DSC02371

16.08.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, İSTORİYA, TÜRK DÜNNÄSININ İSTORİYASI BÖLÜMÜ, 1870 KERÄ BAKILMIŞ

TİKA zaametinnän VI-cı Hun-Türk Kurultayına yolculuk

2018-ci yılın Harman ayın (avgust) 10-12 günnerindä Vengriyanın Bugac kasabasında geçti VI-cı Hun-Türk Kurultayı hem bu Kurultayların 10-cu yıldönümü kutlandı. Bu sırada pay aldılar 20 devlettän hem avtonomiyalardan 27 türk kökenni soyların temsilcileri. Kurultayın baş sponsorlarından birisi TİKA oldu. TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKin hem da TİKA Budapeşt ofisi koordinatorluun zaametlerinnän burayı Balkannardan 14 kişilik bir bölüm insan geldi. Onnarın arasında vardılar Mehdi GURRA (Arnautluk), Durmuş ARDA (Bulgariya), Rifat FEJZİÇ hem Sadmir HADZİJİÇ (Karadaa), Ahmet VAROL hem İusein İBRAM (Romaniya), Necat AHMET (Grețiya), Mehmet hem Kıvanç ALDEMİR (KKTC), Todur ZANET (Gagauziya, Moldova), Salih MURAT, Tahsin İBRAHİM, Murteza SULOOCA, Numan ARUCH (Makedoniya).
DSC02217

Kurultay başlamasından öncä, Harman ayın 9-da, TİKA Budapeşt ofisi koordinatorluu kurmuştu pek gözäl bir Vengriyaylan tanışma programası. O programaya görä, iki günün içindä, tanışmak oldu Budapeşt kalesinnän hem Țitadelinnän, burada bulunan “Gül baba Mezarınnan” hem da kaledän açılan panoramaylan. Hep o günü gezi yapıldı Estergon kasabasına, neredä tanışmak oldu buradakı kaleylän hem muzeylän, kale içindä Kafedral soborunnan, camiylän hem camidä bulunan muzeylän.
_DSC5070_1

Ertesi günü, Harman ayın 10-da, yolumuz Zigetvar kasabasınaydı. Burada, Macar-Türk dostluk parkında olan ekskursiyada, baş iildtik Osmannı Padişahı Kanuni Sultan Süleymanın ruhuna yapılan anmak erinä hem tanıştık ortak pamätniklän, ani koyulmuş Mikloş ZRİNYİya (Zigetvar kalenin asker başına) hem Kanuni Sultan Süleymana (Zigetvar kalensinin almasında raametli olan Osmannı Padişahına). Hep burada Zigetvar kalensinnän, burasının muzeyinnän hem burada bulunan camiylän tanıştık. Şaştık ona nicä vengriyalılar koruyêrlar diil salt kendi istoriyasını, ama saygıylan koruyêrlar o istoriyayı, ani burada Osmannı imperatorluun 145 yıllık var olmasınnan baalı.
DSC02257

Hep o avşam vardık Bugac kasabasına. Burasının parkında kurulan masalarda vengriya milli imeklerinnän ikram edildilär burayı gelän delegațiyalar hem onnara selämnamaylan hem açılış sözlerinnän danıştılar Bugac kasabasının primarı Laszlo SZABO hem Vengriyanın “TURAN” fondun başkanı Andriaş Zsolt BİRO. İmek sırasında sțenadan erindeki muzıkantlar macar (vengr) milli muzıkasını çaldılar. Arada musaafirlär da, kendi türkülerini çalıp, oyun oynadılar.
DSC02611
DSC02266

Gecä, imektän sora, hepsi musafirlär, ev saabilerinnän bilä, geçtilär Hun-Türk Kurultayın parkına, neredä onnarı karşladılar evelki asker rubalarına giimni insannar hem atlılar, fakellarlan ellerindä hem Kurultayın büük daulu sesi ötmesi altında geçirdilär baş meydanın tribunalarına. Birazdana meydanın ortasında üç büük ateş tutuşturuldu hem atlılar gösterisi oldu. Bununnan VI-cı Hun-Türk Kurultayı açılmış oldu.
DSC02324

VI-cı Hun-Türk Kurultay için annatmaa deyni, ilktän isteerim annayasınız nekadar büük iş bu. Harman ayın 11-dä gözümüzä büük bir er açıldı. Hun-Türk Kurultayların 10-cu yıldönümü için Kurultay aulunda 100-dän zeedä yurta kurulmuştu. Hepsi bu yurtalar çeşitli uur içindi. Çoyunda onnarın kalardılar kurultayda pay alan askerlär hem delegațiyalar. Kimilerindä TİKA, Kazahstan, Turkmenistan, Kirgizistan hem başkaların sergileri vardı.
DSC02335

Bundan kaarä bir tarafta kuruluydu “Attilanın Yurtası” – dünneyin en büük yurtası. Burada erleştiriliydi “Tuna hem Tisa arasındakı Hunnar” sergisi, neredä vardı arheologiya hem antropologiya êksponatları, ani kazılarda bulunmuştular.
DSC02362

