erinä saymaktan gagauz milletimizin yaşaması taa da acı olacek.

Ama bu acının bir faydası da, bekim, olacek: gagauzlar acıdan gözlerini açaceklar, da gelecek Gagauziya Başkanı seçimnerindä hem erindeki seçimnerdä oylarını tatlılaa, haliz hem bozulmamış insannara, kullanaceklar.

Akademik hem yazıcı Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN