Mehmet_Selim_KARTAL

22.05.2014, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1939 KERÄ BAKILMIŞ

Tekzip (Oproverjenie)

Gagauz Yerin Başkanının internet saytlarında Hederlez ayın (may) 9-da yayınnanan statyanın bakışlarını sadä o statyatı yazan kişinin bakışları olarak kablederim, o bakışların Gagauz kardaşlarımızın Türkiyeyä karşı duyguları olmasını inanmêêrım.
Kardaşlık sıralarına görä kritikalı bakışların insan arasına çıkarılmasından öncä onnar aylä içindä lääzım açıklansın hem paylaşılsın. Ama bu sırasınca yapılmadı. “Bulanık suda balık tutmaa” isteyennerä kolaylık verilmemesi için görüşlerimi açıktan paylaşmaa isteerim. Ama açıklamam Gagauz kardaşlarıma deyni diil, açıklamam statyayı yazana deyni.

- Sayın Cemil Çiçek Moldovaya Türkiye Büük Millet Meclisi (parlamentı – nışan “AS”) Başkanı olarak vizit yaptı. Canabisinin mesajları bir partiyanın bakışı diil. Onunnan barabar gelän Moldova Dostluk Grupasının deputatların arasında opoziţiya partiyalardan temsilcilär da vardı. Hepsinnän, kiminnän Moldovaya ilk vizitında görüştü Sayın Çiçek, Canabisi açıktan konuştu, hepsinä faydalı hem açık tekliflerdä bulundu hem hepsi o teklifleri kullanabilirlär.
- Sayın Meclis Başkanımız, Anadolu insanın açık hem akıl dolu açıklamalarınnan, kapu komşumuzdakı kardaş kavgasının içeri daalmaması için, herbir kesimä önemli olan uzlaştırıcı mesajlar verdi. Gagauz kardaşlarımıza bir “zarar” gelmemesi düşüncesinnän sölenän bu açık duygu hem düşüncelerin arkasında başka neetlär aranmasını şaşmaklan karşılêrım.

- Bölgedeki dokuşma ortamının acılar kazandırdıı dostluk tekliflerini, aramızdakı açıklaa dayanarak, diplomatiyalı cümlelerin arkasına saklamadaan, doorudan sölenmesindä başka neetler arayannara şüpä duyêrım.

- Moldova hem Gagauz Yeri arasında ansızdan peydalanan zorluklardan korunmak, Konstituţiya bütünnüü içindä dialog yolunnan problemaların çözülmesi gösteriler. Moldova hem Gagauz Yeri 1990’narın başlarında peydalanan soruşta Özel Hak Statusu temelindä barışçı çözümä Türkiyenin da katkılarınan ulaştılar.

- Şindi olan problemaların çözümündä yapılacek işlär belli hem taa kolaydır. Avtnomiya Statusuna çalıştırmak kazandırmak için çalışma Grupasının konkret adımnar atılması lääzım. Sayın Meclis Başkanımızın vizit zamanı verdii mesajın aslısı, vakıt kaybetmedään bu istediklerin başarılması için tarafların çalışmalarının selemämlaması. Bu mesajın Gagauzlara kuvet hem moral yardım verdii mesajdır.

- Memleket dışında yaşayan soydaşlarımızlan ilgili olarak, Respublikamızın kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRKlän başlnan, ilerleyän zamanın koşulları hem devletimizin kolaylıkları içersindä, el verdii ölçüdä ömürä geçirilän diişmäz politikamız: soydaşlarımızın bulundukları devletin sınırları içindä haklarının korunması hem yaşamak kertiklerinin üüseltmesi uuruna ön vermemiz. Türkiye son on yılda, büünkü Pravitelstvomuzun politikaları uurunda kolaylıkların artmasınnan, bölgesindä barış hem raatlaa yardım olacek soţial proektlara taa çok kaynak ayırabilmektädir.

- Şüpesiz, Gagauz Yeri için yapılması lääzım olan taa çok iş var. Ama kendi intereslerini ön planda görän öndercilerin harţakları buna engel oluşturêr. Taa ilei hiç bir soydaş toplumda örnää görülmeyän hem akıl sınırlarından çıkan bu statyanın saabisinä lääzımnı uroo vermäk da Gagauz halkın sorumnuuna kalêr.

- Meclis Başkanımızın elinin boş gelmesinnän ilgili açıklama da ayrı bir şaşkınnık hem gücenmäk yarattı. Büükelçiliimizä bildirilän tepkilerdän “Türkiyenin Gagauz Yerinä yaptıı hem yapmakta” olduu yardımlara saygısız olan bu lafların hiç bir Gagauza yakışmaz olmasını bilerimm.

- Şu fikir bilinmelidir ki, Gagauz toplumunun başka memleketlärlän hem toplumnarlan dayma islää ilişkilär içindä olmasını Türkiye her kerä isteer. Türkiye aynı zamanda, soydaşlarının bölgemizdä barışı bozan halklarararası yuristprudenţiyaya uymamaktan zarar görmesindän da raatsızlık duymaktadır.

- Moldovanın ekonomika hem politika güvenniini, Türkiyenin er aldıı yada almak istedii kurumlarda aaraması, Gagauzlar için raatsızlık diil, ayırı bir güvennik kaynaa olmalıdır.

- Sayın Meclis Başkanımız, Türkiyenin yıvın günnük işleri arasında hem başka bir programa öncesindä, kısa vakıt içindä Kişineva plannanmış vizitında, programaya Komratı da eklemektän mutluluk duydu. Gagauz öndercilerin mesajlarını da hep o biçimdä Kişineva bildirdi. Bunnar arasında Moldova Parlamentında Gagauz Yerinä deyni beş deputat eri ayrılması konusu da var.

- Gagauz Yerindä Küçük ayın (fevral) 2-dä yapılan referendumda Gagauz halkının istedikleri esaba alınması, bölgeyä yapılan üüsek uurda vizitlardan annaşılêr. Ama referendum sonuçlarından Konstituţiyalı proţesların yufkalanmaması da beklentilerimiz arasındadır.

Konunu özünü ortak bir demäklän çizmää isteerim: “Sel gider, kumu kalır”. Bütün fırtınalardan hem politika esaplardan geeri kalacak olan sonsuzlaa kadar dostluumuz. Büün buna yakışır durumda örüyenneri isroriya hem zaman hayırlan anacêk.

Saygılarımnan,

Mehmet Selim KARTAL,
Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi

(gagauzçaya erleştirdi “Ana Sözü” redakțityası)

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN