VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

10.01.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 965 KERÄ BAKILMIŞ

Stepan KUROGLUnun gimnaziyasında yazıcının duuma günününün 80-ci yıldönümü

Gagauz yazıcısı hem bilim adamı Stepan Stepanoviç KUROGLUnun (09.01.1940 – 23.06.2011) 80-ci yıldönümünnän ilgili olarak 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 9-da Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasının muzeyindä geçti “S.S. KUROGLUya, paalı yazıcıya hem üürediciyä, adlêêrız” yortu-buluşmak.

Yorutda üürencilär okudular yazıcının şiirlerini, siirettilär «Дорога длинною в жизнь» prezentaţiyayı, kolverimneri, neredä pay aldıydı anılmış yazıcı, çaldılar türkü gagauz dilindä hem gösterdilär adetçä oyunnarı.

Buluşmakta pay aldı M. Maruneviç adına bilim-aaraştırma Merkezin zaametçisi Svetlana ROMANOVA, angısı çok yıl barabar işledi S.S.KUROGLUylan Komrat Devlet Universitetında hem dostluk etti Canabisinnän.

Hep o anmak günü gimnaziyada geçti klastan dışarı meropriyatiyalar, başlankı klaslarda üüredicilär gösterdilär prezentaţıyaları, hepsi  uroklar gagauz dilindä hem literaturada ilgiliydi yazıcının yaratma yolunnan.

S.S. KUROGLU “Gagauziyanın şannı vatandaşı”, etnograf, istoriya bilimcisi, gagauzoved, politik, Moldova SSRın Parlamentın deputatı, pedagog, yazıcı, poet. O braktı bizä büük, zengin, faydalı material ıstoriyada, literaturada hem bilim uurunda.

Bu üzerä biz hodullanêêrız, ani bizim gimnaziyamız taşıyer Stepan Stepanoviç KUROGLUnun adını.

Vera Afanasyevna ARAKELÄN, Stepan KUROGLU gimnaziyasının gagauz dili hem literaturası uurunda üüredicisi

Not. Stepan Stepanoviç KUROGLUnun (09.01.1940 – 23.06.2011) duudu Ukrayna Respublikasının Odesa bölgesinin Bolgrad rayonun Dimitrovka küüyündä. Başardı Kişinev Devlet Universitetını. Dimitrovka küüyündä işledi istoriyada üüredici hem şkolanın direktoru.

1974-cü yılda Kişinevda aspiranturayı başardı da dokuz yıldan sora, 1983-cü yılda, istoriya bilimnerindä bilim doktoru oldu. Bilim adamı olrak üzdän zeedä bilim statyaların hem dokuz bilim kiyadın hem monografiyaların avtoru.

1975-ci yılda Moldova yazıcılar Birlii hem SSRB yazıcılar Birlii azası oldu. Onüç literatura kiyadın hem toplumnarın avtoru.

1979-1983 yıllarında Moldova yazıcılar Birliin gagauz literaturası sekţiyasında konsultantı.

1987-ci yıldan beeri, on yıla yakın, Moldova Bilimlär Akademiyasının Gagauzovedeniye bölümün başı oldu.

1990-1994 yıllarda Moldova parlamentın deputatı oldu.

Gagauz Respublikasının hem Gagauz avtonomiyasının kurulması için çalıştı. Gagauziyanın şannı vatandaşı. Moldovanın medalisi hem ordenı kabletti.

Büün Komradın 2-ci gimnaziyası Stepan KUROGLUnun adını taşıyêr.
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

BİR CUVAP YAZIN