Gagauziya Tag

Gurol_Sokmensuer

2020.12.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜERin gagauzları Eni Yıllan kutlaması

2021 yılının sağlık, mutluluk, huzur getirmesi ve Gagauz soydaşlarımız ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesi temennisiyle, şahsım ve mesai arkadaşlarım adına sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Geride bıraktığımız 2020 yılı ne yazık ki, pandeminin hayatın tüm alanlarına nüfuz ettiği, hayatın adeta durma noktasına geldiği zorlu bir yıl oldu. Bu menfur hastalık nedeniyle birçok kişi aramızdan ayrıldı, bir o kadarı da acılı bir süreçten geçerek sağlığına kavuşabildi. Sevdiklerimizin selameti için onlardan uzakta kalmaya çalıştık. Bu süreçte sağlığın, birlik ve beraberlik ile dayanışmanın neTAA DERINDÄN
Gagauziya_Prokuraturasi

2020.12.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

25 yıl Zakonun korumasında!

Kırım ayın (dekabri) 26-da Gaguziya (Gagauz Yeri) Avtonom-teritorial Bölgesinin (ATB) Prokuraturasının kurulmasının 25-ci yıldonümü bakılêr. Bir şüpesiz, ani Gaguziya Prokuraturasının peydalanmasına hak bazası oldu 23.12.1994 günü Moldova Parlamentın tarafından kabledilän “Gagauziya (Gagauz Yeri) ayırı yuridik statusu için” Zakonu temel kuran norma aktı. Ama genä da, Gaguziya (Gagauz Yeri) Prokuraturasının kurulma günü sayılêr Kırım ayın (dekabri) 26-sı, zerä o zaman Moldova Parlamentı kabletti № 700-XII Kararı, angısına görä Moldova Respublikasının içinä alındı Gaguziya Prokuraturası! 25 yıl Zakonun korumasında! Asirin bir çiireendä Gaguziya Prokuraturası gösterdi diil salt kendisinin önemniliini hem var olmasının lääzımnıını,TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_23_24.2020
Kırım ayın (dekabri) 19-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2020-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar“Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisinin “Eni Yıl kutlaması”, “Aklımızda tutalım kimiz biz hem neredän çekiler köklerimiz”, ““Spravitsä edämediinän” devlet dili hemen romın dili oldu”, “Gagauziyanın 26-cı yıldönümü”, “Beş yıldan sora yımırta ilktän 1/2, sora da 2/3 yımırtlanıldı”, “Bakalım garga garganın gözünü çıkaracek mı?”, ““GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär”  folklor hem bilim ențiklopediyasına 10 yıl”, “Gagauzluk bitti mi – gagauzlara deyni dünnää da bitecek, kararacek!”, “Ukrayna gagauzlarına TİKAdan yardım”, “Gagauz dilin valkaneş dialektı için”,TAA DERINDÄN
covid_26.11.2020_

2020.11.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

COVID-19: 101 207 ulaşan – bu diil aaz

26.11.2020. Moldovada COVID-19 ulaşannarın sayısı 101 207 kişi oldu. Statistika bölümünün 01.01.2020 gününä görä açıklamasına Moldovada 2 milion 640 bin insan yaşêêr, bu esaplan vatandaşların 3,83 % koronavirusa ulaşık oldular. Gagauziyaya bakarsak bu țifra diişer. Büünkü gündä burada yaşayan 155 646 kişiyä görä ulaşan sayısının proțenti – 2,16% (3357 kişi).TAA DERINDÄN
Kasim_DSC_0730

2020.11.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, FOLKLOR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kasım yortumuz kutluca olsun!

Kasımın (noyabri) 7-dä gagauzlar bakêrlar kendilerinin en büük milli hem maanalı yortularından birisi – Kasım gününü!   KASIM günü, “Canavar yortuları”nan hem “Hederlez” yortusunnan bilä, sayılêr gagauzların 3 en büük milli hem maanalı yortularından birisi. O bakılêr Kasım ayın (noyabri) 7-dä. Evel, iki ţıklalık halk kalendarinä görä, Kasım gününnän gagauzlarda başlardı kış. Bu gündä çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar. Ozaman para insanda siirek olduu için, çobanın istediinä görä, onunnan ekinnän yada fulkaylan (biyaz ekin, banatka), ya boodaylan, ya papşoylan yada ikisinnänTAA DERINDÄN
cavushoglu_gagauziya (11)
Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası. Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı. Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da.TAA DERINDÄN
Cavusoglu_1
Harman ayın 26-dä ofițial bir vizitlan Moldovaya geldi Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Vizit zamanında Canabisi pay alacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin alt mehanizması olan Ortak stratecik plannama Grupasının toplantısında hem Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Baş konsulluun ofițial açılışı yapacek. Büün Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU buluştu Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan Oleg ȚULÄylan. Buluşmadan sora olan pres-konferențiyada Mevlüt ÇAVUŞOĞLU bildirdi, ani 2021-ci yılda, Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın katılmasınnan Moldovada olacek Türkiye-Moldova Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Konseyin ikinci toplantısına hazırlamalar başladı. MevlütTAA DERINDÄN
Karamit_brifing_

2020.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Bizi, GAGAUZLARI, bu yoldan kimsey sapıdamayacek!

2018-ci yılın Canavar ayın (Oktäbri) 16-da Gagauziya Halk Topluşunda kabledilän “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonu hemen pek islää işlemää başladı. Ama bitki vakıtlarda onun dolay yanında fasıl eşinmeklär çeketti hem o eşinmeklerin ardında durannar cümneyi maasuz yannış yola sapıtmaa savaşêrlar. Bu üzerä Orak ayın (iyül) 21-dä bu Zakonun avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU, eşinnenneri erinä koymaa deyni, bir brifing verdilär, neredä, bu Zakonnan ilgili olarak, cümne insana açıklamaklar hem aydınnatmaklar yaptılar (bak: https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=BEFjkY7DGCs&feature=emb_logo). Brifingı açtı GHT deputatı Ekaterina JEKOVA: “Saygılı Gagauziyanın yaşayannarı, bilersiniz, ani birbuçukTAA DERINDÄN
cendem_kapusu_1
Artık 4-cü gün sıravardı Gagauziyada kronavirusa ulaşannarın sayısı büüyer. Dün bu țıfra birdä 30% – Gagauziyada bir gündä ulaşannarın sayısı 45 kişi. Bu  Moldovada bir gündä hepsi ulaşannarından – 264 kişidän – 17% yapêr Şindi Gagauziyada 646 kişidä COVID-19-za test pozitiv çıktı. Gagauziya rayonnarına görä dün, 05.06.2020 günündä, ulaşannar: Çadır – 344 (+20), Komrat – 191 (+25), Valkaneş – 111 (+0). Herliim insan sayısına görä esap yaparsak, Gagauziya hep 1-ci erdä kalêr – bir bin cana ulaşan sayı 0,34%. Bundan kaarä ötöögün koronavirus baterinä 83 yaşındakı adam raametli oldu. İşlärTAA DERINDÄN
covid_07.06.2020

2020.06.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bu saatta Moldovada hem Gagauziyada COVID-19 durumu

07.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 9551; ölennerin sayısı – 335; alışannarın sayısı – 5638. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 493: Çadır rayonu – 344; Komrat rayonu – 191; Valkaneş rayonu – 111. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 3932; karı kulluu – 5579 (onnarın arasından üklü olan karılar – 89).TAA DERINDÄN