TİKA Tag

cavushoglu_gagauziya (11)
Harman ayın 27-dä Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Moldovaya ofițial vizitın programasına görä, Gagauziyaya bir vizit yaptı. Vizitın baş olayı oldu Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluun ofițial açılışı sırası. Türkiyedän üüsek musaafiri Gagauziya Başkannık hem Halk Topluşu binasının önündä karşladılar Gagauziya öndercileri Başkan İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Nedän sora uşak oyun ansamblisi, binanın önündeki meydanında, musaafirlerin hatırına, bir gagauz oyunu oynadı. Bundan sora Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Gagauziya öndercilerinnän bir buluşma yaptı. Buluşmada pay aldı Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER da.TAA DERINDÄN
Tika_cadır_şehitlar
2018-ci yılın Orak ayın 15-dä, Türk halkının acısını paylaşarak, Gagauziyanın Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan Çadırın “İzmit kardaşlık parkında”, 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olan Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koymakta cannarını kurban verän 251 kahramanın hem yaralannanarın anması için bir anma taşı açıldı. Bıldır TİKA tarafından bu anma taşı granitlän hem çimennän donadıldı da Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”ndä hepsi 251 raametli kahramanı anmaa deyni Çadıra geldiydilär Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, TİKATAA DERINDÄN
tika_ramazan_yardimi (1)
Musulmannarın Ramazan orucu çerçevesindä, Türkiyenin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkannıın Kişinev TİKA programaların Koordinatorluu daadacek Moldova Respublikasında 3 bin kutu  Ramazan iyecek malları yardımı hem koronavirustan korunmak için deznfektantlan medițina maskalarını. Bu yardımın 750 kutusu Hederlez ayın (may) 13-dä Gagauziyaya etişti. O, rayon başları hem primarların tarafından hazırlanan listelerä görä, daadılacek zor durumda bulunan aylelerä. Gagauziyaya TİKAnın yardımın bir payı da verilecek Çadır, Komrat hem Valkaneş kasabaların ihtärlar evlerinä hem Çadır kasabasının internat şkolasına.TAA DERINDÄN
moldova_içişeriri (2)
Komrat infekțiya bolnițasına yardım Çiçek ayın (aprel) 22-dä  Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) getirdi Gagauziyada COVID-19 hastalarına deyni maasuz hazırlanan Komrat infekțiya bolnițasına koronavirusa karşı koymak için medițina tertipleri yardımı. TİKA tarafından verilän yardımın içindä var: 500 medițina maskası hem 125 doktorlara deyni koruyucu gözlük. Hepsi bu tertiplär koruyacek medi-țina izametçilerin saalıını, eni tipkoronavirusa ulaşan hastaları ilaçlarkana. Nicä bildirdi TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU “Bu Türk halkından Gagauziyaya bu zor vakıtta bir kardaşlık hem dostluk yardımı, ani verecek kolayını eni tip koronaviruslan savaşmakta kendi saalıklarını riskä koyanTAA DERINDÄN
cebannan_bulusmak
Hederlez ayın (may) 4-dä Komratta “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” proektınnan hem düzülmesinnän soruşları incelemää deyni burayı geldi Türkiyenin TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) Agenstvosundan bu işlerä bakan iş grupası. İlk buluşma Komradın primariyasında oldu. Nicä açıkladı Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN “Komrat primariyasında incelendi soruş bu proekta deyni toprak eri verilmesi”. Bundan sora TİKA grupası buluştu Gagauziya İspolkomun Predsedatelin 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Toplantıda pay aldılar üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK hem stroykaylan infrastruktura Upravleniyanın başı Vladimir PANFİLOV. TİKA delgaţiyası bildirdi, ani “bıldır “Türkiye Prezidentın RecepTAA DERINDÄN
canan_alpaslan_1

2014.10.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinev TİKA ofisin eni koordinatoru Cenan ALPASLAN