Kurultaya giriştä hepsini karşlardı iki tarafta duran asker divanı hem uzun direklerdä erleştiri hun hem türk halkların evelki simvolları. Kurultayın baş meydanın dolayında da dalgalanardılar Turan halkların büünkü bayrakları, angıların arasında vardı Gagauziyanın da bayraa.
DSC02278

İki günnük Kurultayın yarışma programasında vardı atlı okçuların “Turan kuboona” yarışması, yayan okçuların ok atması, kılıç duêlleri, arapnik patlatması, atlı duancılık gösterisi, atlılar yarışması, orta Aziyanın “Kökbörü” sportu (açan atlılar biri birlerindän koçu kapêêrlar), güreş hem atlı güreş hem başka. Bundan kaarä Kurultayın baş meydanında oldu insținirovkalar evelki cenk düüşlerinä.
_DSC4396

Harman ayın 11-dä VI-cı Hun-Türk Kurultaya geldi Vengriya Parlementın spikerı Laszlo KÖVER, angısı Vengriyanın “TURAN” fondun başkanı Andriaş Zsolt BİROylan hem TİKA Budapeşt ofisin koordinatoru Ayşe SARAÇlan birliktä Kazahstan, Turkmenistan, Kirgizistan, Azerbaycan hem başka devletlerin yurtalarını gezdilär hem oralarda büük saygıylan karşlandılar. Bundan kaarä “Attilanın Yurtası”na gittilär, neredä Andriaş Zsolt BİRO annattı oradakı sergi êksponatları için.
DSC02387

Kurultayın baş meydanına döndüynän, burada başladı büük asker paradı. Evelki asker rubalarına giimni askerlär (300 kadar yayan hem 100 kadar atlı), öndä bayraklar, daulların düülmesinnän hem buynuzların ötmesinnän, ardı-ardı meydana çıkıp, bir sıraya dizildilär. Bu asker paradın önündä, onnara hem hepsinä kim bulunardı Kurultayda danışarak, nasaat ettilär: Vengriyanın “TURAN” fondun başkanı Andriaş Zsolt BİRO, Vengriya Parlementın spikerı Laszlo KÖVER, Bugac kasabasının primarı Laszlo SZABO, TİKA Budapeşt ofisin koordinatoru Ayşe SARAÇ. Konuşmalar bittiynän atlılar paradın hem protokolun önündä sıravardı hem ikişär kerä Turan halklarını bayraklarını geçirdilär. Belliki, o bayrakların arasında vardı Gagauziya bayraa da. Nedän sora Kurultay işini ilerletti.
DSC02608

Kurultayın bilim dokladları için Büük bir çadır kuruluydu. Burada vardı nicä seslemää dokladları istoriya, arheologiya, genetika hem politika için. Burada Harman ayın 12-dä Vengriyanın “TURAN” fondunun  Türkiyenin Örük Türkmen federațiyasınnan bir işbirlii annaşması imzalandı.
DSC02402

Bütün Kurultay zamanı Kurultayın konțert sțenasından konțertlar da gösterildi: şaman daul programasından hem macar (vengr) muzıkasından bütün 27 Turan halkının muzıkasınadan hem türkülerinädän.
DSC02578

İsteyennär vardı nicä çeşitli suvenirlar bulsunnar hem alsınnar büük bir çarşıdan, ani kuruluydu Kurultayda. O çarşının yanında vardı nicä datmaa Turan halkının milli imeklerindän hem içkilerindän.
DSC02562

Harman ayın 12-dä, avşamneyin, VI-cı Hun-Türk Kurultayın sonuçları açıklandı hem “Kurultay ateşin” yakılmasınnan Kurultayın kapanışı oldu. Alınan statistikaya görä Kurultayda bulunmuş 182 bin insan.
DSC02511

Kısmetimä burada tanıştım Avstriyada yaşayan türk adamınnan Rıdvan ÖZTÜRKlän. Canabisi giimniydi evelki oguz asker rubasına. Yalvardım bana izin versin o rubaları ölüçiim. Açan Canabisi giidirdi bana o OGUZ asker rubalarını canım sık-sık başladı düülmää, zerä duydum o uzaklardan, binnän yıl eveldän gelän, dedelerimin askerlik ruhunu.

Akademik Todur ZANETsayt_bayraklar

Not. Şükür ederim başta TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKä, TİKA Kişinev ofisin zaametçilerinä, başta TİKA Budapeşt ofisin koordinatoru Ayşe SARAÇ olarak bu koordinatorluun hepsi temsilcilerinä Reka İLLESa, Gergo Mate KOVACSa, Zoltan KATONa hem Elnur İSMAYILOVa işin gözäl organizațiyası hem can sıcaklıkları için, angısınnan karşladılar hem altı gün bizimnän ilgilendilär.

BİR CUVAP YAZIN