Ceviz ayından (sentäbri) beeri Moldova TİKA ofisindä işä başladı eni koordinator Cenan ALPASLAN. Canabisi duudu 1982-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Ankarada. Başardı Türkiyenin Orta Doğu Teknik Universitetın halklar arasında ilişkilär fakultetını. Universitettan sora Ankarada TİKA başkannıında çalıştı. Paţifik hem Latin Amerika masasına baktı. Cenan ALPASLAN delikannı kız. Bir kardaşı var. 2007-2008 kışı Moldova TİKA ofisindä koordinator yardımcısı olarak işledi.TAA DERINDÄN
tika-yataklar2

2014.09.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedän Moldovaya 100 yıvın bakım yataa verildi

Türkiyenin ekonomika Bakanı Nihat ZEYBEKÇİnin Moldovada bulunduu programasında görä Ceviz ayın 11-dä Moldova bolniţalarına 100 yıvın bakım yataa verildi. Bunnarın 30-zu Gagauziyanın bolniţalarına verilecek.Yatakların verilmesini TİKA yolunnan Türkiyedän istedi Moldova saalık ministerstvosu. Yıvın bakım yatakların ofiţial verilmä proţedurasında pay aldılar Moldova saalık ministersu  Adrian USATIY, Türkiyenin ekonomika Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, Türkiye Ekonomika Bakannıın delegaţiyası, Kişinev TİKA geçici koordinatoru Mustafa KICIR. TAA DERINDÄN
posol_komrat

2014.03.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, POLİTİKA BOLUMU

Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL Gagauziyada bulundu

Baba Marta ayın 13-dä Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL Komratta hem Çadırda bulundu. Canabisinnän bilä Gagauziyaya geldilär Kişinev TİKA koordinatoru Atilla Cem KARAMOLLAOĞLU hem koordinator yardımcısı Mustafa KICIR. Komratta buluşmak oldu Gagauziya Başkanı Mihail FORMUZALlan hem Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan. Bundan kaarä buluşmalara vardı Gagauziyanın Bilim Merkezindä, Gagauz Milli Universitetın kurucularınnan Leonid DOBROVlan, Konstantin TAUŞANCIylan hem KDU eski rektorunnan Stepan VARBANnan. Türkiye Büükelçisi hem TİKA koordinatoru baktılar Komrat ulaştırıcı boniţanın durumunu hem Çadır kasabasında tanıştılar 14-cü zanaat uçilişçesinin durumunnan (bu uçilişçedä lääzım açılsın gagauz dilindä zanaat liţeyi).TAA DERINDÄN
komp1

2014.03.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BOLUMU

Kişinev liţeylerinä kompyutor klasları kurdu

Moldovada TİKA ofisin çalışmalarınnan Kişinevun Rışkanı rayonunda bulunan 2-ci teoretik sport liţeyindä hem Telecentru rayonunda avşam şkolasında kompyutor klasları kuruldu. Bu klasların ofiţial açılışları Küçük ayın (fevral) 28-dä oldu. Kompyutor klasların açılışında pay aldılar Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Moldovanın viţe-premeyr ministrusu Tatyana POTING, Moldova TİKA koordinatoru Atilla Cen KARAMOLLAOĞLU, TİKA koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, Kişinev üüredicilik bölümnerin temsilcileri. Lääzım urgulamaa, ani bu proektı için TİKA iki şkolaya deyni 32 kopyuter (16+16) hem klasların eni masalarını hem skemnelerini aldı. Proekt toplam 815 bin ley tuttu.TAA DERINDÄN
komp1

2014.02.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA Kişinev liţeylerinä kompyutor klasları kurdu

Moldovada TİKA ofisin çalışmalarınnan Kişinevun Rışkanı rayonunda bulunan 2-ci teoretik sport liţeyindä hem Telecentru rayonunda avşam şkolasında kompyutor klasları kuruldu. Bu klasların ofiţial açılışları Küçük ayın (fevral) 28-dä oldu. Kompyutor klasların açılışında pay aldılar Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Moldovanın viţe-premeyr ministrusu Tatyana POTING, Moldova TİKA koordinatoru Atilla Cen KARAMOLLAOĞLU, TİKA koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, Kişinev üüredicilik bölümnerin temsilcileri. Lääzım urgulamaa, ani bu proektı için TİKA iki şkolaya deyni 32 kopyuter (16+16) hem klasların eni masalarını hem skemnelerini aldı. Proekt toplam 815 bin ley tuttu.TAA DERINDÄN